Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om gratiskvoter
Auksjoneringsforordningen for CO2-kvoter: tilpasningsbestemmelser
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (14. ATP)
Deponidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering av kommunalt avfall
Biociddirektivet: inkludering av D-fruktose som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av ost som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av konsentrert eplesaft som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av honning som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av eggepulver som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av Saccharomyces cerevisiae som aktivt stoff
Biociddirektivet: inkludering av eddik som aktivt stoff
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om andelen av saker (dossiers) som skal samsvarskontrolleres
Avfallsdirektivet: utfyllende bestemmelser for ensartet måling av omfanget av matavfall
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av DEHP som mykner i gummimateriale
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i loddemateriale brukt i visse forbrenningsmotorer
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for næringsmiddel- og meieriindustrien
Plantevernmidlers virkning på honningbier
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser angående ICAO-regler om overvåking, rapportering og verifisering av utslipp fra luftfarten
Plantevernmidler med godkjenning til 2022, 2023 og 2023: arbeidsprogram for vurdering av søknader om forlengelse
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering
31.10.2019
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
01.11.2019
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om registrering etter innfasingsperioden
30.10.2019
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest
30.10.2019
Fornyet godkjenning av Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
01.11.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal
27.08.2019
Godkjenning av Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
20.10.2019
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
17.10.2019
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler
03.10.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om IOC-bestemmelser om utsplipp fra luftfart
20.10.2019
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
16.10.2019
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
12.09.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler
01.08.2019
Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler
01.07.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler
01.09.2019
Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler
30.06.2019
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler
24.07.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet dimetenamid-p
01.09.2019
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler
08.07.2019
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
21.07.2019
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer
14.08.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
08.07.2019
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser
02.08.2021
EUs miljømerke: endringsbestemmelser for fjernsyn, vekstmidler, jordforbedringsmidler og dekningsmaterialer rundt planter
23.07.2019
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
01.01.2021
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
01.01.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode
Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming
26.06.2019
Persistente organiske miljøgifter (POP-er) (revisjon)
15.07.2019
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering om avfallsdata
10.06.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data
08.07.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
17.06.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.)
02.06.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffer (alfa-cypermetrin m.fl.)
28.05.2019
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
30.05.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler
01.08.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler
01.08.2019
Avslag på forlenget godkjenning av klortalonil som aktivt stoff i plantevernmidler
20.05.2019
Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler
20.05.2019
Reduksjon av plast i miljøet
03.07.2021
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere
02.07.2019
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
18.06.2019
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale programmer
01.11.2018
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler: endringsbestemmelser om risikoindikatorer
05.06.2019
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om skjemaet for databasesystemet
16.05.2019
CO2-utslippskrav til person- og varebiler (revisjon)
01.01.2020
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
14.03.2019
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
14.03.2019
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat
01.01.2020
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
20.12.2018
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
01.01.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildelinger for perioden 2021-2030
28.02.2019
Miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer: oppheving av rettledning
10.12.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
01.01.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
01.01.2019
Fluorgassforordningen: emdringsbestemmelser om rapportering i forbindelse med brexit
06.01.2019
Miljørapportering: teknisk oppdatering
04.07.2018
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer
15.07.2018
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
05.07.2020
Deponidirektivet: endringsbestemmelser
05.07.2020
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
05.07.2020
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser
05.07.2020
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importskjemaer
01.01.2018
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko
29.09.2019
Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020
08.04.2018
Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp
02.06.2017
Kvikksølvforordningen
01.01.2018
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft (revisjon)
01.07.2018
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg
19.12.2017
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
02.04.2015

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
LULUCF-forordningen: Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
09.07.2018
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
09.07.2018
Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler
14.04.2019
Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler
21.03.2019
Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler
20.03.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.)
30.03.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.)
10.03.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.)
18.03.2019
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
29.07.2018
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
30.07.2019
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om sektorer utsatt for karbonlekkasje i 2021-2030
01.01.2021
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
08.07.2019
Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
18.12.2018
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt
09.05.2017

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland
05.01.2019

2019/245

28.09.2019
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol
31.10.2019

2019/225

28.09.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter
06.06.2011

2012/152

27.07.2012
Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
18.02.2019

2019/157

15.06.2019
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse)
03.01.2019

2019/156

15.06.2019
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter
06.02.2019

2019/176

15.06.2019
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer
27.11.2016

2018/242

01.08.2019
Miljøvirkningsdirektivet
17.02.2012

2012/230

08.12.2012
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
09.12.2018

2019/134

01.06.2019
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
10.09.2017

2019/074

30.03.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering
06.09.2018

2019/023

09.02.2019
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
06.12.2018
Skipsgjenviningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
06.12.2018
Skipsopphuggingsforordningen: endringsbestemmelser om søknader for anlegg i tredjeland
07.01.2016

2018/260

06.12.2018
Liste over stoffer i vann som skal overvåkes
27.06.2018

2018/220

27.10.2018
Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer
25.06.2005

2012/028

01.05.2012
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
20.10.2018

2018/183

20.10.2018
24.09.2018
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
16.03.2018

2018/166

07.07.2018
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming
14.11.2017

2018/028

01.08.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
01.01.2018

2018/100

28.04.2018
Svoveldirektivet: reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering)
10.06.2016

2018/029

10.02.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri
20.07.2016

2017/107

01.06.2018
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
15.12.2017

2018/057

24.03.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast
25.11.2016

2018/074

24.03.2018
01.06.2017
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.12.2017

2018/018

10.02.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser
16.12.2016

2018/030

10.02.2018
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
24.07.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler
01.09.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Godkjenning av den frivillige ordningen "REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
12.08.2022

2017/231

16.12.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner
16.12.2016

2017/205

28.10.2017
01.06.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer
25.11.2016

2017/205

28.10.2017
01.06.2016
Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett
10.06.2009

2012/140

14.07.2012
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
23.03.2017

2017/136

08.07.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for intensiv fjørfeavl eller svineavl
13.03.2017

2017/148

08.07.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
24.02.2017

2017/147

08.07.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus
22.02.2017

2017/108

14.06.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte plater
14.12.2015

2016/100

01.07.2017
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
28.08.2016

2017/032

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Drikkevannsdirektivet: endringsbestemmelser
27.10.2017

2016/157

27.10.2017
30.01.2017
Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser
24.04.2013

2013/050

30.04.2013
Miljøvirkningsdirektivet: revisjon
16.05.2017

2015/117

16.05.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
05.03.2016

2016/158

09.07.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om garving av skinn
04.03.2013

2015/229

01.08.2016
Biocider: avslag på godkjenning av triklosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av 2-butanon, peroksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1 og 2
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 4, 6 og 13
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 4, 6, 11, 12 og 13
22.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 6 og 9
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 3 og 11
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av cybutryn som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduker i produkttype 21
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
07.12.2015

2016/057

19.03.2016
Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking
31.12.2016

2016/031

06.02.2016
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata
31.12.2014

2016/030

06.02.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
01.01.2017

2015/303

12.12.2015
Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Liste over stoffer i vann som skal overvåkes
13.04.2015

2015/320

12.12.2015
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg
31.07.2016

2015/285

01.07.2016
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i intravaskulære utralydbildesystemer
10.04.2015

2015/179

11.07.2015
Unntaksbestemmelser for bruk av bly i visse typer medisinsk utstyr
30.04.2015

2015/179

11.07.2015
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser
13.05.2015

2015/181

11.07.2015
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og ftalater
23.03.2015

2015/182

11.07.2015
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
01.04.2014

2015/180

11.07.2015
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
13.02.2015

2015/169

12.06.2015
Grunnvannsdirektivet: endringsbestemmelser
11.07.2016

2015/067

14.07.2016
Vanndirektivet: endringsbestemmelser om overvåkingsmetoder for overflatevann
20.05.2016

2015/066

20.05.2016
Godkjenning av cyproconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
20.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av syntetisk amorft silisiumdioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av transfluthrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
20.05.2014

2014/218

01.11.2014
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
15.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av laurinsyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av ethylbutylacetylaminopropionat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Markedsføring av biocidholdige produkter: aktive stoffer som skal undersøkes under vurderingsprogrammet
01.09.2013

2014/015

01.06.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser
31.03.2013

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser
31.03.2012

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: inkludering av saltsyre som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: inkludering av margosaekstrakt som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: inkludering av metylnonylketon som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Godkjenning av kobberforbindelsen Cu-HDO som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av S-methopren som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av octansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av jodforbindelser som aktive stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av decansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Bruk av zineb i biocidholde produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om auksjoneringstidspunkter
08.01.2014

2014/140

28.06.2014
Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy
22.08.2013

2014/103

17.05.2014
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia
10.11.2012

2014/102

17.05.2014
01.08.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for et ammoniumklorid
01.02.2015

2013/165

09.10.2013
Godkjenning av nonansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av tebuconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
24.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av etofenprox som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av benzosyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av aluminiumfosfid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av kobbersulfatpentahydrat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18
14.07.2019

2019/228

28.09.2019
27.09.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8
08.07.2019

2019/228

28.09.2019
27.09.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin
14.05.2019

2019/227

28.09.2019
27.09.2019
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14
14.05.2019

2019/227

28.09.2019
27.09.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP)
17.10.2020

2019/226

17.10.2020
04.10.2010
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler
01.05.2019

2019/244

28.09.2019
01.10.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler
01.05.2019

2019/244

28.09.2019
01.10.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
30.03.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)
08.02.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler
20.02.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler
19.02.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler
01.04.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
01.04.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler
20.02.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler
20.02.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Plantevernmiddelforordningen
14.06.2011

2014/203

01.06.2015
01.06.2015
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2)
02.01.2013

2013/067

04.05.2013
ELV-direktivet om utrangerte kjøretøy
01.07.2002

2002/162

01.08.2002
01.07.2002
Avfallstransportforordningen
12.07.2007

2008/073

01.04.2010
01.05.2010
CO2-utslippsskrav for personbiler: retting
05.03.2019

2019/194

11.07.2019
11.07.2019
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
24.07.2018

2019/195

11.07.2019
11.07.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
24.07.2018

2019/196

11.07.2019
11.07.2019
Miljøansvarsdirektivet
30.04.2007

2009/017

01.07.2013
14.06.2013
Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU
30.03.2019

2019/152

15.06.2019
14.06.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av produkter og utstyr
08.12.2015

2019/161

15.06.2019
15.06.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om personell som utfører arbeid på elektriske brytere
08.12.2015

2019/161

15.06.2019
15.06.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av personer og bedrifter vedrørende kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg
08.12.2015

2019/161

15.06.2019
15.06.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer
08.12.2015

2019/161

15.06.2019
15.06.2019
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon)
01.01.2015

2019/160

15.06.2019
14.12.2018
Gjenvinning av fluorholdige drivhusgasser fra luftkondisjoneringsanlegg i biler: utdanningskrav til personale
23.04.2008

2010/027

01.11.2010
15.06.2019
Autorisasjon av personale som gjenvinner visse oppløsningsmidler fra utstyr baseret på fluorholdige drivhusgasser
23.04.2008

2010/027

01.11.2010
15.06.2019
Brannsikrings- og brannslukkingsutstyr som inneholder fluorholdige drivhusgasser: autorisasjon av virksomheter og personale
23.04.2008

2010/027

01.11.2010
15.06.2019
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/043

30.03.2019
27.06.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
15.03.2019

2019/178

15.06.2019
27.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr
22.07.2019

2019/153

22.07.2019
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretser av typen flip-chip
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til fremstilling av vinduer til laserrør
01.03.2020

2019/153

01.03.2019
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatelaget på visse dioder
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass
01.03.2020

2019/153

01.03.2020
25.06.2019
Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser
08.11.2017

2018/259

06.12.2018
27.06.2019
Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa
11.06.2010

2011/121

01.11.2012
24.06.2011
Avfallsdirektivet
12.12.2010

2011/085

01.11.2012
01.01.2016
Miljøstyring og -revisjon (EMAS): endringsbestemmelser
09.01.2019

2019/131

01.06.2019
17.06.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler
01.01.2019

2019/155

15.06.2019
14.06.2019
Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
09.10.2018

2019/154

15.06.2019
14.06.2019
Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter
04.04.2019

2019/175

15.06.2019
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr
19.05.2019

2019/174

15.06.2019
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for bilindustrien
18.05.2019

2019/174

15.06.2019
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for offentlig forvaltning
18.05.2019

2019/174

15.06.2019
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
21.07.2004

2002/090

21.07.2004
01.04.2005
Industriutslippsdirektivet (IED, erstatter IPPC)
07.01.2013

2015/229

01.08.2016
01.08.2016
EUs miljøhandlingsprogram til 2020
01.01.2014

2017/102

06.05.2017
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
17.01.2019

2019/133

01.06.2019
13.05.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
10.01.2019

2019/132

01.06.2019
13.05.2019
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
10.01.2019

2019/132

01.06.2019
13.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler
19.12.2018

2019/122

19.06.2019
09.05.2019
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
03.01.2019

2019/118

01.06.2019
01.06.2019
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
21.02.2019

2019/117

01.06.2019
01.06.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
24.11.2018

2019/121

01.06.2019
09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
27.12.2018

2019/121

27.06.2019
09.05.2019
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
01.02.2019

2019/121

01.06.2019
09.05.2019
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
27.12.2018

2019/121

01.06.2019
09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
27.12.2018

2019/121

01.06.2019
09.05.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer
10.11.2018

2019/121

01.06.2019
09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler
04.11.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
30.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler
30.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler
29.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler
17.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen m.fl. i plantevermidler
24.09.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler
11.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
01.12.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler
17.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
11.10.2018

2019/120

01.06.2019
09.05.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
19.06.2018

2019/119

01.06.2019
09.05.2019
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
27.12.2018

2019/121

27.06.2019
09.05.2019
Vanndirektivet
22.12.2003

2007/125

01.05.2009
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter
31.12.2003

2007/146

01.01.2008
03.02.2009
Batteridirektivet: avfall fra batterier og akkumulatorer
26.09.2008

2007/141

01.11.2010
24.10.2012
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater
07.01.2019

2019/066

30.03.2019
02.04.2019
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkter av type 18
16.10.2018

2019/068

30.03.2019
29.03.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder deltametrin
18.10.2018

2019/068

30.03.2019
29.03.2019
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
01.01.2020

2019/065

01.01.2020
02.04.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP)
25.10.2018

2019/067

30.03.2019
01.04.2019
Avslag på fornyet godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler

2019/069

30.03.2019
01.04.2019
Avslag på fornyet godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler
14.08.2020

2019/069

30.03.2019
01.04.2019
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler
29.06.2018

2019/069

30.03.2019
01.04.2019
Forlenget godkjenning av karfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
01.08.2018

2019/069

30.03.2019
01.04.2019
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
14.10.2018

2019/069

30.03.2019
01.04.2019
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler
03.12.2018

2019/095

30.03.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg
24.10.2018

2019/096

30.03.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring
03.09.2018

2019/093

30.03.2019
EUs miljømerke: gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav
12.11.2018

2019/094

30.03.2019
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren
05.10.2018

2019/092

30.03.2019

Sider