Beslutningsprosessen: transport

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy: endringsbestemmelser Ares(2024)4840667
Leiebiler som kjøres over grensen i andre EU-land Ares(2024)4727051
ITS-direktivet innen veitransport: fastsettelse av maler for rapportering Ares(2024)4579072
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om typegodkjenning av kollisjonsdataopptakere for tunge motorkjøretøy Ares(2024)3631534
Transport på innlands vannvei - mannskapsregler Ares(2023)4101185
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: manuell registrering av perioder borte fra kjøretøyet i sjåførkortet Ares(2024)2751302
Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå: oppdatering Ares(2024)1719036
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (NPA 2023-10)
Akkreditering av godkjente organer (qualified entities) Kommisjonens forslag
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav NPA 2023-09
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om cruiseavlastning co-piloter, regelmessig oppdatering av flybesetningssertifikat og medisinske krav og Bedre sertifiseringskrav for flybesetning for allmennflyging Opinion No 05/2023
Felles regler for sivil luftfart: opplæring av flygeledere NPA 2023-02
Elektronisk godsinformasjon: endringer i vedlegg I om nasjonale bestemmelser Ares(2023)8230933
Elektronisk godsinformasjon: datasett for elektronisk frakttransportinformasjon (eFTI) Ares(2023)8230933
Felles regler for sivil luftfart: luftfartsoperasjoner over havområder NPA 2023-04
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om AOC-operatørers operasjonelle kontroll NPA 2023-01
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om EDTO NPA 2023-03
Kapasitetsfordeling på jernbane Ares(2022)1673547
Samsvarsvurderinger av utstyr til bruk i flysikringstjenestene EASA Opinion 01/2023
Rammeverk for samtrafikk i det felles europeiske luftrommet EASA NPA 2022-09
Sikkerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud: utfyllende bestemmelser om prosedyrer Ares(2022)6685958
Sikkerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud: ajourføring av kriterier Ares(2022)6685914
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk (SERA): ajourføring NPA 2022-04
Felleseuropeiske regler for bakketjenester på flyplasser EASA-utkast
Lokførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere (revisjon) Ares(2022)179060
EU-rammeverk om adgang til kjøretøysdata Ares(2022)2302201
Rammeverk for multimodale digitale mobilitetstjenester (MDMS) Ares(2020)5341571
Flygelederforordningen 2015: endringsbestemmelser om sertifikater og treningsprogrammer EASA NPA 2021-08
EASA-forordningen 2018: endringsbestemmelser om støy og utslipp fra sivil luftfart EASA Opinion 3/2020
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om støy og utslipp EASA Opinion 3/2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om Part-FCL-krav til allmennflyging NPA-2020-14
Planlegging og styring av fly- og helikopterdrivstoff EASA Opinion 2/2020
Krav til bruk på vei av mobile maskiner Ares(2017)5654660
Rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart: utfyllende bestemmelser om felleseuropeisk risikoklassifisering (ERCS) Ares(2020)3732303
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser for kommersielle operasjoner EASA Opinion No 02/2019
Intelligente transportsystemer: utfyllende bestemmelser om kooperative systemer Ares(2019) 153204
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til tilbyrere av lufttrafikkstyringstjenester og til administrative prosedyrer knyttet til flyplasser Vedlegg til EASA Opinion 02/2018
Veginfrastrukturdirektivet (revisjon) Kommisjonen høringsnettside
Tunneldirektivet (planlagt revisjon) Kommisjonen høringsnettside
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (II) EASA Opinion 09/2017
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (I) EASA Opinion 09/2017
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om tap og gjenvinning av kontroll EASA Opinion 6/2017
Krav til testflygninger (maintenance check flights - MCF) EASA Opinion 1/2017
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om medisinske krav til besetningsmedlemmer EASA Opinion 14/2016
Terrengvarslingssystem for små turbindrevne fly EASA Opinion 15/2016
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS) Utkast
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): endringsbestemmelser angående bøtelegging
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
Arbeids- og hviletidsregler innen ervervsmessig lufttransport med fly EASA Opinion 04/2012

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Grenseoverskridende virkning av førerkortinndragelse
KOM(2023) 128
Harmoniserte informasjonstjenester for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
KOM(2024) 33
Felles europeisk jernbaneområde: bruk av kapasitet for infrastruktur
KOM(2023) 443
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) (forslag 2023)
KOM(2023) 269
Håndheving av passasjerrettigheter: endringsbestemmelser
KOM(2023) 753
Passasjerrettigheter ved multimodale reiser
KOM(2023) 752
CBE-direktivet om trafikkbøter over landegrensene: endringsbestemmelser Ares(2019)1732201
KOM(2023) 126
Intermodal godstransport: endringsbestemmelser
KOM(2023) 702
Undersøkelser av ulykker til sjøs (forslag 2023)
KOM(2023) 270
Skipsforurensningsdirektivet (forslag 2023)
KOM(2023) 273
Havnestatskontrolldirektivet (forslag 2023)
KOM(2023) 271
Maritim sikkerhet: korrekt gjennomføring av flaggstatskrav (forslag 2023)
KOM(2023) 272
EUs flysikkerhetsbyrås rolle som 'Performance Review Body' for det felles europeiske luftrom
KOM(2020) 577
Implementering av Single European Sky (SES 2+)
KOM(2020) 579, KOM(2013) 410
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (revisjon) Ares(2022)478559
