Europalov - uke 20/2023

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 20/2023

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 15.5.-21.5.2023

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK

Fri bevegelighet
Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.2.203 og kunngjort i EU-tidende 15.5.2023

Arbeidsrett, likestilling og helse og sikkerhet
Bindende standarder for likestillingsorganer på området likebehandling av kvinner og menn i arbeidslivet - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 12.5.2023
Likelønnsdirektivet om likelønn mellom kvinner og menn: åpenhet og håndhevelse - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 17.5.2023

FINANSIELLE TJENESTER

Generelt
Europeisk rammeverk for markeder for kryptoverdier - Rådsbehandling 16.5.2023 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak) med pressemelding
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om visse tredjeland - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.5.2023 med pressemelding (sak nr. 1)*

Forsikring
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2023*

Banker og andre kredittinstitusjoner
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett - retting av svensk versjon - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 15.5.2023*
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.12.2022, 22.12.2022 og 23.12.2022 og kunngjort i EU-tidende 15.5.2023
Opplysningsplikt ved overføring av kryptoeiendeler - Rådsbehandling 16.5.2023 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak) med pressemelding
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om særlige likviditetskrav - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.5.2023*
Boliglånsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.2.2022 og kunngjort i EU-tidende 15.5.2023

Børs og verdipapirer
Bestemmelser om aksjestrukturer med flere stemmer for selskaper notert på SMB-vekstmarkeder - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 15.5.2023
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til utfyllende bestemmelser om transparenskrav - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2023
Markeder for finansielle tjenester: endring og retting av utfyllende bestemmelser om transparenskrav - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2023
Prospekt-, markedsmisbruks- og verdipapirmarkedsforordningene: endringsbestemmelser for å gjøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mer attraktive for bedrifter og lette SMBers kapitaltilgang - Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 17.5.2023
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): endringsbestemmelser for å gjøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mer attraktive for bedrifter og lette SMBers kapitaltilgang - Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 17.5.2023
Verdipapirmarkedsdirektivet: endring av de tekniske reguleringsstandarder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2023

FORBRUKERSAKER
Forbrukerrettighetsdirektivet 2011 - Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 17.5.2023

FORSKNING OG UTDANNING
EUs program for sikker satellittbasert kommunikasjon 2023-2027 - EØS-notat offentliggjort 16.5.2023

HANDELSFORENKLINGER
Ikke-veigående mobile maskiner i trafikken - Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 17.5.2023
Forvaltning av RAPEX: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.5.2023*

HELSE

Legemidler
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2023) - EØS-notat offentliggjort 19.5.2023
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringsbestemmelser om kravene til overholdelse av god laboratoriepraksis - EØS-notat offentliggjort 16.5.2023. EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 17.5.2023.

Medisinsk utstyr
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 20.5.2023
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 20.5.2023
RoHS-direktivet: unntak for bly i PVC i medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk - Utkast til delegert kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.5.2023

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER

Personvern
Personvernforordningen 2016 (GDPR) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.2.2023 og kunngjort i EU-tidende 15.5.2023

Schengen- og Dublin-samarbeidet
Schengen-samarbeidet: statusrapport 2023 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 16.5.2023 med pressemelding*
Personvern og behandling av persondata i forbindelse med kriminalitet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.2.2023 og kunngjort i EU-tidende 15.5.2023
Samarbeidsplattform for felles etterforskningsgrupper - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2023*

KATASTROFEBEREDSKAP
EUs ordning for sivil beredskap: forlengelse av beredskapspoolen rescEU for 2025-2027 - Svensk departementsnotat offentliggjort 17.5.2023

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Gruppefritak for vertikale avtaler (2022) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 17.5.2023

KULTUR OG MEDIER
Europeiske kulturhovedsteder 2020-2033 - Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 16.5.2023 med tilbakemeldingsfrist 13.6.2023
Evaluering av den europeiske mediebransjen - Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.5.2023 med pressemelding*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia og Italia - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.5.2023*
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2023*
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: rettelser til vedlegg XIII, XIV og XXII - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.5.2023*

Næringsmidler
Bruksbetingelser for 2’-fukosyllaktose som ny mat: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.5.2023*
Bruksbetingelser for lakto-N-neotetraose som ny mat: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2023
Godkjenning av jernkaseinat med kaseinater fra melk som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.5.2023*
Godkjenning av natriumsalt av 6-sialyllaktosen produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.5.2023*
Godkjenning av vandig etanolekstrakt av Labisia pumila som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2023*
Overvåkingsmetoden for tilsetningsstoffer og aromaer i næringsmidler - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 16.5.2023*
Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endring av navn på innehaver av godkjenningen av ‘TradismokeTM A MAX’ - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.5.2023
Spesifikasjoner for proteinekstrakt fra grisenyrer som ny mat: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.5.2023*
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kontrollorganer - Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 17.5.2023 med tilbakemeldingsfrist 14.6.2023*

MILJØ

Generelt
Miljøinformasjonsdirektivet - Forslag til dom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 17.5.2023
Omsetning og eksport av varer og produkter knyttet til avskoging og skogforringelse - Rådsbehandling 16.5.2023 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak) med pressemelding
Rammeverk for overvåking av den sirkulære økonomi (revisjon 2023) - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.5.2023*

Luft
EUs karbongrensejusteringsmekanisme (klimatoll) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2023
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 16.5.2023
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 16.5.2023
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2023
Sosialt klimafond - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2023

Farlige stoffer
Biocider: forlengelse av utløpsdatoen for propikonazol til bruk i produkttype 8 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 17.5.2023

Farlige stoffer: plantevernmidler
Kalsiumkarbonat og kalkstein som et lavrisikostoff i plantevernmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2023

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet 2004 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.1.2023 og kunngjort i EU-tidende 15.5.2023
Innkjøpsdirektivet 2014 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.3.2023 og kunngjort i EU-tidende 15.5.2023

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - TEUV artikkel 56 - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.5.2023

TRANSPORT

Kjøretøyer
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om typegodkjenning av kollisjonsdataopptakere - EØS-notat offentliggjort 19.5.2023
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om bruk av ren biodiesel - EØS-notat offentliggjort 16.5.2023

Veitransport
Bompengedirektivet 2019 (EETS) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 17.5.2023
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 17.5.2023
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 17.5.2023

Sjøtransport
Stabilitetskrav for roro-passasjerskip: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 15.5.2023

Sivil luftfart
Flypassasjerforordningen 2004 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.2.2023 og kunngjort i EU-tidende 15.5.2023