Europalov - uke 13/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 13/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 25.3.-31.3.2019

Europalovs nyhetsbrev inneholder denne gang usedvanlig mange saker. Det skyldes først og fremst at EØS-komiteen sist fredag vedtok å innlemme et rekordstort antall EU-rettsakter i EØS-avtalen, til sammen 246, hvorav 155 på finansområdet. Det betyr blant annet at EØS-etterslepet på dette området er halvert. Samtidig behandlet også Europaparlament og Rådet en rekke store saker i uken som gikk med sikte på å ferdigstille så mange saker som mulig før Parlamentet oppløses foran valget i slutten av mai.

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
EØS-avtalen artikkel 28 (fri bevegelighet for arbeidstakere) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.3.2019
EØS-avtalen artikkel 69 (arbeidsrett: likelønn mellom kjønn) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.3.2019
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.3.2019
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen - EØS-notat offentliggjort 28.3.2019
Koordinering av trygdeordninger: sammensetning og arbeidsmåte for Den tekniske kommisjon for databehandling - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.3.2019
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 27.3.2019 (enighet med Rådet)
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om listen over ferdigheter, kompetanser og yrker - EØS-notat offentliggjort 28.3.2019

ENERGI
Energimerkeforordningen - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EUs reviderte energimerkeforordning, som trådte i kraft i EU-landene 1. august 2017, gjeninnfører skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier: i stedet for fininndelingen A+, A++ etc, vil kravene til A bli endret dersom mer enn 30 prosent av salget av et produkt i EU faller innenfor denne kategorien. En revisjon av kriteriene vil også bli utløst dersom varer i kategoriene A og B til sammen utgjør enn 50 prosent av salget.

Tilpasninger til energieffektivitetsdirektivet og forordningen om styringssystem for energiunionen i forbindelse med brexit - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 27.3.2019
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019
Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker: retting av spansk språkversjon - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og frysebokser til bruk i direktesalg - EØS-notat offentliggjort 28.3.2019
Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 27.3.2019
Elektrisitetsforordningen - Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019 (enighet med Rådet)
Elmarkedsdirektivet - Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019 (enighet med Rådet)
Gassdirektivet: Felles regler for det indre marked for gass - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 25.3.2019
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019 (enighet med Rådet)
Beredskap i elektrisitetssektoren - Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019 (enighet med Rådet)

FINANSIELLE TJENESTER

Generelt

EU-rammeverk for fremme av bærekraftige investeringer - Europaparlamentets plenumsbehandling 28.3.2019
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om karbonindekser - Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019 (enighet med Rådet)
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 29.4.2019 om EU-kompromiss
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og gjenvinning av sikkerhet - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 27.3.2019

Forsikring

Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.3.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.3.2019

Bank og andre finansieringsinstitusjoner

Kapitalkravsdirektivet (CRD IV) - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EØS-komiteen gjorde 29. mars 2019 vedtak om innlemming av EUs kapitalkravsregelverk i EØS-avtalen. Skjerpede krav til ansvarlig kapital og nye kvantitative likviditetskrav skal bidra til en mer solid banksektor. Store deler av innholdet er allerede gjennomført i norsk rett. Innlemmingen i EØS-avtalen vil likevel medføre enkelte lovendringer og en rekke forskriftsendringer. EØS-beslutningen er derfor avhengig av Stortingets samtykke, samt samtykke fra Islands og Liechtensteins nasjonalforsamlinger, for å tre i kraft. De sentrale rettsaktene i det reviderte regelverket er kapitalkravsdirektivet (CRD) (dette faktaarket) og kapitalkravsforordningen (CRR).

Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 29.3.2019 om EU-kompromiss
Representanter for Europaparlamentet og Rådet fremforhandlet i februar 2019 en foreløpig enighet om Kommisjonens forslag til endring av sentrale bankdirektiver og -forordninger. Formålet er å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt etter bankkrisen. Endringsforslagene i bankreformpakken gjelder i hovedsak kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).

Kapitalkravsforordningen (CRR) - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 29.3.2019 om EU-kompromiss
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet - Dansk departementsnotat offentliggjort 29.3.2019 om EU-kompromiss
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referansemålingsporteføljer og rapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2019*
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om motsykliske kapitalreserver - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV): gjennomføringsbestemmelser om konsultasjon ved planlagte erhvervelser av kvalifiserte andeler i kredittinstitutter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitaldekningsdirektivet: revisjon: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners avlønninger og riskprofiler - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitaldekningdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om bruk av felles beslutningsprosess for institusjonsspesifikke tilsynskrav - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiene - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om motsykliske kapitalreserver - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om IFRS 9 - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitaldekning og soliditetskrav: korrigering av utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: tilordningstabeller for samsvar mellom kredittrisikovurderinger og risikoklasser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om uvektet kapitalandel - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurderingsstandarder - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om ytterligere utgående pengestrømmer - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om marginalrisikoperioder - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om tilsynsrapportering - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om kapitalkrav for foretak - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om sikkerhetsstillelse ved sentralbanklån - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for råvarehandlere - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om variable avlønningstyper (bonuser) - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om utilstrekkelig tilgang på likvide aktiva i norske kroner - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper (CRR): utfyllende regler om unntaksbestemmelser om valutaer for hvilke likvide aktiva er tilgjengelige i begrenset omfang - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om definisjonen av marked - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om felles beslutningsprosess for tilsynsmessige tillatelser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beregning av andre risikoer enn deltarisikoer for opsjoner - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper:endringsbestemmelser behandling i overgangsperioden av aksjeeksponeringer etter IRB-metoden - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om eksponering for spesifikk risiko i handelsporteføljen - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om verdien til en institusjons obligasjoner og verdien av institusjonens eiendeler - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: rapportering om kjernekapitalandel - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko (korrigering) - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsparametre for likviditetsovervåking - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering i forbindelse med likviditetsdekningskravet - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra kompetente myndigheter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om leverage ratio - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om hovedindeks og godkjente børser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om unntak fra datakravet - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om kredittrisiko ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om sekuritisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Standarder for bruk av beregningsmetoder for kapitalkrav i finansielle konglomerater - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Børs og verdipapirer

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EØS-komiteen gjorde 29. mars 2019 vedtak om innlemming av EUs reviderte regelverk om verdipapirhandel i EØS-avtalen. Revisjonen skal bidra til mer velfungerende verdipapirmarkeder og redusert risiko. Stortingets samtykke er nødvendig fordi regelverket innebærer overføring av myndighet til EFTAs overvåkingsorgan. Innlemmelsen gjelder verdipapirmarkedsdirektivet MiFID II (dette faktaarket) og verdipapirmarkedsforordningen MiFIR, samt en stort antall tilknyttede rettsakter

Prospektforordningen for verdipapirer - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Prospektforordningen etablerer et revidert regelverk for samordning av kravene til utforming, kontroll og distribusjon av prospekt ved offentlige tilbud av verdipapirer. Forordningen trer hovedsakelig i kraft i 2019 og erstatter samtidig prospektdirektivet fra 2003. Gjennomføring av prospektforordningen innebærer at verdipapirhandellovens kapittel 7 må erstattes med forordningens regler på området for EØS-prospekt. Innlemming i EØS-avtalen vil derfor kreve Stortingets samtykke.

Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen) - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 28.3.2019*
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter - Europaparlamentets plenumsbehandling 27.3.2019
EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding) - Europaparlamentets plenumsbehandling 27.3.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser om folkefinansiering - Europaparlamentets plenumsbehandling 27.3.201
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.3.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utsatt anvendelsesdato - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Australia - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser knyttet til foretak som yter datarapporteringstjenester - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående USA - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om videreformidling av opplysninger - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om data som skal offentliggjøres om gjennomføringskvaliteten til transaksjoner - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på råvarederivater - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om nøyaktigheten av tidsangivelser ved verdipapirhandel - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om market making - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom overvåkingsmyndigheter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om høringer i forkant av tillatelse - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om kriteriene for tilknyttet aktivitet - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeidsordninger for viktige markedsplasser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om posisjonsrapporter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av tilbydere av datarapporteringstjenester - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om innsending av informasjon om sanksjoner og tiltak - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om minste kursendringer for aksjer, depotbevis og børsomsatte fond - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om organisatoriske krav til markedsplasser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser om handelsplikten for visse derivater - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om handelsfasiliteter og rapportering til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om standarder for informasjonsutveksling i forbindelse med godkjenning av verdipapirforetak - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser i forbindelse med midlertidig stans i handelen - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om finansielle instrumenters opptak til handel på regulerte markeder - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utsatt anvendelsesdato - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om transparenskrav - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om levering av før- og etterhandelsopplysninger - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om adgang til referenseverdier - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om volumbegrensningsmekanismen og innberetning av opplysninger - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om registrering av relevante opplysninger om ordrer - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om clearingadgang - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om gjennomsiktighet - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av tredjelandsforetak - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, exchange-traded funds, sertifikater m.m. - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om transaksjonsrapportering - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om indirekte clearingordninger - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om New Zealand - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Brasil - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om De forente arabiske emirater - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidshorisont for likvideringsperiode - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsinnretninger - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Dubai International Financial Centre - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: rettelse - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 28.3.2019*
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om sikring av kunders finansielle instrumenter og midler - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tekniske gjennomføringsstandarder om konsultasjon mellom myndigheter i forbindelse med melding om eierskifte - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Fri bevegelse av kapital

Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2019

FORBRUKERVERN
Forbrukerdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.3.2019
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.3.2019
Direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser - Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019
Kontraktsregler for levering av digitale ytelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019 (enighet med Rådet)
Kontraktsforhold ved salg av varer - Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019 (enighet med Rådet)

FORSKNING OG UTDANNING
EU-programmet Erasmus (2021-2027) - Europaparlamentets plenumsbehandling 28.3.2019.
Mens Europakommisjonen har foreslått å doble budsjettet til neste Erasmus-program (2021-2027), mener Europaparlamentet en tredobling er nødvendig. Budsjettet er en del av EUs langtidsbudsjett for samme periode, som Europaparlamentet og Rådet først må vedta. Kommisjonens forslag på totalt 30 milliarder euro er fordelt med 25.9 milliarder euro til utdanningsområdet, 3.1 millliarder euro til ungdomsområdet og 550 millioner euro til idrettsområdet. Fremtidsrettede fag vil bli prioritert, som fornybar energi, klimaendringer, miljøteknologi, kunstig intelligens og design.

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Høring om norsk gjennomføring med hensyn til eiendomsmeglervirksomhet igangsatt av Finansdepartementet 25.3.2019

HANDELSFORENKLINGER
Gjødselforordningen (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 27.3.2019 (enighet med Rådet).
EU-institusjonene er blitt enige om ny gjødselforordning. I EØS-notatet om forslaget skriver Landbruks- og matdepartementet at det ikke vil være obligatorisk å markedsføre gjødsel etter dette regelverket, men det vil være et valgfritt alternativ til nasjonalt produktregelverk. Departementet forventer derfor at norske produsenter i liten grad blir direkte berørt, men at de indirekte vil bli berørt via økt konkurranse på markedet av importerte produkter. For brukere kan det være forvirrende at det kommer produkter på markedet med annen merking enn det som de er vant til. Trolig kan misforståelse rundt merkingen gi konsekvenser for avlinger i en overgangsfase. Mattilsynet bemerker at forslaget inneholder en rekke problemstillinger som det vil ta noe mer tid til å vurdere. Det inkluderer mulige negative effekter på mennesker, dyrs og planters helse og miljø, samt økonomiske konsekvenser.

Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering) - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjensidig godkjenning av varer (revisjon) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2019
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer og rettelser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Overvåking av utslipp fra forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 29.3.2019

HELSE
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 25.3.2019
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Medisinsk utstyrsforordningen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.3.2019
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2019) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.3.2019*

IMMATERIALRETT
Forretningshemmelighetsdirektivet - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EUs direktiv om forretningshemmeligheter gir private og næringsdrivende et tydeligere og mer detaljert regelverk å følge for behandlingen av forretningshemmeligheter. Innlemmelse i EØS-avtalen innebærer enkelte lovendringer og krever derfor også Stortingets samtykke. Forslag til ny lov om vern av forretningshemmeligheter ble sendt på høring 26. november 2018 med høringsfrist 15. februar 2019.

