Beslutningsprosessen: finansielle tjenester

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Referanseverdiforordningen 2016: endringsbestemmelser om bruk av referanseverdier fra tredjeland EU-høring
Åpen finans: rammeverk for datadeling og tredjepartstilgang på finansområdet Ares(2022)3551001
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser Ares(2021)3500409
Virksomhetsrapportering: endringsbestemmelser på verdipapir- og selskapsrettsområdet Ares(2022)9301
Innskuddsgarantidirektivet (planlagt revisjon): garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre Ares(2020)7404426
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om saksbehandlingsregler for sanksjoner som ESMA ilegger sentrale motparter i tredjeland eller tilknyttede tredjeparter Ares(2020)7404334
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser ESMA Opinion av 21.9.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser ESMA70-156-354
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kriterier for utpeking av sentrale kontaktpunkt
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data ESMA70-151-370
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om samarbeid mellom ESMA og nasjonale myndigheter ESMA70-145-48 (side 157-168)

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring: mal for erklæring om skadehistorikk
D097285/02
DORA-forordningen: utfyllende bestemmelser om retningslinjer for IKT-risikostyring
C(2024) 1532
DORA-forordningen: klassifisering av IKT-relaterte hendelser og cybertrusler
C(2024) 1519
DORA-forordningen: utfyllende bestemmelser om retningslinjer for tredjeparts IKT-tjenesteleverandører
C(2024) 1531
Kapitalkravsforordningen (CRR): vilkårene for hvilke institusjoner som har lov til å beregne KIRB
C(2024) 1677
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om konsolidering av en verdipapirforetaksgruppe
C(2024) 1554
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om vurderingsmetoden for overholdelse av markedsrisikokrav
C(2024) 1678
ESMAs tilsyn med visse administratorer av referanseverdier: endringsbestemmelser Ares(2024)26328
C(2024) 1426
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre (SFTR) Ares(2024)26642
C(2024) 1423
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger verdipapiriseringsregistre Ares(2024)19882
C(2024) 1329
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre (EMIR) Ares(2024)27081
C(2024) 1323
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger kredittvurderingsbyråer Ares(2024)19115
C(2024) 1443
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser
C(2024) 1344
Kapitalkravsforordningen (CRR): vilkår for å identifisere grupper av tilknyttede klienter
C(2023) 8289

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Digitale eurotjenester
KOM(2023) 368
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om risikokrav (CRR3)
KOM(2021) 664
Hvitvaskingsdirektivet (forslag 2021)
KOM(2021) 423
Myndigheten for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (forslag 2021)
KOM(2021) 421
Hvitvaskingsforordningen (forslag 2021)
KOM(2021) 420
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV): endringsbestemmelser om overvåking og risiko
KOM(2021) 663
Innskuddsgarantidirektivet 2014: endringsbestemmelser (DGSD2)
KOM(2023) 228
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser om tidlig intervensjonstiltak, vilkår for løsning og finansiering av resolusjonstiltak
KOM(2023) 226
Krisehåndteringsdirektivet: endringsbestemmelser (BRRD3)
KOM(2023) 227
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): endringsbestemmelser for å gjøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mer attraktive for bedrifter og lette SMBers kapitaltilgang
KOM(2022) 760
Behandling av konsentrasjonsrisiko ved eksponering mot sentrale motparter
KOM(2022) 698
Prospekt-, markedsmisbruks- og verdipapirmarkedsforordningene: endringsbestemmelser for å gjøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mer attraktive for bedrifter og lette SMBers kapitaltilgang
KOM(2022) 762
Åpenhet og integritet rundt miljømessige, sosiale og styringsmessige kriterier for kredittvurderinger (ESG-vurderinger)
KOM(2023) 314
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser
KOM(2023) 660
Tiltak for reduksjon av uforholdsmessig stor eksponering mot sentrale motparter i tredjeland og mer effektive clearingmarkeder i EU
KOM(2022) 697
Rammeverk for gjenoppretting og avvikling av forsikringsselskaper
KOM(2021) 582
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser
KOM(2021) 581
Betalings- og e-pengetjenestedirektiv (forslag 2023)
KOM(2023) 366
Betalingstjenesteforordningen (forslag 2023)
KOM(2023) 367
PRIIPs-forordningen: modernisering av nøkkelinformasjonsdokumentet
KOM(2023) 278
Styrket forbrukervern: regler for ikke-profesjonelle investorer
KOM(2023) 279
Rapporteringskrav innen finansielle tjenester og investeringsstøtte
KOM(2023) 593
EU-rammeverk for tilgang til finansielle data Ares(2022)3553144
KOM(2023) 360
Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF): endringsbestemmelser
KOM(2021) 722
Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner
KOM(2018) 339

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: beregningen av kvalifiserte forpliktelser
C(2023) 8602
32024R0895
Forsikringsdirektivet (Solvens II): forlengelse av USAs midlertidige ekvivalensbeslutning Ares(2024)877833
C(2024) 1753
32024D0872
Gjennomføringsbestemmelser til kapitalkravsforordningen og krisehåndteringsdirektivet om tilsynsrapportering og offentliggjøring av minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld
32024R1618
Verdipapiriseringsforordningen: ytelsesrelaterte triggere
C(2023) 8579
32024R0920
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV): utfyllende bestemmelser om metodikk for å evaluere risikoen som oppstår fra potensielle endringer i rentesatser
C(2023) 8121
32024R0857
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV): utfyllende bestemmelser om hva som utgjør en stor nedgang
C(2023) 8120
32024R0856
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering
32024R0348
Tilsyn med kryptoaktiva: kriterier for klassifisering Ares(2023)7582240
C(2024) 906
32024R1506
DORA-forordningen: kriterier for utpeking av tredjeparts IKT-tjenesteleverandører som kritiske for finansielle enheter
C(2024) 896
32024R1502
Tilsyn med kryptoaktiva: myndighet til å gripe inn Ares(2023)7582454
C(2024) 907
32024R1507
Tilsyn med kryptoaktiva: prosedyreregler Ares(2023)7581975
C(2024) 898
32024R1504
DORA-forordningen: kritisk viktige tredjepartstilbydere av IKT-tjenester, kriterier og gebyrer Ares(2023)7798010
C(2024) 902
32024R1505
Tilsyn med kryptoaktiva: gebyrer Ares(2023)7582347
C(2024) 897
32024R1503
Den europeiske banktilsynsmyndighet: utfyllende bestemmelser om informasjonsinnsamling
C(2023) 7534
32024R0595
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser
32024R0796
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om rapportering av renterisiko
32024R0855
Minimumskravet til egenkapital og kvalifiserte forpliktelser: endringsbestemmelser (Daisy Chain-forordningen)
KOM(2023) 229
32024L1174
Innskuddsgarantidirektivet 2014 om garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
KOM(2010) 368
32014L0049
AIFM-direktivet om forvaltning av alternative investeringsfond og UCITS-direktivet om kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser
KOM(2021) 721
32024L0927
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om varslingsbrev
32024R0910
AIFM-direktivet: utfyllende bestemmelser om varslingsbrev
32024R0913
Straksbetalinger i euro
KOM(2022) 546
32024R0886
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): endringsbestemmelser
KOM(2021) 726
32024L0790
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): endringsbestemmelser
KOM(2021) 727
32024R0791
Opplysningsplikt ved overføring av kryptoeiendeler
KOM(2021) 422
32023R1113
Tilsyn med verdipapirforetak: endringsbestemmelser om informasjon som skal offentliggjøres av myndighetene
32023R2526
Digital finans: endringsbestemmelser knyttet til kryptoverdier og operasjonell sikkerhet (DORA-direktivet)
KOM(2020) 596
32022L2556
EU-rammeverk for digitale finansielle tjenesters operasjonelle motstandsdyktighet (DORA-forordningen)
KOM(2020) 595
32022R2554
Verdipapirsentralforordningen (CSDR): endringsbestemmelser om enklere og sikrere oppgjør
KOM(2022) 120
32023R2845
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser
C(2023) 2782
32023R1616
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser
C(2023) 2786
32023R1615
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: tekniske standarder som spesifiserer innholdet i krisehåndteringsplanen
C(2023) 1595
32023R1193
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: tekniske standarder for skriftlige ordninger og prosedyrer for krisehåndteringskollegienes virkemåte
C(2023) 1594
32023R1192
Misligholdte lån (NPL): maler for informasjon om kredittteksponeringer
32023R2083
EU-standard for grønne obligasjoner
KOM(2021) 391
32023R2631
Europeisk rammeverk for markeder for kryptoverdier
KOM(2020) 593
32023R1114
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: endringer i beregningsmetode
C(2023) 399, C(2023) 399 - fra Rådets dokumentregister
32023R0662
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser
C(2022) 8435
32023R0451
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser
C(2022) 8434
32023R0840
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser
C(2022) 8433
32023R0450
Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF): endringsbestemmelser
32023R0606
Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring for kjøretøyer: endringsbestemmelser
KOM(2018) 336
32021L2118
Kapitalkravsforordningen (CRR) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser for konsern med globalt systemviktige institusjoner
KOM(2021) 665
32022R2036
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om kontraktsmal for likviditetskontrakter for SMB-utstedere
C(2022) 4836
32022R1959
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av verdipapirforetaks investeringspolitikk
C(2022) 1413
32022R1159
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMAs gebyrer for tilsyn med leverandører av datarapporteringstjenester
C(2022) 1405
32022R0930
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMAs sanksjonsrett overfor tilbydere av datarapporteringstjenester Ares(2021)4887758
C(2022) 849
32022R0803
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om avgifter som gjelder for ESMAs tilsyn med visse administratorer av referanseverdier Ares(2021)4886288
C(2022) 851
32022R0805
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om prosedyreregler for ESMA-tiltak overfor visse administratorer av referanseverdier Ares(2021)4886288
C(2022) 850
32022R0804
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter
KOM(2016) 856
32021R0023
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om beregningsmarginen for K-faktoren 'avkrevd clearingmargin'
C(2021) 6776
32022R0244
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om jusrteringer av K-faktoren 'daglig handelsstrøm'
C(2021) 6731
32022R0076
