Beslutningsprosessen: helse

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Medisinsk utstyrsforordning (2017): tillatelse til Maquet Cardiopulmonary GmbH
D088965/01

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringsbestemmelser om liste over antimikrobielle midler Ares(2024)3711340
D098090/02
32024R1973
Bruk av humane substanser i humanmedisin
KOM(2022) 338
32024R1938
Medisinsk utstyr: forbedret tilgjengelighet av in vitro-diagnostikk
KOM(2024) 43
32024R1860
Gebyrer og avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2024)
KOM(2022) 721
32024R0568
Medisinske metodevurderinger: gjennomføringsbestemmelser om oppdatering av felles kliniske vurderinger av legemidler til mennesker Ares(2024)1703728
D096863/02
32024R1381
Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker: endringsbestemmelser Ares(2024)938550
C(2024) 1627
32024R1701
Omsetning av utgangsstoffer for narkotika: isopropyliden (IMDPAM) Ares(2023)6789734
C(2024) 1219
32024R1331
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: merking av ytre emballasje Ares(2023)7833650
D095074/01
32024R0875
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: merking av indre emballasje Ares(2023)7833679
D095075/01
32024R0878
Helsetrusler over landegrensene: utfyllende bestemmelser om nasjonal forebygging, beredskaps- og responsplaner
C(2024) 1343
32024R1232
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for natriumsalisylat
D093445/02
32024R0859
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for 17β-østradiol
D095073/01
32024R0860
EUs referanselaboratorier for områder innen folkehelse
32024R0892
Særlige regler for legemidler til mennesker ment for omsetning i Nord-Irland
KOM(2023) 122
32023R1182
Helsetrusler over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser om en mal for informasjonsprosedyrer
32023R1808
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om antimikrobielle legemidler
C(2023) 1272
32023R0905
EU-henstilling om tilgang til langtidspleie
KOM(2022) 441
32022H1215(01)
Covid-19: EU-henstilling om virusovervåking i avløpsvann
32021H0472
Teststrategier for covid-19, inkludert bruk av hurtige antigentester
KOM(2020) 849
32021H0122(01)
EU-henstilling om reiser og varer i forbindelse med SARS-CoV-2-varianten oppdaget i Storbritannia
32020H2243
EU-henstilling om covid-19-teststrategier
32020H1595
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: rekommandasjon
KOM(2018) 244
32018H1228(01)

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Styrking av Det europeiske legemiddelbyrås rolle
KOM(2020) 725
32022R0123 Nr. 167/2024
Helsetrusler over landegrensene (revisjon)
KOM(2020) 727
32022R2371 Nr. 181/2024
Styrking av mandatet til Det europeiske smittevernsenteret (ECDC)
KOM(2020) 726
32022R2370 Nr. 180/2024
Tobakksdirektivet 2014
KOM(2012) 788
32014L0040 Nr. 6/2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringsbestemmelser om kravene til overholdelse av god laboratoriepraksis Ares(2022)6179595
C(2022) 8335
32023R0183 Nr. 179/2023
Unik utstyrsidentifikasjon for kontaktlinser Ares(2023)2068096
C(2023) 4568
32023R2197 Nr. 23/2024
Medisinsk utstyr: overgangsbestemmelser
KOM(2023) 10
32023R0607 Nr. 275/2023
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om oppvarmede tobakksvarer
C(2022) 4367
32022L2100 Nr. 239/2023
Markedsføringstillatelse gitt med særlige vilkår av humanmedisinske legemidler
32006R0507 Nr. 61/2009
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): endringsbestemmelser
C(2022) 8649
32023R0503 Nr. 153/2023
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: endringsbestemmelser
C(2022) 8640
32023R0502 Nr. 153/2023
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om billedadvarsler til bruk på tobakksprodukter
32014L0109 Nr. 6/2022
Tobakksdirektivet: utfyllende bestemmelser om sporbarhetssystemer for tobakksvarer
C(2017) 8415
32018R0573 Nr. 9/2022
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om sporbarhetssystemet for tobakksprodukter
D053535/04
32018R0574 Nr. 9/2022
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetsmerker på tobakksvarer
D053536/04
