Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.11.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2019
Rapport lagt fram av Kommisjonen 31.10.2019
Årsapport for 2017 lagt fram av Kommisjonen 31.10.2019
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 31.10.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.10.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 24.10.2019. EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norge, Island og Europakommisjonen har fremforhandlet en avtale om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-regelverk knyttet til Parisavtalens mål for reduksjon av klimagasser fram til 2030. Avtalen ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 25.10.2019. Konkret dreier det seg om innlemmelse av tilpassede versjoner EUs innsatsfordelingsforordning og forordningen om bokføring av utslipp og opptak av klimagasser i skog og annen arealbruk (LULUCF). Prinsipielt faller de to rettsaktene utenfor EØS-avtalens saklige virkeområde, men innholdet i forordningene er relevant for å sikre en felles oppfyllelse av klimamålet for 2030. Partene er derfor enige om innlemmelse av regelverket, med tilpasninger, i EØS-avtalens protokoll 31 om frivillig samarbeid. Det betyr at avtalen kun vil gjelde for det innholdet man legger i den og for det tidsrommet man avtaler. EØS-komitebeslutningen må godkjennes av Alltinget i Island før det kan tre i kraft.
EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Omtale av EU-høring publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 24.10.2019
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.10.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.10.2019
EU vedtok i mars 2018 regelverket for fjerde periode i EUs kvotesystem (2021-2030). Vedtaket innebærer en videreføring av det eksisterende system som Norge allerede deltar i, men med visse endringer, hovedsakelig knyttet til fordelingen av den samlede kvotemengden mellom bedrifter, sektorer og land innad i EU. Samtidig tas det sterkere grep for å bukt med det store overskuddet av kvoter. Det forventes at rettsakten vil bli innlemmet i EØS-avtalen. Klima- og miljødepartementet har derfor igangsatt en høring om norsk gjennomføring av de nye EU-bestemmelsene. Høringsforslaget omfatter også endringer i klimakvoteloven for at Norge skal kunne etterleve utslippsbestemmelser som ble vedtatt av FNs luftfartsorganisasjon ICAO i juni 2018.

Sider