Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
27.12.2018
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler
Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for bilindustrien
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for offentlig forvaltning
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i blekk til påføring av emaljetrykk på glass
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretsløpspakker med flipchip
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til produksjon av laserrør
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatebehandling av visse dioder
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass
CO2-utslippsskrav for personbiler: rettelse
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP)
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter
Plantevernmidler med godkjenning til 2022, 2023 og 2023: arbeidsprogram for vurdering av søknader om forlengelse
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
27.12.2018
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
27.12.2018
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
01.02.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
27.12.2018
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg
09.12.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
01.01.2020
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
20.12.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propiconazol som aktivt stoff i plantevernmidler
19.12.2018
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler
04.11.2018
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
30.10.2018
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler
30.10.2018
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler
29.10.2018
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler
17.10.2018
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
01.08.2018
Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
18.12.2018
Miljørapportering: teknisk oppdatering
04.07.2018
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
01.01.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
24.11.2018
Rettledninger for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer: oppheving
10.12.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
24.07.2018
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer
10.11.2018
Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler
28.05.2018
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler
17.10.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-1-metylcyclopropen m.fl. i plantevermidler
24.09.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler
11.10.2018
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
01.12.2018
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
11.10.2018
Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium
19.11.2018
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
19.11.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring
03.09.2018
Biocider: godkjenning av produktfamilien Prodhynet's iodine based products
15.10.2018
Biocider: godkjenning av produktfamilien Quat-Chem's iodine based products
15.10.2018
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkttype 18
16.10.2018
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder deltametrin
18.10.2018
Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
09.10.2018
EUs miljømerke: gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav
12.11.2018
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8
24.10.2018
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale programmer
01.11.2018
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
14.10.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, quinmerac og zinkfosfid i plantevermidler
11.10.2018
Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
01.08.2018
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer
15.07.2018
Forlenget godkjenning av carfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
01.08.2018
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
19.06.2018
Avslag på forlenget godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler
14.08.2020
Avslag på forlenget godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren
05.10.2018
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
29.07.2018
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler
29.06.2018
LULUCF-forordningen: Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
09.07.2018
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
09.07.2018
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
05.07.2020
Deponidirektivet: endringsbestemmelser
05.07.2020
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
05.07.2020
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser
05.07.2020
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importskjemaer
01.01.2018
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko
29.09.2019
Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020
08.04.2018
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon)
01.01.2015
Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp
02.06.2017
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt
09.05.2017
Kvikksølvforordningen
01.01.2018
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft (revisjon)
01.07.2018
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av produkter og utstyr
08.12.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om personell som utfører arbeid på elektriske brytere
08.12.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av personer og bedrifter vedrørende kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg
08.12.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer
08.12.2015
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg
19.12.2017
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
02.04.2015

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start
09.01.2017
06.12.2018
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen
09.01.2017
06.12.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler
03.12.2018
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg
24.10.2018
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om sertifikatet om farlige materialer
09.01.2017
Skipsgjenvinningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om listen over anlegg
09.01.2017
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om opphuggingssertifikatet
09.01.2017
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
10.09.2017
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder etylbutylacetyl-aminopropionat
24.10.2018
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer)
01.11.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP)
25.10.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering
06.09.2018
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
23.06.2018
Biocider: godkjenning av produktfamilien Ecolab Iodine PT3 Family
11.10.2018
Biocider: godkjenning av produktfamilienfamilien Hyphred's iodine based products
11.10.2018
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam
19.06.2018
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid
19.06.2018
Fornyet godkjenning av zoxamid i plantevernmidler
01.07.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid i plantevermidler
23.05.2018
Betingelser for godkjenning av fenazaquin i plantevernmidler
28.05.2018
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler
01.06.2018
Fornyet godkjenning av siltiofam i plantevernmidler
01.07.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i plantevernmidler
01.07.2018
Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler
01.06.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
24.07.2018
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over opphuggingsanlegg
27.05.2018
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
14.03.2018
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
14.03.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016
17.05.2018

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer
27.11.2016

2018/242

CO2-utslipp fra varebiler
03.06.2011

2017/111

CO2-utslippsskrav for personbiler
01.01.2010

2017/109

03.01.2012
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
26.05.2017

2018/071

CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
28.07.2017

2018/073

CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
27.07.2017

2018/071

CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
27.07.2017

2018/071

Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
24.11.2016

2017/248

Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner i hybride elbiler som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
17.10.2016

2017/248

Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler

2017/248

Godkjenning av lagringstank som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
01.04.2016

2017/248

Godkjenning av en dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
16.03.2017

2017/248

Godkjenning av utvendig LED-lys som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
26.02.2017

2017/248

Godkjenning av en effektiv dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
28.12.2015

2017/248

Godkjenning av effektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
17.03.2017

2017/248

Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
02.03.2015

2017/248

Godkjenning av to høyeffektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
20.02.2015

2017/248

Godkjenning av et system til forkondisjonering av batteriets ladetilstand i hybridbiler for redukasjon av CO2-utslipp
15.11.2013

2017/248

Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
09.12.2014

2017/248

CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for personbiler
15.09.2017

2017/247

CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler
14.09.2017

2017/247

Godkjenning av en frihjulsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
30.07.2015

2017/248

Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
28.02.2015

2017/248

Godkjenning av en dynamo for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
06.08.2014

2017/248

Godkjenning av LED-nærlysmodul som innovativ teknologi for reduserte CO2-utslipp fra personbiler
31.03.2014

2017/248

Godkjenning av en vekselstrømsgenerator for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
19.07.2013

2017/248

Godkjenning av et innkapslingssystem for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
01.10.2013

2017/248

Bruk av lysdioder til visse funksjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
03.04.2013

2017/248

CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015
19.05.2017

2017/204

CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013
27.01.2015

2017/109

CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp
02.05.2014

2017/111

CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
14.05.2014

2017/111

Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio
18.11.2013

2017/111

Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
08.05.2013

2017/109

Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
08.05.2013

2017/109

Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler
01.03.2013

2017/111

CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
23.03.2014

2017/111

CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser
08.04.2014

2017/109

Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser
26.05.2012

2017/109

CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
07.04.2012

2017/111

CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre
13.03.2012

2017/111

Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
15.08.2011

2017/109

CO2-utslippsstandarder for personbiler: unntaksbestemmelser
16.02.2011

2017/109

03.01.2012
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler
15.12.2010

2017/109

WEEE-direktivet (revisjon): kassering av elektriske og elektroniske produkter
14.02.2014

2015/195

01.01.2016
Seveso III-direktivet: Kontroll med faren for større ulykker med farlige stoffer
01.06.2015

2015/193

Miljøkriminalitetsdirektivet: strafferettslig vern av miljøet
26.12.2010

2015/191

Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap
01.07.2013

2015/018

Utslipp og kvoter for sivil luftfart: endringsbestemmelser knyttet til Kroatias EU-medlemskap
25.06.2014

2014/294

Stoffblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Miljø: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser
02.06.2012

2013/074

Krav til registrering av produsenter av batterier og akkumulatorer
28.08.2009

2010/046

24.10.2012

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
15.07.2018

2018/240

06.12.2018
Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser
08.11.2017

2018/259

06.12.2018
Skipsopphuggingsforordningen: endringsbestemmelser om søknader for anlegg i tredjeland
07.01.2016

2018/260

06.12.2018
Miljøvirkningsdirektivet
17.02.2012

2012/230

08.12.2012
Liste over stoffer i vann som skal overvåkes
27.06.2018

2018/220

27.10.2018
Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer
25.06.2005

2012/028

01.05.2012
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
20.10.2018

2018/183

20.10.2018
24.09.2018
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
16.03.2018

2018/166

07.07.2018
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming
14.11.2017

2018/028

01.08.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
01.01.2018

2018/100

28.04.2018
Svoveldirektivet: reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering)
10.06.2016

2018/029

10.02.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri
20.07.2016

2017/107

01.06.2018
Godkjenning av en frihjulsfunksjon med motor på tomgang for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
18.08.2017

2018/072

24.03.2018
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
15.12.2017

2018/057

24.03.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast
25.11.2016

2018/074

24.03.2018
01.06.2017
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.12.2017

2018/018

10.02.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser
16.12.2016

2018/030

10.02.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter
06.06.2011

2012/152

27.07.2012
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
24.07.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler
01.09.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
06.05.2016

2017/248

Godkjenning av den frivillige ordningen "REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
12.08.2022

2017/231

16.12.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner
16.12.2016

2017/205

28.10.2017
01.06.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer
25.11.2016

2017/205

28.10.2017
01.06.2016
Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett
10.06.2009

2012/140

14.07.2012
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
23.03.2017

2017/136

08.07.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for intensiv fjørfeavl eller svineavl
13.03.2017

2017/148

08.07.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
24.02.2017

2017/147

08.07.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus
22.02.2017

2017/108

14.06.2017
CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited: endringsbestemmelser
02.06.2014

2017/112

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte plater
14.12.2015

2016/100

01.07.2017
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
28.08.2016

2017/032

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Drikkevannsdirektivet: endringsbestemmelser
27.10.2017

2016/157

27.10.2017
30.01.2017
Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser
24.04.2013

2013/050

30.04.2013
Miljøvirkningsdirektivet: revisjon
16.05.2017

2015/117

16.05.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
05.03.2016

2016/158

09.07.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om garving av skinn
04.03.2013

2015/229

01.08.2016
Biocider: avslag på godkjenning av triklosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av 2-butanon, peroksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1 og 2
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 4, 6 og 13
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 4, 6, 11, 12 og 13
22.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 6 og 9
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 3 og 11
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av cybutryn som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduker i produkttype 21
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
07.12.2015

2016/057

19.03.2016
Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking
31.12.2016

2016/031

06.02.2016
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata
31.12.2014

2016/030

06.02.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
01.01.2017

2015/303

12.12.2015
Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Liste over stoffer i vann som skal overvåkes
13.04.2015

2015/320

12.12.2015
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg
31.07.2016

2015/285

01.07.2016
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i intravaskulære utralydbildesystemer
10.04.2015

2015/179

11.07.2015
Unntaksbestemmelser for bruk av bly i visse typer medisinsk utstyr
30.04.2015

2015/179

11.07.2015
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser
13.05.2015

2015/181

11.07.2015
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og ftalater
23.03.2015

2015/182

11.07.2015
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
01.04.2014

2015/180

11.07.2015
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
13.02.2015

2015/169

12.06.2015
Grunnvannsdirektivet: endringsbestemmelser
11.07.2016

2015/067

14.07.2016
Vanndirektivet: endringsbestemmelser om overvåkingsmetoder for overflatevann
20.05.2016

2015/066

20.05.2016
Godkjenning av cyproconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
20.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av syntetisk amorft silisiumdioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av transfluthrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
20.05.2014

2014/218

01.11.2014
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
15.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av laurinsyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av ethylbutylacetylaminopropionat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Markedsføring av biocidholdige produkter: aktive stoffer som skal undersøkes under vurderingsprogrammet
01.09.2013

2014/015

01.06.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser
31.03.2013

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser
31.03.2012

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: inkludering av saltsyre som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: inkludering av margosaekstrakt som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: inkludering av metylnonylketon som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Godkjenning av kobberforbindelsen Cu-HDO som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av S-methopren som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av octansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av jodforbindelser som aktive stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av decansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Bruk av zineb i biocidholde produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om auksjoneringstidspunkter
08.01.2014

2014/140

28.06.2014
Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy
22.08.2013

2014/103

17.05.2014
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia
10.11.2012

2014/102

17.05.2014
01.08.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for et ammoniumklorid
01.02.2015

2013/165

09.10.2013
Godkjenning av nonansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av tebuconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
24.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av etofenprox som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av benzosyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av aluminiumfosfid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av kobbersulfatpentahydrat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for propikonazol
25.10.2013

2014/043

01.06.2014
Bruk av cypermethrin i biocidholde produkter
23.10.2013

2014/043

01.06.2014
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
09.02.2014

2014/056

09.04.2014
Godkjenning av bromeddiksyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser for Kroatia
07.09.2013

2014/056

09.04.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD

2014/032

15.02.2014

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Skipsgjenvinningsforordningen
31.12.2015

2018/257

06.12.2018
06.12.2018
Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18
03.09.2018

2018/241

06.12.2018
05.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8
03.09.2018

2018/241

06.12.2018
05.12.2018
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18
03.09.2018

2018/241

06.12.2018
05.12.2018
Biocidforordningen
01.09.2013

2013/225

18.04.2017
Avfallsdirektivet
12.12.2010

2011/085

01.11.2012
01.01.2016
Avfallstransportforordningen
12.07.2007

2008/073

01.04.2010
01.05.2010
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet
17.10.2002

2007/127

01.11.2010
23.11.2003
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
01.06.2008

2008/025

05.06.2008
30.05.2008
Plantevernmiddelforordningen
14.06.2011

2014/203

01.06.2015
01.06.2015
Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng
03.03.2013

2013/075

01.05.2015
01.05.2015
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler
07.03.2018

2018/185

22.09.2018
24.09.2018
Avslag på fornyet godkjenning av Reynoutria sachalinensis-ekstrakt som aktivt stoff i plantevernmidler
01.03.2018

2018/184

22.09.2018
24.09.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler
22.03.2018

2018/184

22.09.2018
24.09.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i plantevernmidler
19.03.2018

2018/184

22.09.2018
24.09.2018
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse
24.05.2018

2018/186

22.09.2018
24.09.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)
01.12.2019

2018/180

01.12.2019
24.09.2018
Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10
13.05.2018

2018/182

22.09.2018
21.09.2018
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1, 5 og 6
13.05.2018

2018/182

22.09.2018
21.09.2018
Biocider: godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 2 og 4
13.05.2018

2018/182

22.09.2018
21.09.2018
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkttype 3
13.05.2018

2018/181

22.09.2018
21.09.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler
01.03.2018

2018/144

07.07.2018
06.08.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler
01.03.2018

2018/144

07.07.2018
06.08.2018
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
04.02.2018

2018/144

07.07.2018
06.08.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
28.02.2018

2018/144

07.07.2018
06.08.2018
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler
23.01.2018

2018/144

07.07.2018
06.08.2018
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler
28.02.2018

2018/144

07.07.2018
06.08.2018
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
21.07.2004

2002/090

21.07.2004
01.04.2005
Nitratdirektivet: beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat i landbruk
19.12.1993
01.01.1994
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol
09.05.2018

2018/142

07.07.2018
09.07.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone
09.05.2018

2018/142

07.07.2018
09.07.2018
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
01.12.2018

2018/143

07.07.2018
09.07.2018
Avløpsdirektivet
30.06.1993
01.01.1994
01.07.2004
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: forlengelse av gyldighetsperioden
22.05.2018

2018/161

07.07.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til innendørs renholdstjenester
24.05.2018

2018/163

07.07.2018
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg
04.12.2017

2018/160

07.07.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse
26.09.2017

2018/162

07.07.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabilisitetsreserve
29.10.2015

2018/165

07.07.2018
Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering
13.02.2018

2018/164

07.07.2018
28.06.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart
29.12.2017

2018/099

28.04.2018
15.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer
20.11.2018

2018/015

20.11.2018
12.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser
06.07.2018

2017/168

06.07.2018
12.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder
06.07.2018

2017/168

06.07.2018
12.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer
06.07.2018

2017/168

06.07.2018
12.06.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
12.06.2019

2018/051

12.06.2019
12.06.2018
Kasserte kjøretøyer: endringsbestemmelser
06.06.2018

2018/075

06.06.2018
06.06.2018
Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa
11.06.2010

2011/121

01.11.2012
24.06.2011
Forlengelse av godkjenningsperioden for bruk av glyfosat i plantevernmidler
16.12.2017

2018/108

01.06.2018
01.06.2018
Ozonforordningen: stoffer som bryter ned ozonlaget
01.01.2010

2012/202

01.11.2012
01.07.2013
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler
14.12.2011

2014/208

01.06.2015
01.06.2015
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter
31.12.2003

2007/146

01.01.2008
03.02.2009
Vanndirektivet
22.12.2003

2007/125

01.05.2009
EUs miljøhandlingsprogram til 2020
01.01.2014

2017/102

06.05.2017
Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som aktivt stoff i plantevernmidler: bekreftelse av vilkårene
04.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler
04.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler
04.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Godkjenning av øl som basisstoff i plantevernmidler
05.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Avslag på godkjenning av ryllik som basisstoff i plantevernmidler
01.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Avslag på godkjenning av paprikaekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
04.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonicamid, metalaxyl, penoxsulam og proquinazid i plantevermidler
04.12.2017

2018/089

28.04.2018
30.04.2018
Avslag på fornyet godkjenning av iprodion som aktivt stoff i plantevernmidler
05.12.2017

2018/090

28.04.2018
30.04.2018
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater: endringsbestemmelser
02.02.2018

2018/098

28.04.2018
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy
04.12.2010

2013/173

01.07.2017
01.01.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene til 1-metylcyclopropen og 18 andre aktive stoffer i plantevernmidler
20.09.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Avslag på fornyet godkjenning av DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) som aktivt stoff i plantevernmidler
13.09.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og malathioni plantevernmidler
27.09.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet quizalofop-p-tefuryl i plantevernmidler
28.09.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet imazamox som erstatningskandidat i plantevernmidler
01.11.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Godkjenning av natriumklorid som aktivt stoff i plantevernmidler
28.09.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Avslag på godkjenning av beta-cypermethrin som aktivt stoff i plantevernmidler
27.09.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Avslag på forlenget godkjenning av pikosystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
31.08.2017

2018/054

24.03.2018
26.03.2018
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
04.01.2018

2018/053

24.03.2018
23.03.2018
Biocider: godkjenning av imiprotrin til bruk i produkttype 18
04.01.2018

2018/053

24.03.2018
23.03.2018
Biocider: godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 6
04.01.2018

2018/053

24.03.2018
23.03.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5
31.01.2018

2018/052

24.03.2018
23.03.2018
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i biocider
07.06.2018

2018/055

07.06.2018
23.03.2018
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjennelse av kravene i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse
30.12.2017

2018/069

24.03.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen
30.12.2017

2018/068

24.03.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for storskalaproduksjon av organiske kjemikalier
27.12.2017

2018/070

24.03.2018
Emballasjedirektivet
30.06.1996

1995/067

30.06.1996
01.07.1994
Biocider: godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 12
29.11.2017

2018/017

10.02.2018
15.02.2018
Biocidforordningen: godkjenning av propan-1-ol til bruk i produkttype 1, 2 og 4
29.11.2017

2018/017

10.02.2018
15.02.2018
Biocidforordningen: godkjenning av fludioksonil til bruk i produkttype 7, 9 og 10
29.11.2017

2018/017

10.02.2018
15.02.2018
Biocidforordningen: godkjenning av margosa-ekstrakt til bruk i produkttype 19
29.11.2017

2018/017

10.02.2018
15.02.2018
Biocidforordningen: godkjenning av L(+)-melkesyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
29.11.2017

2018/017

10.02.2018
15.02.2018
Forlenget godkjenning av maleinhydrazid som aktivt stoff i plantevernmidler
01.11.2017

2018/016

10.02.2018
12.02.2018
Forlenget godkjenning av 2,4-DB som aktivt stoff i plantevernmidler
01.11.2017

2018/016

10.02.2018
12.02.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
18.09.2017

2017/245

16.12.2017
09.02.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for mat- og drikkevareindustrien
18.09.2017

2018/027

10.02.2018
Kvalitetskrav til bensin og diesel
01.01.2000

2001/090

14.07.2001
01.01.2005
Drikkevannsdirektivet
25.12.2000

2001/007

01.02.2001
01.01.2002
Drivstoffkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetoder og rapporteringskrav
21.04.2017

2017/232

16.12.2017
21.12.2017

Sider