32018D0576 Nr. 9/2022
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsetningsstoffer med spesielle rapporteringskrav
D044930/01
32016D0787 Nr. 7/2022
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om smakstilsetninger
D044865/01
32016D0786 Nr. 7/2022
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om smakstilsetninger
D041705/02
32016R0779 Nr. 8/2022
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om gjenoppfyllingsmekanismen til elektroniske sigaretter
D044547/01
32016D0586 Nr. 7/2022
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengeliggjøring av informasjon om tobakksprodukter
D041703/02
32015D2186 Nr. 7/2022
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av elektroniske sigaretter og gjenfyllingsbeholdere
D041704/02
32015D2183 Nr. 7/2022
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om helseadvarsler
D040420/03
32015D1842 Nr. 90/2016
Plassering av informasjon på poser med rulletobakk
D040293/02
32015D1735 Nr. 90/2016

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
EUs referanselaboratorier for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
32023R2713 Nr. 122/2024
Tobakksdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sporbarhetssystemet for tobakksprodukter Ares(2022)7596365
32023R0448 Nr. 21/2024
Godkjenning av tredjeland som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler: Canada
32023D0172 Nr. 147/2023
Organdirektivet: kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon
KOM(2008) 818
32010L0053 Nr. 164/2013
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD): overgangsbestemmelser
KOM(2021) 627
32022R0112 Nr. 177/2022
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelse om EU-portalen og -databasen
32021D1240 Nr. 28/2022
Medisinsk utstyrsforordningen: endringsbestemmelser om reprosessering av engangsutstyr Ares(2019) 4763425
32020R1207 Nr. 211/2021
Utpeking av utstedende enheter for drift av unike utstyrsidentifikatorer (UDI) på området medisinsk utstyr
32019D0939 Nr. 202/2020
Krav til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser om HIV-tester
32019D1244 Nr. 201/2020
Godkjenning av Sør-Korea som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
32019D0769 Nr. 102/2020
Kosmetikkforordningen: korrigering av bulgarsk språkversjon
D060508/01
32019R1257 Nr. 12/2020
Tobakksdirektivet: endret gjennomføringsdato og overgangsperiode
32015R1139 Nr. 51/2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat
32015R1308 Nr. 255/2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for propyl 4-hydroksybenzoat og dets natriumsalt
32015R1080 Nr. 254/2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for heksaflumuron
32015R1079 Nr. 254/2015
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om gjennomføringsdato og overgangsperiode
D029899/02
32014L0039 Nr. 269/2015
Godkjenning av Brasil og Israel som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
32015D1057 Nr. 256/2015
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer
32014R1390 Nr. 253/2015
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet lasalocid i matvarer: endringsbestemmelser
32014R1277 Nr. 253/2015
Restkonsentrasjoner av tulatromysin i matvarer
32014R1359 Nr. 253/2015
Kontroll og vurderinger av medisinsk utstyr
32013H0473 Nr. 218/2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulatromysin
32015R0394 Nr. 177/2015
Godkjenning av resepter på legemidler utstedt i et annet land
D024363/01
32012L0052 Nr. 153/2014
Informasjonsprosedyrer for forsendelse mellom land av humane organer for transplantasjon
D022617/01
32012L0025 Nr. 179/2014
Europeiske nettverk av referansesentre knyttet til pasientrettighetsdirektivet: utfyllende bestemmelser
C(2014) 1408
32014D0286 Nr. 281/2014
Gjennomføringsbestemmelser om European Reference Networks
D031935/01
32014D0287 Nr. 281/2014
Godkjenning av Australia som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
32013D0196 Nr. 82/2014
Legemiddeldirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser
32013D0051 Nr. 161/2013
Tekniske krav til testing av humane celler og vev: endringsbestemmelser
32012L0039 Nr. 138/2013
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser
D015629/01
32012L0009 Nr. 215/2012
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om nitroksinil
D018967/01
32012R0201 Nr. 159/2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer
32011R0362 Nr. 86/2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet metylprednisolon
32010R0761 Nr. 85/2012
Maksimalkonsentrasjoner av natriumsalisylat i animalske næringsmidler
32010R0914 Nr. 84/2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet tildipirosin
32010R0759 Nr. 85/2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet isoeugenol i matvarer
32011R0363 Nr. 86/2012
Maksimalgrenseverdier for rester av veterinærlegemidlet derquantel i fårekjøtt
32010R0890 Nr. 84/2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet valnemulin
32010R0758 Nr. 85/2012
Unntaksbestemmelse om blodgivning i forbindelse med influensa A(H1N1)-pandemien
32009L0135 Nr. 5/2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Forebygging av legemidler med falsk identitet og opprinnelse
KOM(2008) 668
32011L0062 Nr. 159/2013
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker
32001L0083 Nr. 82/2002
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoksanid
D091026/02
32023R2203 Nr. 88/2024
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for ketoprofen
D091027/02
32023R2194 Nr. 87/2024
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om praziquantel
32023R0981 Nr. 87/2024
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringer i liste over godkjenningskrav som ikke krever vurdering
D089426/02
32023R0997 Nr. 87/2024
Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene
KOM(2008) 414
32011L0024 Nr. 153/2014
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika
KOM(2012) 548
32013R1258 Nr. 49/2016
Medisinsk utstyrsforordningen 2017
KOM(2012) 542
32017R0745 Nr. 288/2019
Godkjenning av tredjeland som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler: Taiwan
32023D2484 Nr. 59/2024
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2023) Ares(2023)2839335
C(2023) 4261
32023R1766 Nr. 313/2023
EUs helseprogram 2021-2027 (EU4Health)
KOM(2020) 405
32021R0522 Nr. 271/2021
RoHS-direktivet: unntak for bly i PVC i medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk Ares(2023)324550
C(2023) 3138
32023L1526 Nr. 263/2023
Maksimalkonsentrasjoner av toltrazuril i animalske næringsmidler
D086776/01
32023R0454 Nr. 261/2023
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om merking av parfymeallergener
D088781/01
32023R1545 Nr. 270/2023
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske
D088783/01
32023R1490 Nr. 269/2023
Medisinsk utstyrforordningen 2017: endring av gjennomføringsbestemmelser om produkter med ikke-medisinsk formål Ares(2023)3232054
D090050/02
32023R1194 Nr. 276/2023
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2022)
Ares(2022)2609271, C(2022) 3948
32022R1520 Nr. 262/2023
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer: endringsbestemmelser om nitrofuraner og deres metabolitter
D084678/02
32023R0411 Nr. 231/2023
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2023)
32023R0699 Nr. 232/2023
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over kontrollerte stoffer (2022) Ares(2022)6091163
C(2022) 8440
32023R0196 Nr. 178/2023
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetselementer på innpakninger for eksport til Storbritannia
32022R0315 Nr. 147/2023
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om omklassifisering av visse produktgrupper Ares(2022)5696071
D084350/02
32022R2347 Nr. 48/2023
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetskrav til produkter med ikke-medisinsk formål Ares(2022)271416
D080753/07
32022R2346 Nr. 48/2023
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butylhydroksytoluen, Acid Yellow 3, homosalat og HAA299 og retting angående resorcinol
D081971/01
32022R2195 Nr. 93/2023
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske
32022R1531 Nr. 45/2023
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om antimikrobielle legemidler forbeholdt behandling av mennesker Ares(2022)3069777
D082710/01
32022R1255 Nr. 8/2023
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for EU-referanselaboratorier Ares(2021)7122928
32022R0944 Nr. 49/2023
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser om avgifter som kan pålegges av EU-referanselaboratorier Ares(2021)7122754
32022R0945 Nr. 49/2023
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om merking av uautoriserte undersøkelses- og hjelpelegemidler til menneskelig bruk Ares(2022)4086497
C(2022) 6240
32022R2239 Nr. 7/2023
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for visse klasse D-utstyr Ares(2022)951115
32022R1107 Nr. 15/2023
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om Eudamed-databasen Ares(2021)3443195
D075359/03
32021R2078 Nr. 242/2022
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta
KOM(2021) 998
32022R0641 Nr. 6/2023
Tobakksreklamedirektivet
KOM(2001) 283
32003L0033 Nr. 150/2006
Veterinærlegemiddelforordningen 2019 om legemidler til dyr: endringer til vedlegg II Ares(2020)6563775
C(2021) 1440
32021R0805 Nr. 5/2022
Omsetning av utgangsstoffer for narkotika
32004R0273 Nr. 131/2005
Medisinsk utstyrsdirektivet 1993
31993L0042 Nr. 7/1994
Veterinærlegemiddelforordningen 2019
KOM(2014) 558
32019R0006 Nr. 371/2021
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: inkludering av etyl-alfa-fenylacetoacetat (EAPA) på listen over registrerte stoffer Ares(2021)6646489
C(2022) 1840
32022R1518 Nr. 303/2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om legemiddelovervåking Ares(2021)3141326
32021R1281 Nr. 305/2022
Veterinærlegemidler: regler for sentral godkjenningsprosedyre
KOM(2014) 557
32019R0005 Nr. 371/2021
Transparensdirektivet om innsyn i prisbestemmelsene for legemidler
31989L0105
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om formaldehyd
D079385/01
32022R1181 Nr. 315/2022
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse UV-filtre
D079391/01
32022R1176 Nr. 315/2022
Merking av kosmetiske produkter: gjennomføringsbestemmelser om ordlisten over vanlige navn på bestanddeler
32022D0677 Nr. 316/2022
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bambermycin
32022R0634 Nr. 302/2022
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Achillea millefolium L.
32022D1316 Nr. 304/2022
Utprøvingsforordningen: gjennomføringsbestemmelse om medlemsstatenes samarbeid om sikkerhetsvurdering av kliniske utprøvinger
D077331/02
32022R0020 Nr. 63/2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av data om salg av antimikrobielle stoffer Ares(2021)7209217
32022R0209 Nr. 240/2022
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2022)
32022R0510 Nr. 239/2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om antimikrobielle legemidler forbeholdt mennesker Ares(2021)2132280
C(2021) 3552
32021R1760 Nr. 168/2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjonspraksis for virksomme stoffer i legemidler Ares(2021)3179377
32021R1280 Nr. 119/2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om salgsmengde og bruk av antimikrobielle legemidler til dyr
C(2021) 435
32021R0578 Nr. 5/2022
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om felles logo for fjernsalg
D069672/03
32021R1904 Nr. 5/2022
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen
D069674/03
32021R0016 Nr. 5/2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om endringer av godkjenningskrav som ikke krever vurdering
32021R0017 Nr. 5/2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om god distribusjonspraksis
32021R1248 Nr. 119/2022
Kosmetikkforordningen 2009
KOM(2008) 49
32009R1223 Nr. 49/2013
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetselementer på pakninger
C(2021) 4934
32021R1686 Nr. 334/2021
Legemiddeldirektivet: unntaksbestemmelser om sikkerhetselementer på innpakningene for eksport til Storbritannia
32021R0457 Nr. 333/2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: rettelse til utfyllende bestemmelser om nedtegnelse av medisinbruk i hestepasset
C(2022) 396
32022R0524 Nr. 201/2022
EUs helseprogram 2014-2020
KOM(2011) 709
32014R0282 Nr. 253/2014
Behandling av endringer av tillatelser til omsetning av legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser om covid-19-vaksiner
C(2021) 1603
32021R0756 Nr. 335/2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om nedtegnelse av medisinbruk i hestepasset Ares(2020)5009664
C(2021) 436
32021R0577 Nr. 5/2022
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om bruksanvisninger på nett Ares(2021)2803762
D075298/03
32021R2226 Nr. 134/2022
Medisinsk utstyrsforordningen: utsatt anvendelsesdato i forbindelse med covid-19-pandemien
KOM(2020) 144
32020R0561 Nr. 90/2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metyl-N-metylantranilat
D074549/01
32022R0135 Nr. 130/2022
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelser Ares(2016)5693558
32017R0556 Nr. 237/2021
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske
D073715/01
32021R1902 Nr. 68/2022
Legemiddeldirektivet: utfyllende bestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene
C(2015) 6601
32016R0161 Nr. 116/2019
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer (2020)
C(2020) 4691
32020R1737 Nr. 238/2021
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om deoksyarbutin og dihydroksyaceton
D071732/01
32021R1099 Nr. 295/2021
Kosmetikkforordningen 2009: retting og endringsbestemmelser
D071191/01
32021R0850 Nr. 294/2021
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr
KOM(2001) 404
32004R0726 Nr. 61/2009
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for imidakloprid
D072128/01
32021R0621 Nr. 203/2021
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2020)
C(2020) 4635
32020R1431 Nr. 107/2021
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2020)
32020R0422 Nr. 26/2021
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2019)
32019R0480 Nr. 25/2021
Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser om meldte organer i forbindelse med covid-19-pandemien
32020R0666 Nr. 89/2020
Medisinsk utstyr: liste over koder og tilsvarende utstyr
D053224/03
32017R2185 Nr. 144/2021
Pediatriforordningen om legemidler til barn
KOM(2004) 599
32006R1901 Nr. 92/2017
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer
D061419/02
32019R1871 Nr. 18/2021
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av lidokain
32020R1712 Nr. 106/2021
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupivakain
32020R1685 Nr. 106/2021
Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker
32002L0098 Nr. 99/2004
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av visse stoffer til hårfarging eller farging av øyenvipper
D067529/01
32020R1683 Nr. 34/2021
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk stoffene HEMA og di-HEMA-TMHDC i produkter for støping av kunstige negler
D067419/01
32020R1682 Nr. 34/2021
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metoksypropylamin-cyclohexenyliden-etoksyetylcyanacetat som UV-filter
D067533/01
32020R1684 Nr. 34/2021
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
D065903/01
32020D0350 Nr. 38/2021
Medisinsk utstyr: utpeking av ekspertpaneler
32019D1396 Nr. 39/2021
Bruk av humane vev og celler i humanmedisin
32004L0023 Nr. 116/2005
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet bambermysin
32020R0042 Nr. 198/2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet ciklesonid
32020R0043 Nr. 198/2020
Legemidler mot sjeldne sykdommer
KOM(1998) 450
32000R0141 Nr. 68/2001
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet diflubenzuron
32019R1881 Nr. 153/2020
Forsøk med og bruk av genmodifiserte medisiner mot koronavirussykdommer
KOM(2020) 261
32020R1043 Nr. 114/2020
Helsetjenester over landegrensene: endringsbestemmelser om European Reference Networks i forbindelse med covid-19-utbruddet
D066808/01
32020D0534 Nr. 134/2020
Europeiske referansenettverk (ERN) for helsetjenester: endringer til gjennomføringsbestemmelser
D062490/01
32019D1269 Nr. 134/2020
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam
KOM(2017) 735
32018R1718 Nr. 64/2019
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD)
KOM(2012) 541
32017R0746 Nr. 301/2019

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft