Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 27.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 24.11.2020
EØS-komitebeslutning 23.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.10.2020
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 20.10.2020
Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Finansdepartementet 15.10.2020
EU vedtok i mai 2019 endringer til sentrale bankdirektiver og -forordninger for å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt etter bankkrisen. Bestemmelsene er en del av bankreformpakken som i hovedsak endrer kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).
Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Finansdepartementet 15.10.2020
Høring om videreføring av kontraktskontinuitet for Storbritannia igangsatt av Finansdepartementet 14.10.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 4.9.2020 og kunngjort 12.10.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.7.2020 og kunngjort i EU-tidende 12.10.2020
Norsk forskrift kunngjort 24.9.2020. EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapport om midlertidig unntak for pensjonsordninger lagt fram av Kommisjonen 23.9.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.3.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.5.2020 og kunngjort i EU-tidende 14.9.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 29.7.2020 og kunngjort 8.9.2020
Prospektforordningen etablerer et revidert regelverk for samordning av kravene til utforming, kontroll og distribusjon av prospekt ved offentlige tilbud av verdipapirer. Forordningen trådte hovedsakelig i kraft i 2019 og erstatter prospektdirektivet fra 2003. Gjennomføring av prospektforordningen innebærer at verdipapirhandellovens kapittel 7 er erstattet med forordningens regler på området for EØS-prospekt. Innlemming i EØS-avtalen krevde derfor Stortingets samtykke.

Sider