Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Resultat av høring lagt fram av Kommisjonen 31.8.2018
Høringen om sommertidsordningen som EU nylig gjennomførte viser at 84 % av de 4.6 millioner som deltok ønsker å avskaffe ordningen. Europakommisjonen vil nå utarbeide et forslag om oppheving av sommertidsdirektivet. Hvis forslaget blir vedtatt, vil det være opp til hvert land å bestemme om man skal ha vinter- eller sommertid hele året. Norge, som er bundet av EUs sommertidsdirektiv, har hatt sommertid i flere perioder, men fast siden 1980.
Anmodninger om fortolkning [1] [2] [3] sendt til EU-domstolen 30.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 20.8.2018
EU-forordningen om jernbanepassasjerers rettigheter inneholder detaljerte bestemmelser om bl.a. informasjon, kjøp av billetter, erstatning ved forsinkelser og tapt korrespondanse, assistanse for funksjonshemmede, kvalitetsstandarder og krav om at jernbaneforetakene skal etablere egne klageordninger.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.7.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 9.7.2018
EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Ikrafttredelse 1.9.2018 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 6.7.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
EU vedtok i 2014 tre direktiver for styrking av kontrollen med sikkerhetsmessige og miljømessige krav til kjøretøyer. Direktivene inngår i den såkalte kjøretøykontrollpakken. Direktivet om periodisk kjøretøykontroll er nå gjennomført i to norske forskrifter som trer i kraft høsten 2018.
Dansk departementsnotat offentliggjort 4.7.2018
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 3.7.2018
Regjeringen har sendt på på høring et forslag om lovendringer i forbindelse med EUs fjerde jernbanepakke. Pakken skal bidra til å forenkle internasjonal togtrafikk samtidig som landene ivaretar tilsyn og kontroll av egen jernbaneinfrastruktur og togtrafikk. I forbindelse med høringen understreket samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at Norge vil beholde kontroll med norsk jernbane og ivareta Statens jernbanetilsyn sin rolle som nasjonal sikkerhetsmyndighet. Samtidig ønsker regjeringen å styrke mulighetene for internasjonale togforbindelser, hvilket krever et harmonisert regelverket på tvers av landegrensene og utvikling av en felles strategi.
Forslag trukket av Kommisjonen 3.7.2018
Norsk forskrift kunngjort 21.6.2018
Regjeringen mener at EUs endringsforordning om luftfarts­operasjoner kan tas inn i EØS-avtalen, men delene som gjelder helikopteroperasjoner offshore bør fjernes ved en tilpasningstekst. Et felles EØS/EFTA-utkast til EØS-komitebeslutning er oversendt til EU-siden. EFTA-siden har i lignende saker hevdet at aktiviteter på kontinentalsokkelen ligger utenfor EØS-avtalens virkeområde. De delene av forordningen som ikke særskilt gjelder helikopteroperasjoner offshore kan tas inn i EØS-avtalen og er allerede gjort til norsk rett for å sikre rettsenhet i det indre markedet.
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2018
I kjølvannet av Volkswagen-avsløringene erstattes dagens direktiv av en forordning med nye regler for typegodkjenning av kjøretøyer. Stikkprøver av biler i bruk kan foretas, både nasjonalt og på EU-nivå, for å kontrollere at regelverket overholdes.

Sider