Kapitalkrav til verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsmessig rapportering og offentliggjøring
32021R2284
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMA-unntak for tilsyn med godkjente publiserings- og rapporteringsordninger
C(2021)9430
32022R0466
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om 'separate kontoer'
C(2021) 6807
32022R0026
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om måling av K-faktorer
C(2021) 6739
32022R0025
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om indikasjoner for kredittkvalitet som et 'going concern' og om alternative ordninger for variabel godtgjørelse
C(2021) 5948
32021R2155
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om kriterier for å identifisere kategorier av ansatte som har en vesentlig innvirkning på risikoprofilen til foretaket
C(2021) 5949
32021R2154
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om hvilke foretak som skal være underlagt kapitaldekningsreglene
C(2021) 5780
32021R2153
Tilsyn med verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om informasjon som skal offentliggjøres av myndighetene
32022R0389
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer og kredittkjøpere
KOM(2018) 135
32021L2167
Tilsyn med verdipapirforetak
KOM(2017) 791
32019L2034
Kapitalkrav til verdipapirforetak
KOM(2017) 790
32019R2033
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av tredjelands sentrale motparter
C(2021) 331
32021R0731
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer om sentrale motparter (EMIR 2.2)
KOM(2017) 331
32019R2099
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringer til utfyllende bestemmelser om kollegier for sentrale motparter
C(2020) 5888
32020R2145
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om vurdering av tredjelands sentrale motparters mulige påvirkning av finansiell stabilitet i EU
C(2020) 4892
32020R1303
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om vurdering av sentrale motparter i tredjeland
C(2020) 4895
32020R1304
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om gebyrer til ESMA for sentrale motparter etablert i tredjeland
C(2020) 4891
32020R1302
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
KOM(2018) 646, KOM(2017) 536
32019R2175
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Solvens II-, MiFID II- og hvitvaskingsdirektivene
KOM(2017) 537
32019L2177
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
KOM(2017) 538
32019R2176

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om Australia Ares(2023)4947850
32023D2207
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: forretningsomorganiseringsplaner og kriteriene som skal oppfylles for godkjenning av resolusjonsmyndigheten
C(2023) 7109
32024R0450
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
C(2023) 3282
32023R1668
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om særlige likviditetskrav
C(2023) 3157
32023R1651
Euroforordningen 2021: betalinger over landegrensene
KOM(2020) 323
32021R1230
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om krav basert på faste kostnader
C(2022) 2162
32022R1455
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for rapporter for filialer av tredjelandsforetak
32022R1220
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om informasjonskrav til søknader om godkjenning som kredittinstitusjon
C(2022) 3342
32022R2579
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
C(2023) 189
32023R1117
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet
C(2023) 184
32023R1118
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om skjemaer og maler for utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
32023R1119
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om samsvarsvurderinger av kritiske referanseverdier
C(2021) 3117
32021R1349
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om identifisering og rapportering av manipuleringer av referanseverdier
C(2021) 3125
32021R1351
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om krav til administrators styringsmekanismer
C(2021) 3123
32021R1350
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om kriterier for endring av samsvarserklæringer for ikke-vesentlige referanseverdier
C(2021) 3116
32021R1348
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om metodologien til fastsettelse av referanseverdier
C(2021) 3143
32021R1352

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Forsikringsdistribusjonsdirektivet 2016 (IDD): grunnbeløpet i euro for yrkesansvarsforsikring
C(2023) 8171
32024R0896 Nr. 125/2024
Verdipapiriseringsforordningen: endring av bestemmelser om homogeniteten av underliggende eksponeringer
C(2023) 7418
32024R0584 Nr. 148/2024
Verdipapiriseringsforordningen: krav til tilbakeholdelse av risiko for initierende foretak, organiserende foretak, opprinnelige långiver og administrasjonsforetak
C(2023) 1563
32023R2175 Nr. 146/2024
Verdipapiriseringsforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger
C(2022) 1892
32022R1301 Nr. 147/2024
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om samarbeid, utveksling av opplysninger og meldeplikt til ESMA, EBA og EIOPA
C(2021) 3103
32021R1415 Nr. 146/2024
PEPP-forordningen om europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om kriterier for inngrep fra Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
C(2021) 1133
32021R0895 Nr. 131/2024
Europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om rapportering Ares(2020)6974919
C(2021) 1134
32021R0896 Nr. 131/2024
Felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt (PEPP): utfyllende bestemmelser
C(2020) 9073
