Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for visse produkter
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser angående ICAO-regler om overvåking, rapportering og verifisering av utslipp fra luftfarten
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om sektorer utsatt for karbonlekkasje i 2021-2030
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler: endringsbestemmelser om risikoindikatorer
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP)
Plantevernmidler med godkjenning til 2022, 2023 og 2023: arbeidsprogram for vurdering av søknader om forlengelse
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter
04.04.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
15.03.2019
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat
01.01.2020
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter
06.02.2019
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
20.12.2018
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.)
30.03.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff
01.03.2020
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr
01.03.2020
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
01.01.2019
Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler
21.03.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til fremstilling av vinduer til laserrør
01.03.2020
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatelaget på visse dioder
01.03.2020
Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler
20.03.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildelinger for perioden 2021-2030
28.02.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.)
18.03.2019
CO2-utslippsskrav for personbiler: retting
05.03.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass
01.03.2020
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer
01.03.2020
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter
01.03.2020
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretser av typen flip-chip
01.03.2020
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass
01.03.2020
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
14.03.2019
Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
18.02.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.)
10.03.2019
Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU
30.03.2019
Miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer: oppheving av rettledning
10.12.2018
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
30.03.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)
08.02.2019
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler
20.02.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler
19.02.2019
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler
01.04.2019
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
01.04.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler
20.02.2019
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler
20.02.2019
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse)
03.01.2019
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland
05.01.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler
01.01.2019
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr
19.05.2019
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for bilindustrien
18.05.2019
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for offentlig forvaltning
18.05.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
01.01.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
01.01.2019
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
17.01.2019
Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
18.12.2018
Miljørapportering: teknisk oppdatering
04.07.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
24.07.2018
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkttype 18
16.10.2018
Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
09.10.2018
EUs miljømerke: gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav
12.11.2018
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale programmer
01.11.2018
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer
15.07.2018
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
29.07.2018
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
05.07.2020
Deponidirektivet: endringsbestemmelser
05.07.2020
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
05.07.2020
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser
05.07.2020
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importskjemaer
01.01.2018
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko
29.09.2019
Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020
08.04.2018
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon)
01.01.2015
Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp
02.06.2017
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt
09.05.2017
Kvikksølvforordningen
01.01.2018
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft (revisjon)
01.07.2018
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av produkter og utstyr
08.12.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om personell som utfører arbeid på elektriske brytere
08.12.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av personer og bedrifter vedrørende kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg
08.12.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer
08.12.2015
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg
19.12.2017
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
02.04.2015

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
LULUCF-forordningen: Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
09.07.2018
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
09.07.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler
19.12.2018
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin
19.06.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler
24.11.2018
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler
27.12.2018
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler
27.12.2018
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler
01.02.2019
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler
27.12.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler
27.12.2018
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer
10.11.2018
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
09.12.2018
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
10.01.2019
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
10.01.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer
01.03.2020
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
03.01.2019
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter
21.02.2019
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler
04.11.2018
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler
30.10.2018
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler
30.10.2018
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler
29.10.2018
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler
17.10.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-1-metylcyclopropen m.fl. i plantevermidler
24.09.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler
11.10.2018
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
01.12.2018
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler
17.10.2018
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler
11.10.2018
Miljøstyring og -revisjon (EMAS): endringsbestemmelser
09.01.2019
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater
07.01.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring
03.09.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren
05.10.2018
Avslag på fornyet godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler
14.08.2020
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler
29.06.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, quinmerac og zinkfosfid i plantevermidler
11.10.2018
Forlenget godkjenning av karfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
01.08.2018
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
14.10.2018
Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
01.08.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
01.01.2020
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler
03.12.2018
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg
24.10.2018
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
10.09.2017
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP)
25.10.2018
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
24.07.2018

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering
06.09.2018

2019/023

09.02.2019
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
06.12.2018
Skipsgjenviningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
06.12.2018
Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser
08.11.2017

2018/259

06.12.2018
Skipsopphuggingsforordningen: endringsbestemmelser om søknader for anlegg i tredjeland
07.01.2016

2018/260

06.12.2018
Miljøvirkningsdirektivet
17.02.2012

2012/230

08.12.2012
Liste over stoffer i vann som skal overvåkes
27.06.2018

2018/220

27.10.2018
Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer
25.06.2005

2012/028

01.05.2012
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
20.10.2018

2018/183

20.10.2018
24.09.2018
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
16.03.2018

2018/166

07.07.2018
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming
14.11.2017

2018/028

01.08.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
01.01.2018

2018/100

28.04.2018
Svoveldirektivet: reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering)
10.06.2016

2018/029

10.02.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri
20.07.2016

2017/107

01.06.2018
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
15.12.2017

2018/057

24.03.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast
25.11.2016

2018/074

24.03.2018
01.06.2017
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.12.2017

2018/018

10.02.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser
16.12.2016

2018/030

10.02.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter
06.06.2011

2012/152

27.07.2012
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
24.07.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler
01.09.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Godkjenning av den frivillige ordningen "REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
12.08.2022

2017/231

16.12.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner
16.12.2016

2017/205

28.10.2017
01.06.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer
25.11.2016

2017/205

28.10.2017
01.06.2016
Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett
10.06.2009

2012/140

14.07.2012
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
23.03.2017

2017/136

08.07.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for intensiv fjørfeavl eller svineavl
13.03.2017

2017/148

08.07.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
24.02.2017

2017/147

08.07.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus
22.02.2017

2017/108

14.06.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte plater
14.12.2015

2016/100

01.07.2017
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
28.08.2016

2017/032

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Drikkevannsdirektivet: endringsbestemmelser
27.10.2017

2016/157

27.10.2017
30.01.2017
Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser
24.04.2013

2013/050

30.04.2013
Miljøvirkningsdirektivet: revisjon
16.05.2017

2015/117

16.05.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
05.03.2016

2016/158

09.07.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om garving av skinn
04.03.2013

2015/229

01.08.2016
Biocider: avslag på godkjenning av triklosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av 2-butanon, peroksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1 og 2
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 4, 6 og 13
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 4, 6, 11, 12 og 13
22.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 6 og 9
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 3 og 11
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av cybutryn som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduker i produkttype 21
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
07.12.2015

2016/057

19.03.2016
Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking
31.12.2016

2016/031

06.02.2016
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata
31.12.2014

2016/030

06.02.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
01.01.2017

2015/303

12.12.2015
Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Liste over stoffer i vann som skal overvåkes
13.04.2015

2015/320

12.12.2015
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg
31.07.2016

2015/285

01.07.2016
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i intravaskulære utralydbildesystemer
10.04.2015

2015/179

11.07.2015
Unntaksbestemmelser for bruk av bly i visse typer medisinsk utstyr
30.04.2015

2015/179

11.07.2015
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser
13.05.2015

2015/181

11.07.2015
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og ftalater
23.03.2015

2015/182

11.07.2015
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
01.04.2014

2015/180

11.07.2015
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
13.02.2015

2015/169

12.06.2015
Grunnvannsdirektivet: endringsbestemmelser
11.07.2016

2015/067

14.07.2016
Vanndirektivet: endringsbestemmelser om overvåkingsmetoder for overflatevann
20.05.2016

2015/066

20.05.2016
Godkjenning av cyproconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
20.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av syntetisk amorft silisiumdioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av transfluthrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
20.05.2014

2014/218

01.11.2014
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
15.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av laurinsyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av ethylbutylacetylaminopropionat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Markedsføring av biocidholdige produkter: aktive stoffer som skal undersøkes under vurderingsprogrammet
01.09.2013

2014/015

01.06.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser
31.03.2013

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser
31.03.2012

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: inkludering av saltsyre som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: inkludering av margosaekstrakt som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: inkludering av metylnonylketon som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Godkjenning av kobberforbindelsen Cu-HDO som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av S-methopren som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av octansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av jodforbindelser som aktive stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av decansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Bruk av zineb i biocidholde produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om auksjoneringstidspunkter
08.01.2014

2014/140

28.06.2014
Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy
22.08.2013

2014/103

17.05.2014
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia
10.11.2012

2014/102

17.05.2014
01.08.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for et ammoniumklorid
01.02.2015

2013/165

09.10.2013
Godkjenning av nonansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av tebuconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
24.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av etofenprox som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av benzosyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av aluminiumfosfid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av kobbersulfatpentahydrat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for propikonazol
25.10.2013

2014/043

01.06.2014
Bruk av cypermethrin i biocidholde produkter
23.10.2013

2014/043

01.06.2014
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
09.02.2014

2014/056

09.04.2014
Godkjenning av bromeddiksyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser for Kroatia
07.09.2013

2014/056

09.04.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
23.07.2011

2014/032

15.02.2014

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp
01.01.2013

2012/235

01.01.2013
26.10.2012
Plantevernmiddelforordningen
14.06.2011

2014/203

01.06.2015
01.06.2015
Avfallstransportforordningen
12.07.2007

2008/073

01.04.2010
01.05.2010
Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa
11.06.2010

2011/121

01.11.2012
24.06.2011
Vanndirektivet
22.12.2003

2007/125

01.05.2009
Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium
19.11.2018

2019/013

09.02.2019
08.02.2019
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
19.11.2018

2019/013

09.02.2019
08.02.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder etylbutylacetyl-aminopropionat
24.10.2018

2019/012

09.02.2019
08.02.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8
24.10.2018

2019/012

09.02.2019
08.02.2019
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer)
01.11.2018

2019/011

09.02.2019
13.02.2019
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
14.03.2018

2019/026

09.02.2019
11.02.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
14.03.2018

2019/027

09.02.2019
11.02.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016
17.05.2018

2019/025

09.02.2019
11.02.2019
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
01.08.2018

2019/015

09.02.2019
12.02.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam
19.06.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid
19.06.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Fornyet godkjenning av zoxamid i plantevernmidler
01.07.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid i plantevermidler
23.05.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Betingelser for godkjenning av fenazaquin i plantevernmidler
28.05.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler
01.06.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Fornyet godkjenning av siltiofam i plantevernmidler
01.07.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i plantevernmidler
01.07.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler
28.05.2018

2019/014

11.02.2019
Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler
01.06.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over gjenvinningsanlegg
27.05.2018

2019/028

09.02.2019
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
23.06.2018

2019/024

09.02.2019
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om sertifikatet om farlige materialer
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om listen over anlegg
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om opphuggingssertifikatet
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (revisjon)
14.02.2014

2015/195

01.04.2019
01.01.2016
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
26.05.2017

2018/071

01.02.2019
04.01.2019
Godkjenning av en frihjulsfunksjon med motor på tomgang for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
18.08.2017

2018/072

24.03.2018
01.01.2019
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
24.11.2016

2017/248

01.02.2019
04.01.2019
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner i hybride elbiler som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
17.10.2016

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
06.05.2016

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av lagringstank som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
01.04.2016

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av en dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
16.03.2017

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av utvendig LED-lys som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
26.02.2017

2017/248

01.02.2019
04.01.2019
Godkjenning av en effektiv dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
28.12.2015

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av effektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
17.03.2017

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
02.03.2015

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av to høyeffektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
20.02.2015

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av et system til forkondisjonering av batteriets ladetilstand i hybridbiler for redukasjon av CO2-utslipp
15.11.2013

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
09.12.2014

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for personbiler
15.09.2017

2017/247

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler
14.09.2017

2017/247

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
28.07.2017

2018/073

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
27.07.2017

2018/071

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015
19.05.2017

2017/204

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited: endringsbestemmelser
02.06.2014

2017/112

01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
27.07.2017

2018/071

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av en frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
30.07.2015

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
28.02.2015

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013
27.01.2015

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av en dynamo for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
06.08.2014

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp
02.05.2014

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av LED-nærlysmodul som innovativ teknologi for reduserte CO2-utslipp fra personbiler
31.03.2014

2017/248

01.01.2019
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
14.05.2014

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
14.05.2014

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av en vekselstrømsgenerator for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
19.07.2013

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av et innkapslingssystem for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
01.10.2013

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio
18.11.2013

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
08.05.2013

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
08.05.2013

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
Bruk av lysdioder til visse funksjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
03.04.2013

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler
01.03.2013

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
23.03.2014

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser
08.04.2014

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser
26.05.2012

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
07.04.2012

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre
13.03.2012

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
15.08.2011

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: unntaksbestemmelser
16.02.2011

2017/109

01.02.2019
03.01.2012
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler
15.12.2010

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler
03.06.2011

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslippsskrav for personbiler
01.01.2010

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser
04.02.2015

2017/104

01.02.2019
14.06.2017
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter
31.12.2003

2007/146

01.01.2008
03.02.2009
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
15.07.2018

2018/240

06.12.2018
07.12.2018
Skipsgjenvinningsforordningen
31.12.2015

2018/257

06.12.2018
06.12.2018
Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18
03.09.2018

2018/241

06.12.2018
05.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8
03.09.2018

2018/241

06.12.2018
05.12.2018
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18
03.09.2018

2018/241

06.12.2018
05.12.2018
Biocidforordningen
01.09.2013

2013/225

18.04.2017
Avfallsdirektivet
12.12.2010

2011/085

01.11.2012
01.01.2016
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet
17.10.2002

2007/127

01.11.2010
23.11.2003
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
01.06.2008

2008/025

05.06.2008
30.05.2008
Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng
03.03.2013

2013/075

01.05.2015
01.05.2015
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler
07.03.2018

2018/185

22.09.2018
24.09.2018
Avslag på godkjenning av Reynoutria sachalinensis-ekstrakt som aktivt stoff i plantevernmidler
01.03.2018

2018/184

22.09.2018
24.09.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler
22.03.2018

2018/184

22.09.2018
24.09.2018

Sider