Europalov - uke 50/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 50/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 10.12.-16.12.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 11.12.2018 (enighet med Rådet).
I forbindelse med EUs revisjon av hjemmelsgrunnlaget for Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) i Dublin, vil Norge, Island og Liechtenstein vurdere full deltakelse gjennom EØS-avtalen. Hittil har Norge deltatt i instituttets arbeid gjennom en bilateral avtale. Kommisjonen har også lagt fram forslag til nye forordninger for to andre EU-byråer - Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) og Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA). Også for CEDEFOP vurderes nå EØS-innlemmelse som erstatning for eksisterende bilaterale avtaler med EØS/EFTA-landene, mens Arbeidsmiljøorganet ble innlemmet i EØS-avtalen i 2010.

Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.12.2018
Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 11.12.202018 (enighet med Rådet)
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 11.12.2018 (enighet med Rådet)

ENERGI
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon) - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 12.12.2018
Grensekryssende elektrisitet: retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering - Omtale av norsk høring publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.12.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.9.2018 og kunngjort i EU-tidende 10.12.2018
Markeder for finansielle tjenester: endringer og rettinger for å presisere at priser skal avspeile gjeldende markedsbetingelser - Utkast tildelegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.12.2018*
Adgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregistre - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.12.2018*
Transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av søknader om registrering - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.12.2018*
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om innsamling, verifisering og offentliggjøring av data om verdipapirfinansieringstransaksjoner - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.12.2018*
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om gebyrer ilagt av ESMA - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.12.2018*
Transaksjonsregistre: gjennomføringsbestemmelser om adgang til data - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.12.2018*
Transaksjonsregistre: krav til søknad om registrering - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.12.2018*
Transaksjonsregistre: innrapportering av opplysninger om verdipapirfiansieringstransaksjoner - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.12.2018*
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.12.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om minste kursendringer for aksjer, depotbevis og børsomsatte fond - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 14.12.2017*
EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.9.2018 og kunngjort i EU-tidende 10.12.2018

FORBRUKERVERN
Forbrukersamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.11.2018

FORSKNING OG UTDANNING
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027) - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon, ekskl. budsjett) vedtatt av Europaparlamentet 12.12.2018.
I 2021 vil Horisont Europa ta over for dagens rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Kommisjonens forslag lyder på 97.6 milliarder euro, en økning på 40 prosent, uten bidrag fra Storbritannia. Det er imidlertid ventet at Storbritannia, i likhet med Norge og en rekke andre land utenfor EU, vil knytte seg til programmet. Dette vil øke budsjettet ytterligere. Et europeisk innovasjonsråd (EIC) er et av flere nye elementer i det kommende rammeprogrammet. Forslaget til hovedlinjene for programmet inneholder denne gangen også deltakerreglene. Samtidig har kommisjonen fremmet forslag til særprogrammet for Horisont Europa med detaljer om struktureringen av rammeprogrammet.

EU-programmet Erasmus (2021-2027) - EØS-notat offentliggjort 11.12.2018.
Europakommisjonens forslag til neste Erasmus-program (2021-2027) lyder på 30 milliarder euro, en dobling fra nåværende budsjettperiode. Forslaget er en del av EUs langtidsbudsjett for samme periode, som Europaparlamentet og Rådet først må vedta. Erasmus-busjettet er forslått med 25.9 milliarder euro til utdanningsområdet, 3.1 millliarder euro til ungdomsområdet og 550 millioner euro til idrettsområdet. Fremtidsrettede fag vil bli prioritert, som fornybar energi, klimaendringer, miljøteknologi, kunstig intelligens og design.

EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Europaparlamentet 13.12.2018
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 11.12.2018 (enighet med Rådet)

HANDELSFORENKLINGER
Akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring av produkter (del av EUs varepakke) - Lovproposisjon fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet 14.12.2018
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff (revisjon) - Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 12.12.2018
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av festeanordninger som skal hindre fallulykker fra stor høyde - Norsk forskrift kunngjort 11.12.1018
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.12.2018

HELSE
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam - EØS-notat offentliggjort 15.12.2018
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 15.12.2018
EUs helseprogram 2014-2020 - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.12.2018

INDRE MARKED OG EØS
EØS-rådets konklusjoner november 2018 - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 12.12.2018.
- Vi har en forståelse med britene om at vi vil få på plass en ordning med Storbritannia som sikrer rettighetene til nordmenn som bor der og til briter som bor i Norge, fastholdt utenriksminister Ine Eriksen Søreide på det halvårlige EØS-rådsmøtet i Brussel 20. november. - Ordningen vil også gjelde dersom det ikke blir en brexit-avtale. EUs brexit-forhandler. Michel Barnier, som deltok på den uformelle delen av møtet mellom EU-siden og de tre EØS/EFTA-landene, sa på sin side at EU ikke kan forhandle på vegne av EØS-landene, men partene koordinerer tett med hverandre. Både EU-siden og EØS-landene er enige om at en ordnet brexit er til det beste for alle parter.

Ministerrådets vurdering av EØS-avtalen og EØS/EFTA-landene, samt Andorra, Monaco og San Marino i 2017-2018 - Rådskonklusjoner vedtatt 11.12.2018. Omtale publisert av Utenriksdepartementet 12.12.2018*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon) - Rådsbehandling 4.12.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak). Høring om norsk gjennomføring av pristaksregulering igangsatt av Samferdselsdepartementet 11.12.2018.
EUs nye BEREC-forordning vil senke maksimalprisene for internasjonale samtaler og SMS i EU fra 15. mai 2019. For å sikre at norske forbrukere får tilsvarende prisreduksjoner fra samme dato, kan forordningens pris­bestemmelser bli gjennomført i norsk rett i forkant av innlemmelsen av forordningen i EØS-avtalen. Det fremgår av Samferdselsdepartementets forslag til forskriftsendringer som nå er på høring. Endringene vil gjelde det norske forbrukere betaler for å ringe eller sende SMS fra Norge til et annet land i EU/EØS-området.

Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: revisjon - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.12.2018.
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser (2018) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.12.2018
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobiltelefoner - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.12.2018*
EU-plan for fremme av kunstig intelligens - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 7.12.2018. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.12.2018
EU-byrået ENISA og europeisk cybersikkerhet - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 11.12.2018
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige institusjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020 - Høring om planlagt evaluering av programmet igangsatt av Kommisjonen 7.12.2018
Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: oppdatering av tekniske bestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.12.2018*
Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.12.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.12.2018
Opphavsrett for online- og gjenutsendelser og radio og tv-programmer - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 13.12.2018
Opphavsrettsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.12.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.12.2018
Oversikt over hvilke land hvis borgere er visumfrie og hvilke land hvis borgere er visumpliktige når de krysser Schengens yttergrense i forbindelse med Storbritannias utmeldelse av EU - Svensk departementsnotat offentliggjort 12.12.2018
Den europeiske grense- og kystvakt (revisjon) - Dansk departementsnotat offentliggjort 11.12.2018

KATASTROFEBEREDSKAP
EUs ordning for sivil beredskap (rescEU): revisjon - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 13.12.2018

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlengelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.12.2018*
Prosedyreforordningen for statsstøtte - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.12.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland - Norsk forskrift kunngjort 12.12.2018
Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Import til konsum av muslinger og fiskerivarer fra Peru og Myanmar - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Erklæring om at visse regioner i Italia er fri for storfetuberkulose og storfebrucellose - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.12.2018
Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Informasjon til reisende om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hos storfebesetninger - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 13.12.2018*
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Kontrollplaner i tredjeland for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringer - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.12.2018*
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polena - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.12.2018*
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Romania - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.12.2018*
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.12.2018*
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsfbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.12.2018*
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra småfe - Norsk forskrift kunngjort 11.12.2018

Fôrvarer
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018. Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.12.2018
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.12.2018. EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Godkjenning av L-arginin som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Godkjenning av betainanhydrous som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018. Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.12.2018
Tilsetningsforordningen for dyrefôr - Høring i forbindelse med evaluering av forordningen igangsatt av Kommisjonen 12.12.2018

Næringsmidler
Matvaresikkerhet: forbedring av åpenheten og bærekraftigheten til EUs risikovurdering - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon vedtatt av Europaparlamentet 11.12.2018.
I etterkant av den forlengede godkjenningen av glyfosat, som resulterte i store protester og underskriftskampanjer, skal det i fremtiden bli mer åpenhet omkring arbeidet til EUs matsikkerhets­byrå (EFSA). Det framgår av et lovforslag Kommisjonen la fram i april 2018. Forordningen er en konkret oppfølging av fire såkalte borgerinitiativer, og vil, dersom den blir vedtatt, gi publikum adgang til de vitenskapelige undersøkelsene som følger søknader om godkjenning av for eksempel nye plantevernmidler og tilsetningsstoffer. Kommisjonen vil også kunne be om ytterligere undersøkelser, samtidig som medlemslandenes rolle i godkjenningsarbeidet skal styrkes.

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.12.2018*
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.12.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl. - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av allanblackiafrø som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 11.12.2018*
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 11.12.2018*
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 11.12.2018*

Veterinærmedisin
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering - Norsk forskrift kunngjort 11.12.2018
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomycin i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.12.2018*
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for 'solventnaphtha, lett aromatisk' - Norsk forskrift kunngjort 10.12.2018
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 10.12.2018

MILJØ
CO2-utslippsskrav for personbiler - Norsk lov kunngjort og sanksjonert 14.12.2018. Omtale publisert av Samferdselsdepartementet 14.12.2018.
En lovendring som gjennomfører nye EU-regler for CO2-utslipp fra biler kan ifølge Samferdelsdepartementet bety at flere elbiler blir tilgjengelige for kjøpere i Norge. EU vil nå inkludere Norge i beregningene for gjennomsnittlig CO2-utslipp per bilprodusent, hvilket kan bety at produsentene vil tilby Norge flere biler med lavt utslipp. EU-reglene som ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i 2017 og som Stortinget har godkjent, vil for øvrig gi EFTAs overvåkingsorgan rett til å ilegge bilprodusentene overtredelsesgebyr ved for høye utslipp. Diskusjonene om myndighetsoverføringen til ESA har pågått helt siden de to basisforordningene ble vedtatt i 2009 (dette faktaarket) og 2011 (varebiler). EØS-komiteens beslutning omfattet også 16 tilknyttede endringsforordninger vedtatt på EU-siden i perioden 2010-2015. For personbiler innføres nye årlige utslippskrav med et langsiktig mål om at CO2-utslippet fra nye biler i 2020 i gjennomsnitt skal ligge under 95 g/km. Andre tiltak er rettet mot energieffektivisering av dekk og airconditionsystemer.

CO2-utslipp fra varebiler - Norsk lov kunngjort og sanksjonert 14.12.2018. Omtale publisert av Samferdselsdepartementet 14.12.2018
EU-programmet LIFE (2021-2027) - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Europaparlamentet 11.12.2018
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11 - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018. Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.12.2018
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå - Norsk forskrift kunngjort 10.12.2018
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.12.2018*

Plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av propiconazol som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 12.12.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.12.2018
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 15.12.2018

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Pakkelevering over grensene - Retningslinjer lagt fram av Kommisjonen 12.12.2018

TRANSPORT
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: supplerende bestemmelser angående Brexit - Europaparlamentets plenumsbehandling 11.12.2018 (enighet med Rådet)
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.8.2018 og kunngjort i EU-tidende 10.12.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser - Norsk forskrift kunngjort 11.12.2018
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 14.12.2018
Bompengedirektivet: elektroniske bompengesystemer i EU - Norsk forskrift kunngjort 14.12.2018
Skipsavfallsdirektivet (revisjon) - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 12.12.2018
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.9.2018 og kunngjort i EU-tidende 10.12.2018