KOM(2023) 445
Førerkortdirektivet (revisjonsforslag 2023)
KOM(2023) 127
Rapporteringskrav for traktor og motorsykler
KOM(2023) 643
Endringsbestemmelser om eurovignettdirektivet, vognkortdirektivet og bompengedirektivet
KOM(2023) 189
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (kodifiseringsforslag 2021)
KOM(2021) 769
Utøvelse av yrket som transportør: tiltak mot menneskehandel og -smugling
KOM(2021) 753
Utslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
KOM(2019) 208
Flypassasjererforordningen (revisjonsforslag 2013)
KOM(2013) 130
Sommertidsdirektivet (opphevingsforslag 2018)
KOM(2018) 639
Adgang til det internasjonale marked for busstransport
KOM(2017) 647
Sikkerhets- og funksjonelle krav til passasjerskip under 24 meter
KOM(2018) 314

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Fartsskriverforordningen: krav til opplæring av kontrolloffiserer for analyse og kontroll av fartsskrivere Ares(2024)2751040
32024R1886
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
D096627/02
32024D1762
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket 2024
KOM(2022) 384, KOM(2021) 812
32024R1679
Rapporteringskrav innen veitransport og luftfart (forordning)
KOM(2023) 591
32024R1230
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: godkjenningsmaler Ares(2024)1145568
32024R1721
Skipsavfallsdirektivet 2019: endringsbestemmelser om rapporteringskrav for oppfisket avfall
32024R0917
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester for den fjerde referanseperioden (2025–2029) Ares(2024)2188382
32024D1688
Den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring: informasjonsutveksling
32024D1663
Sikkerhet i sivil luftfart: midlertidig oppheving av merking med EU-stempel
32024D1177
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser
D094290/02
32024R1255
eCall-systemet: endringsbestemmelser om standarder Ares(2023)7327804
C(2024) 823
32024R1180
Sosiale bestemmelser innen veitransport: oppdatert liste over overtredelser Ares(2023)8141999
C(2024) 1623
32024L0846
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 30.5.2024
32024R1601
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat Ares(2022)7364802
32024R1061
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser
C(2024) 1448
32024R1400
EASA-forordningen 2018: vilkår og prosedyrer for akkreditering Ares(2023)6828137
C(2024) 1490
32024R1403
Sikkerhetsregler for droner: endringsbestemmelser
C(2024) 1570
32024R1108
EASA-forordningen 2018: endringsbestemmelser for droner
C(2024) 1569
32024R1107
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om ubemannede luftfartøysystemer
32024R1110
EASA-forordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering, tilsyn og håndheving
32024R1109
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om bemannede luftfartøy med vertikal start- og landingsevne
32024R1111
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: Euro 7 for biler, varebiler, busser og lastebiler
KOM(2022) 586
32024R1257
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: detaljerte prosedyrer for verifisering i bruk: retting av nederlandsk språkversjon
32024R0889
EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester: nye spesifikasjoner for informasjonstjenester Ares(2023)3756780
C(2023) 8105
32024R0490
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: endringsbestemmelser
32024R0403
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser
32024R0404
Rapporteringskrav innen veitransport og luftfart (beslutning)
KOM(2023) 592
32024D1254
Jernbanepassasjerforordningen: kompensasjonsskjema Ares(2023)1722764
D094474/02
32024R0949
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2024 om europeiske luftfartøyoperatører og administrerende land
32024R1030
EU-dekkende automatisk nødanropstjeneste for kjøretøy som utsettes for ulykker (eCall): endringsbestemmelser Ares(2023)6424130
C(2024) 655
32024R1084
Minstekrav til hvileperioder for persontransport utenfor rute (turistbuss) Ares(2021)506907
KOM(2023) 256
32024R1258
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester 2025-2029
32023D2481
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om hendelsesrapportering
32024R0894
Data i det nasjonale elektroniske register over veitransportvirksomheter: endringsbestemmelser
32024D0773
Nasjonal myndighet for single window-systemet for sjøfart (MNSW): rapporteringsmodul Ares(2023)6105997
32023R2790
EASA-forordningen 2018: regler og krav for drift og forvaltning av et datalager
32023R2117
Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: endringsbestemmelser
32023D1696
ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport: endringsbestemmelser
KOM(2021) 813
32023L2661
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: revisjon av gjennomføringsbestemmelser for delsystemene styring, kontroll og signal Ares(2022)9015551
32023R1695
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser Ares(2022)9015750
32023R1694
Trafikksikkerhet – avanserte varslingssystemer for førerdistraksjon Ares(2023)2154725
C(2023) 4523
32023R2590
Bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU)
KOM(2021) 561
32023R2405
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser Ares(2022)7733368
32023R2381
AFI-forordningen om infrastruktur for alternative drivstoff (2023-revisjon)
KOM(2021) 559
32023R1804
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
D087746/02
32023R0989
Krav til godkjenning for systemer for lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester EASA Opinion 01/2023
C(2023) 4705
32023R1768
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser om driftsregler for brukere av luftrommet EASA Opinion 01/2023
32023R1772
Systemer og komponenter for lufttrafikkstyring og flynavigasjonstjenester: endringsbestemmelser EASA Opinion 01/2023
32023R1771
