Beslutningsprosessen: kultur og medier

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Sikring av mediefrihet og -pluralisme i det indre marked (European Media Freedom Act)
KOM(2022) 457
32024R1083

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: endringsbestemmelser
KOM(2016) 287
32018L1808 Nr. 337/2022

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
AMT-direktivet om audiovisuelle medietjenester
KOM(2009) 185
32010L0013 Nr. 109/2012
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027)
KOM(2018) 366
32021R0818 Nr. 268/2021
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupivakain
32020R1685 Nr. 106/2021
Europeisk år for kulturarv 2018
KOM(2016) 543
32017D0864 Nr. 170/2018
Tilbakeleveringsdirektivet om ulovlig utførte kulturgjenstander
KOM(2013) 311
32014L0060 Nr. 121/2016
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester
KOM(2017) 385
32018R0596 Nr. 29/2019
EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020)
KOM(2011) 785
32013R1295 Nr. 111/2014
Gruppen av representanter for europeiske reguleringsmyndigheter på området audiovisuelle medietjenester (ERGA)
C(2014) 462 Nr. 192/2014
Filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet
KOM(2004) 171
32005H0865 Nr. 161/2007
Fjernsynsdirektivet: endringsbestemmelser om strømmetjenester
KOM(2005) 646
32007L0065 Nr. 109/2012
Rettslig vern av tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerende tjenester (dekodere)
KOM(1997) 356
31998L0084 Nr. 17/2001
Fjernsynsdirektivet: utøvelse av fjernsynsvirksomhet
31989L0552
EU-programmet MEDIA Mundus (2011-2013)
KOM(2008) 892
32009D1041 Nr. 92/2011
EUs kulturprogram (2007-2013)
KOM(2004) 469
32006D1855 Nr. 69/2007
EU-programmet Media 2007
KOM(2004) 470
32006D1718 Nr. 68/2007
Fjernsynsdirektivet: endringsbestemmelser
31997L0036 Nr. 82/1999
Digitalisering og online-tilgjengelighet til kulturelt materiale og digital bevaring
32006H0585 Nr. 20/2008