Beslutningsprosessen: transport

Forsiden - Velg område - Transport - Beslutningsprosessen: transport
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk: revisjon
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
Intelligente transportsystemer: utfyllende bestemmelser om kooperative systemer
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om pilotlisenser for seilflyging
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om pilotlisenser for ballongflyging
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om krav til flyging under instrumentforhold
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til tilbyrere av lufttrafikkstyringstjenester og til administrative prosedyrer knyttet til flyplasser
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om lufttrafikkstyring
Tunneldirektivet (revisjon)
Veginfrastrukturdirektivet (revisjon)
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (II)
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (I)
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om tap og gjenvinning av kontroll
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om sikkerhetsopplæring og flybesetninglisenser
Krav til testflygninger (maintenance check flights - MCF)
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om medisinske krav til besetningsmedlemmer
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
Krav til yting av lufttrafikktjenester: gjennomføringsbestemmelser
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS)
Terrengvarslingssystem for små turbindrevne fly
Brukskrav for aerodynamiske innretninger på kjøretøy
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): endringsbestemmelser angående bøtelegging
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om arbeidsro i cockpiten
Arbeids- og hviletidsregler innen ervervsmessig lufttransport med fly
Felles europeisk luftrom: krav til myndighetenes sikkerhetstilsyn

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Utslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
Elektronisk godsinformasjon
Jernbanepassasjerforordningen (revisjon)
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om generell sikkerhet og beskyttelse av personer i kjøretøyet og sårbare trafikanter
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport : endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
Avskaffelse av årstidsbestemt tidsomstilling og oppheving av sommertidsdirektivet
Adgang til det internasjonale marked for busstransport
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser
Kombinert transportdirektivet: endringsbestemmelser
Sikkerhets- og funksjonelle krav til passasjerskip under 24 meter
Sertifiseringsordning for screeningutstyr for flyplasser
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: endringsbestemmelser
Gjennomføring av Single European Sky (omarbeiding)
Flypassasjererforordningen
Felles regler for ankomst og avganstider ("slots") ved europeiske flyplasser

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser
Felles regler for sivil luftfart: oppdatering av regelverket for luftfartsoperasjoner og luftdyktighet
24.09.2019
04.10.2019
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om cybersikkerhet
31.12.2020
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.
25.09.2019
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
20.02.2020
Single Window-forordningen: meldepliktsystem for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
15.08.2025
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om veieanordninger på kjøretøyer
27.05.2021
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
02.08.2021
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
29.07.2019
Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger
22.07.2019
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus
10.07.2019
Sikkerhetsregler for droner: bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører
01.07.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: gjennomføringsbestemmelser om droner
01.07.2020
Skipsavfallsdirektivet (revisjon)
28.06.2021
Ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket 2020-2024
23.06.2019
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om risikobasert overenstemmelseskontroll og krav til miljøvern
23.06.2019
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser om liste over aktiva
16.06.2019
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om EF-erklæringer og -sertifikater
16.06.2019
Jernbanesikkerhet: henstilling om utstedelse av sikkerhetsgodkjenning til infrastrukturforvaltere
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: gjennomføringsbestemmelser om endringsstyring
16.06.2019
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: gjennomføringsbestemmelser om endringshåndtering
16.06.2019
Jernbanesikkerhet: system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner
16.09.2019
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser
16.06.2019
Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
16.06.2019
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
16.06.2019
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser
16.09.2019
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og elektroniske manualer
09.07.2019
15.05.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om seilfly
09.07.2019
15.05.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
18.02.2019
08.02.2019
Det felles europeiske luftrom (ATM): utpeking av nettforvalter for lufttrafikkstyring
28.05.2019
Teknisk kontroll av motorkjørtøyer: gjennomføringsbestemmelser
20.05.2020
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser
08.07.2019
Bompengedirektivet (EETS) (revisjon)
19.10.2021
Utveksling av informasjon om trafikkforseelser over landegrensene
06.05.2015
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer i forbindelse med brexit
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av EUs flysikkerhetsbyrå (revisjon)
11.09.2018
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester
10.11.2017
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om kjøretøyregistre
15.11.2018
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester
17.03.2019
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser
06.03.2019
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) (revisjon)
01.01.2020
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner
02.08.2018
15.01.2019
Felles europeisk jernbaneområde: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer og kriterier for bruk av den økonomiske likevektstesten
01.01.2019
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om energimåling og -forbruk
04.07.2018
Felles europeisk jernbaneområde (ERA): gjennomføringsbestemmelser om klageorganet
04.07.2018
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utstedelse av sikkerhetssertifikater
16.06.2019
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til sikkerhetsstyringssystemer
16.06.2019
Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå
16.02.2019
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av jernbanekjøretøy
16.02.2019
Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon)
15.06.2016
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
14.08.2020
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger
16.06.2019
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner
01.09.2020
Alternative drivstoff: felles metode for prissammenligning
07.06.2020
Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser
23.05.2020
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser
16.03.2018
Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til serviceanlegg og tjenester tilknyttet jernbanedrift
01.01.2019
Sikkerhet for ro-ro- og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning
21.12.2019
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
21.12.2019
Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende
21.12.2019
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde: endringsbestemmelser
04.12.2017
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: godkjenning av Polens skipsregister
30.09.2009
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endret godkjenning av Det norske veritas
17.12.2013
EU-godkjenning av Kroatias skipsregister
05.06.2014
Det felleseuropeiske systemet for togstyring: bestemmeser om iverksettingsplan
26.01.2017
Ekspertgruppe for ytelsesvurdering av Single European Sky
01.01.2017
Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur
25.12.2018
Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane
24.12.2017
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning)
17.06.2009
Anerkjennelse av Indias skipsregister
23.08.2016
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser knyttet til Den europeiske grense- og kystvakt
06.10.2016
Anerkjennelse av enkelte organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip
19.05.2015
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser
01.01.2015
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning): gjennomføringsbestemmelser
08.08.2014
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser
01.01.2016
Det europeiske jernbanebyrå (ERA) (revisjon)
15.06.2016
Jernbanesikkerhetsdirektivet (omarbeiding)
15.06.2016
Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser
01.01.2015
Det europeiske sjøsikkerhetsbyråets program for bekjempelse av havforurensning fra skip og offshore petroleumsanlegg
01.01.2014
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA): endringsbestemmelser
01.03.2013

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
17.04.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
17.07.2019
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
30.01.2019
01.03.2019
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
13.06.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
09.01.2019
19.06.2019
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om modulbaserte pilotlisenser for lette luftfartøy
08.04.2019
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde
16.06.2015
01.01.2017
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer
21.07.2018
Førerkortdirektivet: rettelse til tysk versjon
11.07.2019
Felles regler for sivil luftfart: endringer inkludert bestemmelser om offshore helikopteroperasjoner
25.08.2016
12.09.2016
Støtte til reduksjon av støy fra jernbanevogners bremsesystemer
16.06.2015
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv)
17.06.2011
Jernbaneinfrastruktur: gennomføringsbestemmelser om rammeavtaler for kapasitetstildeling
01.12.2016
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser
09.07.2007
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: anerkjente organisasjoner
09.07.2007
Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om kostnadsberegninger
01.08.2015
Overvåking av jernbanemarkedet: rapporteringsforpliktelser
01.01.2016
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog
01.01.2015
Prosedyren for lisensiering av jernbaneforetak: gjennomføringsbestemmelser
16.06.2015
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser om støy
01.01.2015

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner
24.03.2019

2019/128

01.07.2019
Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff
18.11.2016

2018/023

Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere
20.05.2018

2015/106

01.09.2018
01.10.2018
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
01.01.2018

2018/114

Rettigheter til busspassasjerer
01.03.2013

2015/115

01.01.2016
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene
07.03.2014

2015/103

04.05.2015
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med funksjonshemminger og og nedsatt bevegelighet
01.01.2015

2015/225

28.09.2015
Forurensing fra skip og sanksjoner for overtredelser
16.11.2010

2015/188

Transport: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

01.01.2015
Det europeiske jernbanenettet: nye tjenester for persontransport
16.06.2015

2014/285

Jernbanesikkerhetsdirektivet (endring)
24.12.2010

2010/029

01.04.2011

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 15.4.2019
18.04.2019

2019/243

28.09.2019
15.04.2019
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods
16.12.2018

2019/168

15.06.2019
Veikantkontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om varsling av alvorlige og farlige tekniske feil
20.05.2018

2019/169

15.06.2019
08.05.2019
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
20.12.2018

2019/127

01.06.2019
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket
01.01.2014

2015/280

01.11.2015
Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit

2019/105

11.04.2019
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer
29.12.2018

2019/088

29.06.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: retting av polsk språkutgave
12.06.2018

2018/218

27.10.2018
Tekniske forskrifter for fartøy på innlangs vannveier: endringsbestemmelser
07.10.2018

2018/216

27.10.2018
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser
24.05.2020

2018/195

24.05.2020
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman
15.04.2018

2018/156

07.07.2018
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei
07.10.2018

2018/155

07.10.2018
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner
15.02.2018

2018/106

01.06.2018
Felles standarder for luftfartssikkerhet: rettelse av språkversjoner
07.06.2017

2018/115

01.06.2018
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner
06.06.2017

2018/118

01.06.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
03.07.2018

2018/093

28.04.2018
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
17.01.2022

2018/094

17.01.2022
Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer: rettelser til språkversjoner
20.03.2017

2018/066

24.03.2018
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser
27.07.2017

2018/008

10.02.2018
12.02.2018
Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger
20.11.2017

2018/025

10.02.2018
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
05.07.2017

2017/242

16.12.2017
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om krav til språk
01.07.2016

2017/038

01.01.2018
14.02.2017
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 8.12.2016
10.12.2016

2017/098

06.05.2017
Typegodkjenningskrav knyttet til eCall-systemet: utfyllende bestemmelser
31.03.2018

2017/081

31.03.2018
Utslipp fra biler (Euro 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
16.05.2016

2017/007

04.02.2017
Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge godskjøretøyer
16.10.2013

2016/244

03.12.2016
Utslipp fra personbiler og lette personbiler og varebiler (euro 6): endringsbestemmelser
01.01.2016

2016/226

03.12.2016
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
01.07.2017

2016/212

29.10.2016
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
31.12.2015

2014/284

31.12.2015
31.12.2015
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip: endringsbestemmelser
17.02.2016

2016/124

04.06.2016
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.12.2015
13.12.2015

2016/096

30.04.2016
16.12.2015
Felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering for jernbane: endringsbestemmelser
03.08.2015

2016/028

06.02.2016
Innføring av eCall-tjenesten
23.06.2014

2015/186

01.03.2016
11.12.2015
EU-dekkende sanntids trafikkinformasjon for veitransport
13.07.2017

2015/317

13.07.2017
Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner
26.05.2014

2015/028

01.01.2016
25.06.2015
Arbeidstidsdirektiv for kanaltrafikk
31.12.2016

2015/281

01.11.2015
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
04.07.2014

2015/062

01.12.2015
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
13.07.2015

2015/221

26.09.2015
Bestemmelser for å forhindre forstyrrelser i cockpiten under visse faser av flyvningen
19.02.2015

2015/189

11.07.2015
Kriterier for søkere av jernbaneinfrastrukturkapasitet
16.06.2015

2015/108

Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
30.06.2015

2015/060

21.03.2015
Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk: endringsbestemmelser
18.11.2015

2015/061

18.11.2015
Fremme av innlands kanaltransport
18.06.2014

2014/286

13.12.2014
Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring - forlengelse til 2024
01.01.2014

2014/300

13.12.2014
Felles europeisk luftrom: ytelses- og varslingskrav til luftfartstjenester
01.01.2012

2013/234

01.01.2015
Felles avgiftsordning for luftfartstjenester: endringsbestemmelser
01.01.2012

2011/081

01.01.2015
Felles europeisk luftrom: ytelseskrav til luftfartstjenester
01.01.2011

2013/229

01.01.2015
Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem
23.03.2013

2014/133

01.01.2015
Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem
19.04.2012

2014/133

01.01.2015
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.04.2014
12.04.2014

2014/237

01.11.2014
22.04.2014
Påbudt bruk av sikkerhetsbelter og sikringsutstyr for barn i kjøretøyer
20.09.2014

2014/228

01.11.2014
Typegodkjenning av landbruks- eller skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om avgass
01.01.2015

2014/172

01.01.2015
Tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra traktormotorer: endringsbestemmelser
01.01.2015

2014/173

01.01.2015
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om teknisk masse og dimensjon
10.01.2013

2014/008

15.02.2014
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Georgia
08.01.2014

2014/131

28.06.2014
Utslippsgrenser for kjøretøy: endringsbestemmelser
01.01.2014

2014/119

28.06.2014
Utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 6): endringsbestemmelser
05.03.2014

2014/119

01.01.2015
Fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrog for oljetankskip
20.07.2012

2014/094

17.05.2014
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 3.12.2013
07.12.2013

2014/053

09.04.2014
06.12.2013
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier: endringsbestemmelser
01.11.2014

2014/052

03.11.2014
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk
29.09.2013

2014/052

29.03.2016
Korrekt gjennomføring av flaggstatskrav
17.06.2011

2012/063

01.05.2012
Felles europeisk luftrom: ytelseskrav til luftfartstjenester - endringsbestemmelser
15.12.2011

2013/229

01.01.2015
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Jordan
04.01.2013

2013/171

09.10.2013
Krav til førerkort med elektronisk informasjon (microchip)
25.05.2012

2013/144

16.07.2013
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
30.06.2013

2013/120

30.06.2013
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannvei: endringsbestemmelser
01.12.2013

2013/088

01.12.2013
Administrative bestemmelser og generelle krav til kjøretøy: endringsbestemmelser
10.01.2013

2013/060

04.05.2013
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannvei: endringsbestemmelser
01.12.2013

2013/088

01.12.2013
Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk
17.08.2013

2013/021

17.08.2013
Radiointerferens fra kjøretøyer
02.10.2009

2013/007

02.02.2013
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: inndragelse av godkjenning av Georgia
13.12.2010

2012/112

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Sri Lanka
12.12.2010

2012/112

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Israel
29.06.2010

2012/112

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Algerie
30.06.2010

2012/112

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Marokko
21.09.2011

2012/113

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Azerbadjan
15.09.2011

2012/113

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: anerkjennelse av Ecuador
18.07.2011

2012/113

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Tunisia
19.05.2011

2012/112

16.06.2012
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
19.04.2010

2010/121

11.11.2010
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
30.06.2011

2011/035

30.06.2011
Fartøyer på indre vannveier - tilpasninger etter Bulgarias og Romanias EU-medlemskap
30.12.2008

2011/018

02.04.2011
Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk
07.03.2010

2010/105

01.11.2010
Vurdering av organisasjoner som utfører havnestatskontroll på vegne av en flaggstat
15.07.2009

2010/106

01.10.2010
Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei: endret gjennomføringsdato
30.06.2009

2010/072

12.06.2010
Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier
30.06.2009

2010/072

12.06.2010
Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier
30.12.2008

2010/072

12.06.2010
Fartssertifikat for fartøyer på innenlands vannveier (kodifisering)
22.10.2009

2010/072

12.06.2010
Førerkortdirektivet (fra 2013): bestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi
19.01.2013

2010/028

19.11.2013
Oppheving av overgangstiltak for Bulgaria om luftfartssikkerhet
10.09.2008

2009/035

14.03.2009
Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier
30.12.2008

2009/013

06.02.2009
Oppdaterte avgiftssatser for kanaltrafikk
20.03.2008

2008/069

07.06.2008
Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei
30.12.2008

2007/089

30.12.2008
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier
30.12.2008

2007/089

30.12.2008

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport
27.02.2012

2011/102

27.02.2012
11.12.2015
Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser
27.05.2019

2019/214

28.09.2019
01.10.2019
Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk
24.04.2019

2019/216

28.09.2019
01.10.2019
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
01.03.2019

2019/215

28.09.2019
01.10.2019
Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser
18.04.2019

2019/218

28.09.2019
01.10.2019
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet
20.02.2019

2019/217

28.09.2019
01.10.2019
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
03.10.2019

2019/233

03.10.2019
03.10.2019
Flypassasjerers rettigheter
17.02.2005

2004/171

17.02.2005
17.02.2005
Rettigheter til båtpassasjerer
18.12.2012

2015/116

01.06.2016
27.05.2016
Fartsskriverforordningen
02.03.2015

2016/122

01.09.2018
01.10.2018
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport
01.05.2006

2006/154

01.05.2008
01.07.2008
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
03.01.2009

2008/004

03.01.2009
01.09.2009
Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler
10.09.2008

2006/064

10.09.2008
10.09.2008
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
05.09.2018

2019/193

11.07.2019
12.07.2019
Felles regler for drift av lufttrafikk: endringsbestemmelser om leie av fly med mannskap (wet lease)
03.02.2019

2019/191

11.07.2019
11.07.2019
Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit

2019/106

11.04.2019
20.07.2019
Eurovignett-direktivet: veiavgifter på tunge lastebiler
01.07.2000

2002/005

02.02.2002
11.01.2002
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
15.02.2019

2019/177

15.06.2019
27.06.2019
Direktiv om flyplassavgifter
15.03.2011

2012/064

01.06.2012
01.01.2015
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
13.01.2019

2019/110

01.06.2019
23.05.2019
Førerkortdirektivet
19.01.2013

2008/029

19.01.2013
25.02.2011
Felles regler for drift av lufttrafikk
01.11.2008

2011/090

20.07.2011
12.08.2011
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser
26.06.2018

2019/111

01.06.2019
08.05.2019
Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane
23.12.2007

2008/085

01.02.2009
01.01.2011
Farlig godsdirektivet: innlands transport av farlig gods på vei, jernbane og vannvei
30.06.2009

2009/097

26.09.2009
13.01.2014
Styrket sikkerhet i havner
15.06.2007

2006/065

15.06.2007
03.07.2007
Sikkerhet i sivil luftfart
29.04.2009

2009/069

01.11.2009
05.11.2009
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
16.03.2019

2019/041

29.09.2019
02.04.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit
13.04.2019

2019/042

13.04.2019
08.04.2019
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser
07.08.2018

2019/057

30.03.2019
29.03.2019
Jernbanesikkerhetsdirektivet
30.04.2006

2004/151

30.04.2006
01.01.2006
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 28.11.2018
30.11.2018

2019/090

30.03.2019
13.12.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
22.07.2018

2019/087

Felleseuropeiske krav til utnyttelse av lufrommet og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
03.12.2020

2019/022

03.12.2020
15.02.2019
Adgang til yrket som veitransportør
04.12.2011

2014/088

01.01.2015
Vognkortdirektivet
01.06.2004

1999/177

01.06.2004
01.06.2004
Skipsutstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk merking
10.05.2018

2018/244

06.12.2018
14.12.2018
Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking
08.04.2018

2018/147

07.07.2018
14.12.2018
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser
06.10.2012

2013/121

15.06.2013
20.03.2015
Bompengedirektivet: elektroniske bompengesystemer i EU
06.10.2012

2006/089

01.05.2013
20.03.2015
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
09.06.2018

2018/231

06.12.2018
06.12.2018
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff

2018/209

27.10.2018
30.10.2018
Automatisk validering av flybesetningssertifikater og opplæring i start og landing
19.08.2018

2018/217

27.10.2018
30.10.2018
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud ("svartelisten") pr. 14.6.2018
16.06.2018

2018/219

27.10.2018
27.06.2018
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
19.06.2018

2018/110

19.06.2018
19.06.2018
Skipsutstyrsdirektivet (revisjon)
18.09.2016

2016/163

18.09.2016
18.09.2016
EDB-baserte reservasjonssystemer for flyrutetjenester
29.03.2009

2015/318

01.08.2016
09.09.2016
Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser
20.05.2018

2015/106

01.09.2018
10.10.2018
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om krav til flyging under instrumentforhold (IMC)
15.12.2011

2013/146

16.07.2013
19.07.2013
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
15.09.2017

2017/241

16.12.2017
01.10.2018
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelse om stadardskjema ved fjerning av eller brudd på forsegling
13.04.2017

2017/145

01.10.2018
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser
02.03.2016

2016/211

01.09.2018
01.10.2018
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
02.03.2018

2016/191

01.09.2018
01.10.2018
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser
22.02.2016

2016/093

30.04.2016
09.05.2016
Adgang til yrket som veitransportør: gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel
18.03.2016

2017/106

14.06.2017
01.12.2017
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: overføring av data fra kjøretøy og fartsskriverkort
30.09.2010

2011/016

02.04.2011
24.05.2011
Endringer til kontrollapparatet for veitransport
01.10.2011

2010/132

11.12.2010
24.05.2011
Sosiale bestemmelser innen veitransport
31.12.2009

2009/143

31.12.2009
10.02.2010
Tiltak mot manipulasjon av data fra fartsskrivere
31.12.2009

2009/143

31.12.2009
10.02.2010
Kontrollapparatet for veitransport
25.07.2009

2009/143

05.12.2009
10.02.2010
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet
01.04.2007

2006/154

01.05.2008
01.08.2007
Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss
04.12.2011

2014/088

01.08.2015
01.01.2015
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
28.03.2017

2018/196

02.01.2020
24.09.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
09.06.2018

2018/174

22.09.2018
24.09.2018
Sommertidsdirektivet
31.12.2001

2001/095

31.12.2001
Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport
04.12.2009

2010/090

03.07.2010
03.09.2010
Skipsforurensningsdirektivet: sanksjoner ved forurensning fra skip
02.03.2008

2009/065

01.11.2012
01.07.2013
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser
20.03.2018

2018/134

07.07.2018
09.07.2018
Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner
28.09.2003

2002/133

28.09.2003
16.01.2006
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: anerkjennelse av Singapores standarder
06.02.2018

2018/157

07.07.2018
01.02.2018
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om klassifisering av rullebaner
04.04.2018

2018/117

01.06.2018
07.06.2018
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging
08.04.2019

2018/116

08.04.2019
07.06.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger
08.04.2019

2018/116

08.04.2019
07.06.2018
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser
29.08.2017

2018/065

24.03.2018
07.05.2018
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak
30.01.2019

2018/065

30.01.2019
07.05.2018
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
18.12.2017

2018/082

28.04.2018
07.05.2018
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: henvisninger til ICAO-bestemmelser
19.02.2018

2018/095

28.04.2018
02.05.2018
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
11.12.2017

2018/096

28.04.2018
02.05.2018
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.11.2017
03.12.2017

2018/097

28.04.2018
04.12.2017
Et europeiske jernbanenett for konkurransedyktig godstransport
09.11.2010

2014/021

15.02.2014
17.02.2014
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy
20.05.2018

2015/106

01.09.2018
20.05.2018
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
11.12.2017

2018/067

24.03.2018
04.04.2018
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS): endringsbestemmelser
22.09.2017

2018/041

24.03.2018
23.03.2018
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser
27.07.2017

2018/043

24.03.2018
23.03.2018
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp
27.07.2017

2018/042

24.03.2018
23.03.2018
MC-forordningen: typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler
01.01.2016

2015/143

01.02.2016
06.06.2014
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6)
27.07.2017

2018/008

10.02.2018
12.02.2018
Ordningen for et sammenkoplet Europa (2014-2020)
01.01.2014

2014/157

01.01.2014
13.08.2014
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
03.05.2017

2018/024

10.02.2018
Skipsavfallsdirektivet
28.12.2002

2001/077

01.02.2002
12.10.2003
Rapporteringsformaliteter for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
19.05.2012

2013/089

01.05.2014
31.10.2013
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Etiopia
28.07.2017

2017/243

16.12.2017
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
01.06.2017

2017/200

28.10.2017
30.10.2017
Fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet
15.03.2003

2001/118

15.03.2003
15.03.2003
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om sertifisering av lokomotivførere
15.07.2014

2017/039

01.01.2018
14.02.2017
Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker
30.07.2015

2017/037

01.01.2018
01.01.2017
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med en-motors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods
22.03.2017

2017/201

28.10.2017
31.10.2017
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser
27.03.2017

2017/202

28.10.2017
30.10.2017
Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter
24.02.2009

2012/006

11.02.2012
03.01.2012

Sider