Godkjenning av organisasjoner involvert i design eller produksjon av utstyr til bruk i flysikringstjenestene EASA Opinion 01/2023
32023R1769
Nye interoperabilitetsregler for det felles europeiske luftrommet (SES) EASA Opinion 01/2023
32023R1770
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: retting av tysk og litauisk språkversjon
C(2023) 4033
32023R1675
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: tilgang for Sveits
32023D1555
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmelser
C(2023) 1760
32023R1028
Flygelederforordningen 2015: endringsbestemmelser
D087748/01
32023R0893
Regelmessig tekniske kontroll av kjøretøy med kompresjonstenningsmotor
32023H0688
Tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsoperasjoner utført av tredjestatsoperatører: endringsbestemmelser Vedlegg til EASA Opinion 2/2022
C(2022) 8695
32023R0659
EASA-forordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om krav til informasjonssikkerhet for organisasjoner og myndigheter EASA Opinion 3/2021
D082204/02
32023R0203
Yrkessjåførdirektivet (2022)
KOM(2021) 34
32022L2561
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om systemer for intelligent fartstilpasning (ISA) Ares(2021)2243084
C(2021) 4455
32021R1958
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser om CAMO for flyselskaper som er en del av en forretningsgruppe
D078349/02
32022R0410
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser 2022
KOM(2017) 275
32022L0362
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser om ladepunkter for elektriske busser Ares(2021)2054616
C(2021) 4257
32021R1444
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om sikkerhet og luftfartsdata
C(2020) 710
32020R2148
Elektronisk godsinformasjon
KOM(2018) 279
32020R1056
Ekspertgruppe for ytelsesvurdering av Single European Sky
32016D2296
Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser
32014H0881

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Krav til godkjenning for systemer for lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester - retting av fransk språkversjon
C(2024) 953
32024R1473
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2019): utfyllende bestemmelser om prosedyrer for verifisering av CO2-utslippene og drivstofforbruket
C(2024) 726
32024R1127
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om bruk av signaler ved radiokommunikasjonsfeil
C(2024) 462
32024R0405
Sosiale bestemmelser innen veitransport: utfyllende bestemmelser om service- og sikkerhetsnivå for parkeringsområder for tungtransport Ares(2022)245980
C(2022) 2055
32022R1012
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser
KOM(2017) 282
32022L0738
Felles regler for sivil luftfart: endringer inkludert bestemmelser om offshore helikopteroperasjoner
32016R1199
CBE-direktivet om trafikkbøter over landegrensene
KOM(2014) 476
32015L0413
Styring av risiko knyttet til informasjonssikkerhet for luftfart: anvendelsesregler
C(2022) 4882
32022R1645
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): utfyllende bestemmelser
C(2019) 8369
32020R0203
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser
D062192/03
32020R0204
Bompengedirektivet 2019 (EETS)
KOM(2017) 280
32019L0520
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2017)
52017XC0708(01)
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: utfyllende bestemmelser om overtredelsesgebyr Ares(2022)631101
C(2022) 2804
32022R1209
ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om trafikkinformasjonstjenester i sanntid Ares(2021)6208796
C(2022) 492
32022R0670

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
EASA-forordningen om flysikkerhet: endringsbestemmelser om ajourføring av henvisninger til Chicagokonvensjonen
C(2021) 2102
32021R1087 Nr. 139/2023
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
D064286/01
32019R2153 Nr. 115/2023
EASA-forordningen 2018: sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av EUs flysikkerhetsbyrå
KOM(2015) 613
32018R1139 Nr. 114/2023
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner
32024R0379 Nr. 137/2024
Sikkerhetslisteforordningen: endringsbestemmelser
C(2022) 8706
32023R0661 Nr. 73/2024
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringsbestemmelser om Bureau Veritas Marine & Offshore SAS
D067559/01
Nr. 326/2023
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA
D049570/01
C(2017) 1881 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer i forbindelse med brexit
KOM(2018) 567
32019R0492 Nr. 326/2023
Anerkjennelse av Indias skipsregister
D045532/01
32016D1327 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser
D034053/01
32014L0111 Nr. 326/2023
EU-godkjenning av Kroatias skipsregister
D032864/01
32014D0281 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning)
KOM(2005) 587
32009R0391 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv)
KOM(2005) 587
32009L0015 Nr. 326/2023
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2022)
52022XC1207(01) Nr. 326/2023
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endret godkjenning av Det norske veritas
32013D0765 Nr. 326/2023
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2007): oppheving
32015D0669 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser
32014R1355 Nr. 326/2023
Anerkjennelse av enkelte organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: DNV GL AS
32021D1227 Nr. 326/2023
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: godkjenning av Polens skipsregister
32009D0728 Nr. 326/2023
Anerkjennelse av enkelte organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip
32015D0668 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning): gjennomføringsbestemmelser
32014R0788 Nr. 326/2023
Felles regler for sivil luftfart: ambulanseflyging med helikopter
D087747/02
32023R1020 Nr. 290/2023
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om typegodkjenning av kollisjonsdataopptakere Ares(2021)6199811
C(2022) 395
32022R0545 Nr. 145/2023
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: retting av unntaksbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering
D082511/01
32022R1253 Nr. 131/2023
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om luftfartøy brukt til sports- og rekreasjonsflyging
C(2022) 3234
32022R1358 Nr. 132/2023
Sikkerhetsregler for droner: rettelser til portugisisk språkversjon av bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører
C(2022) 1608
32022R0851 Nr. 143/2023
Sikkerhetsregler for flyging med droner: retting av tysk og portugisisk språkversjon
D079438/01
32022R0525 Nr. 142/2023
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser om utsettelse av overgangsfrist og ikrafttredelsesdato D078279/03
32022R0425 Nr. 141/2023
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering
C(2021) 8886
32022R0201 Nr. 129/2023
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om krav til allværsoperasjoner og for opplæring og kontroll av flybesetning
D076061/02
32021R2237 Nr. 119/2023
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om styringssystemer og systemer for hendelsesrapportering
D076051/02
32022R0203 Nr. 130/2023
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: korrigering og endringsbestemmelser
D075488/01
32021R1963 Nr. 135/2023
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører Ares(2020)5819265
D070688/01
32021R0097 Nr. 125/2023
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.: utsettelse av virkningsdatoer
D068306/01
32020R1176 Nr. 115/2023
Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: utsettelse av virkningsdatoer for deler av oppdaterings- og endringsbestemmelser D068309/01
32020R1177 Nr. 120/2023
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: erklæring fra ytere av oppstillingsplasstjenester
C(2020) 3625
32020R1234 Nr. 115/2023
Sikkerhetsregler for droner: endringsbestemmelser om to nye klasser droner fra tredjeland
C(2020) 1991
32020R1058 Nr. 115/2023
Rettslig rammeverk for droneoperasjoner (U-space) EASA Opinion 01/2020
32021R0664 Nr. 116/2023
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om anerkjennelse av tredjelands sertifisering av piloter EASA Opinion No 05/2017
C(2020) 1120
32020R0723 Nr. 115/2023
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringer og rettelser for tilpasning til satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og Egnos
C(2020) 336
32020R0570 Nr. 115/2023
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om sertifikater til ballongpilot Annex IIa to EASA Opinion No 01/2019
D064253/01
32020R0357 Nr. 115/2023
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
D064252/01
32020R0359 Nr. 115/2023
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om sertifikat til seilflypilot Annex IIIa to EASA Opinion No 01/2019
D064254/01
32020R0358 Nr. 115/2023
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.
D062726/03
32019R1387 Nr. 115/2023
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
D060803/03
32019R1170 Nr. 115/2023
Sikkerhetsregler for droner: bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører EASA Opinion 01/2018
C(2019) 1821
32019R0945 Nr. 115/2023
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om risikobasert samsvarskontroll og krav til miljøvern
C(2019) 1845
32019R0897 Nr. 115/2023
Sikkerhetsregler for flyging med droner EASA Opinion 01/208
D058829/03
32019R0947 Nr. 115/2023
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
D059062/03
32019R0133 Nr. 115/2023
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
D058879/02
32018R1974 Nr. 115/2023
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og elektroniske manualer
D058777/01
32018R1975 Nr. 115/2023
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om seilfly EASA Opinion 07/2017
D058778/02
32018R1976 Nr. 115/2023
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om modulbaserte pilotlisenser for lette luftfartøy EASA Opinion 08/2017
32019R0430 Nr. 115/2023
Felles regler for sivil luftfart: oppdatering av regelverket for luftfartsoperasjoner og luftdyktighet EASA Opinion 4/2017
32019R1384 Nr. 115/2023
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser
32021R1166 Nr. 140/2023
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gjennomføringsbestemmelser om flysikringsorganisasjoner
32020R0270 Nr. 115/2023
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
32019R1383 Nr. 115/2023
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
32019R0027 Nr. 115/2023
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser om krav til rapportering og meteorologiske tjenester
32021R1338 Nr. 137/2023
Krav til yting av lufttrafikktjenester: gjennomføringsbestemmelser om bemannet luftfart i U-space
32021R0666 Nr. 116/2023
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
32020R1159 Nr. 115/2023
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser
32020R0639 Nr. 115/2023
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
32020R0208 Nr. 115/2023
Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: oppdaterings- og endringsbestemmelser
32020R0469 Nr. 120/2023
Sikkerhet i sivil luftfart: retting av svensk språkversjon
32022R0844 Nr. 143/2023
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
32021R1296 Nr. 118/2023
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om trafikkstyring i U-space-luftrom
32021R0665 Nr. 116/2023
Sikkerhetsregler for flyging med droner: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
32020R0746 Nr. 115/2023
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om flygebesetningssertifikater, treningsorganisasjoner og vedkommende myndighet
32019R1747 Nr. 115/2023
Felles regler for sivil luftfart: rettelse til tyske språlversjoner av gjennomføringsbestemmelser om ballong- og seilflygning
32021R1874 Nr. 126/2023
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om ordningen for valg av skip for inspeksjon Ares(2021)5693393
D077270/01
32022R0090 Nr. 340/2022
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for lagringskapasitet ombord Ares(2021)5693458
D077165/01
32022R0089 Nr. 340/2022
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsmetode og rapportering av oppfisket marint avfall Ares(2021)5693436
D077268/01
32022R0092 Nr. 340/2022
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om bærekraftig forvaltning Ares(2021)6203839
32022R0091 Nr. 340/2022
Skipsavfallsdirektivet 2019
KOM(2018) 33
32019L0883 Nr. 191/2022
Forordningen om busspassasjerrettigheter
KOM(2008) 817
32011R0181 Nr. 115/2015
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
D043528/02
32016L1106 Nr. 114/2018
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene
D030633/01
32014D0089 Nr. 103/2015
Forurensing fra skip og sanksjoner for overtredelser
KOM(2008) 134
32009L0123 Nr. 188/2015
Transport: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia
32013L0022 Nr. 159/2014

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner: endringsbestemmelser og rettelse Ares(2023)7546911
D094994/02
32024R0883 Nr. 154/2024
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner: tekniske spesifikasjoner
D083564/02
32023R0204 Nr. 171/2024
Reduksjon av CO2-utslipp: endringsbestemmelser for hybridbiler med ekstern lading
32024D0766 Nr. 175/2024
Gjennomføringsbestemmelser for luftfartsoperasjoner: retting av språkversjon
32023R1754 Nr. 172/2024
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner: utfyllende bestemmelser om datasettet Ares(2022)4351833
C(2022) 7842
32023R0205 Nr. 136/2024
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (2022)
KOM(2021) 483
32022L1999 Nr. 133/2024
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
KOM(2018) 278
32019R1239 Nr. 157/2022
Flygelederforordningen 2015: retting av visse språkversjoner
32023R2163 Nr. 72/2024
Stabilitetskrav for roro-passasjerskip: endringsbestemmelser
KOM(2022) 53
32023L0946 Nr. 37/2024
Trafikksikkerhet: installasjon av alkohollås i kjøretøyer Ares(2021)931801
C(2021) 2563
32021R1243 Nr. 58/2022
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: retting av fransk og tysk språkversjon
32023R1152 Nr. 329/2023
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: anerkjennelse av Det forente kongerike
D083856/01
32022D1973 Nr. 288/2023
Felles regler for sivil luftfart: korrigering av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
32023R0217 Nr. 187/2023
Felles regler for sivil luftfart: retting av fransk språkversjon
D085232/01
32022R2502 Nr. 163/2023
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anvendelsen av kravene for å lokalisere et luftfartøy i nød EASA Opinion 5/2022 (vedlegg)
D084364/01
32022R2203 Nr. 124/2023
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om SNOWTAM-rapporten om snø og isforhold på rullebanen
C(2022) 4957
32022R2074 Nr. 123/2023
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: endringsbestemmelser om datakatalogen og publisering av informasjon
D081998/02
32022R0938 Nr. 138/2023
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
D081849/02
32022R1254 Nr. 128/2023
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om fly som brukes til sports- og rekreasjonsflyging
D078613/02
32022R1361 Nr. 133/2023
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til luftfartøy brukt til sports- og rekreasjonsflyging
D078614/01
32022R1360 Nr. 136/2023
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringer til gjennomføringsbestemmelser om allværsoperasjoner
C(2021)8907
32022R0208 Nr. 122/2023
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om kravene til allværsoperasjoner og for instrument- og typeklassifiseringstrening i helikoptre
D076062/02
32021R2227 Nr. 117/2023
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse og endringsbestemmelser
D071180/01
32021R0700 Nr. 134/2023
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om sikkerhet på rullebanen og luftfartsdata
C(2020) 6822
32020R2148 Nr. 121/2023
Etterforsking og forebygging av flyulykker: retting av visse språkversjoner av bestemmelser om liste over tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering av hendelser
D076722/01
32022R0003 Nr. 67/2023
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området (sikkerhetslisten) pr. 23.11.2022
32022R2295 Nr. 72/2023
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 1.6.2022
32022R0862 Nr. 71/2023
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: retting av svensk språkversjon
32022R2345 Nr. 70/2023
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser
32022R1174 Nr. 69/2023
Sikkerhetsstandarder for passasjerskip: rettelse
C(2022) 22
32022R1180 Nr. 261/2022
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 8.4.2022
32022R0594 Nr. 263/2022
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til luftfartsoperasjoner: retting av svensk og tsjekkisk språkversjoner
32022R0790 Nr. 262/2022
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket (2013)
KOM(2011) 650
32013R1315 Nr. 280/2015
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 25.11.2021
32021R2070 Nr. 195/2022
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser
C(2021) 8242
32022R0184 Nr. 156/2022
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser om anerkjenning av tredjelandssertifikater
KOM(2021) 71
32021L1233 Nr. 15/2022
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
C(2021) 2853
32021R1308 Nr. 354/2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse til polsk språkversjon
32021R0685 Nr. 258/2021
Skipsutstyrsdirektivet 2014: endringsbestemmelser om laboratoriestandard for samsvarsvurdering Ares(2021)1283586
C(2021) 2903
32021L1206 Nr. 347/2021
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: retting av italiensk versjon av endringsbestemmelser D067137/01
32020R0886 Nr. 152/2021
Farlig godsdirektivet: teknisk og vitenskapelig ajourføring
C(2020) 6661
32020L1833 Nr. 61/2021
Transport på indre vannveier: format for sertifikater for båtfører og eksperter på flytende naturgass og passasjernavigasjon
D065106/01
32020R0182 Nr. 65/2021
Førerkortdirektivet: rettelse til tysk versjon
D055427/01
32018L0933 Nr. 63/2021
Typegodkjenning av kjøretøyer og utslipp fra tunge kjøretøyer: retting av visse språkversjoner
D066131/01
32020R1181 Nr. 188/2020
Den europeiske skrogdatabasen (EHDB) over fartøyer som seiler på indre vannveier
C(2020) 255
32020R0474 Nr. 222/2020
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
C(2020) 248
32020R0473 Nr. 221/2020
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
C(2019) 5646
32020L0012 Nr. 220/2020
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
C(2019) 7940
32020R0411 Nr. 163/2020
Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk: revisjon
D063556/01
32019R1744 Nr. 162/2020
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
KOM(2016) 369
32017L2108 Nr. 107/2020
Sikkerhet for ro-ro- og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning
KOM(2016) 371
32017L2110 Nr. 107/2020
Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende
KOM(2016) 370
32017L2109 Nr. 107/2020
Tekniske krav til fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
C(2019) 4548
32019R1668 Nr. 314/2019
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
D058600/02
32019R0838 Nr. 265/2019
Veikantkontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om varsling av alvorlige og farlige tekniske feil
32017R2205 Nr. 169/2019
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods
32018L1846 Nr. 168/2019
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
D055411/02
32018R1973 Nr. 127/2019
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer
D055412/01
32018R2032 Nr. 88/2019
Tekniske forskrifter for fartøy på innlangs vannveier: endringsbestemmelser
C(2018) 2214
32018L0970 Nr. 216/2018
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: retting av polsk språkutgave
32018R0750 Nr. 218/2018
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman
D055234/01
32018D0501 Nr. 156/2018
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei
KOM(2013) 622
32016L1629 Nr. 155/2018
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner
D053779/01
32018R0128 Nr. 106/2018
Felles standarder for luftfartssikkerhet: rettelse av språkversjoner
32017R0837 Nr. 115/2018
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner
32017R0835 Nr. 118/2018
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
KOM(2016) 82
32017L2397 Nr. 94/2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
D054150/01
32018L0217 Nr. 93/2018
Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer: rettelser til språkversjoner
32017R0334 Nr. 66/2018
Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger
KOM(2016) 745
32017R1952 Nr. 25/2018
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
32017D1013 Nr. 242/2017
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om krav til språk
32016L0882 Nr. 38/2017
Typegodkjenningskrav knyttet til eCall-systemet: utfyllende bestemmelser
C(2016) 5709
32017R0079 Nr. 81/2017
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 8.12.2016
32016R2214 Nr. 98/2017
Utslipp fra biler (Euro 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
D040155/01
32016R0646 Nr. 7/2017
Utslipp fra personbiler og lette personbiler og varebiler (euro 6): endringsbestemmelser
D042120/03
32016R0427 Nr. 226/2016
Eurovignettdirektivet (endringer 2011): avgifter på tunge godskjøretøyer
KOM(2008) 436
32011L0076 Nr. 244/2016
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
D042131/03
32016L0844 Nr. 212/2016
Førerkortdirektivet 2006: endringsbestemmelser
D031424/03
32014L0085 Nr. 284/2014
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip: endringsbestemmelser
32016R0103 Nr. 124/2016
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.12.2015
32015R2322 Nr. 96/2016
Felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering for jernbane: endringsbestemmelser
32015R1136 Nr. 28/2016
EU-dekkende sanntids trafikkinformasjon for veitransport
C(2014) 9672
32015R0962 Nr. 317/2015
Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner
32014R0452 Nr. 28/2015
Arbeidstidsdirektiv for kanaltrafikk
KOM(2014) 452
32014L0112 Nr. 281/2015
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
KOM(2011) 555
32012L0035 Nr. 62/2015
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
32015D0974 Nr. 221/2015
Bestemmelser for å forhindre forstyrrelser i cockpiten under visse faser av flyvningen
32015R0140 Nr. 189/2015
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
D035822/01
32014L0103 Nr. 60/2015
Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk: endringsbestemmelser
D034034/02
32014L0100 Nr. 61/2015
Fremme av innlands kanaltransport
KOM(2013) 621
32014R0546 Nr. 286/2014
Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring - forlengelse til 2024
KOM(2013) 503
32014R0721 Nr. 300/2014
Felles europeisk luftrom: ytelses- og varslingskrav til luftfartstjenester
32011D0121 Nr. 234/2013
Felles europeisk luftrom: ytelseskrav til luftfartstjenester
32010R0691 Nr. 229/2013
Felles avgiftsordning for luftfartstjenester: endringsbestemmelser
32010R1191 Nr. 81/2011
Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem
32013R0280 Nr. 133/2014
Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem
32012R0328 Nr. 133/2014
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.04.2014
32014R0368 Nr. 237/2014
Påbudt bruk av sikkerhetsbelter og sikringsutstyr for barn i kjøretøyer
32014L0037 Nr. 228/2014
Tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra traktormotorer: endringsbestemmelser
D028287/01
32014L0043 Nr. 173/2014
Typegodkjenning av landbruks- eller skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om avgass
32014L0044 Nr. 172/2014

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Harmoniserte tekniske spesifikasjoner og teststandarder for brannslanger Ares(2023)8069021
C(2024) 890
32024R1295 Nr. 162/2024
Adgang til markedet for lufthavnrelaterte tjenester
31996L0067 Nr. 79/2000
Regler for organisering og sammensetning av klageinstansen for Det europeiske flysikkerhetsbyrå
32004R0104 Nr. 15/2005
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): arbeidsmetoder for sikkerhetsinspeksjoner og overvåking av nasjonal gjennomføring
32013R0628 Nr. 27/2014
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): bestemmelser angående bøtelegging
32012R0646 Nr. 42/2013
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser Ares(2022)7789200
32023R1693 Nr. 135/2024
Flypassasjerforordningen 2004
KOM(2001) 784
32004R0261 Nr. 171/2004
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 29.11.2023
32023R2691 Nr. 138/2024
Innkreving av avgifter for støy fra godstog: oppheving av regelverk
32024R0327 Nr. 134/2024
Fartsskriverforordningen: overgangsbestemmelser for bruk av OSNMA Ares(2023)1295561
D089224/01
32023R0980 Nr. 35/2024
Styrket sikkerhet i havner
KOM(2004) 76
32005L0065 Nr. 65/2006
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner
KOM(2016) 31
32018R0858 Nr. 49/2022
Typegodkjenningsdirektivet 2007 for motorvogner
KOM(2003) 418
32007L0046 Nr. 6/2012
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
KOM(2005) 683
32007R0715 Nr. 4/2008
Sikkerhetslisteforordningen: utfyllende bestemmelser
C(2022) 8672
32023R0660 Nr. 105/2024
Sikkerhet i jernbanetunneler: retting av språkversjoner
32024R0191 Nr. 104/2024
Direktiv om flyplassavgifter
KOM(2006) 820
32009L0012 Nr. 64/2012
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser (1993)
31993R0095 Nr. 7/1994
Typegodkjenning av motorsykler: utfyllende bestemmelser Ares(2023)2887259
C(2023) 6388
32023R2724 Nr. 51/2024
Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser
KOM(2017) 47
32018L0645 Nr. 155/2022
Krav til datalinjetjenester i det europeiske luftrommet
32009R0029 Nr. 85/2009
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser for selvkjørende biler (ADS) Ares(2022)2667391
D081905/04
32022R1426 Nr. 12/2024
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om grensesnittet til IMI-systemet for utsending av sjåfører Ares(2021)2842091
D075671/01
32021R2179 Nr. 287/2023
Sikkerhet i sivil luftfart
KOM(2005) 429
32008R0300 Nr. 69/2009
Førerkortdirektivet 2006
KOM(2003) 621
32006L0126 Nr. 29/2008
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde
KOM(2010) 475 (dansk utgave)
32012L0034 Nr. 247/2021
Registrering av personar som reiser med passasjerskip
KOM(1996) 574
31998L0041 Nr. 40/1999
Teknisk kontroll av motorkjøretøy: gjennomføringsbestemmelser
D060202/01
32019R0621 Nr. 65/2023
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: rettelse til gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere
D091357/01
32023R2399 Nr. 11/2024
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
C(2023) 5721
32023R2477 Nr. 36/2024
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser om prosedyrer for utslippstypegodkjenning Ares(2022)3868187
D082562/03
32023R0443 Nr. 207/2023
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere Ares(2022)1995355
D082810/01
32022R1362 Nr. 79/2023
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringsbestemmelser om visse kjøretøyer og oppdatering av programvare Ares(2022)2077610
C(2022) 3823
32022R2236 Nr. 177/2023
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: endringsbestemmelser for innarbeiding av FN/ECE-regelverk Ares(2022)2077509
C(2022) 3610
32022R1398 Nr. 4/2023
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: retting av gresk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser om administrative krav
D081004/01
32022R0799 Nr. 233/2022
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til kjøretøyer: endringsbestemmelser Ares(2021)6293665
D076241/01
32022R1379 Nr. 40/2023
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringer og rettelser til administrative krav
D078009/01
32022R0195 Nr. 232/2022
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om krav til markedsovervåking Ares(2021)3743615
D078008/01
32022R0163 Nr. 208/2023
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringer til vedlegg II og VII Ares(2021)1198671
C(2021) 4146
32021R1445 Nr. 51/2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om tilgang til opplysninger Ares(2021)142509
C(2021) 3377
32021R1244 Nr. 50/2022
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om systemer for tretthets- og oppmerksomhetsadvarsel Ares(2021)1075107
C(2021) 2639
32021R1341 Nr. 59/2022
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser om kjørefeltassistanse Ares(2021)302456
D072342/01
32021R0646 Nr. 57/2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat Ares(2020)5164342
D070940/01
32021R0133 Nr. 54/2022
Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til sikkerhet: gjennomføringsbestemmelser Ares(2020) 3711880
D069945/01
32021R0535 Nr. 56/2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk datautveksling og underretning om EU-typegodkjenninger
D069386/01
32020R1812 Nr. 53/2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav
D065333/04
32020R0683 Nr. 52/2022
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019
KOM(2018) 286
32019R2144 Nr. 55/2022
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering
KOM(2017) 277
32020R1054 Nr. 78/2022
Kollektivtransportforordningen om konkurranseutsetting av transport på vei og bane
KOM(2005) 319
32007R1370 Nr. 85/2008
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser styrket samarbeid med EUs yttergrensebyrå og EUs fiskerikontrollbyrå
KOM(2015) 667
32016R1625 Nr. 328/2023
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA): endringsbestemmelser
KOM(2010) 611
32013R0100 Nr. 327/2023
Rapporteringsforordningen om hendelser i sivil luftfart
KOM(2012) 776
32014R0376 Nr. 275/2015
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
32008R0692 Nr. 43/2009
Adgang til markedet for internasjonal godstransport
KOM(2007) 265
32009R1072 Nr. 88/2014
Avskaffelse av forskjellsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår
32008R0569 Nr. 285/2023
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser
32023R0566 Nr. 289/2023
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser
Nr. 289/2023
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser
C(2021) 4992
32021L1717 Nr. 112/2023
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: gjennomføringsbestemmelser om risikoklassifisering Ares(2021)5734616
D079461/01
32022R0695 Nr. 66/2023
Forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører
32004R0785 Nr. 157/2004
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)
KOM(2020) 739
32022L0993 Nr. 288/2023
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 6.6.2023
32023R1111 Nr. 291/0223
Sosiale bestemmelser innen veitransport
KOM(2001) 573
32006R0561 Nr. 154/2006
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
D081578/02
32023D1198 Nr. 286/2023
Adgang til yrket som veitransportør: endringer til gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel Ares(2021)6111088
D079458/01
32022R0694 Nr. 25/2023
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
C(2022) 6601
32022L2407 Nr. 64/2023
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til utforming, konstruksjon og yteevne - ajourføring 2023
D089926/01
32023R1667 Nr. 245/2023
Kombinert transportdirektivet
31992L0106 Nr. 7/1994
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flyplasser: retting av polsk språkversjon
C(2022) 8561
32023R0369 Nr. 187/2023
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører
KOM(2017) 278
32020L1057 Nr. 188/2022
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om bruk av ren biodiesel Ares(2022)4083176
D082551/02
32022R2383 Nr. 144/2023
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
KOM(2017) 281
32020R1055 Nr. 77/2022
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av polsk språkversjon
32023R0062 Nr. 162/2023
Eurovignettdirektivet: veiavgifter på tunge lastebiler
31999L0062 Nr. 5/2002
Jernbanepassasjerforordningen 2021
KOM(2017) 548
32021R0782 Nr. 285/2022
Adgang til yrket som veitransportør
KOM(2007) 263
32009R1071 Nr. 88/2014
Midlertidige bestemmelser om førerkort utstedt i Ukraina
32022R1280 Nr. 113/2023
Felles regler for europeisk luftfart: ajourføring av henvisninger til miljøkrav
C(2021) 2104
32021R1088 Nr. 127/2023
Rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om felleseuropeisk risikoklassifisering (ERCS) Ares(2020) 3732311
D074155/03
32021R2082 Nr. 68/2023
Rapporteringsforordning om hendelser i sivil luftfart: utfyllende bestemmelser om den europeiske risikoklassifiseringen
C(2020) 6763
32020R2034 Nr. 68/2023
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere
KOM(2012) 380
32014L0045 Nr. 106/2015
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
D074913/01
32021D1436 Nr. 23/2023
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
32022D1095 Nr. 24/2023
Veikantkontrolldirektivet: ajourføring av kjøretøyklassifisering Ares(2021)2584190
C(2021) 4623
32021L1716 Nr. 338/2022
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tekniske spesifikasjoner for smarte ferdsskrivere Ares(2021)1485518
D069874/02
32021R1228 Nr. 339/2022
Felles regler for sivil luftfart: retting av finsk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
D078597/01
32022R0414 Nr. 342/2022
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flyplasser: retting av polsk språkversjon
C(2022) 697
32022R0697 Nr. 343/2022
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flybesetning i sivil luftfart: retting av fransk, svensk og tysk språkversjon
32021R1310 Nr. 341/2022
Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien
KOM(2020) 177
32020R0697 Nr. 108/2020
Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner
KOM(2013) 296
32017R0352 Nr. 128/2019
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
KOM(2022) 334
32022R2038 Nr. 289/2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om sikkerhets- og nummereringssystemer i dokumentmalene Ares(2022)1284485
D081505/01
32022R1177 Nr. 277/2022
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse av referanseperioden
C(2022) 4477
32022R1036 Nr. 284/2022
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om utfasing av særtilfeller for sluttsignal Ares(2021)6487072
D077048/01
32021R2238 Nr. 259/2022
Gebyrer og avgifter som skal betales til Det europeiske jernbanebyrå: endringsbestemmelser Ares(2021)5413154
D075899/01
32021R1903 Nr. 260/2022
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: endringsbestemmelser om ilegging av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur
KOM(2021) 832
32022R0312 Nr. 258/2022
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av tsjekkisk språkversjon
32022R0721 Nr. 259/2022
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
D055330/02
32018R1042 Nr. 25/2020
Felles regler for sivil luftfart: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
32020R0745 Nr. 223/2020
Harmoniserte informasjonstjenester for kanaltrafikk
32005L0044 Nr. 11/2006

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft