Beslutningsprosessen: helse

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Kosmetikkforordningen 2009: vitamin A, alpha-arbutin og arbutin
D093281/01
32024R0996
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for 17β-østradiol
D095073/01
32024R0860
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for natriumsalisylat
D093445/02
32024R0859
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringer i liste over godkjenningskrav som ikke krever vurdering
D095325/01
32024R0916
EUs referanselaboratorier for områder innen folkehelse
32024R0892
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: merking av indre emballasje Ares(2023)7833679
D095075/01
32024R0878
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: merking av ytre emballasje Ares(2023)7833650
D095074/01
32024R0875
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse nanomaterialer
D093318/01
32024R0858
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2024)
32024R0848
Gebyrer og avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (revisjonsforslag 2022)
KOM(2022) 721
32024R0568
Særlige regler for legemidler til mennesker ment for omsetning i Nord-Irland
KOM(2023) 122
32023R1182
Helsetrusler over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser om en mal for informasjonsprosedyrer
32023R1808
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om antimikrobielle legemidler
C(2023) 1272
32023R0905
EU-henstilling om tilgang til langtidspleie
KOM(2022) 441
32022H1215(01)
Covid-19: EU-henstilling om virusovervåking i avløpsvann
32021H0472
Teststrategier for covid-19, inkludert bruk av hurtige antigentester
KOM(2020) 849
32021H0122(01)
EU-henstilling om reiser og varer i forbindelse med SARS-CoV-2-varianten oppdaget i Storbritannia
32020H2243
EU-henstilling om covid-19-teststrategier
32020H1595
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: rekommandasjon
KOM(2018) 244
32018H1228(01)

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Tobakksdirektivet 2014
KOM(2012) 788
32014L0040 Nr. 6/2022
Unik utstyrsidentifikasjon for kontaktlinser Ares(2023)2068096
C(2023) 4568
32023R2197 Nr. 23/2024
Medisinsk utstyr: overgangsbestemmelser
KOM(2023) 10
32023R0607 Nr. 275/2023
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om oppvarmede tobakksvarer
C(2022) 4367
32022L2100 Nr. 239/2023
Markedsføringstillatelse gitt med særlige vilkår av humanmedisinske legemidler
32006R0507 Nr. 61/2009
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringsbestemmelser om kravene til overholdelse av god laboratoriepraksis Ares(2022)6179595
C(2022) 8335
32023R0183 Nr. 179/2023
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): endringsbestemmelser
C(2022) 8649
32023R0503 Nr. 153/2023
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: endringsbestemmelser
C(2022) 8640
32023R0502 Nr. 153/2023
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om billedadvarsler til bruk på tobakksprodukter
32014L0109 Nr. 6/2022
Tobakksdirektivet: utfyllende bestemmelser om sporbarhetssystemer for tobakksvarer
C(2017) 8415
32018R0573 Nr. 9/2022
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om sporbarhetssystemet for tobakksprodukter
D053535/04
32018R0574 Nr. 9/2022
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetsmerker på tobakksvarer
D053536/04
32018D0576 Nr. 9/2022
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsetningsstoffer med spesielle rapporteringskrav
D044930/01
32016D0787 Nr. 7/2022
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om smakstilsetninger
D044865/01
32016D0786 Nr. 7/2022
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om smakstilsetninger
D041705/02
32016R0779 Nr. 8/2022
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om gjenoppfyllingsmekanismen til elektroniske sigaretter
D044547/01
32016D0586 Nr. 7/2022
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengeliggjøring av informasjon om tobakksprodukter
D041703/02
32015D2186 Nr. 7/2022
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av elektroniske sigaretter og gjenfyllingsbeholdere
D041704/02
32015D2183 Nr. 7/2022
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om helseadvarsler
D040420/03
32015D1842 Nr. 90/2016
Plassering av informasjon på poser med rulletobakk
D040293/02
32015D1735 Nr. 90/2016

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Tobakksdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sporbarhetssystemet for tobakksprodukter Ares(2022)7596365
32023R0448 Nr. 21/2024
Godkjenning av tredjeland som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler: Canada
32023D0172 Nr. 147/2023
Organdirektivet: kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon
KOM(2008) 818
32010L0053 Nr. 164/2013
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD): overgangsbestemmelser
KOM(2021) 627
32022R0112 Nr. 177/2022
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelse om EU-portalen og -databasen
32021D1240 Nr. 28/2022
Medisinsk utstyrsforordningen: endringsbestemmelser om reprosessering av engangsutstyr Ares(2019) 4763425
32020R1207 Nr. 211/2021
Krav til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser om HIV-tester
32019D1244 Nr. 201/2020
Utpeking av utstedende enheter for drift av unike utstyrsidentifikatorer (UDI) på området medisinsk utstyr
32019D0939 Nr. 202/2020
Godkjenning av Sør-Korea som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
32019D0769 Nr. 102/2020
Kosmetikkforordningen: korrigering av bulgarsk språkversjon
D060508/01
32019R1257 Nr. 12/2020
Tobakksdirektivet: endret gjennomføringsdato og overgangsperiode
32015R1139 Nr. 51/2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for propyl 4-hydroksybenzoat og dets natriumsalt
32015R1080 Nr. 254/2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for heksaflumuron
32015R1079 Nr. 254/2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat
32015R1308 Nr. 255/2015
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om gjennomføringsdato og overgangsperiode
D029899/02
32014L0039 Nr. 269/2015
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet lasalocid i matvarer: endringsbestemmelser
32014R1277 Nr. 253/2015
Restkonsentrasjoner av tulatromysin i matvarer
32014R1359 Nr. 253/2015
Godkjenning av Brasil og Israel som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
32015D1057 Nr. 256/2015
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer
32014R1390 Nr. 253/2015
Kontroll og vurderinger av medisinsk utstyr
32013H0473 Nr. 218/2015
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulatromysin
32015R0394 Nr. 177/2015
Godkjenning av resepter på legemidler utstedt i et annet land
D024363/01
32012L0052 Nr. 153/2014
Informasjonsprosedyrer for forsendelse mellom land av humane organer for transplantasjon
D022617/01
32012L0025 Nr. 179/2014
Europeiske nettverk av referansesentre knyttet til pasientrettighetsdirektivet: utfyllende bestemmelser
C(2014) 1408
32014D0286 Nr. 281/2014
Gjennomføringsbestemmelser om European Reference Networks
D031935/01
32014D0287 Nr. 281/2014
Godkjenning av Australia som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
32013D0196 Nr. 82/2014
Legemiddeldirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser
32013D0051 Nr. 161/2013
Tekniske krav til testing av humane celler og vev: endringsbestemmelser
32012L0039 Nr. 138/2013
Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser
D015629/01
32012L0009 Nr. 215/2012
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om nitroksinil
D018967/01
32012R0201 Nr. 159/2012
Maksimalkonsentrasjoner av natriumsalisylat i animalske næringsmidler
32010R0914 Nr. 84/2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet tildipirosin
32010R0759 Nr. 85/2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet isoeugenol i matvarer
32011R0363 Nr. 86/2012
Maksimalgrenseverdier for rester av veterinærlegemidlet derquantel i fårekjøtt
32010R0890 Nr. 84/2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet valnemulin
32010R0758 Nr. 85/2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer
32011R0362 Nr. 86/2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet metylprednisolon
32010R0761 Nr. 85/2012
Unntaksbestemmelse om blodgivning i forbindelse med influensa A(H1N1)-pandemien
32009L0135 Nr. 5/2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Medisinsk utstyrsforordningen 2017
KOM(2012) 542
32017R0745 Nr. 288/2019
Godkjenning av tredjeland som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler: Taiwan
32023D2484 Nr. 59/2024
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker
32001L0083 Nr. 82/2002
Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene
KOM(2008) 414
32011L0024 Nr. 153/2014
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2023) Ares(2023)2839335
C(2023) 4261
32023R1766 Nr. 313/2023
EUs helseprogram 2021-2027 (EU4Health)
KOM(2020) 405
32021R0522 Nr. 271/2021
RoHS-direktivet: unntak for bly i PVC i medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk Ares(2023)324550
C(2023) 3138
32023L1526 Nr. 263/2023
Maksimalkonsentrasjoner av toltrazuril i animalske næringsmidler
D086776/01
32023R0454 Nr. 261/2023
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om merking av parfymeallergener
D088781/01
32023R1545 Nr. 270/2023
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske
D088783/01
32023R1490 Nr. 269/2023
Medisinsk utstyrforordningen 2017: endring av gjennomføringsbestemmelser om produkter med ikke-medisinsk formål Ares(2023)3232054
D090050/02
32023R1194 Nr. 276/2023
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2022)
Ares(2022)2609271, C(2022) 3948
32022R1520 Nr. 262/2023
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer: endringsbestemmelser om nitrofuraner og deres metabolitter
D084678/02
32023R0411 Nr. 231/2023
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2023)
32023R0699 Nr. 232/2023
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over kontrollerte stoffer (2022) Ares(2022)6091163
C(2022) 8440
32023R0196 Nr. 178/2023
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetselementer på innpakninger for eksport til Storbritannia
32022R0315 Nr. 147/2023
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om omklassifisering av visse produktgrupper Ares(2022)5696071
D084350/02
32022R2347 Nr. 48/2023
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetskrav til produkter med ikke-medisinsk formål Ares(2022)271416
D080753/07
32022R2346 Nr. 48/2023
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butylhydroksytoluen, Acid Yellow 3, homosalat og HAA299 og retting angående resorcinol
D081971/01
32022R2195 Nr. 93/2023
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske
32022R1531 Nr. 45/2023
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om antimikrobielle legemidler forbeholdt behandling av mennesker Ares(2022)3069777
D082710/01
32022R1255 Nr. 8/2023
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for EU-referanselaboratorier Ares(2021)7122928
32022R0944 Nr. 49/2023
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser om avgifter som kan pålegges av EU-referanselaboratorier Ares(2021)7122754
32022R0945 Nr. 49/2023
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om merking av uautoriserte undersøkelses- og hjelpelegemidler til menneskelig bruk Ares(2022)4086497
C(2022) 6240
32022R2239 Nr. 7/2023
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for visse klasse D-utstyr Ares(2022)951115
32022R1107 Nr. 15/2023
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om Eudamed-databasen Ares(2021)3443195
D075359/03
32021R2078 Nr. 242/2022
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta
KOM(2021) 998
32022R0641 Nr. 6/2023
Tobakksreklamedirektivet
KOM(2001) 283
32003L0033 Nr. 150/2006
Veterinærlegemiddelforordningen 2019 om legemidler til dyr: endringer til vedlegg II Ares(2020)6563775
C(2021) 1440
32021R0805 Nr. 5/2022
Omsetning av utgangsstoffer for narkotika
32004R0273 Nr. 131/2005
Medisinsk utstyrsdirektivet 1993
31993L0042 Nr. 7/1994
Veterinærlegemiddelforordningen 2019
KOM(2014) 558
32019R0006 Nr. 371/2021
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: inkludering av etyl-alfa-fenylacetoacetat (EAPA) på listen over registrerte stoffer Ares(2021)6646489
C(2022) 1840
32022R1518 Nr. 303/2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om legemiddelovervåking Ares(2021)3141326
32021R1281 Nr. 305/2022
Veterinærlegemidler: regler for sentral godkjenningsprosedyre
KOM(2014) 557
32019R0005 Nr. 371/2021
Transparensdirektivet om innsyn i prisbestemmelsene for legemidler
31989L0105
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om formaldehyd
D079385/01
32022R1181 Nr. 315/2022
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse UV-filtre
D079391/01
32022R1176 Nr. 315/2022
Merking av kosmetiske produkter: gjennomføringsbestemmelser om ordlisten over vanlige navn på bestanddeler
32022D0677 Nr. 316/2022
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bambermycin
32022R0634 Nr. 302/2022
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Achillea millefolium L.
32022D1316 Nr. 304/2022
Utprøvingsforordningen: gjennomføringsbestemmelse om medlemsstatenes samarbeid om sikkerhetsvurdering av kliniske utprøvinger
D077331/02
32022R0020 Nr. 63/2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av data om salg av antimikrobielle stoffer Ares(2021)7209217
32022R0209 Nr. 240/2022
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2022)
32022R0510 Nr. 239/2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om antimikrobielle legemidler forbeholdt mennesker Ares(2021)2132280
C(2021) 3552
32021R1760 Nr. 168/2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjonspraksis for virksomme stoffer i legemidler Ares(2021)3179377
32021R1280 Nr. 119/2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om salgsmengde og bruk av antimikrobielle legemidler til dyr
C(2021) 435
32021R0578 Nr. 5/2022
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om felles logo for fjernsalg
D069672/03
32021R1904 Nr. 5/2022
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen
D069674/03
32021R0016 Nr. 5/2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om endringer av godkjenningskrav som ikke krever vurdering
32021R0017 Nr. 5/2022
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om god distribusjonspraksis
32021R1248 Nr. 119/2022
Kosmetikkforordningen 2009
KOM(2008) 49
32009R1223 Nr. 49/2013
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetselementer på pakninger
C(2021) 4934
32021R1686 Nr. 334/2021
Legemiddeldirektivet: unntaksbestemmelser om sikkerhetselementer på innpakningene for eksport til Storbritannia
32021R0457 Nr. 333/2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: rettelse til utfyllende bestemmelser om nedtegnelse av medisinbruk i hestepasset
C(2022) 396
32022R0524 Nr. 201/2022
EUs helseprogram 2014-2020
KOM(2011) 709
32014R0282 Nr. 253/2014
Behandling av endringer av tillatelser til omsetning av legemidler til mennesker og dyr: endringsbestemmelser om covid-19-vaksiner
C(2021) 1603
32021R0756 Nr. 335/2021
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om nedtegnelse av medisinbruk i hestepasset Ares(2020)5009664
C(2021) 436
32021R0577 Nr. 5/2022
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om bruksanvisninger på nett Ares(2021)2803762
D075298/03
32021R2226 Nr. 134/2022
Medisinsk utstyrsforordningen: utsatt anvendelsesdato i forbindelse med covid-19-pandemien
KOM(2020) 144
32020R0561 Nr. 90/2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metyl-N-metylantranilat
D074549/01
32022R0135 Nr. 130/2022
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelser Ares(2016)5693558
32017R0556 Nr. 237/2021
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske
D073715/01
32021R1902 Nr. 68/2022
Legemiddeldirektivet: utfyllende bestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene
C(2015) 6601
32016R0161 Nr. 116/2019
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer (2020)
C(2020) 4691
32020R1737 Nr. 238/2021
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om deoksyarbutin og dihydroksyaceton
D071732/01
32021R1099 Nr. 295/2021
Kosmetikkforordningen 2009: retting og endringsbestemmelser
D071191/01
32021R0850 Nr. 294/2021
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr
KOM(2001) 404
32004R0726 Nr. 61/2009
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for imidakloprid
D072128/01
32021R0621 Nr. 203/2021
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2020)
C(2020) 4635
32020R1431 Nr. 107/2021
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2020)
32020R0422 Nr. 26/2021
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2019)
32019R0480 Nr. 25/2021
Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser om meldte organer i forbindelse med covid-19-pandemien
32020R0666 Nr. 89/2020
Medisinsk utstyr: liste over koder og tilsvarende utstyr
D053224/03
32017R2185 Nr. 144/2021
Pediatriforordningen om legemidler til barn
KOM(2004) 599
32006R1901 Nr. 92/2017
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer
D061419/02
32019R1871 Nr. 18/2021
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av lidokain
32020R1712 Nr. 106/2021
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupivakain
32020R1685 Nr. 106/2021
Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker
32002L0098 Nr. 99/2004
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av visse stoffer til hårfarging eller farging av øyenvipper
D067529/01
32020R1683 Nr. 34/2021
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk stoffene HEMA og di-HEMA-TMHDC i produkter for støping av kunstige negler
D067419/01
32020R1682 Nr. 34/2021
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metoksypropylamin-cyclohexenyliden-etoksyetylcyanacetat som UV-filter
D067533/01
32020R1684 Nr. 34/2021
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
D065903/01
32020D0350 Nr. 38/2021
Medisinsk utstyr: utpeking av ekspertpaneler
32019D1396 Nr. 39/2021
Bruk av humane vev og celler i humanmedisin
32004L0023 Nr. 116/2005
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet ciklesonid
32020R0043 Nr. 198/2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet bambermysin
32020R0042 Nr. 198/2020
Legemidler mot sjeldne sykdommer
KOM(1998) 450
32000R0141 Nr. 68/2001
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet diflubenzuron
32019R1881 Nr. 153/2020
Forsøk med og bruk av genmodifiserte medisiner mot koronavirussykdommer
KOM(2020) 261
32020R1043 Nr. 114/2020
Helsetjenester over landegrensene: endringsbestemmelser om European Reference Networks i forbindelse med covid-19-utbruddet
D066808/01
32020D0534 Nr. 134/2020
Europeiske referansenettverk (ERN) for helsetjenester: endringer til gjennomføringsbestemmelser
D062490/01
32019D1269 Nr. 134/2020
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam
KOM(2017) 735
32018R1718 Nr. 64/2019
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD)
KOM(2012) 541
32017R0746 Nr. 301/2019
Kosmetikkforordningen: retting og endringsbestemmelser om visse CMR-stoffer
D062738/02
32019R1966 Nr. 36/2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om overflatebehandlet titanoksyd i form av nanomateriale
D062619/01
32019R1857 Nr. 13/2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hydroksyetoksyfenyl butanone (HEPB)
D062555/01
32019R1858 Nr. 13/2019
Forsøksdyrdirektivet: beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål
KOM(2008) 543
32010L0063 Nr. 256/2014
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringsbestemmelser (2018)
C(2018) 1062
32018R0729 Nr. 151/2019
Legemiddelovervåkingsforordningen
KOM(2008) 664
32010R1235 Nr. 158/2013

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft