Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Reduksjon av mikroplast i miljøet som følge av utilsiktet forurensning fra dekk, tekstiler og plastgranulat
Forenkling og digitalisering av merking av kjemikalier
Rammeverk for beregning og rapportering av transportrelaterte klimautslipp
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om heksaklorbenzen
Planter produsert ved hjelp av genredigering
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler som inneholder mikroorganismer
Plantevernmidler: krav til opplysninger om aktive stoffer og mikroorganismer
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om krav til godkjenning av aktive stoffer som er mikroorganismer
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: ajourføring 2021
Industriutslippsdirektivet (planlagt revisjon)
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: endringer til gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger
Avfallsrammedirektivet: endringsbestemmelser om mål for reduksjon av matavfall
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om tobakksvarer med plastfiltre
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om produktet Sadolin Husrens
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om opplysninger om antall drivaksler
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper med forbedret fargegjengivelsesindeks
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i visse typer lysrør
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i lavtrykksutladningslamper
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i høytrykksnatriumlamper
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i trifosforlysrør
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i metallhalogenlamper
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i utladningslamper for spesielle formål
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i lineære lysrør med dobbel sokkel
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel og med levetid på minst 20 000 timer
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i lysrør
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel til generelle belysningsformål
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel for spesielle formål
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer (revisjon)
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) (revisjon)
REACH-forordningen om kjemikalier: forbud mot bly i ammunisjon og fiskeutstyr
REACH-forordningen om kjemikalier: restriksjoner på bruk av 2,4-dinitrotoluen
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (planlagt revisjon)
Reduksjon av utslipp av metan fra olje-, gass- og kullvirksomhet
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) i brannskum
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om 'Dekloran Pluss'
Emballasjedirektivet (revisjon)
Bruk av standardmetoder for dokumentasjon av produkters og tjenesters miljøavtrykk
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav til sement, betong, gips, maling og petroleumsprodukter
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om tatoveringskjemikalier
Unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet polyvinylklorid (PVC)
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder (fornyelse)
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om egenskapen miljøfare (HP14)
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for biologisk nedbrytbart avfall
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for plastavfall
Driftsforbud for luftfartøysoperatører som ikke overholder pliktene under EUs kvotesystem
Auksjonering av CO2-kvoter fra 2013

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Rapportering om gjennomføring av avfallsdirektiver: endringsbestemmelser om slam fra landbruksrenseanlegg
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
Godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme PL11 som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av flumioksazin som aktivt stoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme 251 som aktivt stoff i plantevernmidler
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg
Avfallsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Kjemikalieforordningen REACH: ajourføring av liste over CMR-stoffer
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer med presisiering av formuleringer i opplysningskravene i vedlegg VI-X
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret som følge av LULUCF-forordningen
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogen-sirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
Biocider: godkjenning av produktfamilien "Contec IPA Product Family"
Biocider: godkjenning av produktfamilien "Pal IPA Product Family"

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om grenseverdier for konsentrasjoner i avfall
Avfallstransportforordningen (revisjonsforslag 2021)
Omsetning og eksport av varer og produkter knyttet til avskoging og skogforringelse
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser
Innsatsfordelingsforordningen: endringsbestemmelser om de årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren: endringsbestemmelser om i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon
CO2-grensetilpasningsmekanisme (klimatoll)
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
Bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU)
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om den markedsstabiliserende reserven
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: endringsbestemmelser
Bærekraftig drivstoff for maritim transport
EUs 8. miljøhandlingsprogram 2021-2030
Batteriforordningen (revisjonsforslag 2020)
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kosmetikkprodukter og dyrepleieprodukter
15.11.2021
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser
15.11.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av N,N-dietyl-meta-toluamid til bruk i produkter av type 19
26.12.2021
Avslag på fornyet godkjenning av indoksakarb som aktivt stoff i plantevernmidler
19.12.2021
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
16.12.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) i utstyr for analyse av kropps- og dialysatvæsker
15.11.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) i MR-utstyr
15.11.2021
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for jern- og metallvareindustrien
25.03.2022
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for IKT-tjenester
25.03.2022
Fornyet godkjenning av cypermetrin som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
01.02.2022
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om visse ftalater
14.12.2021
Kemikalieforordning (REACH): endringsbestemmelser om N,N-dimetylformamid
12.12.2021
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
09.11.2021
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av visse ftalater (DEHP, BBP, DBP og DIBP) i medisinsk utstyr
15.11.2021
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: rettelser
01.10.2021
Støydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om datalagring og en ordning for utveksling av digital informasjon
01.01.2022
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2017-2019
02.12.2021
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.)
09.09.2021
Avslag på godkjenning av dimetylsulfid som basisstoff i plantevernmidler
26.09.2021
Godkjenningsperiodene for de aktive stoffene akrinatrin and prokloraz i plantevermidler
26.09.2021
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
27.09.2021
Avslag på fornyet godkjenning av famoksadon som aktivt stoff i plantevernmidler
09.09.2021
Fornyet godkjenning av kaliumhydrogenkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler
01.11.2021
Det aktive stoffet kitosanhydroklorid i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer
06.09.2021
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for overnatningssteder
11.11.2021
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
10.11.2021
Biocider: godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4
15.07.2021
Biocider: godkjenning av alkyl (C12-16) dimetylbenzylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 3 og 4
18.06.2020
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av brukte engangsplastflasker
24.10.2021
Kvotehandelsdirektivet (ETS): endringsbestemmelser om ekskludering av flygninger fra Storbritannia
01.01.2021
Fornyet godkjenning av kalsiumkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler
01.11.2021
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av omfanget av matavfall
22.12.2019
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om merking av engangsprodukter
03.07.2021
01.10.2021
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
05.07.2020
01.07.2021
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om fiskeriutstyr
05.07.2021
Tilbaketrekking av godkjenningen av det aktive stoffet alpha-cypermetrin i plantevernmidler
07.06.2022
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat m.fl. i plantevermidler
10.05.2021
Fornyet godkjenning av Streptomyces stamme K61 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
01.07.2021
Fornyet godkjenning av cyazofamid som et aktivt stoff i plantevernmidler
01.08.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene Adoxophyes orana granulovirus og flutriafol i plantevermidler
08.05.2021
Avslag på godkjenning av fermenterte valurtblader som basisstoff i plantevernmidler
10.06.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet terbutylazin i plantevernmidler
14.06.2021
Minimumskrav til gjenbruk av vann
26.06.2023
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om informasjonskrav, dyreforsøk og hormonforstyrrende egenskaper
15.04.2022
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorofenol, inkludert salter og estere
15.03.2021
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standard dataformater for innlevering av søknader om godkjenning eller endring av vilkårene for godkjenning av aktive stoffer
27.03.2021
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: gjennomføringsbestemmelser om referansenivåer for skog i 2021-2025
14.03.2021
Drikkevannsdirektivet 2020
12.01.2023
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav
09.01.2020
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsformatet
16.05.2019
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler: endringsbestemmelser om risikoindikatorer
05.06.2019
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
18.06.2019
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering
12.11.2019
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser
02.08.2021
Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming
26.06.2019
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale programmer
01.11.2018
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat
01.01.2020
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importskjemaer
01.01.2018

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om måling og rapportering av ombruk
01.02.2021
Støydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger
29.07.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dazomet til bruk i produkter av type 8
23.08.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinotefuran til bruk i produkter av type 18
23.08.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av borsyre til bruk i produkter av type 8
23.08.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinatriumtetraborat til bruk i produkter av type 8
23.08.2021
Biocider: forlengelse av godkjenningen av heksaflumuron til bruk i produkter av type 18
25.08.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i produkter av type 18
23.08.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid til bruk i produkter av type 18
23.08.2021
Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering
01.06.2021
Innsatsfordelingsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
06.01.2021
CO2-utslipp for personbiler og varebiler: oppdaterte bestemmelser om overvåking og innrapportering av opplysninger
25.03.2021
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
23.08.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid til bruk i produkter av type 14 og 18
23.08.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): gjennomføringsbestemmelser
21.06.2021
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
29.07.2018
Deponidirektivet: endringsbestemmelser
05.07.2020
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om kjøretøyer til særskilt bruk
Skipsgjenvinningsforordningen: ajourføring av listen over anlegg
12.08.2021
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: utfyllende bestemmelser om resultater av testing på vei
22.09.2021
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: landenes auksjonsandeler for perioden 2021-2030
01.01.2021
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy som ikke er registrert som nyttekjøretøy
01.07.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatører
01.01.2021
Deponidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering av kommunalt avfall
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdateringer
17.12.2022
Fornyet godkjenning av klopyralid som et aktivt stoff i plantevernmidler
01.10.2021
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om propoksykarbazon
08.08.2021
Godkjenning av to typer Pepino-mosaikk-virus som aktive lavrisikostoffer i plantevernmidler
28.06.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
01.01.2020
Støydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger
31.12.2021
Auksjoneringsforordningen for CO2-kvoter: tilpasningsbestemmelser
28.11.2019
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: gjennomføringsbestemmelser om beregningen av gjennomsnittlige spesifikke utslipp for 2019 m.m.
07.07.2021
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om visse perfluorokarboksylsyrer (C9-C14 PFCAer), deres salter og tilknyttede stoffer
25.08.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet natriumklorid i plantevernmidler
26.04.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bruk av dekanol-1 m.fl. i plantevermidler (1-dekanol m.fl.)
12.12.2020
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmeler som ikke godkjente formuleringsstoffer
24.03.2021
Avfallsdirektivet: utfyllende bestemmelser for ensartet måling av omfanget av matavfall
17.10.2019
Persistente organiske miljøgifter (POPs) (revisjon)
15.07.2019
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer
14.08.2019
Persistente organiske miljøgifter: ytterligere endringsbestemmelser om perfluorooktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
22.02.2021
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for fornying av godkjenninger
27.03.2021
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
19.11.2020
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om dikofol
07.09.2020
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om perfluoroktansulfonsyre og dens derivater
07.09.2020
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om perfluorooktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
04.07.2020
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: verifisering og korrigering av data
11.08.2020
Takdirektivet 2016 (revisjon) om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft
01.07.2018
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt
09.05.2017

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av visse språkversjoner av vedlegg II og VI
08.06.2021

2021/283

30.10.2021
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
05.07.2020

2021/296

30.10.2021
Miljøvirkningsdirektivet 2011
17.02.2012

2012/230

08.12.2012
Reduksjon av plast i miljøet
03.07.2021

2021/240

25.09.2021
03.07.2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
10.05.2021

2021/205

10.07.2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av svensk versjon
28.10.2020

2021/029

06.02.2021
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning
23.12.2019

2021/071

06.02.2021
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser om utvidelse av unntaket for sinkoksid som konserverende stabiliseringsmiddel
27.04.2020

2020/228

12.12.2020
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet
27.11.2019

2020/229

12.12.2020
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
03.02.2020

2020/232

12.02.2021
LULUCF-forordningen: inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
09.07.2018

2019/269

11.03.2020
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for avfallshåndtering
12.08.2020

2020/166

24.10.2020
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer
15.07.2018

2020/155

24.10.2020
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
18.12.2019

2020/104

15.07.2020
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
02.04.2015

2019/321

01.08.2020
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
10.09.2017

2019/074

01.08.2020
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
12.09.2019

2020/045

21.03.2020
08.06.2020
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
19.12.2019

2020/037

21.03.2020
Miljørapportering: teknisk oppdatering
04.07.2018

2020/040

21.03.2020
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer
27.11.2016

2018/242

01.08.2019
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
30.07.2019

2019/256

26.10.2019
Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
18.12.2018

2019/255

26.10.2019
Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
18.02.2019

2019/157

15.06.2019
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse)
03.01.2019

2019/156

15.06.2019
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter
06.02.2019

2019/176

15.06.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
09.12.2018

2019/134

01.06.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering
06.09.2018

2019/023

09.02.2019
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
06.12.2018
Skipsgjenviningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
06.12.2018
Skipsopphuggingsforordningen: endringsbestemmelser om søknader for anlegg i tredjeland
07.01.2016

2018/260

06.12.2018
Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer
25.06.2005

2012/028

01.05.2012
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
20.10.2018

2018/183

20.10.2018
24.09.2018
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
16.03.2018

2018/166

07.07.2018
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming
14.11.2017

2018/028

01.08.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
01.01.2018

2018/100

28.04.2018
Svoveldirektivet 2016 (kodifisering): reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering)
10.06.2016

2018/029

10.02.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri
20.07.2016

2017/107

01.06.2018
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
15.12.2017

2018/057

24.03.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast
25.11.2016

2018/074

24.03.2018
01.06.2017
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.12.2017

2018/018

10.02.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser
16.12.2016

2018/030

10.02.2018
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
24.07.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler
01.09.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Godkjenning av den frivillige ordningen "REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
12.08.2022

2017/231

16.12.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner
16.12.2016

2017/205

28.10.2017
01.06.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer
25.11.2016

2017/205

28.10.2017
01.06.2016
Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett
10.06.2009

2012/140

14.07.2012
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
23.03.2017

2017/136

08.07.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for intensiv fjørfeavl eller svineavl
13.03.2017

2017/148

08.07.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
24.02.2017

2017/147

08.07.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus
22.02.2017

2017/108

14.06.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte plater
14.12.2015

2016/100

01.07.2017
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
28.08.2016

2017/032

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Drikkevannsdirektivet 1998: endringsbestemmelser
27.10.2017

2016/157

27.10.2017
30.01.2017
Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser
24.04.2013

2013/050

30.04.2013
Miljøvirkningsdirektivet: revisjon
16.05.2017

2015/117

16.05.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
05.03.2016

2016/158

09.07.2016
Biocider: avslag på godkjenning av triklosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av 2-butanon, peroksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1 og 2
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 4, 6 og 13
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 4, 6, 11, 12 og 13
22.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 6 og 9
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 3 og 11
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av cybutryn som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduker i produkttype 21
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
07.12.2015

2016/057

19.03.2016
Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking
31.12.2016

2016/031

06.02.2016
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata
31.12.2014

2016/030

06.02.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
01.01.2017

2015/303

12.12.2015
Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg
31.07.2016

2015/285

01.07.2016
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i intravaskulære utralydbildesystemer
10.04.2015

2015/179

11.07.2015
Unntaksbestemmelser for bruk av bly i visse typer medisinsk utstyr
30.04.2015

2015/179

11.07.2015
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser
13.05.2015

2015/181

11.07.2015
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og ftalater
23.03.2015

2015/182

11.07.2015
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
01.04.2014

2015/180

11.07.2015
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
13.02.2015

2015/169

12.06.2015
Grunnvannsdirektivet: endring av vedlegg II
11.07.2016

2015/067

11.07.2016
Vanndirektivet: endringsbestemmelser om overvåkingsmetoder for overflatevann
20.05.2016

2015/066

20.05.2016
Godkjenning av cyproconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
20.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av syntetisk amorft silisiumdioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av transfluthrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
20.05.2014

2014/218

01.11.2014
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
15.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av laurinsyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av ethylbutylacetylaminopropionat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Markedsføring av biocidholdige produkter: aktive stoffer som skal undersøkes under vurderingsprogrammet
01.09.2013

2014/015

01.06.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser
31.03.2013

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser
31.03.2012

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: inkludering av saltsyre som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: inkludering av margosaekstrakt som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: inkludering av metylnonylketon som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Godkjenning av kobberforbindelsen Cu-HDO som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av S-methopren som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av octansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av jodforbindelser som aktive stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter
06.06.2011

2012/152

27.07.2012
Grenseverdier for PAH-innhold i granulater og flak på kunstgressbaner og lekeplasser
10.08.2021

2021/287

30.10.2021
05.11.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om informasjonskrav til produsenter og importører
08.01.2022

2021/286

08.01.2022
05.11.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om forbud mot blyhagl i og rundt våtmarksområder
15.02.2021

2021/285

30.10.2021
05.11.2021
Avfallsrammedirektivet
12.12.2010

2011/085

01.11.2012
01.01.2016
Kvotehandelsdirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter
31.12.2003

2007/146

01.01.2008
03.02.2009
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bruk av kvikksølv i intravaskulære ultralydbildesystemer
01.07.2022

2021/294

30.10.2021
05.11.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om korreksjonsfaktor for justering av vederlagsfri tildeling av klimakvoter 2021-2025
29.06.2021

2021/310

30.10.2021
05.11.2021
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2021 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
26.04.2021

2021/312

30.10.2021
05.11.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
11.08.2021

2021/309

30.10.2021
05.11.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkter av type 8
20.05.2021

2021/291

30.10.2021
29.10.2021
Godkjenning innovativ teknologier til reduksjon av CO2-utslipp: endringsbestemmelser om person- og varebiler som benytter flytende gass, komprimert naturgass og E85
12.04.2021

2021/313

30.10.2021
03.11.2021
Biocider: inkludering av kaliumsorbat som aktivt stoff
10.06.2021

2021/283

30.10.2021
29.10.2021
Biocider: inkludering av karbondioksid ved forbrenning av propan og butan som aktivt stoff
10.06.2021

2021/283

30.10.2021
29.10.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av metoflutrin til bruk i produkter av type 18
16.03.2021

2021/289

30.10.2021
29.10.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor frigjort fra hypoklorsyre som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 2, 3, 4 og 5
18.03.2021

2021/289

30.10.2021
29.10.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor generert fra natriumklorid ved elektrolyse som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 1
21.03.2021

2021/290

30.10.2021
29.10.2021
Biocider: godkjenning av godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 7 og 10
18.03.2021

2021/289

30.10.2021
29.10.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor generert fra natriumklorid ved elektrolyse som et aktivt stoff til bruk i produkter av type 2, 3, 4 og 5
18.03.2021

2021/289

30.10.2021
29.10.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
18.03.2021

2021/289

30.10.2021
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av alfakloralose til bruk i produkter av type 14
17.03.2021

2021/289

30.10.2021
29.10.2021
Biocider: godkjenning av aktivt klor frigitt fra hypoklorsyre til bruk i produkter av type 1
21.03.2021

2021/290

30.10.2021
29.10.2021
Biocider: godkjenning av formaldehyd som et eksisterende aktivt stoff i produkter av type 2 og 3
16.12.2020

2021/288

30.10.2021
29.10.2021
Godkjenning av vandig ekstrakt fra frøspirer av søt Lupinus albus som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
27.04.2021

2021/293

30.10.2021
01.11.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron i plantevernmidler
28.04.2021

2021/293

30.10.2021
01.11.2021
Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler
27.04.2021

2021/292

30.10.2021
01.11.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser for 2021
08.12.2020

2021/311

30.10.2021
Biocidforordningen 2012
01.09.2013

2013/225

18.04.2017
Nitratdirektivet: beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat i landbruk
19.12.1993
01.01.1994
Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser 2021-2030
08.04.2018

2020/112

01.02.2021
09.02.2021
Industriutslippsdirektivet (IED)
07.01.2013

2015/229

01.08.2016
01.08.2016
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet hvitløksekstrakt i plantevernmidler
01.03.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Fornyet godkjenning av Akanthomyces muscarius stamme Ve6 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
01.03.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
26.01.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet fenpyrazamin i plantevernmidler
06.04.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Avslag på godkjenning av Capsicum annuum L. var. annuum, longumgruppe, cayenneekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
07.04.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Godkjenning av blodmel som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
01.04.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Godkjenning av 24-epibrassinolid som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
31.03.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Forlenget godkjenning av parafinolje som aktivt stoff i plantevernmidler
17.12.2020

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Avslag på godkjenning av topramezon som aktivt stoff i plantevernmidler
17.02.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Godkjenning av ekstrakt fra løken Allium cepa L. som basisstoff i plantevernmidler
17.02.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Avslag på godkjenning av karbondioksid som basisstoff i plantevernmidler
17.02.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Fornyet godkjenning av bruk av det aktive stoffet kiselgur i plantevernmidler
01.02.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet
17.10.2002

2007/127

01.11.2010
23.11.2003
EU-programmet LIFE (2021-2027)
01.01.2021

2021/265

01.01.2021
Fornyet godkjenning av etoksazol som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
01.02.2021

2021/239

25.09.2021
27.09.2021
Kriterier for tildeling av EU-miljømerket for harde belegningsprodukter
11.04.2021

2021/261

25.09.2021
Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa
11.06.2010

2011/121

01.11.2012
24.06.2011
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom i absorpsjonskjøleskap i campingbiler
05.04.2020

2021/186

12.06.2021
01.07.2021
Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler
01.07.2004

2005/144

03.12.2005
06.03.2005
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
21.07.2004

2002/090

21.07.2004
01.04.2005
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om reviderte utslippsstandarder for gratiskvoter 2020-2025
04.04.2021

2021/221

10.07.2021
14.09.2021
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: ekskludering av flyginger fra Sveits i kvotesystemet
01.01.2020

2021/220

10.07.2021
14.09.2021
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer
01.12.2010

2012/106

01.02.2013
16.06.2012
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
01.06.2008

2008/025

05.06.2008
30.05.2008
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2): unntaksbestemmelser for bly- og seksverdige kromforbindelser i tennhetter for eksplosiver til yrkesmessig bruk
10.05.2021

2021/205

10.07.2021
12.08.2021
Miljøansvarsdirektivet
30.04.2007

2009/017

01.07.2013
14.06.2013
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av listen over prioriterte stoffer med miljøkvalitetskrav
14.09.2015

2014/194

14.09.2015
25.06.2015
ELV-direktivet 2000 om kasserte kjøretøy
01.07.2002

2002/162

01.08.2002
01.07.2002
Biocider: avslag på godkjenning av karbondioksid til bruk i produkttype 19
21.02.2021

2021/206

10.07.2021
09.07.2021
Biocider: avslag på godkjenning av esbiotrin til bruk i produkttype 18
18.02.2021

2021/206

10.07.2021
09.07.2021
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet mancozeb i plantevernmidler
04.01.2021

2021/208

10.07.2021
12.07.2021
Biocidforordningen: inkludering av sitronsyre som aktivt stoff
29.03.2021

2021/204

10.07.2021
09.07.2021
Utløp av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (kalsiumfosifid m.fl.)
26.11.2020

2021/208

10.07.2021
12.07.2021
WEEE-direktivet 2012 om elektrisk og elektronisk avfall (revisjon)
14.02.2014

2015/195

01.04.2019
01.01.2016
Godkjenning av en frirullingsfunksjon for visse personbiler for reduksjon av CO2-utslipp
08.12.2020

2021/222

10.07.2021
09.07.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: nasjonale gjennomføringstiltak om midlertidig gratistildeling
18.03.2021

2021/221

10.07.2021
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: utfyllende bestemmelser om globalt oppvarmingspotensiale og utslippsregnskap
01.01.2021

2021/223

10.07.2021
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
01.01.2021

2021/223

01.01.2021
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av stoffer i tatoveringsfarger eller permanent sminke
04.01.2021

2021/137

24.04.2021
24.06.2021
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om sikkerhetsdatablad
01.01.2021

2021/109

20.03.2021
21.06.2021
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg
19.12.2017

2021/183

12.06.2021
01.07.2021
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser om overvåkingsparametre og prøvingsprosedyre
11.01.2021

2021/182

12.06.2021
13.06.2021
Plantevernmiddelforordningen
14.06.2011

2014/203

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler: korrigering
25.02.2021

2021/180

12.06.2021
13.06.2021
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om visse hybride elkjøretøyer
24.11.2020

2021/179

12.06.2021
13.06.2021
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav
16.09.2020

2021/185

12.06.2021
13.06.2021
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om visse unntak for bruk av bly og blyforbindelser i komponenter
05.04.2020

2021/159

24.04.2021
02.06.2021
Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler
17.09.2020

2021/185

12.06.2021
13.06.2021
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering
31.10.2019

2021/184

12.06.2021
Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp
02.06.2017

2021/181

Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret i forbindelse med innsatsfordelingen
01.01.2021

2021/126

20.03.2021
28.05.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode

2021/157

28.05.2021
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelse om stoffgruppe i forbindelse med covid-19-pandemien
04.07.2019

2021/138

24.04.2021
04.05.2021
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
05.01.2021

2021/137

24.04.2021
04.05.2021
Kjemikalieforordningen REACH:: gjennomføringsbestemmelser om andelen av saker som skal kontrolleres
28.04.2020

2021/136

24.04.2021
04.05.2021
Biocider: godkjenning av reaksjonsmasse av pereddiksyre og peroksyoktansyre til bruk i produkter av type 2, 3 og 4
17.12.2020

2021/138

24.04.2021
23.04.2021
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkter av type 2
16.12.2020

2021/138

24.04.2021
23.04.2021
Kvikksølvforordningen 2017
01.01.2018

2021/158

24.04.2021
04.05.2021
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
20.10.2020

2021/140

24.04.2021
26.04.2021
Avslag på fornyet godkjenning av tiofanatmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
19.10.2020

2021/140

24.04.2021
26.04.2021
Avslag på forlenget godkjenning av etametsulfuronmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
05.10.2020

2021/139

24.04.2021
26.04.2021
Avløpsdirektivet
30.06.1993
01.01.1994
01.07.2004
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (7. versjon)
02.12.2020

2021/160

24.04.2021
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av observasjonsliste for stoffer i vann
26.08.2020

2021/161

24.04.2021
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelig teknikker for overflatebehandling ved bruk av organiske løsningsmidler
29.12.2020

2021/155

24.04.2021
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
10.11.2019

2021/156

24.04.2021
Inspiredirektivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon
15.05.2009

2010/055

01.07.2011
03.09.2010
Miljøinformasjonsdirektivet
14.02.2005

2003/123

01.02.2006
01.01.2004

Sider