Beslutningsprosessen: transport

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Transport på innlands vannvei - mannskapsregler Ares(2023)4101185
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: manuell registrering av perioder borte fra kjøretøyet i sjåførkortet Ares(2024)2751302
Fartsskriverforordningen: krav til opplæring av kontrolloffiserer for analyse og kontroll av fartsskrivere Ares(2024)2751040
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester Ares(2024)2188382
Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå: oppdatering Ares(2024)1719036
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: godkjenningsmaler Ares(2024)1145568
Akkreditering av godkjente organer (qualified entities) Kommisjonens forslag
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (NPA 2023-10)
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav NPA 2023-09
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om cruiseavlastning co-piloter, regelmessig oppdatering av flybesetningssertifikat og medisinske krav og Bedre sertifiseringskrav for flybesetning for allmennflyging Opinion No 05/2023
Felles regler for sivil luftfart: opplæring av flygeledere NPA 2023-02
Elektronisk godsinformasjon: endringer i vedlegg I om nasjonale bestemmelser Ares(2023)8230933
Elektronisk godsinformasjon: datasett for elektronisk frakttransportinformasjon (eFTI) Ares(2023)8230933
Felles regler for sivil luftfart: luftfartsoperasjoner over havområder NPA 2023-04
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om AOC-operatørers operasjonelle kontroll NPA 2023-01
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om EDTO NPA 2023-03
Kapasitetsfordeling på jernbane Ares(2022)1673547
Samsvarsvurderinger av utstyr til bruk i flysikringstjenestene EASA Opinion 01/2023
Rammeverk for samtrafikk i det felles europeiske luftrommet EASA NPA 2022-09
Sikkerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud: utfyllende bestemmelser om prosedyrer Ares(2022)6685958
Sikkerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud: ajourføring av kriterier Ares(2022)6685914
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk (SERA): ajourføring NPA 2022-04
Felleseuropeiske regler for bakketjenester på flyplasser EASA-utkast
Lokførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere (revisjon) Ares(2022)179060
EU-rammeverk om adgang til kjøretøysdata Ares(2022)2302201
Rammeverk for multimodale digitale mobilitetstjenester (MDMS) Ares(2020)5341571
Flygelederforordningen 2015: endringsbestemmelser om sertifikater og treningsprogrammer EASA NPA 2021-08
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om støy og utslipp EASA Opinion 3/2020
EASA-forordningen 2018: endringsbestemmelser om støy og utslipp fra sivil luftfart EASA Opinion 3/2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om Part-FCL-krav til allmennflyging NPA-2020-14
Planlegging og styring av fly- og helikopterdrivstoff EASA Opinion 2/2020
Krav til bruk på vei av mobile maskiner Ares(2017)5654660
Rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart: utfyllende bestemmelser om felleseuropeisk risikoklassifisering (ERCS) Ares(2020)3732303
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser for kommersielle operasjoner EASA Opinion No 02/2019
Intelligente transportsystemer: utfyllende bestemmelser om kooperative systemer Ares(2019) 153204
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til tilbyrere av lufttrafikkstyringstjenester og til administrative prosedyrer knyttet til flyplasser Vedlegg til EASA Opinion 02/2018
Tunneldirektivet (planlagt revisjon) Kommisjonen høringsnettside
Veginfrastrukturdirektivet (revisjon) Kommisjonen høringsnettside
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (II) EASA Opinion 09/2017
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (I) EASA Opinion 09/2017
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om tap og gjenvinning av kontroll EASA Opinion 6/2017
Krav til testflygninger (maintenance check flights - MCF) EASA Opinion 1/2017
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om medisinske krav til besetningsmedlemmer EASA Opinion 14/2016
Terrengvarslingssystem for små turbindrevne fly EASA Opinion 15/2016
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS) Utkast
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): endringsbestemmelser angående bøtelegging
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
Arbeids- og hviletidsregler innen ervervsmessig lufttransport med fly EASA Opinion 04/2012

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Intermodal godstransport: endringsbestemmelser
KOM(2023) 702
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: Euro 7 for biler, varebiler, busser og lastebiler
KOM(2022) 586
Minstekrav til hvileperioder for persontransport utenfor rute (turistbuss) Ares(2021)506907
KOM(2023) 256
Maritim sikkerhet: korrekt gjennomføring av flaggstatskrav (forslag 2023)
KOM(2023) 272
Undersøkelser av ulykker til sjøs (forslag 2023)
KOM(2023) 270
Skipsforurensningsdirektivet (forslag 2023)
KOM(2023) 273
Havnestatskontrolldirektivet (forslag 2023)
KOM(2023) 271
Harmoniserte informasjonstjenester for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
KOM(2024) 33
Passasjerrettigheter ved multimodale reiser
KOM(2023) 752
Felles europeisk jernbaneområde: bruk av kapasitet for infrastruktur
KOM(2023) 443
EUs flysikkerhetsbyrås rolle som 'Performance Review Body' for det felles europeiske luftrom
KOM(2020) 577
Implementering av Single European Sky (SES 2+)
KOM(2020) 579, KOM(2013) 410
Rapporteringskrav innen veitransport og luftfart (beslutning)
KOM(2023) 592
Rapporteringskrav innen veitransport og luftfart (forordning)
KOM(2023) 591
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) (forslag 2023)
KOM(2023) 269
CBE-direktivet om trafikkbøter over landegrensene: endringsbestemmelser Ares(2019)1732201
KOM(2023) 126
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (revisjon) Ares(2022)478559
KOM(2023) 445
Førerkortdirektivet (revisjonsforslag 2023)
KOM(2023) 127
Håndheving av passasjerrettigheter: endringsbestemmelser
KOM(2023) 753
Rapporteringskrav for traktor og motorsykler
KOM(2023) 643
Grenseoverskridende virkning av førerkortinndragelse
KOM(2023) 128
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket (2021-forslag)
KOM(2022) 384, KOM(2021) 812
Endringsbestemmelser om eurovignettdirektivet, vognkortdirektivet og bompengedirektivet
KOM(2023) 189
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (kodifiseringsforslag 2021)
KOM(2021) 769
Utøvelse av yrket som transportør: tiltak mot menneskehandel og -smugling
KOM(2021) 753
Utslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
KOM(2019) 208
Flypassasjererforordningen (revisjonsforslag 2013)
KOM(2013) 130
Sommertidsdirektivet (opphevingsforslag 2018)
KOM(2018) 639
Adgang til det internasjonale marked for busstransport
KOM(2017) 647
Sikkerhets- og funksjonelle krav til passasjerskip under 24 meter
KOM(2018) 314

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
eCall-systemet: endringsbestemmelser om standarder Ares(2023)7327804
C(2024) 823
32024R1180
Jernbanepassasjerforordningen: kompensasjonsskjema Ares(2023)1722764
D094474/02
32024R0949
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2024 om europeiske luftfartøyoperatører og administrerende land
32024R1030
EU-dekkende automatisk nødanropstjeneste for kjøretøy som utsettes for ulykker (eCall): endringsbestemmelser Ares(2023)6424130
C(2024) 655
32024R1084
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om bruk av signaler ved radiokommunikasjonsfeil
C(2024) 462
32024R0405
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat Ares(2022)7364802
32024R1061
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser
32024R0404
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: endringsbestemmelser
32024R0403
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester 2025-2029
32023D2481
Skipsavfallsdirektivet 2019: endringsbestemmelser om rapporteringskrav for oppfisket avfall
32024R0917
Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner: endringsbestemmelser og rettelse Ares(2023)7546911
D094994/02
32024R0883
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om hendelsesrapportering
32024R0894
Data i det nasjonale elektroniske register over veitransportvirksomheter: endringsbestemmelser
32024D0773
EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester: nye spesifikasjoner for informasjonstjenester Ares(2023)3756780
C(2023) 8105
32024R0490
Nasjonal myndighet for single window-systemet for sjøfart (MNSW): rapporteringsmodul Ares(2023)6105997
32023R2790
EASA-forordningen 2018: regler og krav for drift og forvaltning av et datalager
32023R2117
Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: endringsbestemmelser
32023D1696
ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport: endringsbestemmelser
KOM(2021) 813
32023L2661
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser Ares(2022)9015750
32023R1694
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: revisjon av gjennomføringsbestemmelser for delsystemene styring, kontroll og signal Ares(2022)9015551
32023R1695
Trafikksikkerhet – avanserte varslingssystemer for førerdistraksjon Ares(2023)2154725
C(2023) 4523
32023R2590
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser
32023D2584
Bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU)
KOM(2021) 561
32023R2405
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser Ares(2022)7733368
32023R2381
AFI-forordningen om infrastruktur for alternative drivstoff (2023-revisjon)
KOM(2021) 559
32023R1804
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
D087746/02
32023R0989
Gjennomføringsbestemmelser for luftfartsoperasjoner: retting av språkversjon
32023R1754
Krav til godkjenning for systemer for lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester EASA Opinion 01/2023
C(2023) 4705
32023R1768
Systemer og komponenter for lufttrafikkstyring og flynavigasjonstjenester: endringsbestemmelser EASA Opinion 01/2023
32023R1771
Godkjenning av organisasjoner involvert i design eller produksjon av utstyr til bruk i flysikringstjenestene EASA Opinion 01/2023
32023R1769
Nye interoperabilitetsregler for det felles europeiske luftrommet (SES) EASA Opinion 01/2023
32023R1770
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser om driftsregler for brukere av luftrommet EASA Opinion 01/2023
32023R1772
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: retting av tysk og litauisk språkversjon
C(2023) 4033
32023R1675
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: tilgang for Sveits
32023D1555
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmelser
C(2023) 1760
32023R1028
Flygelederforordningen 2015: endringsbestemmelser
D087748/01
32023R0893
Regelmessig tekniske kontroll av kjøretøy med kompresjonstenningsmotor
32023H0688
Tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsoperasjoner utført av tredjestatsoperatører: endringsbestemmelser Vedlegg til EASA Opinion 2/2022
C(2022) 8695
32023R0659
Sosiale bestemmelser innen veitransport: utfyllende bestemmelser om service- og sikkerhetsnivå for parkeringsområder for tungtransport Ares(2022)245980
C(2022) 2055
32022R1012
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner: tekniske spesifikasjoner
D083564/02
32023R0204
EASA-forordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om krav til informasjonssikkerhet for organisasjoner og myndigheter EASA Opinion 3/2021
D082204/02
32023R0203
Regnskapssystem for infrastrukturkostnader i forbindelse med transport med jernbane, på vei og innlands vannvei: opphevelse
KOM(2022) 381
32023R0144
Yrkessjåførdirektivet (2022)
KOM(2021) 34
32022L2561
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om systemer for intelligent fartstilpasning (ISA) Ares(2021)2243084
C(2021) 4455
32021R1958
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser om CAMO for flyselskaper som er en del av en forretningsgruppe
D078349/02
32022R0410
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser 2022
KOM(2017) 275
32022L0362
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser om ladepunkter for elektriske busser Ares(2021)2054616
C(2021) 4257
32021R1444
Elektronisk godsinformasjon
KOM(2018) 279
32020R1056
Ekspertgruppe for ytelsesvurdering av Single European Sky
32016D2296
Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser
32014H0881

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser Ares(2022)7789200
32023R1693
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner
32024R0379
Sikkerhet i jernbanetunneler: retting av språkversjoner
32024R0191
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner: utfyllende bestemmelser om datasettet Ares(2022)4351833
C(2022) 7842
32023R0205
Innkreving av avgifter for støy fra godstog: oppheving av regelverk
32024R0327
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (2022)
KOM(2021) 483
32022L1999
Sikkerhetslisteforordningen: utfyllende bestemmelser
C(2022) 8672
32023R0660
Felles regler for sivil luftfart: endringer inkludert bestemmelser om offshore helikopteroperasjoner
32016R1199
CBE-direktivet om trafikkbøter over landegrensene
KOM(2014) 476
32015L0413
Styring av risiko knyttet til informasjonssikkerhet for luftfart: anvendelsesregler
C(2022) 4882
32022R1645
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): utfyllende bestemmelser
C(2019) 8369
32020R0203
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser
D062192/03
32020R0204
Bompengedirektivet 2019 (EETS)
KOM(2017) 280
32019L0520
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2017)
52017XC0708(01)
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: utfyllende bestemmelser om overtredelsesgebyr Ares(2022)631101
C(2022) 2804
32022R1209
ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om trafikkinformasjonstjenester i sanntid Ares(2021)6208796
C(2022) 492
32022R0670
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser
KOM(2017) 282
32022L0738

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
EASA-forordningen 2018: sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av EUs flysikkerhetsbyrå
KOM(2015) 613
32018R1139 Nr. 114/2023
Sikkerhetslisteforordningen: endringsbestemmelser
C(2022) 8706
32023R0661 Nr. 73/2024
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
KOM(2018) 278
32019R1239 Nr. 157/2022
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringsbestemmelser om Bureau Veritas Marine & Offshore SAS
D067559/01
Nr. 326/2023
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA
D049570/01
C(2017) 1881 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer i forbindelse med brexit
KOM(2018) 567
32019R0492 Nr. 326/2023
Anerkjennelse av Indias skipsregister
D045532/01
32016D1327 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser
D034053/01
32014L0111 Nr. 326/2023
EU-godkjenning av Kroatias skipsregister
D032864/01
32014D0281 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning)
KOM(2005) 587
32009R0391 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv)
KOM(2005) 587
32009L0015 Nr. 326/2023
Anerkjennelse av enkelte organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: DNV GL AS
32021D1227 Nr. 326/2023
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: godkjenning av Polens skipsregister
32009D0728 Nr. 326/2023
Anerkjennelse av enkelte organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip
32015D0668 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning): gjennomføringsbestemmelser
32014R0788 Nr. 326/2023
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2022)
52022XC1207(01) Nr. 326/2023
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endret godkjenning av Det norske veritas
32013D0765 Nr. 326/2023
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2007): oppheving
32015D0669 Nr. 326/2023
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser
32014R1355 Nr. 326/2023
Felles regler for sivil luftfart: ambulanseflyging med helikopter
D087747/02
32023R1020 Nr. 290/2023
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om typegodkjenning av kollisjonsdataopptakere Ares(2021)6199811
C(2022) 395
32022R0545 Nr. 145/2023
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: retting av unntaksbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering
D082511/01
32022R1253 Nr. 131/2023
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om luftfartøy brukt til sports- og rekreasjonsflyging
C(2022) 3234
32022R1358 Nr. 132/2023
Sikkerhetsregler for droner: rettelser til portugisisk språkversjon av bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører
C(2022) 1608
32022R0851 Nr. 143/2023
Sikkerhetsregler for flyging med droner: retting av tysk og portugisisk språkversjon
D079438/01
32022R0525 Nr. 142/2023
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser om utsettelse av overgangsfrist og ikrafttredelsesdato D078279/03
32022R0425 Nr. 141/2023
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering
C(2021) 8886
32022R0201 Nr. 129/2023
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om krav til allværsoperasjoner og for opplæring og kontroll av flybesetning
D076061/02
32021R2237 Nr. 119/2023
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om styringssystemer og systemer for hendelsesrapportering
D076051/02
32022R0203 Nr. 130/2023
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: korrigering og endringsbestemmelser
D075488/01
32021R1963 Nr. 135/2023
EASA-forordningen om flysikkerhet: endringsbestemmelser om ajourføring av henvisninger til Chicagokonvensjonen
C(2021) 2102
32021R1087 Nr. 139/2023
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører Ares(2020)5819265
D070688/01
32021R0097 Nr. 125/2023
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.: utsettelse av virkningsdatoer
D068306/01
32020R1176 Nr. 115/2023
Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: utsettelse av virkningsdatoer for deler av oppdaterings- og endringsbestemmelser D068309/01
32020R1177 Nr. 120/2023
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: erklæring fra ytere av oppstillingsplasstjenester
C(2020) 3625
32020R1234 Nr. 115/2023
Sikkerhetsregler for droner: endringsbestemmelser om to nye klasser droner fra tredjeland
C(2020) 1991
32020R1058 Nr. 115/2023
Rettslig rammeverk for droneoperasjoner (U-space) EASA Opinion 01/2020
32021R0664 Nr. 116/2023
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om anerkjennelse av tredjelands sertifisering av piloter EASA Opinion No 05/2017
C(2020) 1120
32020R0723 Nr. 115/2023
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringer og rettelser for tilpasning til satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og Egnos
C(2020) 336
32020R0570 Nr. 115/2023
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
D064286/01
32019R2153 Nr. 115/2023
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om sertifikater til ballongpilot Annex IIa to EASA Opinion No 01/2019
D064253/01
32020R0357 Nr. 115/2023
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
D064252/01
32020R0359 Nr. 115/2023
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om sertifikat til seilflypilot Annex IIIa to EASA Opinion No 01/2019
D064254/01
32020R0358 Nr. 115/2023
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.
D062726/03
32019R1387 Nr. 115/2023
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
D060803/03
32019R1170 Nr. 115/2023
Sikkerhetsregler for droner: bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører EASA Opinion 01/2018
C(2019) 1821
32019R0945 Nr. 115/2023
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om risikobasert samsvarskontroll og krav til miljøvern
C(2019) 1845
32019R0897 Nr. 115/2023
Sikkerhetsregler for flyging med droner EASA Opinion 01/208
D058829/03
32019R0947 Nr. 115/2023
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
D059062/03
32019R0133 Nr. 115/2023
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
D058879/02
32018R1974 Nr. 115/2023
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og elektroniske manualer
D058777/01
32018R1975 Nr. 115/2023
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om seilfly EASA Opinion 07/2017
D058778/02
32018R1976 Nr. 115/2023
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om modulbaserte pilotlisenser for lette luftfartøy EASA Opinion 08/2017
32019R0430 Nr. 115/2023
Felles regler for sivil luftfart: oppdatering av regelverket for luftfartsoperasjoner og luftdyktighet EASA Opinion 4/2017
32019R1384 Nr. 115/2023
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser
32021R1166 Nr. 140/2023
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gjennomføringsbestemmelser om flysikringsorganisasjoner
32020R0270 Nr. 115/2023
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
32019R1383 Nr. 115/2023
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
32019R0027 Nr. 115/2023
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser om krav til rapportering og meteorologiske tjenester
32021R1338 Nr. 137/2023
Krav til yting av lufttrafikktjenester: gjennomføringsbestemmelser om bemannet luftfart i U-space
32021R0666 Nr. 116/2023
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
32020R1159 Nr. 115/2023
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser
32020R0639 Nr. 115/2023
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
32020R0208 Nr. 115/2023
Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: oppdaterings- og endringsbestemmelser
32020R0469 Nr. 120/2023
Sikkerhet i sivil luftfart: retting av svensk språkversjon
32022R0844 Nr. 143/2023
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
32021R1296 Nr. 118/2023
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om trafikkstyring i U-space-luftrom
32021R0665 Nr. 116/2023
Sikkerhetsregler for flyging med droner: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
32020R0746 Nr. 115/2023
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om flygebesetningssertifikater, treningsorganisasjoner og vedkommende myndighet
32019R1747 Nr. 115/2023
Felles regler for sivil luftfart: rettelse til tyske språlversjoner av gjennomføringsbestemmelser om ballong- og seilflygning
32021R1874 Nr. 126/2023
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om ordningen for valg av skip for inspeksjon Ares(2021)5693393
D077270/01
32022R0090 Nr. 340/2022
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for lagringskapasitet ombord Ares(2021)5693458
D077165/01
32022R0089 Nr. 340/2022
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsmetode og rapportering av oppfisket marint avfall Ares(2021)5693436
D077268/01
32022R0092 Nr. 340/2022
Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om bærekraftig forvaltning Ares(2021)6203839
32022R0091 Nr. 340/2022
Skipsavfallsdirektivet 2019
KOM(2018) 33
32019L0883 Nr. 191/2022
Forordningen om busspassasjerrettigheter
KOM(2008) 817
32011R0181 Nr. 115/2015
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
D043528/02
32016L1106 Nr. 114/2018
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene
D030633/01
32014D0089 Nr. 103/2015
Forurensing fra skip og sanksjoner for overtredelser
KOM(2008) 134
32009L0123 Nr. 188/2015
Transport: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia
32013L0022 Nr. 159/2014

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Typegodkjenning av motorsykler: utfyllende bestemmelser Ares(2023)2887259
C(2023) 6388
32023R2724 Nr. 51/2024
Flygelederforordningen 2015: retting av visse språkversjoner
32023R2163 Nr. 72/2024
Fartsskriverforordningen: overgangsbestemmelser for bruk av OSNMA Ares(2023)1295561
D089224/01
32023R0980 Nr. 35/2024
Stabilitetskrav for roro-passasjerskip: endringsbestemmelser
KOM(2022) 53
32023L0946 Nr. 37/2024
Trafikksikkerhet: installasjon av alkohollås i kjøretøyer Ares(2021)931801
C(2021) 2563
32021R1243 Nr. 58/2022
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: retting av fransk og tysk språkversjon
32023R1152 Nr. 329/2023
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: anerkjennelse av Det forente kongerike
D083856/01
32022D1973 Nr. 288/2023
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flyplasser: retting av polsk språkversjon
C(2022) 8561
32023R0369 Nr. 187/2023
Felles regler for sivil luftfart: korrigering av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
32023R0217 Nr. 187/2023
Felles regler for sivil luftfart: retting av fransk språkversjon
D085232/01
32022R2502 Nr. 163/2023
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anvendelsen av kravene for å lokalisere et luftfartøy i nød EASA Opinion 5/2022 (vedlegg)
D084364/01
32022R2203 Nr. 124/2023
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om SNOWTAM-rapporten om snø og isforhold på rullebanen
C(2022) 4957
32022R2074 Nr. 123/2023
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
D081849/02
32022R1254 Nr. 128/2023
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: endringsbestemmelser om datakatalogen og publisering av informasjon
D081998/02
32022R0938 Nr. 138/2023
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til luftfartøy brukt til sports- og rekreasjonsflyging
D078614/01
32022R1360 Nr. 136/2023
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om fly som brukes til sports- og rekreasjonsflyging
D078613/02
32022R1361 Nr. 133/2023
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringer til gjennomføringsbestemmelser om allværsoperasjoner
C(2021)8907
32022R0208 Nr. 122/2023
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om kravene til allværsoperasjoner og for instrument- og typeklassifiseringstrening i helikoptre
D076062/02
32021R2227 Nr. 117/2023
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse og endringsbestemmelser
D071180/01
32021R0700 Nr. 134/2023
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om sikkerhet på rullebanen og luftfartsdata
C(2020) 6822
32020R2148 Nr. 121/2023
Etterforsking og forebygging av flyulykker: retting av visse språkversjoner av bestemmelser om liste over tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering av hendelser
D076722/01
32022R0003 Nr. 67/2023
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området (sikkerhetslisten) pr. 23.11.2022
32022R2295 Nr. 72/2023
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: retting av svensk språkversjon
32022R2345 Nr. 70/2023
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser
32022R1174 Nr. 69/2023
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 1.6.2022
32022R0862 Nr. 71/2023
Sikkerhetsstandarder for passasjerskip: rettelse
C(2022) 22
32022R1180 Nr. 261/2022
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 8.4.2022
32022R0594 Nr. 263/2022
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til luftfartsoperasjoner: retting av svensk og tsjekkisk språkversjoner
32022R0790 Nr. 262/2022
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket (2013)
KOM(2011) 650
32013R1315 Nr. 280/2015
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 25.11.2021
32021R2070 Nr. 195/2022
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser
C(2021) 8242
32022R0184 Nr. 156/2022
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser om anerkjenning av tredjelandssertifikater
KOM(2021) 71
32021L1233 Nr. 15/2022
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
C(2021) 2853
32021R1308 Nr. 354/2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse til polsk språkversjon
32021R0685 Nr. 258/2021
Skipsutstyrsdirektivet 2014: endringsbestemmelser om laboratoriestandard for samsvarsvurdering Ares(2021)1283586
C(2021) 2903
32021L1206 Nr. 347/2021
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: retting av italiensk versjon av endringsbestemmelser D067137/01
32020R0886 Nr. 152/2021
Farlig godsdirektivet: teknisk og vitenskapelig ajourføring
C(2020) 6661
32020L1833 Nr. 61/2021
Transport på indre vannveier: format for sertifikater for båtfører og eksperter på flytende naturgass og passasjernavigasjon
D065106/01
32020R0182 Nr. 65/2021
Førerkortdirektivet: rettelse til tysk versjon
D055427/01
32018L0933 Nr. 63/2021
Typegodkjenning av kjøretøyer og utslipp fra tunge kjøretøyer: retting av visse språkversjoner
D066131/01
32020R1181 Nr. 188/2020
Den europeiske skrogdatabasen (EHDB) over fartøyer som seiler på indre vannveier
C(2020) 255
32020R0474 Nr. 222/2020
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
C(2020) 248
32020R0473 Nr. 221/2020
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
C(2019) 5646
32020L0012 Nr. 220/2020
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
C(2019) 7940
32020R0411 Nr. 163/2020
Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk: revisjon
D063556/01
32019R1744 Nr. 162/2020
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
KOM(2016) 369
32017L2108 Nr. 107/2020
Sikkerhet for ro-ro- og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning
KOM(2016) 371
32017L2110 Nr. 107/2020
Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende
KOM(2016) 370
32017L2109 Nr. 107/2020
Tekniske krav til fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
C(2019) 4548
32019R1668 Nr. 314/2019
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
D058600/02
32019R0838 Nr. 265/2019
Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
D054156/01
32018R0502 Nr. 264/2019
Veikantkontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om varsling av alvorlige og farlige tekniske feil
32017R2205 Nr. 169/2019
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods
32018L1846 Nr. 168/2019
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
D055411/02
32018R1973 Nr. 127/2019
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer
D055412/01
32018R2032 Nr. 88/2019
Tekniske forskrifter for fartøy på innlangs vannveier: endringsbestemmelser
C(2018) 2214
32018L0970 Nr. 216/2018
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: retting av polsk språkutgave
32018R0750 Nr. 218/2018
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman
D055234/01
32018D0501 Nr. 156/2018
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei
KOM(2013) 622
32016L1629 Nr. 155/2018
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner
D053779/01
32018R0128 Nr. 106/2018
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner
32017R0835 Nr. 118/2018
Felles standarder for luftfartssikkerhet: rettelse av språkversjoner
32017R0837 Nr. 115/2018
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
KOM(2016) 82
32017L2397 Nr. 94/2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
D054150/01
32018L0217 Nr. 93/2018
Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer: rettelser til språkversjoner
32017R0334 Nr. 66/2018
Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger
KOM(2016) 745
32017R1952 Nr. 25/2018
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
32017D1013 Nr. 242/2017
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om krav til språk
32016L0882 Nr. 38/2017
Typegodkjenningskrav knyttet til eCall-systemet: utfyllende bestemmelser
C(2016) 5709
32017R0079 Nr. 81/2017
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 8.12.2016
32016R2214 Nr. 98/2017
Utslipp fra biler (Euro 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
D040155/01
32016R0646 Nr. 7/2017
Utslipp fra personbiler og lette personbiler og varebiler (euro 6): endringsbestemmelser
D042120/03
32016R0427 Nr. 226/2016
Eurovignettdirektivet (endringer 2011): avgifter på tunge godskjøretøyer
KOM(2008) 436
32011L0076 Nr. 244/2016
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
D042131/03
32016L0844 Nr. 212/2016
Førerkortdirektivet 2006: endringsbestemmelser
D031424/03
32014L0085 Nr. 284/2014
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip: endringsbestemmelser
32016R0103 Nr. 124/2016
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.12.2015
32015R2322 Nr. 96/2016
Felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering for jernbane: endringsbestemmelser
32015R1136 Nr. 28/2016
EU-dekkende sanntids trafikkinformasjon for veitransport
C(2014) 9672
32015R0962 Nr. 317/2015
Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner
32014R0452 Nr. 28/2015
Arbeidstidsdirektiv for kanaltrafikk
KOM(2014) 452
32014L0112 Nr. 281/2015
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
KOM(2011) 555
32012L0035 Nr. 62/2015
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
32015D0974 Nr. 221/2015
Bestemmelser for å forhindre forstyrrelser i cockpiten under visse faser av flyvningen
32015R0140 Nr. 189/2015
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
D035822/01
32014L0103 Nr. 60/2015
Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk: endringsbestemmelser
D034034/02
32014L0100 Nr. 61/2015
Fremme av innlands kanaltransport
KOM(2013) 621
32014R0546 Nr. 286/2014
Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring - forlengelse til 2024
KOM(2013) 503
32014R0721 Nr. 300/2014
Felles europeisk luftrom: ytelses- og varslingskrav til luftfartstjenester
32011D0121 Nr. 234/2013
Felles europeisk luftrom: ytelseskrav til luftfartstjenester
32010R0691 Nr. 229/2013
Felles avgiftsordning for luftfartstjenester: endringsbestemmelser
32010R1191 Nr. 81/2011
Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem
32013R0280 Nr. 133/2014
Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem
32012R0328 Nr. 133/2014
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.04.2014
32014R0368 Nr. 237/2014
Påbudt bruk av sikkerhetsbelter og sikringsutstyr for barn i kjøretøyer
32014L0037 Nr. 228/2014
Tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra traktormotorer: endringsbestemmelser
D028287/01
32014L0043 Nr. 173/2014
Typegodkjenning av landbruks- eller skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om avgass
32014L0044 Nr. 172/2014
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om teknisk masse og dimensjon
D016965/01
32012R1230 Nr. 8/2014
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Georgia
D030096/01
32013D0794 Nr. 131/2014
Utslippsgrenser for kjøretøy: endringsbestemmelser
D028214/01
32014R0133 Nr. 119/2014

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser
KOM(2017) 47
32018L0645 Nr. 155/2022
Krav til datalinjetjenester i det europeiske luftrommet
32009R0029 Nr. 85/2009
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 29.11.2023
32023R2691
Flypassasjerforordningen 2004
KOM(2001) 784
32004R0261 Nr. 171/2004
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser for selvkjørende biler (ADS) Ares(2022)2667391
D081905/04
32022R1426 Nr. 12/2024
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om grensesnittet til IMI-systemet for utsending av sjåfører Ares(2021)2842091
D075671/01
32021R2179 Nr. 287/2023
Sikkerhet i sivil luftfart
KOM(2005) 429
32008R0300 Nr. 69/2009
Førerkortdirektivet 2006
KOM(2003) 621
32006L0126 Nr. 29/2008
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde
KOM(2010) 475 (dansk utgave)
32012L0034 Nr. 247/2021
Registrering av personar som reiser med passasjerskip
KOM(1996) 574
31998L0041 Nr. 40/1999
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
KOM(2005) 683
32007R0715 Nr. 4/2008
Teknisk kontroll av motorkjøretøy: gjennomføringsbestemmelser
D060202/01
32019R0621 Nr. 65/2023
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: rettelse til gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere
D091357/01
32023R2399 Nr. 11/2024
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
C(2023) 5721
32023R2477 Nr. 36/2024
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser om prosedyrer for utslippstypegodkjenning Ares(2022)3868187
D082562/03
32023R0443 Nr. 207/2023
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere Ares(2022)1995355
D082810/01
32022R1362 Nr. 79/2023
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringsbestemmelser om visse kjøretøyer og oppdatering av programvare Ares(2022)2077610
C(2022) 3823
32022R2236 Nr. 177/2023
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: endringsbestemmelser for innarbeiding av FN/ECE-regelverk Ares(2022)2077509
C(2022) 3610
32022R1398 Nr. 4/2023
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: retting av gresk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser om administrative krav
D081004/01
32022R0799 Nr. 233/2022
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til kjøretøyer: endringsbestemmelser Ares(2021)6293665
D076241/01
32022R1379 Nr. 40/2023
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringer og rettelser til administrative krav
D078009/01
32022R0195 Nr. 232/2022
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om krav til markedsovervåking Ares(2021)3743615
D078008/01
32022R0163 Nr. 208/2023
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringer til vedlegg II og VII Ares(2021)1198671
C(2021) 4146
32021R1445 Nr. 51/2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om tilgang til opplysninger Ares(2021)142509
C(2021) 3377
32021R1244 Nr. 50/2022
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om systemer for tretthets- og oppmerksomhetsadvarsel Ares(2021)1075107
C(2021) 2639
32021R1341 Nr. 59/2022
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser om kjørefeltassistanse Ares(2021)302456
D072342/01
32021R0646 Nr. 57/2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat Ares(2020)5164342
D070940/01
32021R0133 Nr. 54/2022
Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til sikkerhet: gjennomføringsbestemmelser Ares(2020) 3711880
D069945/01
32021R0535 Nr. 56/2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk datautveksling og underretning om EU-typegodkjenninger
D069386/01
32020R1812 Nr. 53/2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav
D065333/04
32020R0683 Nr. 52/2022
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019
KOM(2018) 286
32019R2144 Nr. 55/2022
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering
KOM(2017) 277
32020R1054 Nr. 78/2022
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner
KOM(2016) 31
32018R0858 Nr. 49/2022
Kollektivtransportforordningen om konkurranseutsetting av transport på vei og bane
KOM(2005) 319
32007R1370 Nr. 85/2008
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser styrket samarbeid med EUs yttergrensebyrå og EUs fiskerikontrollbyrå
KOM(2015) 667
32016R1625 Nr. 328/2023
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA): endringsbestemmelser
KOM(2010) 611
32013R0100 Nr. 327/2023
Rapporteringsforordningen om hendelser i sivil luftfart
KOM(2012) 776
32014R0376 Nr. 275/2015
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
32008R0692 Nr. 43/2009
Adgang til markedet for internasjonal godstransport
KOM(2007) 265
32009R1072 Nr. 88/2014
Avskaffelse av forskjellsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår
32008R0569 Nr. 285/2023
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser
32023R0566 Nr. 289/2023
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser
Nr. 289/2023
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser
C(2021) 4992
32021L1717 Nr. 112/2023
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: gjennomføringsbestemmelser om risikoklassifisering Ares(2021)5734616
D079461/01
32022R0695 Nr. 66/2023
Forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører
32004R0785 Nr. 157/2004
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)
KOM(2020) 739
32022L0993 Nr. 288/2023
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 6.6.2023
32023R1111 Nr. 291/0223
Sosiale bestemmelser innen veitransport
KOM(2001) 573
32006R0561 Nr. 154/2006
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
D081578/02
32023D1198 Nr. 286/2023
Adgang til yrket som veitransportør: endringer til gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel Ares(2021)6111088
D079458/01
32022R0694 Nr. 25/2023
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
C(2022) 6601
32022L2407 Nr. 64/2023
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til utforming, konstruksjon og yteevne - ajourføring 2023
D089926/01
32023R1667 Nr. 245/2023
Kombinert transportdirektivet
31992L0106 Nr. 7/1994
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører
KOM(2017) 278
32020L1057 Nr. 188/2022
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om bruk av ren biodiesel Ares(2022)4083176
D082551/02
32022R2383 Nr. 144/2023
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
KOM(2017) 281
32020R1055 Nr. 77/2022
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av polsk språkversjon
32023R0062 Nr. 162/2023
Direktiv om flyplassavgifter
KOM(2006) 820
32009L0012 Nr. 64/2012
Eurovignettdirektivet: veiavgifter på tunge lastebiler
31999L0062 Nr. 5/2002
Jernbanepassasjerforordningen 2021
KOM(2017) 548
32021R0782 Nr. 285/2022
Adgang til yrket som veitransportør
KOM(2007) 263
32009R1071 Nr. 88/2014
Midlertidige bestemmelser om førerkort utstedt i Ukraina
32022R1280 Nr. 113/2023
Felles regler for europeisk luftfart: ajourføring av henvisninger til miljøkrav
C(2021) 2104
32021R1088 Nr. 127/2023
Rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om felleseuropeisk risikoklassifisering (ERCS) Ares(2020) 3732311
D074155/03
32021R2082 Nr. 68/2023
Rapporteringsforordning om hendelser i sivil luftfart: utfyllende bestemmelser om den europeiske risikoklassifiseringen
C(2020) 6763
32020R2034 Nr. 68/2023
Typegodkjenningsdirektivet 2007 for motorvogner
KOM(2003) 418
32007L0046 Nr. 6/2012
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere
KOM(2012) 380
32014L0045 Nr. 106/2015
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
D074913/01
32021D1436 Nr. 23/2023
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
32022D1095 Nr. 24/2023
Veikantkontrolldirektivet: ajourføring av kjøretøyklassifisering Ares(2021)2584190
C(2021) 4623
32021L1716 Nr. 338/2022
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tekniske spesifikasjoner for smarte ferdsskrivere Ares(2021)1485518
D069874/02
32021R1228 Nr. 339/2022
Felles regler for sivil luftfart: retting av finsk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
D078597/01
32022R0414 Nr. 342/2022
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flyplasser: retting av polsk språkversjon
C(2022) 697
32022R0697 Nr. 343/2022
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flybesetning i sivil luftfart: retting av fransk, svensk og tysk språkversjon
32021R1310 Nr. 341/2022
Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien
KOM(2020) 177
32020R0697 Nr. 108/2020
Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner
KOM(2013) 296
32017R0352 Nr. 128/2019
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
KOM(2022) 334
32022R2038 Nr. 289/2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om sikkerhets- og nummereringssystemer i dokumentmalene Ares(2022)1284485
D081505/01
32022R1177 Nr. 277/2022
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse av referanseperioden
C(2022) 4477
32022R1036 Nr. 284/2022
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om utfasing av særtilfeller for sluttsignal Ares(2021)6487072
D077048/01
32021R2238 Nr. 259/2022
Gebyrer og avgifter som skal betales til Det europeiske jernbanebyrå: endringsbestemmelser Ares(2021)5413154
D075899/01
32021R1903 Nr. 260/2022
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: endringsbestemmelser om ilegging av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur
KOM(2021) 832
32022R0312 Nr. 258/2022
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av tsjekkisk språkversjon
32022R0721 Nr. 259/2022
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
D055330/02
32018R1042 Nr. 25/2020
Felles regler for sivil luftfart: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
32020R0745 Nr. 223/2020
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser (1993)
31993R0095 Nr. 7/1994
Harmoniserte informasjonstjenester for kanaltrafikk
32005L0044 Nr. 11/2006
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til utforming, konstruksjon og yteevne - ajourføring 2022
32022R1157 Nr. 227/2022
Typegodkjenning av traktorer: endringer til utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
C(2022) 54
32022R0518 Nr. 205/2022
Havnestatskontrolldirektivet
KOM(2005) 588
32009L0016 Nr. 134/2010
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse til 31.12.2021
C(2021) 4611
32021R1061 Nr. 390/2021
Den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser om første fellesprosjekt Ares(2020) 4259955
D070208/02
32021R0116 Nr. 222/2022
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser Ares(2021)7368839
D076763/01
32022R0421 Nr. 220/2022
Sikkerhet i sivil luftfart: retting av tysk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser
D077512/01
32022R0463 Nr. 221/2022
Sikkerhet i sivil luftfart: liste over utstyr merket med EU-stempel for kontroll av passasjerer og bagasje
32021D2147 Nr. 192/2022
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: retting av fransk språkversjon
D076724/01
32022R0002 Nr. 193/2022
Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
KOM(2013) 27
32016R0796 Nr. 248/2021
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: retting av polsk språkversjon
32021R1880 Nr. 194/2022
Luftfartstjenesteforordningen: yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom
KOM(2001) 564
32004R0550 Nr. 67/2006
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser
D057134/02
32019R0772 Nr. 248/2021

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft