Europalov - uke 49/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 49/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 3.12.-9.12.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.12.2018. Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 6.12.2018.
Europakommisjon la i mars 2018 fram forslag til et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Byrået skal støtte fri bevegelse av arbeidstakere gjennom informasjon, veiledning og hjelp til løsning av konflikter over landegrensene. Kommisjonen presenterte samtidig et forslag til en rekommandasjon for sikring av trygd til alle arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om ytelser i visse land - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Trygdeordninger: bestemmelser om tidspunkt for registrering av elektronisk melding i ESSI-systemet - EØS-notat offentliggjort 5.12.2018
Arbeidstidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.9.2018 og kunngjort i EU-tidende 3.12.2018
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 6.12.2018
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå: rådgivende gruppe - EØS-notat offentliggjort 4.12.2018

ENERGI
Fornybar energidirektivet (revisjon) - Rådsbehandling 4.12.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak).
EUs 2030-mål for fornybar energi (32%) og energieffektivitet (32.5%) er nå godkjent av Europaparlamenet og Rådet og vil med det første bli publisert i EU-tidende. Det samme gjelder styringssystemet for energiunionen. Innen årsskiftet og hvert tiende år deretter skal det utarbeides og leveres integrerte nasjonale energi- og klimaplaner. Kommisjonen vil annet hvert år vurdere medlemslandenes fremdrift mot de felleseuropeiske målene, første gang høsten 2021, og eventuelt vedta ulike typer tiltak på unionsnivå for å bidra til at målene nås. Vedtaket om energistyringssystemet er av EU merket som EØS-relevant, men i EØS-notatet om saken peker Olje- og energidepartementet på at regelverket reiser flere EØS-rettslige problemstillinger. Enkelte av disse kan gjøre seg gjeldende hvis det kommer på plass en avtale om en felles oppfyllelse av utslippsforpliktelsen for 2030 sammen med EU. Se også faktaarkene under for Energieffktiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser og Styringssystem for energiunionen.

Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser - Rådsbehandling 4.12.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Styringssystem for energiunionen - Rådsbehandling 4.12.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Gassmarkedsdirektiv III: felles regler for det indre gassmarked - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 5.12.2018. Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 6.12.2018
Gasstransmisjonsforordningen - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 6.12.2018
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 5.12.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Hvitvaskingsdirektivet (revisjon) - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Norge, Island og Liechtenstein vedtok 5. desember sammen med EU-siden å innlemme EUs reviderte hvitvaskingsdirektiv fra 2015 i EØS-avtalen, men vedtaket vil først tre i kraft etter lovendringer og godkjenning av parlamentene i de tre EØS-landene. Direktivets virkeområde er utvidet til å omfatte tilbydere av spillvirksomhet og innebærer skjerpede krav til rapporteringsplikt. Gjennomføring av direktivet har vært utredet av Hvitvaskingslovutvalget og vil i stor grad skje ved ikrafttredelse av hvitvaskingsloven som ble vedtatt i juni 2018. Direktivets krav om tilgang til informasjon om reelle rettighetshavere krever imidlertid nye lovbestemmelser som for tiden er under behandling i Stortinget.

Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser - Kompromiss om deler av bankreformpakken fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 3.12.2018.
Europaparlamentet og Rådet kom 4. desember fram til enighet om viktige deler av forslaget til endring av sentrale bankdirektiver og -forordninger. Formålet er å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt etter bankkrisen. Endringsforslagene i bankreformpakken gjelder i hovedsak kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).

Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2018 - Norsk forskrift kunngjort 7.12.2018
Pengeoverføringsforordningen (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 5.12.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 4.12.2018
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om publisering av tillegg til prospekter - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning og publisering av prospekter og formidling av annonser - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Australia - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.12.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Etiopia - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

FORBRUKERVERN
Forbrukerkredittdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 1.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 3.12.2018
Salg av varer og tjenester over landegrensene: kontraktsforhold angående netthandel og andre former for fjernsalg - Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 7.12.2018

FORSKNING OG UTDANNING
EU-plan for fremme av kunstig intelligens - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 7.12.2018*
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.12.2018

HANDELSFORENKLINGER
Overvåking av utslipp fra forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.12.2018
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer og rettelser - EØS-notat offentliggjort 4.12.2018
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.12.2018
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av festeanordninger som skal hindre fallulykker fra stor høyde - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

HELSE
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret: inflasjonsjustering - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av begrepet 'lignende legemiddel' - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: rekommandasjon - Rekommandasjon vedtatt av Rådet 7.12.2018
Kosmetikkforordningen - Rapport med gjennomgang av direktivet med hensyn til hormonforstyrrende stoffer lagt fram av Kommisjonen 7.11.2018. Dansk departementsnotat om rapporten offentliggjort 3.12.2018
Medisinsk utstyr: liste over koder og tilsvarende utstyr - EØS-notat offentliggjort 7.12.2018
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetselementer på tobakkprodukter - EØS-notat offentliggjort 7.12.2018
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om et sporbarhetssystem for tobakksprodukter - EØS-notat offentliggjort 7.12.2018
Tobakksdirektivet: utfyllende bestemmelser om sporbarhetssystemer for tobakksvarer - EØS-notat offentliggjort 7.12.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon) - Rådsbehandling 4.12.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak).
EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon er blitt oppdatert. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, sikres viktige frekvensområder for felles bruk og forbrukerne skal få bedre beskyttelse. Europaparlamentet og Rådet har også gjort vedtak om utvidelse av virkeområdet til det europeiske eKom-organet BEREC. De to sakene er del av den såkalte eKom-pakken.

Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon) - Rådsbehandling 4.12.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.12.2018. Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 6.12.2018
Bekjempelse av desinformasjon på nettet - Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 5.12.2018
Toppnivådomenet .eu (revisjon) - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 4.12.2018
EU-programmet Digitalt Europa (2021-2027) - Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 4.12.2018
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: rettelse av visse språkutgaver av gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.12.2018
Ordningen for et sammenkoplet Europa (2021-2027) - Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 3.12.2018. EØS-notat offentliggjort 6.12.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser om eksportunntak - EØS-notat offentliggjort 7.12.2018
Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.12.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Kommunikasjonsvernforordningen - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.12.2018.
Kommunikasjonsverndirektivet om e-databeskyttelse er 15 år gammelt og gjelder bare for tradisjonelle teleoperatører. Forslaget til revisjon tar blant annet sikte på å utvide regelverket til å gjelde nye e-tjenester som WhatsApp, Facebook Messenger, Skype og Gmail. Kommisjonen ønsker samtidig at lovverket vedtas som forordning i stedet for direktiv for å sikre samtidig og lik anvendelse i alle medlemslandene. Forslaget innebærer en oppmyking av "cookie"-reglene, men skjerper bestemmelser om spam, både via data og telefon.

Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2018.
Denne og to andre forordninger utvider anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grense­overskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre rettsaktene omhandler SIS II til bruk for henholdsvis grensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold.

Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2018
Bruk av Schengen-informasjonssystemet til retur av personer med ulovlig opphold - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2018
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om personvern - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.12.2018
Den europeiske grense- og kystvakt (revisjon) - Felles holdning til deler av forordningen vedtatt av Rådet 6.12.2018

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 10 (toll) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.12.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP) - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier for fremmedstoffer i fôr og mat - Norsk forskrift kunngjort 7.12.2018
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa og Newcastle-sykdom - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Irland - Utkast til kommisjonsfbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.12.2018*
Forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for spredning av disse sydkommene - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.12.2018
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra småfe - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Helsesertifikat for handel med bier og humler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 7.12.2018
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE) - Norsk forskrift kunngjort 7.12.2018
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 7.12.2018
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Fôrvarer
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for mindre utbredte grisearter til slakt og avl - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for slakte- og livkylling - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.12.2018
Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.12.2018

Næringsmidler
Matvaresikkerhet: forbedring av åpenheten og bærekraftigheten til EUs risikovurdering - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.12.2018.
I etterkant av den forlengede godkjenningen av glyfosat, som resulterte i store protester og underskriftskampanjer, skal det i fremtiden bli mer åpenhet omkring arbeidet til EUs matsikkerhets­byrå (EFSA). Det framgår av et lovforslag Kommisjonen la fram i april 2018. Forordningen er en konkret oppfølging av fire såkalte borgerinitiativer, og vil, dersom den blir vedtatt, gi publikum adgang til de vitenskapelige undersøkelsene som følger søknader om godkjenning av for eksempel nye plantevernmidler og tilsetningsstoffer. Kommisjonen vil også kunne be om ytterligere undersøkelser, samtidig som medlemslandenes rolle i godkjenningsarbeidet skal styrkes.

Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser - EØS-notat offentliggjort 4.12.2018
Unionslisten for ny mat: rettelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.12.2018
Tillatelse til omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.12.2018
Tillatelse til omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.12.2018
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.12.2018
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.12.2018
Tillatelse til omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.12.2018
Tillatelse til omsetning av tørkede deler av Hoodia parviflora som vokser over bakken som ny mat - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tillatelse til omsetning av 1-metylnikotinamidklorid som ny mat - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tillatelse til omsetning av pyrroloquinolin-quinon-dinatriumsalt som ny mat - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet sopp som ny mat - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxathin som ny mat - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen - EØS-notat offentliggjort 4.12.2018
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Veterinærmedisin
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for 'solventnaphtha, lett aromatisk' - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
Biocidforordningen - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.9.2018 og kunngjort i EU-tidende 3.12.2018.
Biocidorordningen erstattet 1. september 2013 det eksisterende biociddirektivet 98/8/EF. Biocider er midler som skal bekjempe uønskede organismer. Forordningen gjelder ikke bekjempningsmidler som det fins andre EU-rettsregler for, f.eks. plantevernmidler og legemidler. Målet med den nye forordningen er både å bedre det indre marked i forbindelse med bruk av biocidprodukter samtidig som man skal opprettholde en høy beskyttelse av miljø og helse.

EU-klimavisjon for 2050 - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 3.12.2018
EU-strategi for hormonforstyrrende stoffer - Svensk departementsnotat offentliggjort 29.11.2018. Dansk departementsnotat offentliggjort 3.12.2018
EU-høring om tildeling av gratis utslippskvoter - Høring igangsatt av Kommisjonen 30.11.2018*
Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer - EØS-notat offentliggjort 5.12.2018
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.12.2018*
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testbetingelser og typegodkjenningsdata - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.12.2018*
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testbetingelser og typegodkjenningsdata - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.12.2018*
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen - Norsk forskrift kunngjort 7.12.2018
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start - Norsk forskrift kunngjort 7.12.2018
Skipsgjenvinningsforordningen - Norsk forskrift kunngjort 7.12.2018
Skipsopphuggingsforordningen: endringsbestemmelser om søknader for anlegg i tredjeland - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.12.2018*
Avfallsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 29.11.2018
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre - Norsk forskrift kunngjort 6.12.2018
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer - Norsk forskrift kunngjort 6.12.2018
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk - Norsk forskrift kunngjort 6.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål - Norsk forskrift kunngjort 6.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium - Norsk forskrift kunngjort 6.12.2018
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur - Norsk forskrift kunngjort 6.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber - Norsk forskrift kunngjort 6.12.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.12.2018
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18 - Norsk forskrift kunngjort 6.12.2018
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18 - Norsk forskrift kunngjort 6.12.2018
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8 - Norsk forskrift kunngjort 6.12.2018
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol - EØS-notat offentliggjort 4.12.2018
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2018
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2018
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2018
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2018
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.12.2018*

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Håndhevelsesdirektivet: klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 19.11.2018 og kunngjort av domstolen 4.12.2018.
Etter at Frostating Lagmannsrett valgte å se bort fra EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i 2017 i forbindelse med den såkalte Fosenlinjen-saken, har Høyesterett sendt et oppfølgingsspørsmål til domstolen i Luxembourg. Sakens bakgrunn er en tvist mellom fergeselskapet Fosenllinjen AS og transportselskapet AtB AS, eid av Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Fosenlinjen mente seg uriktig forbigått i en anbudskonkurranse om fergetjenester, fordi AtB hadde unnlatt å stille dokumentasjonskrav for anslått drivoljeforbruk i tilbudene. Anbudsrunden ble annulert, men Fosenlinjen AS gikk til sak mot AtB med krav om erstatning for positiv kontraktsinteresse.

Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.8.2018 og 29.8.2018 og kunngjort i EU-tidende 3.12.2018
Konsesjonskontraktsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.8.2018 og kunngjort i EU-tidende 3.12.2018

SELSKAPSRETT
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser - Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 5.12.2018

STATISTIKK
Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 3.12.2018*

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.8.2018 og kunngjort i EU-tidende 3.12.2018. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.12.2018

TRANSPORT
EØS-avtalen artikkel 48 (transport: særlige bestemmelser) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.9.2018 og kunngjort i EU-tidende 3.12.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kombinert transportdirektivet: endringsbestemmelser - Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 3.12.2018
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport : endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering - Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 3.12.2018. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.12.2018
Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser - Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 3.12.2018
Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.8.2018 og kunngjort i EU-tidende 3.12.2018
Felles europeisk jernbaneområde: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer og kriterier for bruk av den økonomiske likevektstesten - EØS-notat offentliggjort 8.12.2018
Single Window-forordningen: meldepliktsystem for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner - Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 3.12.2018
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser - Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 3.12.2018
Skipsutstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk merking - EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) (revisjon) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.12.2018