Europalov - uke 10/2021

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 10/2021

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 8.3.-14.3.2021

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.11.2020 og kunngjort i EU-tidende 8.3.2021
Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdommer med pressemelding avsagt av EU-domstolen 9.3.2021
Europeisk søyle for sosial rettigheter: handlingsplan - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.3.2021
Passende minstelønninger i EU - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.3.2021
Trygdeforordningen 2004 - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.3.2021
EU-henstilling om koordinerte reisestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.3.2021

FINANSIELLE TJENESTER
Verdipapirsentralforordningen - Notat om planlagt gjennomgang av forordningen lagt fram av Kommisjonen 8.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 5.4.2021.
Forordningen skal sikre et sikkert, effektivt og smidig oppgjør av finansielle instrumenter innenfor hele EØS-området. EØS-komiteen vedtok i februar 2019 å innlemme forordningen i EØS-avtalen. Vedtaket krevde lovendringer og derfor parlamentsgodkjenning i Norge, Island og Liechtenstein før det kunne tre i kraft.

EU-høring om de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester - Høring igangsatt av Kommisjonen 12.3.2021 med frist 21.5.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2020 - 30.3.2021 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Forsikringsdirektivet (Solvens II) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 8.3.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om den alternative standardiserte tilnærmingen til markedsrisiko - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.3.2021
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om kommersielle standarder for clearingtjenester - Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen med tilbakemeldingsfrist 7.4.2021*
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer - Norsk forskrift kunngjort 12.3.2021
EU-initiativ om øyeblikkelige betalinger - Notat om mulige tiltak lagt fram av Kommisjonen 10.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 7.4.2021*

FORSKNING OG UTDANNING
Advokattjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.3.2021

HANDELSFORENKLINGER
Tollsikkerhetstiltak knyttet til vareførselen mellom Norge og EU (2021) - Tillegg til samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 19.2.2021.
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringer til utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning - Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 11.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 8.4.2021*

HELSE
EUs helseprogram 2021-2027 - Europaparlamentets behandling 9.3.2021 med pressemelding (enighet med Rådet; endelig vedtak)
Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.3.2021
Kosmetikkforordningen 2009 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 8.3.2021

IMMATERIALRETT
Opphavsrettsdirektivet - Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 9.3.2021
Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.3.2021

INDRE MARKED OG EØS
Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet i 2021 - Notat lagt fram av regjeringen 9.3.2021*
InvestEU-programmet (2021-2027) - Europaparlamentets behandling 9.3.2021 med pressemelding (enighet med Rådet; endelig vedtak)

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Digitalt kompass for 2030: Europas kurs for det digitale tiår - Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 9.3.2021. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.3.2021*
Ordningen for et sammenkoplet Europa (2021-2027) - Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Rådet og Europaparlamentet 11.3.2021

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 54 (konkurranse: utnyttelse av dominerende stilling) - TEUV artikkel 102 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 8.3.2021
EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - TEUV artikkel 107 - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.3.2021. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 8.3.2021
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014) - Notat om planlagte endringer knyttet til EUs grønne pakt og industrielle og digitale strategier lagt fram av Kommisjonen 8.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 5.4.2021

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av avlsmateriale av visse dyr - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 5.3.2021*
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om forbud mot fôring av visse husdyr med dyreproteiner - Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 9.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 6.4.2021*
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer - Forsag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 9.3.2021*
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om testing av enhovede dyr og unntak for Storbritannia for testing av tamsvin - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 11.3.2021*

Fôrvarer
Godkjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe: korrigering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2021
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2021
Suspendering av godkjenningen av etoksykin som fôrtilsetning til alle dyrearter: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2021
Godkjenning av tinktur av burot som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2021
Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) til alle dyrearter: korrigering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.3.2021

Plantesanitære forhold
Omsetning av frø og såkorn: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 9.3.2021*

Næringsmidler
Bruk av nikotinamidribosidklorid og magnesiumsitratmalat ved framstilling av kosttilskudd og bruk av måleenheter for kobber - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2021
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om åpenhet og konfidensialitet for EU-vurderingene - Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 12.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 9.4.2021*

Veterinærmedisin
Veterinærlegemiddelforordningen 2019 om legemidler til dyr: endringer til vedlegg II - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.3.2021*

MILJØ
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: ekskludering av flyginger fra Sveits i kvotesystemet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdateringer - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 11.3.2021*
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av visse språkversjoner av vedlegg II - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.3.2021*
Biociddirektivet: inkludering av karbondioksid ved forbrenning av propan og butan som aktivt stoff - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 10.3.2021*
Biociddirektivet: inkludering av kaliumsorbat som aktivt stoff - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 10.7.2021*
Biociddirektivet: inkludering av sitronsyre som aktivt stoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2021
Persistente organiske forbindelser (POPs) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 9.3.2021
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bruk av kvikksølv i intravaskulære ultralydsystemer - Utkast til delegert kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.3.2021*
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om visse perfluorokarboksylsyrer (C9-C14 PFCAer), deres salter og tilknyttede stoffer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 13.3.2021*
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om visse ftalater - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.3.2021. EØS-notat offentliggjort 12.3.2021*
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om informasjonskrav til produsenter og importører - EØS-notat offentliggjort 12.3.2021

Plantevernmidler
Godkjenning av blodmel som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2021
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standard dataformater for innlevering av søknader om godkjenning eller endring av vilkårene for godkjenning av aktive stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.3.2021

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet 2014 - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.11.2020 og 30.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 8.3.2021

STATISTIKK
Landbruksstatistikk om input og output - Dansk departementsnotat offentliggjort 12.3.2021

TRANSPORT
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien: forlengelse (Omnibus 2) - Norsk forskrift kunngjort 8.3.2021
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser om kjørefeltassistanse - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.3.2021
Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 8.3.2021
Midlertidig unntak fra reglene om bruk av tidsluker ("slots") på flyplasser (COVID-19) - Norsk forskrift kunngjort 10.3.2021
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om valg av leverandør av bakkebaserte tjenester i forbindelse med covid-19-pandemien - Norsk forskrift kunngjort 12.3.2021
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om lisenser i forbindelse med covid-19-pandemien - Norsk forskrift kunngjort 12.3.2021
Sikkerhetsregler for droner: bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning (revidert) oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til besetningskompetanse og treningsmetoder og utsettelse av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og elektroniske manualer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning (revidert) oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om sertifikater til ballongpilot - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om sertifikat til seilflypilot - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om risikobasert samsvarskontroll og krav til miljøvern - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m. - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om anerkjennelse av tredjelands sertifisering av piloter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om flygebesetningssertifikater, treningsorganisasjoner og vedkommende myndighet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringer og rettelser for tilpasning til satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og Egnos - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gjennomføringsbestemmelser om flysikringsorganisasjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Sikkerhetsregler for droner: endringsbestemmelser om to nye klasser droner fra tredjeland - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Sikkerhetsregler for flyging med droner: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: erklæring fra ytere av oppstillingsplasstjenester - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Felles regler for sivil luftfart: oppdatering av regelverket for luftfartsoperasjoner og luftdyktighet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.: utsettelse av virkningsdatoer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om seilfly - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Sikkerhetsregler for flyging med droner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om modulbaserte pilotlisenser for lette luftfartøy - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning (revidert) oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021