Opphavsrett i det digitale indre marked - Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019 (enighet med Rådet).
Nye EU-regler om digital opphavsrett kan medføre at store selskaper som Google og Facebook må øke betalingen til opphavere. Wikipedia og mindre nettsteder vil ikke omfattes av de nye reglene. Det samme gjelder undervisnings- og forskningssektoren og museer. Korte sitater fra nyhetspppslag i aviser og lenker til disse skal fortsattt kunne publiseres på internett uten vederlag.

Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 25.3.2019.
EU vedtok i 2014 et direktiv om modernisering av systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. Det nye regelverket skal fremme online- musikktjenester på det europeisk plan til fordel for forbrukerne samtidig som kunstnernes rettigheter skal styrkes, blant annet ved at de mottar royalties raskere. Direktivet kan føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge, med konsekvenser for norske rettighetshavere.

Opphavsrett for online- og gjenutsendelser og radio og tv-programmer - Europaparlamentets plenumsbehandling 28.3.2019 (enighet med Rådet).
Med det nye regelverket vil europeiske radio- og TV-selskaper kunne gjøre sine produksjoner tilgjengelig på nettet ikke bare innenfor nasjonale grenser, men for hele EU/EØS-området, samtidig som kunstnere, forfattere og rettighetshavere sikres betaling for bruk av inneholdet.

Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.3.2019

INDRE MARKED OG EØS
Avskaffelse av årstidsbestemt tidsomstilling og oppheving av sommertidsdirektivet - Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019.
Med 410 stemmer for og 192 imot vedtok Europaparlamentet 26. mars 2019 å gå inn for avskaffelse av årstidsbestemt tidsomstilling fra 2021, eventuelt et år senere hvis nødvendig for et velfungerende indre marked. Det gjenstår nå å bli enig med Rådet. Nærings- og fiskeridepartementet stiller seg positiv til avskaffelsen. Det vil bli opp til hvert land å velge mellom permanent normaltid eller sommertid, men for å unngå fragmentering, oppfordrer Kommisjonen landene til å harmonisere sine valg. Rådet har i den forbindelse anbefalt at Kommisjonen oppnevner en egen koordinator. Norge, som er bundet av EUs sommertidsdirektiv, har hatt sommertid i flere perioder, men fast siden 1980.

Europeisk regionalt samarbeid over landegrensene (Interreg 2021-2027) - Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Digital sikkerhet i forbindelse med 5G-nett - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 29.3.2019*
Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 25.3.2019
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2019 - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Ordningen for et sammenkoplet Europa: endringer i forbindelse med brexit - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2019
Toppnivådomenet .eu (revisjon) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 25.3.2019.

Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 27.3.2019
Den europeiske grense- og kystvakt (revisjon) - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 27.3.2019

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Søksmål og erstatning ved overtredelse av konkurransereglene - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.3.2019

KULTUR OG MEDIER
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027) - Europaparlamentets plenumsbehandling 28.3.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.3.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om kategorier av forsendelser om omfattes av grensekontroll - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.3.2019
Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger - EØS-notat offentliggjort 26.3.2019
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.3.2019*
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan - Norsk forskrift kunngjort 25.3.2019. EØS-notat offentliggjort 26.3.2019.
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.3.2019
Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.3.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.3.2019
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.3.2019
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Fôrvarer
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse - EØS-notat offentliggjort 26.3.2019
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av L-arginin som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av vannfri betain som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til avvendt smågris - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettinger - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver og representant for innehaver av visse godkjenninger - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av tinktur av spisskum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på godkjenning av riboflavin framstilt av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff i visse fôrvarer - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantesanitære forhold
Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak - EØS-notat offentliggjort 26.3.2019

Næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2020-2022 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2019*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aklonifen m.fl. - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 28.3.2019*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bispyribak m.fl. - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 28.3.2019*
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat - EØS-notat offentliggjort 26.3.2019
Tillatelse til omsetning av D-ribose som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier - EØS-notat offentliggjort 26.3.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter - EØS-notat offentliggjort 27.3.2019
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312) - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kochenille, karminsyre og karminer (E 120) - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495) - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl. - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Veterinærmedisin
Overvåkning av metaller og jod i tang, saltplanter og produkter baseret på tang - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av eprinomektin i matvarer - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
Drikkevannsdirektivet (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 28.3.2019.
Europakommisjonen la i 2017 fram forslag til nytt, revidert drikkevannsdirektiv. Nye stoffer som legionella og klorat skal overvåkes, samtidig som adgangen til og tilliten til drikkevann skal forbedres. Formålet er å redusere bruken av flaskevann og minske volumet av plastavfall.

ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Et nytt EU-direktiv skal sikre at dyrking av råstoffer til biodrivstoff gir vesentlige reduksjoner i klimagassutslipp også når utslipp fra indirekte arealbruksendringer medregnes. Det tok nesten tre år å oppnå enighet om det såkalte ILUC-direktivet (indirect land use change), som EU-landene haddde frist til 10. september 2017 med å gjennomføre. Ifølge Klima- og miljødepartementets EØS-notat vil innlemmelse i EØS-avtalen kreve en revisjon av produktforskriften. Handlingsplanen for norsk oppnåelse av fornybardirektivet må kanskje også oppdateres.

Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming - Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019 (enighet med Rådet)
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering - EØS-notat offentliggjort 28.3.2019
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EUs miljømerke: gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Nitratdirektivet: beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat i landbruk - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.3.2019
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.3.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av personer og bedrifter vedrørende kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.3.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om personell som utfører arbeid på elektriske brytere - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.3.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode - EØS-notat offentliggjort 26.3.2019
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret - EØS-notat offentliggjort 26.3.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av produkter og utstyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.3.2019
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret - EØS-notat offentliggjort 26.3.2019
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.3.2019
CO2-utslippskrav til person- og varebiler (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 27.3.2019 (enighet med Rådet)
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avfallsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.3.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP) - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - EØS-notat offentliggjort 26.3.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder deltametrin - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkter av type 18 - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.3.2019
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.3.2019
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest - EØS-notat offentliggjort 26.3.2019*
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om skjemaet for databasesystemet - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 26.3.2019*

Plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.) - EØS-notat offentliggjort 26.3.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.) - EØS-notat offentliggjort 26.3.2019
Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 26.3.2019
Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 26.3.2019
Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.3.2019. EØS-notat offentliggjort 26.3.2019
Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlenget godkjenning av karfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, quinmerac og zinkfosfid i plantevermidler - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på fornyet godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på fornyet godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.3.2019. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 27.3.2019
Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.3.2019

SELSKAPSRETT
Insolvens, restrukturering og ny sjanse - Europaparlamentets plenumsbehandling 28.3.2018 (enighet med Rådet)

STATISTIKK
Statistikkforordningen om europeisk statistikk: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Statistikk over godstransport på innlands vannveier - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
BNI-forordningen: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2019
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2019

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Postdirektivet: utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.3.2019

TRANSPORT
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om generell sikkerhet og beskyttelse av personer i kjøretøyet og sårbare trafikanter - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 25.3.2019.
Nye EU-typegodkjenningsregler vil introdusere nesten 30 nye sikkerhetselementer for biler, busser og lastebiler. Blant disse er såkalt intelligent fartstilpasning, automatisk nødbremsing, blindsonevarsling og atferdsregistrator. Det siste er en ”sort boks” som registrerer en rekke data rett før, under og etter en ulykke. De nye bestemmelsene skal innføres gradvis fra 2022 til 2024. Europaparlamentet og Rådet har fremforhandlet en foreløpig avtale om det nye regelverket, som nå må formelt godkjennes av de to institusjonene.

Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus - Europaparlamentets plenumsbehandling 26.3.2019 (enighet med Rådet)
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2019
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bompengedirektivet (EETS) (revisjon) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 29.3.2019
Utveksling av informasjon om trafikkforseelser over landegrensene - Omtale av høring om planlagt revisjon av direktivet publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 27.3.2019
Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2019
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 25.3.2019
Bestemmelser om jernbanesikkerhet og -forbindelser i forbindelse med brexit - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2019
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.3.2019
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer i forbindelse med brexit - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2019
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2019
Flypassasjerers rettigheter - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.3.2019
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("sikkerhetslisten") pr. 28.11.2018 - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning - EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen