Europalov - uke 37/2023

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 37/2023

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 11.9.-17.9.2023

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK

Arbeidsrett, likestilling og helse og sikkerhet
Arbeidstidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.6.2023 og kunngjort i EU-tidende 11.9.2023
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn - Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 14.9.2023
Opplysningsdirektivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 13.9.2023

ENERGI

Energieffektivitet
Bygningsenergidirektivet 2010 - Notifisering om oppfyllelse av forfatningsrettslige krav av Liechtenstein 12.9.2023. EØS-komiteens beslutning trer i kraft 1.11.2023
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner: harmoniserte standarder - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.9.2023*

Fornybar energi
Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 12.9.2023

Gass- og elektrisitetsmarkedet
Elektrisitetsdirektivet 2019 (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.7.2023 og kunngjort i EU-tidende 11.9.2023

FINANSIELLE TJENESTER

Generelt
Investeringer og risikoer: offentliggjøring av opplysninger om bærekraft - Notat om planlagt rapport lagt fram av Kommisjonen 14.9.2023 med tilbakemeldingsfrist 15.12.2023

Forsikring
Forsikringsdirektivet (Solvens II): fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for maler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 13.9.2023
Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring for kjøretøyer - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.6.2023 og kunngjort i EU-tidende 11.9.2023

Banker og andre kredittinstitusjoner
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.9.2023*

Fri bevegelighet for kapital
Betalingsforordningen (2023-forslag) om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 12.9.2023 med pressemelding

FORBRUKERSAKER
Handelspraksisdirektivet om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.9.2023
Urimelige avtalevilkårsdirektivet - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.5.2023, 2.6.2023 5.6.2023 og kunngjort i EU-tidende 11.9.2023
Pakkereisedirektivet 2015 - Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 14.9.2023
Forbrukerkredittdirektivet (forslag 2021) - Europaparlamentets plenumsbehandling 12.9.2023

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027): utfyllende bestemmelser om rammeverk for overvåking og evaluering - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 15.9.2023
Erasmus+ (2021-2027): EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett - Høring om midtveisevaluering igangsatt av Kommisjonen 15.9.2023 med frist 8.12.2023
Erasmus+ (2021-2027): utfyllende bestemmelser om rammeverk for overvåking og evaluering - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.9.2023
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom (svensk utgave) lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.9.2023

HANDELSFORENKLINGER
Registrering av den geografiske betegnelsen Sárréti kökénypálinka som alkoholsterk drikk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.9.2023*
EU-ordning for sikring av det indre marked i nødsituasjoner - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 13.9.2023
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av ikke-harmoniserte varer (revisjon av 2019) - Forskrift om ikrafttredelse av norsk lov kunngjort 15.9.2023
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Canelli’ - EØS-notat offentliggjort 16.9.2034
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Pic Saint-Loup’ - EØS-notat offentliggjort 16.9.2023

HELSE

Legemidler
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2023) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.9.2023
Bruk av humane substanser i humanmedisin - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 12.9.2023 med pressemelding. Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 4.9.2023

IMMATERIALRETT
Varemerkedirektivet 2015 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.6.2023 og kunngjort i EU-tidende 11.9.2023

INDRE MARKED OG EØS
EUs 'State of the Union' 2023 - Årstale av Europakommisjonens president i Europaparlamentet 13.9.2023 med pressemelding*
SMB-støttepakke - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.9.2023 med pressemelding*
Rammeverk for forsyning av kritiske råvarer - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 14.9.2023 med pressemelding

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Onlineplattformer: regler for rimelig forretningspraksis - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.9.2023
Radiodirektivet 2014: endringsbestemmelser til de tekniske spesifikasjonene for ladekontakten og ladekommunikasjonsprotokollen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.9.2023

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER

Personvern
Personvernforordningen 2016 (GDPR) - Forslag til fortolkningsdom med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.9.2023

Schengen- og Dublin-samarbeidet
Dublin-III-forordningen - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.9.2023

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bestemmelse av sluttstadier i produksjonskjeden for visse typer organiske gjødsel og jordforbedringsmidler - EØS-notat offentliggjort 16.9.2023
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 13.9.2023
Importkontroll av sammensatte produkter av korn og kornprodukter (oppdatering) - EØS-notat offentliggjort 16.9.2023
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om import av honning, kjøtt, høyt raffinerte produkter, gelatinkapsler og fiskeriprodukter - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 15.9.2023

Fôrvarer
Merking av økologisk fôr til kjæledyr - Europaparlamentets plenumsbehandling 12.9.2023

Plantesanitære forhold
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: acekvinocyl - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 13.9.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: 1-metyl-3-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-4-karboksamid (PAM), cykloksydim, cyflumetofen, cyflutrin, metobromuron og pentiopyrad - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 13.9.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: benalaksyl, bromoksynil, klorsulfuron, epoksikonazol og fenamifos - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 13.9.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: cyromazin, topramezon og triflumizol - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 13.9.2023

Næringsmidler
Bruk av jernhydroksidadipattartrat ved produksjon av kosttilskudd - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 19.7.2023*
Bruksbetingelser for 3'-Sialyllaktose natriumsalt av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 16.9.2023
Bruksbetingelser for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 16.9.2023
Bruksbetingelser for lakto-N-neotetraose som ny mat: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 16.9.2023
Grenseverdier for rester av azoksystrobin, prosulfokarb, sedaksan og valifenalat i eller på visse produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 13.9.2023
Grenseverdier for rester av DDT og oksatiapiprolin i eller på visse produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 13.9.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer: isoksaben, metaldehyd, Metarhizium brunneum-stammen Ma 43, paclobutrazol og Straight Chain Lepidoptera Pheromones (SCLP) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.9.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer: pyriproksyfen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.9.2023
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 13.9.2023
Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: ajourføring 2022 - EØS-notat offentliggjort 16.9.2023
Plastforordningen: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 16.9.2023
Plastforordningen: godkjenning av bis(2-ethylhexyl)cyclohexane-1,4-dicarboxylate - EØS-notat offentliggjort 16.9.2023
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.9.2023*

MILJØ

Generelt
Kriterier for tildeling av EU-miljømerket for absorberende hygieneprodukter og for gjenbrukbare menstruasjonskopper - Kommisjonsbeslutning av 14.9.2023 med pressemelding (sak nr. 3)
Miljøinformasjonsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.9.2023
Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.6.2023 og kunngjort i EU-tidende 11.9.2023

Vann
Avløpsdirektivet (revisjonsforslag 2022) - Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 15.9.2023
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av listene over forurensende stoffer og prioriterte stoffer med miljøkvalitetskrav - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 12.9.2023

Luft
EUs karbongrensejusteringsmekanisme: rapporteringsplikt - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.9.2023
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av innovasjonsfondet - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 15.9.2023
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser for 2024 - EØS-notat offentliggjort 14.9.2023
Luftkvalitetsdirektivet (revisjonsforslag 2022) - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 13.9.2023 med pressemelding
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 13.9.2023
Overvåking og rapportering av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy - Rapport om data innberettet i 2020 lagt fram av Kommisjonen 15.9.2023

Kjemikalier, industrifare og bioteknologi
Kvikksølvforordningen 2017: endringsbestemmelser om amalgam og andre produkter med kvikksølv - Svensk departementsnotat offentliggjort 8.9.2023. Dansk departementsnotat offentliggjort 11.9.2023

Avfall
Avfallsrammedirektivet 2008 (revisjon) - Dansk departementsnotat offentliggjort 14.9.2023
Farlig avfall: rettelse av dansk og gresk språkversjon - Utkast til delegert kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.9.2023*

Farlige stoffer: plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene bensulfuron, klormequat i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.9.2023
Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet Cydia pomonella granulovirus i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.9.2023
Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet fettdestillasjonsrester i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.9.2023

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Styrking av den europeiske forsvarsindustrien gjennom felles anskaffelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 12.9.2023 med pressemelding

SELSKAPSRETT
Regnskapsdirektivet: justering av størrelseskategorier for foretak og konsern - Utkast til direktiv lagt fram av Kommisjonen 13.9.2023 med tilbakemeldingsfrist 6.10.2023*

STATISTIKK
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2024 - EØS-notat offentliggjort 12.9.2023
Energistatistikk: implementering av oppdateringer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 14.9.2023
Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for 2024 - EØS-notat offentliggjort 12.9.2023
Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser om boligprisindeks og prisindeks for selveierboliger - EØS-notat offentliggjort 12.9.2023
Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 12.9.2023

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Digital portal for informasjon om det indre marked - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.9.2023

TRANSPORT

Kjøretøyer
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.6.2023 og kunngjort i EU-tidende 11.9.2023

Innlandstransport
Kollektivtransportforordningen om konkurranseutsetting av transport på vei og bane - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.9.2023
Kombinert transportdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.9.2023

Transport med jernbane
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Rapport lagt fram av Kommisjonen 13.9.2023

Sivil luftfart
Bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU) - Europaparlamentets plenumsbehandling 13.9.2023 med pressemelding
EASA-forordningen 2018: sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av EUs flysikkerhetsbyrå - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.9.2023
Gjennomføringsbestemmelser for luftfartsoperasjoner: retting av språkversjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.9.2023*
Godkjenning av foretak involvert i design eller produksjon av utstyr til bruk i flysikringstjenestene - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.9.2023
Krav til godkjenning for systemer for lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.9.2023
Nye interoperabilitetsregler for det felles europeiske luftrommet (SES) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.9.2023
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser om interoperabilitetskrav for brukere av luftrommet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.9.2023
Utstyr til bruk i flysikringstjenestene og interoperabiliteten til det europeiske lufttrafikkstyringsnettverket: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.9.2023