Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 26.06.2014
Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 13.06.2014
Rapport lagt fram av Kommisjonen 19.06.2014
Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Island: EØS-komitebeslutningen trer i kraft 28.05.2014
EØS-komiteens vedtak fra oktober 2013 om å innlemme i EØS-avtalen et direktiv (dette faktaarket) og en forordning om overvåking av legemidler, trådte i kraft 28. mai 2014. Erfaringer har vist at gjeldende regler ikke tar tilstrekkelig hensyn til at legemidler har forskjellige egenskaper og forskjellig risikoprofil, og kunnskap som finnes om bivirkninger utnyttes ikke godt nok. De nye EU-rettsaktene vil gi EUs legemiddelkontor i London en sterkere rolle på dette området, og det vil bli lagt opp til raskere pasientrapportering av antatte bivirkninger. EØS-komitevedtaket må godkjennes av parlamentene i Liechtenstein og Island før det trer i kraft. En norsk forskrift som gjennomfører de to rettsaktene i norsk rett ble kunngjort 3. desember 2013.
Norsk forskrift kunngjort 13.05.2014
I henhold til en ny EU-forordning, skal legemidler som er underlagt særskilt overvåking utstyres med en trekant med spissen ned. I bruksanvisningen vil man bli oppfordret til å melde fra om bivirkninger gjennom de nasjonale rapporteringssystemer. I etterkant av EØS-komiteens vedtak av 8. april 2014 om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen, kunngjorde Helse- og omsorgsdepartementet 13. mai 2014 en forskrift som gjennomfører forordningen i norsk rett.
Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Liechtenstein: EØS-komitebeslutningen trer i kraft 01.06.2014
Norsk forskrift kunngjort 29.04.2014
Svensk departementsnotat offentliggjort 15.04.2014
Europakommisjonen igangsatte 10. april 2014 en høring om helsetjenester basert på mobilt utstyr som mobiltelefoner, nettbrett, patientovervåkningsutstyr og annet trådløst utstyr. Et bakgrunnsdokument om 'mobil helse' (m-helse) i form av en grønnbok, ble lagt fram samme dag. Et svensk departementsnotat om grønnboken ble offentliggjort 15. mai 2014.
EØS-komitebeslutning 08.04.2014. EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.03.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 13.02.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 04.02.2014
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.12.2013
Norsk forskrift kunngjort 10.12.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 5.12.2013

Sider