32021R0473 Nr. 131/2024
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
KOM(2020) 283
32021R0558 Nr. 145/2024
Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
KOM(2020) 282
32021R0557 Nr. 145/2024
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om tiltak som i tilstrekkelig grad minsker motpartsrisiko for obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirisering
C(2019) 8886
32020R0447 Nr. 146/2024
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om innsamling, bruk og kontroll av data
C(2019) 8881
32020R1229 Nr. 146/2024
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger ved søknader om registrering av registre
C(2019) 8882
32020R1230 Nr. 146/2024
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger
C(2019) 8008
32020R1226 Nr. 146/2024
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt
C(2019) 7334
32020R1224 Nr. 146/2024
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om homogeniteten av underliggende eksponeringer
C(2019) 3785
32019R1851 Nr. 146/2024
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser
C(2019) 740
32019R0885 Nr. 146/2024
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring ESMA33-128-600 (s. 261)
32020R1225 Nr. 146/2024
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om verdipapirisering
C(2018) 3302
32018R1221 Nr. 145/2024
Verdipapiriseringsforordningen
KOM(2015) 472
32017R2402 Nr. 145/2024
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om verdipapirisering
KOM(2015) 473
32017R2401 Nr. 145/2024
Verdipapiriseringsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger
32022R1929 Nr. 146/2024
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger
32020R1227 Nr. 146/2024
PEPP-forordningen om et felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt: gjennomføringsbestemmelser om rapportering og informasjonsutveksling
32021R0897 Nr. 131/2024
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om søknader om registrering som verdipapiriseringsregister og eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister
32020R1228 Nr. 146/2024
Behandling av OTC-derivater inngått for sikringsformål ved visse typer verdipapirisering
32020R0448 Nr. 146/2024
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
KOM(2012) 352
32014R1286 Nr. 67/2020
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser
C(2023) 6442
32024R0358 Nr. 103/2024
Midlertidig ordning for infrastrukturforetak basert på distribuert blokkjedeteknologi (DLT)
KOM(2020) 594
32022R0858 Nr. 185/2023
Gjennomsiktighet av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
C(2019) 794
32019R0463 Nr. 385/2021
EMIR II-forordningen: endringsbestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet
KOM(2017) 208
32019R0834 Nr. 50/2021
Hvitvaskingsdirektivet (femte) 2018
KOM(2016) 450
32018L0843 Nr. 63/2020
Gjennomsiktighet av verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)
KOM(2014) 40
32015R2365 Nr. 385/2021
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om utveksling av opplysninger mellom nasjonale myndigheter
C(2022) 4860
32022R2113 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om forretningskontinuitetsplan
C(2022) 4833
32022R2116 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om behandling av klager
C(2022) 4848
32022R2117 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav angående interessekonflikter
C(2022) 4828
32022R2111 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om misligholdelse av lån
C(2022) 4830
32022R2115 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om investorinformasjon
C(2022) 4844
32022R2119 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om søknaden om godkjenning som leverandør av folkefinansieringstjenester
C(2022) 4845
32022R2112 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om individuell porteføljeforvaltning
C(2022) 4841
32022R2118 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om mindre erfarne investorer
C(2022) 4849
32022R2114 Nr. 70/2024
PEPP-forordningen om et felleseuropeisk individuelt pensjonsprodukt
KOM(2017) 343
32019R1238 Nr. 71/2024
Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon til ESMA
32022R2121 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale markedsføringskrav
32022R2123 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
32022R2120 Nr. 70/2024
Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon
32022R2122 Nr. 70/2024
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang
KOM(2021) 399
32021L2261 Nr. 329/2022
Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler
KOM(2021) 397
32021R2259 Nr. 329/2022
Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
C(2019) 4912
32019R1866 Nr. 67/2020
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
C(2017) 1473
32017R0653 Nr. 67/2020
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
KOM(2016) 709
32016R2340 Nr. 67/2020
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg
C(2016) 4369
32016R1904 Nr. 67/2020
Folkefinansieringsforordningen: forlengelse av overgangsperiode for tilbydere
C(2022) 4835
32022R1988 Nr. 30/2024
Folkefinansieringsforordningen (crowdfunding) Kommisjonens konsekvensvurdering
KOM(2018) 113
32020R1503 Nr. 30/2024
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser om folkefinansiering
KOM(2018) 99
32020L1504 Nr. 30/2024
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett EBA/RTS/2017/02
C(2017) 7782
32018R0389 Nr. 159/2020
Informasjon om investeringsprodukter: retting av dansk språkversjon av utfyllende bestemmelser
C(2022) 3773
32022R1666 Nr. 186/2023
Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
32018R0977 Nr. 67/2020
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets tilsynsgebyr for transaksjonsregistre i 2021 Ares(2021)1122309
C(2021) 1874
32021R0822 Nr. 100/2023
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register innenfor området betalingstjenester
C(2018) 7666
32019R0411 Nr. 213/2020
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som skal meldes til EBA-registeret
32019R0410 Nr. 213/2020
Informasjon om investeringsprodukter: endringer til utfyllende bestemmelser om forlengelse av overgangsordning
C(2022) 1541
32022R0975 Nr. 19/2023
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015: gjennomføringsbestemmelser om sammenkoblingssystemet for sentrale registre
32021R0369 Nr. 17/2023
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
KOM(2018) 92
32019L1160 Nr. 53/2021
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endring av utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
C(2021) 339
32021R0732 Nr. 252/2022
Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsesdato
KOM/(2017) 792
32018L0411 Nr. 214/2018
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
C(2021) 6325
32021R2268 Nr. 148/2022
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om sentrale kontaktpunkter
C(2019) 1997
32020R1423 Nr. 115/2021
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger
32016R1212 Nr. 63/2018
Finansielle tjenester: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia
32013R0023 Nr. 159/2014
Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet
KOM(2008) 213
32009L0044 Nr. 50/2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser
C(2023) 8703
32024R0911 Nr. 126/2024
AIFM-direktivet: utfyllende bestemmelser
C(2023) 8706
32024R0912 Nr. 127/2024
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utvidelse av midlertidige hastetiltak
C(2023) 8114
32024R0818 Nr. 130/2024
EMIR I-forordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger som skal rapporteres til transaksjonsregistre
C(2022) 3589
32022R1855 Nr. 129/2024
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte endringer til gjennomføringsbestemmelser om tilgang til informasjon
C(2022) 3590
32022R1856 Nr. 129/2024
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser
C(2022) 3581
32022R1858 Nr. 129/2024
Transaksjonsregistre: endringsbestemmelser om detaljene i søknader om registrering eller utvidet registrering
C(2022) 3585
32022R1857 Nr. 129/2024
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2024 -29.6.2024
32024R1289 Nr. 124/2024
EMIR I-forordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
32022R1860 Nr. 129/2024
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) ilegger verdipapiriseringsregistre
32020R1732 Nr. 146/2024
Verdipapirbørser i USA: likeverdighetsvurdering
32022D0552 Nr. 128/2024
Boliglånsdirektivet
KOM(2011) 142
32014L0017 Nr. 125/2019
Kapitalkravsforordningen: utfyllende bestemmelser om beregning av stresscenariobasert risikomål
C(2023) 6749
32024R0397 Nr. 100/2024
AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond
KOM(2009) 207
32011L0061 Nr. 202/2016
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett - retting av svensk versjon
C(2023)3087
32023R1650 Nr. 27/2024
Kapitaldekningsdirektivet: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
C(2022) 5810
32022R2403 Nr. 183/2023
Verdipapirmarkedsdirektivet: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger
C(2022) 5809
32022R2402 Nr. 183/2023
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet av rammeregler for sentrale motparter i Indonesia
32022D0899 Nr. 99/2023
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter, ESMA, Kommisjonen og andre foretak
32020R1406 Nr. 98/2023
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsidelisters format
32022R1210 Nr. 328/2022
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om informasjonskrav til søknader om tillatelse som kredittinstitusjon
C(2022) 3949
32022R2580 Nr. 55/2023
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om med hensyn til informasjon i søknader om tillatelse som kredittinstitusjon
32022R2581 Nr. 55/2023
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om forretningsvilkår for clearingtjenester Ares(2021)1739053
C(2021) 3817
32021R1456 Nr. 332/2022
Verdipapirmarkedsdirektivet: retting av visse språkversjoner
32022R1407 Nr. 330/2022
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid mellom hjemland og vertsland i forbindelse med tilsyn
C(2021) 4273
32021R1722 Nr. 217/2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger
32021R0637 Nr. 214/2022
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
32016R1066 Nr. 237/2019
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond: gjennomføringsbestemmelser
32021R0955 Nr. 187/2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): retting av spansk og tsjekkisk språkversjon
32022R0185 Nr. 181/2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Brasil Ares(2021)445861
D073820/01
32021D1103 Nr. 13/2022
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Canada Ares(2021)445866
D073823/01
32021D1104 Nr. 13/2022
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om produkttilsyns- og produktstyringskrav
C(2017) 6218
32017R2358 Nr. 304/2019
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilpasning av grunnbeløpene i euro
C(2019) 3448
32019R1935 Nr. 157/2020
Transaksjonsregistre: krav til søknad om registrering
C(2018) 8336
32019R0362 Nr. 387/2021
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om innsamling, verifisering og offentliggjøring av data om verdipapirfinansieringstransaksjoner
C(2018) 8332
32019R0358 Nr. 386/2021
Transaksjonsregistre: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til opplysninger
C(2018) 8335
32019R0361 Nr. 387/2021
Transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av søknader om registrering
C(2018) 8331
32019R0359 Nr. 386/2021
Transaksjonsregistre: innrapportering av opplysninger om verdipapirfiansieringstransaksjoner
C(2018) 8334
32019R0356 Nr. 386/2021
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets avgifter for transaksjonsregistre i 2020
C(2018) 8333
32019R0360 Nr. 386/2021
Adgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregistre
C(2018) 8330
32019R0357 Nr. 386/2021
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser
32019R0363 Nr. 386/2021
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om sanskjoner, tiltak og undersøkelser
32019R0365 Nr. 386/2021
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om søknader om registrering og utvidelse av registreringen
32019R0364 Nr. 386/2021
Supplerende tilsyn med finansielle konglomerater
KOM(2010) 433
32011L0089 Nr. 131/2020
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringsbestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
C(2020) 2842
32020R1212 Nr. 52/2021
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: retting av rumensk utgave om utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
C(2019) 3921
32019R1689 Nr. 215/2020
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjestaters forhold ved behandling av eksponeringer
D060842/01
32019D0536 Nr. 17/2020
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko (korrigering)
32015R1798 Nr. 81/2019
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser
32016R0818 Nr. 82/2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Argentina
32019D1282 Nr. 310/2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Canada
32019D1277 Nr. 310/2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Brasil
32019D1281 Nr. 310/2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Australia
32019D1276 Nr. 310/2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore
32019D1278 Nr. 310/2019
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utsatt anvendelsesdato
KOM(2016) 57
32016R1033 Nr. 78/2019
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): utsatt anvendelsesdato
KOM(2016) 56
32016L1034 Nr. 78/2019
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser
C(2017) 6652
32018R0072 Nr. 261/2019
Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering
KOM(2011) 746
32013L0014 Nr. 20/2018
Omnibus I-direktivet 2010 om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
KOM(2009) 576
32010L0078 Nr. 92/2018
Omnibus II-direktivet 2014 om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet
KOM(2011) 8
32014L0051 Nr. 247/2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av solvens- og tilsynsordningen i Sveits
32015D1602 Nr. 62/2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit ESMA70-151-1854
C(2018) 9122
32019R0396 Nr. 36/2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
D054242/02
32017D2441 Nr. 85/2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om minste kursendringer for aksjer, depotbevis og børsomsatte fond
C(2016) 4389
32017R0588 Nr. 85/2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser
C(2016) 3337
32017R0576 Nr. 85/2019
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
C(2015) 3834
32015R1604 Nr. 254/2018
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning og publisering av prospekter og formidling av annonser
32016R0301 Nr. 255/2018
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av tillegg til prospekter
32014R0382 Nr. 253/2018
Shortsalgforordningen: korrigering til utfyllende bestemmelser
32015R0097 Nr. 204/2016
Den europeiske banktilsynsmyndighet: endringsbestemmelser om overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank
KOM (2012) 512
32013R1022 Nr. 199/2016
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser
C(2012) 4529
32012R0918 Nr. 204/2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
KOM(2011) 747
32013R0462 Nr. 203/2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
KOM(2010) 289
32011R0513 Nr. 203/2016
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
32015D1612 Nr. 151/2016
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser
KOM(2013) 937
32014R0248 Nr. 283/2014
Opplysningskrav for konvertible og ombyttbare gjeldspapirer
32013R0759 Nr. 129/2014
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse
KOM(2013) 680
32013L0058 Nr. 128/2014
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet
KOM(2012) 217
32012L0023 Nr. 82/2013
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
32012D0194 Nr. 16/2013
Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer - CRD III) om endringer til direktivene om kapitalkrav og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik
KOM(2009) 362
32010L0076 Nr. 19/2012
Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring av kredittinstitusjoner
32009L0083 Nr. 120/2010
Ansvarsforsikring for motorvogn: gjennomføringsbestemmelser
32011D0754 Nr. 148/2012
Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer) (CRD II) endringsbestemmelser til kapitalkravregelverket for å øke finansstabiliteten
KOM(2008) 602
32009L0111 Nr. 85/2010
Kapitaldekningsdirektivet: utelukkelse av SID Bank i Slovenia
32010L0016 Nr. 77/2011
Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker
32007L0018 Nr. 66/2008
Krav til verdipapirforetaks og kredittinstitusjoners kapitalgrunnlag (gjennomføringsbestemmelser)
32009L0027 Nr. 106/2009

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel (2014)
KOM(2011) 651
32014R0596 Nr. 259/2019
Betalingsdirektivet 2011 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
KOM(2009) 126
32011L0007 Nr. 55/2012
Forsikringsdistribusjonsdirektivet 2016 (IDD)
KOM(2012) 360
32016L0097 Nr. 214/2018
Forsikringsdirektivet (Solvens II)
KOM(2007) 361
32009L0138 Nr. 78/2011
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: TONA- og SOFR-referanser
C(2023) 6692
32024R0363 Nr. 102/2024
Kapitalkravsforordningen (CRR): skyggebanker
C(2023) 5912
32023R2779 Nr. 99/2024
AIFM-forordningen om regler for og tilsyn med alternative investeringsfond: retting av svensk språkversjon
C(2023) 6942
32024R0382 Nr. 101/2024
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2023 - 30.12.2023
32023R2574 Nr. 24/2024
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2023 - 30.3.2024
32024R0456 Nr. 69/2024
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015
KOM(2013) 45
32015L0849 Nr. 249/2018
Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner
32001L0024 Nr. 167/2002
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
KOM(2012) 280
32014L0059 Nr. 21/2018
Betalingstjenestedirektivet 2015 (PSD 2)
KOM(2013) 547
32015L2366 Nr. 165/2019
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endring av gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser
32023R2056 Nr. 25/2024
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer
32023R1718 Nr. 26/2024
Betalingstjenestedirektivet 2007 (PSD 1)
KOM(2005) 603
32007L0064 Nr. 114/2008
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om dokumentmal for samarbeidsavtaler med tredjeland
C(2021) 4786
32021R1783 Nr. 29/2024
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsrett
32021R1527 Nr. 28/2024
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: Caymanøyene og Jordan
C(2023) 8595
32024R0163 Nr. 43/2024
Bærekraftig finansiering: ytterligere screeningkriterier for klimamål Ares(2023)2481775
C(2023) 3850
32023R2485 Nr. 31/2024
Bærekraftig finansiering: vilkår for at økonomisk aktivitet skal anses å bidra til bærekraftig bruk og beskyttelse Ares(2023)2481554
C(2023) 3851
32023R2486 Nr. 31/2024
Opprettelse av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
KOM(2009) 502
32010R1094 Nr. 200/2016
Kapitalkravsforordningen (CRR)
KOM(2011) 452
32013R0575 Nr. 79/2019
Prospektdirektivet om verdipapirer
KOM(2001) 280
32003L0071 Nr. 73/2004
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV)
KOM(2011) 453
32013L0036 Nr. 79/2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endring av tekniske gjennomføringsstandarder
32022R1994 Nr. 321/2023
Referanseverdiforordningen 2016: forlengelse av overgangsperioden for referanseverdier fra tredjeland
C(2023) 4849
32023R2222 Nr. 324/2023
Kollektive investeringsfond (UCITS)
KOM(2008) 458
32009L0065 Nr. 120/2010
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om nye markeder og avanserte økonomier
C(2022) 3103
32022R1622 Nr. 322/2023
Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi
C(2017) 6451
32018R0032 Nr. 171/2021
Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
KOM(2013) 266
32014L0092 Nr. 171/2021
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader
32018R0034 Nr. 171/2021
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader
32018R0033 Nr. 171/2021
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringsbestemmelser
C(2023) 2484
32023R1626 Nr. 323/2023
Investeringer og risikoer: endring og retting av utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av opplysninger om bærekraft
C(2022) 7545
32023R0363 Nr. 325/2023
Investeringer og risikoer: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av opplysninger om bærekraft
C(2022) 1931
32022R1288 Nr. 325/2023
Formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
KOM(2013) 550
32015R0751 Nr. 21/2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2023
32023R1672 Nr. 281/2023
Forsikringsdirektivet (Solvens II): fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for prosedyrer
32023R0895 Nr. 280/2023
Forsikringsdirektivet (Solvens II): fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for maler
32023R0894 Nr. 280/2023
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser estimering av misligholdssannsynligheter og tap ved mislighold
C(2023) 2571
32023R1578 Nr. 283/2023
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om egenkapitalkrav for markedsrisiko og tapsfordelingskrav under alternativ intern modelltilnærming
C(2023) 2585
32023R1577 Nr. 283/2023
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om eksponeringer sikret i fast eiendom
C(2022) 6941
32023R0206 Nr. 282/2023
Verdipapirmarkedsdirektivet: endring av de tekniske reguleringsstandarder
C(2023) 696
32023R0960 Nr. 284/2023
Markeder for finansielle tjenester: endring og retting av utfyllende bestemmelser om gjennomsiktighetskrav
C(2023) 245
32023R0944 Nr. 284/2023
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til utfyllende bestemmelser om gjennomsiktighetskrav
C(2023) 246
32023R0945 Nr. 284/2023
Kapitalkravsforordningen (CRR): forhåndstillatelse til å redusere ansvarlig kapital
C(2022) 7138
32023R0827 Nr. 241/2023
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Kamerun og Vietnam
C(2023) 5552
32023R2070 Nr. 247/2023
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om visse tredjeland
C(2023) 3247
32023R1219 Nr. 189/2023
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om beregning av risikovektede eksponeringsbeløp for kollektive investeringsforetak
C(2022) 8377
32023R0511 Nr. 157/2023
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om fastsettelse av indirekte eksponeringer mot visse kunder
C(2022) 1377
32022R1011 Nr. 326/2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet av tilsyns- og reguleringsmessige krav i visse tredjeland Ares(2021)4999405
32021D1753 Nr. 141/2022
Kapitalkrav for eksponering mot sentrale motparter: utvidelse av overgangsbestemmelser Ares(2021)2840260
32021R1043 Nr. 141/2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om risikofaktorer ved derivattransaksjoner
C(2021) 1225
32021R0931 Nr. 141/2022
Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring for kjøretøyer
KOM(2008) 98
32009L0103 Nr. 117/2011
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2022 - 30.3.2023
32023R0266 Nr. 51/2023
e-pengedirektivet
KOM(2008) 627
32009L0110 Nr. 120/2010
Tjenestepensjonsdirektivet 2003
32003L0041 Nr. 88/2006
Verdipapirmarkedsdirektivet 2004 (MiFID I)
32004L0039 Nr. 65/2005
Investeringer og risikoer: offentliggjøring av opplysninger om bærekraft
KOM(2018) 354
32019R2088 Nr. 151/2022
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) for banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om suspensjonsrettigheter ved krisehåndtering
C(2021) 2656
32021R1340 Nr. 248/2022
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): utfyllende bestemmelser om beregning av tapsabsorberings- og rekapitaliseringsbeløp
C(2021) 1794
32021R1118 Nr. 248/2022
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld
32021R0622 Nr. 248/2022
Gjennomføringsbestemmelser til kapitalkravsforordningen og krisehåndteringsdirektivet om tilsynsrapportering og offentliggjøring av minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld
32021R0763 Nr. 325/2022
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsfullmakter
32021R1751 Nr. 183/2022
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
32022R0365 Nr. 183/2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering
32023R0313 Nr. 184/2023
Pengemarkedsforordningen
KOM(2013) 615
32017R1131 Nr. 22/2020
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter
KOM(2013) 641
32016R1011 Nr. 190/2019
Betalingstjenestedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om unntaket på 90 dager for kontotilgang på nett
C(2022) 5517
32022R2360 Nr. 158/2023
Konglomeratdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn med risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner
32022R2454 Nr. 159/2023
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.3.2023 - 29.6.2023
32023R0967 Nr. 182/2023
Shortsalgforordningen: endringsbestemmelser om terskelen for rapportering av betydelige netto shortposisjoner i aksjer Ares(2021)4579295
C(2021) 6815
32022R0027 Nr. 146/2022
Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir
31998L0026 Nr. 53/1999
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om sekuritisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
32022R2365 Nr. 156/2023
Avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse
32002L0047 Nr. 106/2004
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet
KOM(2016) 852
32019L0879 Nr. 145/2022
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: bestemmelser om klassifiseringssystemet på energiområdet
C(2022) 631
32022R1214 Nr. 160/2023
Tjenestepensjonsdirektivet 2016
KOM(2014) 167
32016L2341 Nr. 54/2021
Gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
C(2018) 6901
32019R0348 Nr. 80/2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva
C(2016) 2976
32016R1450 Nr. 237/2019
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan
C(2016) 2665
32016R1400 Nr. 237/2019
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
C(2016) 1691
32016R1075 Nr. 237/2019
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
C(2016) 379
32016R0860 Nr. 237/2019
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
C(2015) 8835
32016R1434 Nr. 237/2019
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
32018R1624 Nr. 80/2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
32015R0063 Nr. 237/2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet av rammeregler for sentrale motparter i Malaysia Ares(2022)1650434
32022D0902 Nr. 99/2023
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om Sør-Afrika
32022D0900 Nr. 99/2023
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Israel
32022D0985 Nr. 99/2023
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbeslutning om sentrale motparter i Chile
32022D0903 Nr. 99/2023
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India
32022D0901 Nr. 99/2023
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Kina
32022D0984 Nr. 99/2023
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering
32022R0951 Nr. 327/2022
SMB-forordningen om fremme av vekstmarkeder for små og mellomstore bedrifter
KOM(2018) 331
32019R2115 Nr. 215/2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om eksotiske underliggende instrumenter og restrisikoer
C(2022) 5647
32022R2328 Nr. 54/2023
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om beregningsmetoder knyttet til misligholdelsesrisiko for eksponeringer mot gjelds- og aksjeinstrumenter
C(2022) 5660
32022R2257 Nr. 52/2023
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om backtesting og krav til fordeling av overskudd og tap
C(2022) 3800
32022R2059 Nr. 16/2023
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om kriteriene for vurdering av risikofaktorers modellerbarhet
C(2022) 3801
32022R2060 Nr. 16/2023
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om likviditetshorisonter for metoden med interne modeller
C(2022) 1023
32022R2058 Nr. 16/2023

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft