Beslutningsprosessen: transport

Forsiden - Velg område - Transport - Beslutningsprosessen: transport
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
EU-dekkende automatisk nødanropstjeneste for kjøretøy som utsettes for ulykker (eCall): endringsbestemmelser
Nasjonalt rapporteringspunkt for sjøfart (MNSW): rapporteringsmodul
Transport på innlands vannvei - mannskapsregler
EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester: nye spesifikasjoner for informasjonstjenester
Typegodkjenning av motorsykler: utfyllende bestemmelser
Kapasitetsfordeling på jernbane
Jernbanepassasjerforordningen: kompensasjonsskjema
Rammeverk for samtrafikk i det felles europeiske luftrommet
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat
Sikkerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud: ajourføring av kriterier
Sikkerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud: utfyllende bestemmelser om prosedyrer
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk (SERA): ajourføring
Felleseuropeiske regler for bakketjenester på flyplasser
Lokførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere (revisjon)
EU-rammeverk om adgang til kjøretøysdata
Rammeverk for multimodale digitale mobilitetstjenester (MDMS)
Flygelederforordningen 2015: endringsbestemmelser om sertifikater og treningsprogrammer
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om støy og utslipp
EASA-forordningen 2018: endringsbestemmelser om støy og utslipp fra sivil luftfart
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om Part-FCL-krav til allmennflyging
Planlegging og styring av fly- og helikopterdrivstoff
Krav til bruk på vei av mobile maskiner
Rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart: utfyllende bestemmelser om felleseuropeisk risikoklassifisering (ERCS)
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
Intelligente transportsystemer: utfyllende bestemmelser om kooperative systemer
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til tilbyrere av lufttrafikkstyringstjenester og til administrative prosedyrer knyttet til flyplasser
Tunneldirektivet (planlagt revisjon)
Veginfrastrukturdirektivet (revisjon)
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (II)
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (I)
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om tap og gjenvinning av kontroll
Krav til testflygninger (maintenance check flights - MCF)
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om medisinske krav til besetningsmedlemmer
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS)
Terrengvarslingssystem for små turbindrevne fly
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): endringsbestemmelser angående bøtelegging
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
Arbeids- og hviletidsregler innen ervervsmessig lufttransport med fly

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Skipsforurensningsdirektivet (forslag 2023)
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) (forslag 2023)
Havnestatskontrolldirektivet (forslag 2023)
Undersøkelser av ulykker til sjøs (forslag 2023)
Maritim sikkerhet: korrekt gjennomføring av flaggstatskrav (forslag 2023)
Bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU)
Felles europeisk jernbaneområde: bruk av kapasitet for infrastruktur
Minstekrav til hvileperioder for sektoren for sporadisk veitransport
Grenseoverskridende virkning av førerkortinndragelse
Førerkortdirektivet (revisjonsforslag 2023)
Endringsbestemmelser om eurovignettdirektivet, vognkortdirektivet og bompengedirektivet
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: Euro 7 for biler, varebiler, busser og lastebiler
CBE-direktivet om trafikkbøter over landegrensene: endringsbestemmelser
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket (2021-forslag)
ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport: endringsbestemmelser
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (kodifiseringsforslag 2021)
Utøvelse av yrket som transportør: tiltak mot menneskehandel og -smugling
EUs flysikkerhetsbyrås rolle som 'Performance Review Body' for det felles europeiske luftrom
Implementering av Single European Sky (SES 2+)
Utslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
Flypassasjererforordningen (revisjonsforslag 2013)
Sommertidsdirektivet (opphevingsforslag 2018)
Adgang til det internasjonale marked for busstransport
Sikkerhets- og funksjonelle krav til passasjerskip under 24 meter

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
AFI-forordningen om infrastruktur for alternative drivstoff (2023-revisjon)
12.10.2023
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
12.06.2023
14.09.2023
Gjennomføringsbestemmelser for luftfartsoperasjoner: retting av språkversjon
02.10.2023
Krav til godkjenning for systemer for lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester
05.10.2023
Godkjenning av foretak involvert i design eller produksjon av utstyr til bruk i flysikringstjenestene
05.10.2023
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser om interoperabilitetskrav for brukere av luftrommet
05.10.2023
Utstyr til bruk i flysikringstjenestene og interoperabiliteten til det europeiske lufttrafikkstyringsnettverket: endringsbestemmelser
05.10.2023
Nye interoperabilitetsregler for det felles europeiske luftrommet (SES)
05.10.2023
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: retting av tysk og litauisk språkversjon
21.09.2023
Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: endringsbestemmelser
28.09.2023
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: revisjon av gjennomføringsbestemmelser for delsystemene styring, kontroll og signal
28.09.2023
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser
28.09.2023
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser
28.09.2023
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (2022)
13.11.2022
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: tilgang for Sveits
27.07.2023
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmelser
25.08.2023
Stabilitetskrav for roro-passasjerskip: endringsbestemmelser
04.06.2023
Flygelederforordningen 2015: endringsbestemmelser
04.08.2023
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner: utfyllende bestemmelser om datasettet
23.02.2023
Regelmessig tekniske kontroll av kjøretøy med kompresjonstenningsmotor
Sikkerhetslisteforordningen: endringsbestemmelser
11.04.2023
Sikkerhetslisteforordningen: utfyllende bestemmelser
11.04.2023
Tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsoperasjoner utført av tredjestatsoperatører: endringsbestemmelser
12.04.2023
Sosiale bestemmelser innen veitransport: utfyllende bestemmelser om service- og sikkerhetsnivå for parkeringsområder for tungtransport
18.07.2022
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner: tekniske spesifikasjoner
04.02.2023
EASA-forordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om krav til informasjonssikkerhet for organisasjoner og myndigheter
22.02.2023
Regnskapssystem for infrastrukturkostnader i forbindelse med transport med jernbane, på vei og innlands vannvei: opphevelse
12.02.2023
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: anerkjennelse av Det forente kongerike
18.10.2022
Yrkessjåførdirektivet (2022)
12.01.2023
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2022)
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)
14.07.2022
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om systemer for intelligent fartstilpasning (ISA)
06.07.2022
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser om CAMO for flyselskaper som er en del av en forretningsgruppe
31.03.2022
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser 2022
24.03.2022
CBE-direktivet om trafikkbøter over landegrensene
06.05.2015
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser om ladepunkter for elektriske busser
26.09.2023
Elektronisk godsinformasjon
21.08.2024
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer i forbindelse med brexit
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA
Ekspertgruppe for ytelsesvurdering av Single European Sky
01.01.2017
Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser
01.01.2015

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 6.6.2023
08.06.2023
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: retting av fransk og tysk språkversjon
03.07.2023
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
11.07.2023
Felles regler for sivil luftfart: ambulanseflyging med helikopter
24.05.2024
Fartsskriverforordningen: overgangsbestemmelser for bruk av OSNMA
21.08.2023
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser
01.04.2023
Styring av risiko knyttet til informasjonssikkerhet for luftfart: anvendelsesregler
16.10.2022
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser for selvkjørende biler (ADS)
15.08.2022
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om grensesnittet til IMI-systemet for utsending av sjåfører
30.12.2021
Avskaffelse av forskjellsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår
10.07.2008
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser
19.10.2021
Bompengedirektivet 2019 (EETS)
19.10.2021
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): utfyllende bestemmelser
19.10.2021
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2007): oppheving
24.04.2015
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2017)
08.07.2017
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: utfyllende bestemmelser om overtredelsesgebyr
13.08.2022
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser styrket samarbeid med EUs yttergrensebyrå og EUs fiskerikontrollbyrå
06.10.2016
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: godkjenning av Polens skipsregister
30.09.2009
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endret godkjenning av Det norske veritas
17.12.2013
Anerkjennelse av Indias skipsregister
23.08.2016
Anerkjennelse av enkelte organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip
19.05.2015
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser
01.01.2015
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning): gjennomføringsbestemmelser
08.08.2014
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser
01.01.2016
EU-godkjenning av Kroatias skipsregister
05.06.2014
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning)
17.06.2009
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv)
17.06.2011
ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om trafikkinformasjonstjenester i sanntid
15.05.2022
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser
06.08.2023
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA): endringsbestemmelser
01.03.2013
Felles regler for sivil luftfart: endringer inkludert bestemmelser om offshore helikopteroperasjoner
25.08.2016
12.09.2016

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
EASA-forordningen 2018: sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av EUs flysikkerhetsbyrå
11.09.2018

2023/114

Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringsbestemmelser om visse kjøretøyer og oppdatering av programvare
06.12.2022

2023/177

23.08.2023
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om typegodkjenning av kollisjonsdataopptakere
27.04.2022

2023/145

28.06.2023
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner
01.09.2020

2022/049

01.10.2022
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: retting av unntaksbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering
29.08.2022

2023/131

Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om luftfartøy brukt til sports- og rekreasjonsflyging
25.08.2023

2023/132

17.11.2022
Sikkerhet i sivil luftfart: retting av svensk språkversjon
20.06.2022

2023/143

Sikkerhetsregler for droner: rettelser til portugisisk språkversjon av bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører
21.06.2022

2023/143

Sikkerhetsregler for flyging med droner: retting av tysk og portugisisk språkversjon
24.04.2022

2023/142

Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser om utsettelse av overgangsfrist og ikrafttredelsesdato
04.04.2022

2023/141

Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering
07.03.2022

2023/129

07.11.2022
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om styringssystemer og systemer for hendelsesrapportering
07.03.2022

2023/130

07.11.2022
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om krav til allværsoperasjoner og for opplæring og kontroll av flybesetning
30.10.2022

2023/119

11.03.2022
Felles regler for sivil luftfart: rettelse til tyske språlversjoner av gjennomføringsbestemmelser om ballong- og seilflygning
15.11.2021

2023/126

Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: korrigering og endringsbestemmelser
02.12.2022

2023/135

08.12.2021
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser om krav til rapportering og meteorologiske tjenester
01.09.2021

2023/137

22.09.2021
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
30.10.2022

2023/118

14.01.2022
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser
05.08.2021

2023/140

11.12.2022
Krav til yting av lufttrafikktjenester: gjennomføringsbestemmelser om bemannet luftfart i U-space
26.01.2023

2023/116

Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om trafikkstyring i U-space-luftrom
26.01.2023

2023/116

EASA-forordningen om flysikkerhet: endringsbestemmelser om ajourføring av henvisninger til Chicagokonvensjonen
25.07.2021

2023/139

Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
16.02.2021

2023/125

Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: utsettelse av virkningsdatoer for deler av oppdaterings- og endringsbestemmelser
11.08.2020

2023/120

Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.: utsettelse av virkningsdatoer
11.08.2020

2023/115

14.10.2020
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: erklæring fra ytere av oppstillingsplasstjenester
20.03.2022

2023/115

05.07.2021
Sikkerhetsregler for flyging med droner: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
06.06.2020

2023/115

01.01.2021
Rettslig rammeverk for droneoperasjoner (U-space)
26.01.2023

2023/116

Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser
02.06.2020

2023/115

01.01.2021
Sikkerhetsregler for droner: endringsbestemmelser om to nye klasser droner fra tredjeland
09.08.2020

2023/115

Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gjennomføringsbestemmelser om flysikringsorganisasjoner
24.03.2020

2023/115

19.03.2020
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
08.03.2020

2023/115

Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringer og rettelser for tilpasning til satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og Egnos
24.03.2020

2023/115

07.11.2022
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
01.01.2020

2023/115

09.03.2020
Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: oppdaterings- og endringsbestemmelser
05.11.2020

2023/120

Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om flygebesetningssertifikater, treningsorganisasjoner og vedkommende myndighet
11.11.2019

2023/115

11.05.2020
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
20.02.2020

2023/115

19.03.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om anerkjennelse av tredjelands sertifisering av piloter
22.06.2020

2023/115

14.10.2020
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.
25.09.2019

2023/115

29.10.2019
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
29.07.2019

2023/115

Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om risikobasert samsvarskontroll og krav til miljøvern
23.06.2019

2023/115

21.05.2021
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om sertifikat til seilflypilot
08.04.2020

2023/115

14.10.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om sertifikater til ballongpilot
08.04.2020

2023/115

14.10.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
08.04.2020

2023/115

14.10.2020
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
18.02.2019

2023/115

08.02.2019
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
30.01.2019

2023/115

01.03.2019
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og elektroniske manualer
09.07.2019

2023/115

15.05.2019
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
09.01.2019

2023/115

19.06.2019
Sikkerhetsregler for droner: bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører
01.07.2019

2023/115

Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om modulbaserte pilotlisenser for lette luftfartøy
08.04.2019

2023/115

14.10.2020
Sikkerhetsregler for flyging med droner
01.07.2020

2023/115

01.01.2021
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om seilfly
09.07.2019

2023/115

15.05.2019
Felles regler for sivil luftfart: oppdatering av regelverket for luftfartsoperasjoner og luftdyktighet
24.09.2019

2023/115

04.10.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
26.02.2021

2023/115

21.05.2021
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til kjøretøyer: endringsbestemmelser
01.07.2022

2023/040

18.04.2023
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: endringsbestemmelser for innarbeiding av FN/ECE-regelverk
05.09.2022

2023/004

28.03.2023
Teknisk kontroll av motorkjørtøyer: gjennomføringsbestemmelser
20.05.2020

2023/065

Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om bærekraftig forvaltning
13.02.2022

2022/340

Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for lagringskapasitet ombord
13.02.2022

2022/340

Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsmetode og rapportering av oppfisket marint avfall
13.02.2022

2022/340

Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om ordningen for valg av skip for inspeksjon
13.02.2022

2022/340

Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering
20.08.2020

2022/078

01.11.2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringer og rettelser til administrative krav
06.03.2022

2022/232

01.10.2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: retting av gresk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser om administrative krav
12.06.2022

2022/233

Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019
05.01.2020

2022/055

01.10.2022
Skipsavfallsdirektivet 2019
28.06.2021

2022/191

Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
15.08.2025

2022/157

Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser
23.05.2020

2022/155

Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om systemer for tretthets- og oppmerksomhetsadvarsel
06.07.2022

2022/059

01.10.2022
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringer til vedlegg II og VII
26.09.2021

2022/051

01.10.2022
Trafikksikkerhet: installasjon av alkohollås i kjøretøyer
06.07.2022

2022/058

Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser om kjørefeltassistanse
06.07.2022

2022/057

01.10.2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om tilgang til opplysninger
30.07.2023

2022/050

01.10.2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat
01.01.2023

2022/054

01.10.2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk datautveksling og underretning om EU-typegodkjenninger
22.12.2020

2022/053

01.10.2022
Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til sikkerhet: gjennomføringsbestemmelser
06.07.2022

2022/056

01.10.2022
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav
05.07.2020

2022/052

01.10.2022
Forordningen om busspassasjerrettigheter
01.03.2013

2015/115

01.01.2016
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
01.01.2018

2018/114

Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene
07.03.2014

2015/103

04.05.2015
Forurensing fra skip og sanksjoner for overtredelser
16.11.2010

2015/188

Transport: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

01.01.2015

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til utforming, konstruksjon og yteevne - ajourføring 2023
28.09.2023

2023/245

10.10.2023
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser om prosedyrer for utslippstypegodkjenning
01.09.2023

2023/207

23.09.2023
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om krav til markedsovervåking
28.02.2022

2023/208

23.09.2023
Felles regler for sivil luftfart: korrigering av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
22.02.2023

2023/187

06.07.2023
07.03.2023
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flyplasser: retting av polsk språkversjon
12.03.2023

2023/187

06.07.2023
Felles regler for sivil luftfart: retting av fransk språkversjon
09.01.2023

2023/163

14.06.2023
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anvendelsen av kravene for å lokalisere et luftfartøy i nød
04.12.2022

2023/124

01.12.2022
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om SNOWTAM-rapporten om snø og isforhold på rullebanen
17.11.2022

2023/123

Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: endringsbestemmelser om datakatalogen og publisering av informasjon
30.08.2022

2023/138

01.11.2022
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
29.08.2022

2023/128

Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om fly som brukes til sports- og rekreasjonsflyging
25.08.2022

2023/133

17.11.2022
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til luftfartøy brukt til sports- og rekreasjonsflyging
25.08.2023

2023/136

17.11.2022
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringer til gjennomføringsbestemmelser om allværsoperasjoner
09.03.2022

2023/122

11.03.2022
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser om kravene til allværsoperasjoner og for instrument- og typeklassifiseringstrening i helikoptre
30.10.2022

2023/117

11.03.2022
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser
20.05.2023

2023/112

Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse og endringsbestemmelser

2023/134

21.05.2021
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om sikkerhet på rullebanen og luftfartsdata
07.01.2021

2023/121

05.07.2021
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: retting av svensk språkversjon
22.12.2022

2023/070

18.03.2023
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området (sikkerhetslisten) pr. 23.11.2022
25.11.2022

2023/072

18.03.2023
13.12.2022
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
29.12.2022

2023/064

18.03.2023
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser
01.07.2022

2023/069

18.03.2023
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 1.6.2022
03.06.2022

2023/071

18.03.2023
10.06.2022
Etterforsking og forebygging av flyulykker: retting av visse språkversjoner av bestemmelser om liste over tilfeller som omfattes av obligatorisk rapportering av hendelser
24.01.2022

2023/067

18.03.2023
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: gjennomføringsbestemmelser om risikoklassifisering
23.05.2022

2023/066

18.03.2023
Adgang til yrket som veitransportør: endringer til gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel
23.05.2022

2023/025

04.02.2023
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 8.4.2022
13.04.2022

2022/263

24.09.2022
10.06.2022
Sikkerhetsstandarder for passasjerskip: rettelse
31.07.2022

2022/261

24.09.2022
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til luftfartsoperasjoner: retting av svensk og tsjekkisk språkversjoner
09.06.2022

2022/262

24.09.2022
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket (2013)
01.01.2014

2015/280

01.11.2015
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 25.11.2021
27.11.2021

2022/195

11.06.2022
08.12.2021
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser
03.03.2022

2022/156

30.04.2022
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: endringsbestemmelser om anerkjenning av tredjelandssertifikater
17.01.2022

2022/015

05.02.2022
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
29.08.2021

2021/354

11.12.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse til polsk språkversjon
17.05.2021

2021/258

25.09.2021
Skipsutstyrsdirektivet 2014: endringsbestemmelser om laboratoriestandard for samsvarsvurdering
11.08.2021

2021/347

11.12.2021
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: retting av italiensk versjon av endringsbestemmelser
18.07.2020

2021/152

24.04.2021
Farlig godsdirektivet: teknisk og vitenskapelig ajourføring
24.12.2020

2021/061

06.02.2021
Transport på indre vannveier: format for sertifikater for båtfører og eksperter på flytende naturgass og passasjernavigasjon
02.03.2020

2021/065

06.02.2021
Førerkortdirektivet: rettelse til tysk versjon
11.07.2019

2021/063

06.02.2021
Typegodkjenning av kjøretøyer og utslipp fra tunge kjøretøyer: retting av visse språkversjoner
01.09.2020

2020/188

12.12.2020
Den europeiske skrogdatabasen (EHDB) over fartøyer som seiler på indre vannveier
21.04.2020

2020/222

12.12.2020
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
18.01.2022

2020/221

12.12.2020
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
17.01.2022

2020/220

17.01.2022
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
19.09.2021

2020/163

Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk: revisjon
26.05.2022

2020/162

24.10.2020
Sikkerhet for ro-ro- og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning
21.12.2019

2020/107

Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende
21.12.2019

2020/107

Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
21.12.2019

2020/107

Tekniske krav til fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
01.01.2020

2019/314

01.01.2020
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
13.06.2020

2019/265

13.06.2020
Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
17.04.2018

2019/264

26.10.2019
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods
16.12.2018

2019/168

15.06.2019
Veikantkontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om varsling av alvorlige og farlige tekniske feil
20.05.2018

2019/169

15.06.2019
08.05.2019
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
20.12.2018

2019/127

01.06.2019
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer
29.12.2018

2019/088

29.06.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: retting av polsk språkutgave
12.06.2018

2018/218

27.10.2018
Tekniske forskrifter for fartøy på innlangs vannveier: endringsbestemmelser
07.10.2018

2018/216

27.10.2018
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman
15.04.2018

2018/156

07.07.2018
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei
07.10.2018

2018/155

07.10.2018
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner
15.02.2018

2018/106

01.06.2018
Felles standarder for luftfartssikkerhet: rettelse av språkversjoner
07.06.2017

2018/115

01.06.2018
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner
06.06.2017

2018/118

01.06.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
03.07.2018

2018/093

28.04.2018
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
17.01.2022

2018/094

17.01.2022
Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer: rettelser til språkversjoner
20.03.2017

2018/066

24.03.2018
Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger
20.11.2017

2018/025

10.02.2018
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
05.07.2017

2017/242

16.12.2017
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om krav til språk
01.07.2016

2017/038

01.01.2018
14.02.2017
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 8.12.2016
10.12.2016

2017/098

06.05.2017
Typegodkjenningskrav knyttet til eCall-systemet: utfyllende bestemmelser
31.03.2018

2017/081

31.03.2018
Utslipp fra biler (Euro 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
16.05.2016

2017/007

04.02.2017
Eurovignettdirektivet (endringer 2011): avgifter på tunge godskjøretøyer
16.10.2013

2016/244

03.12.2016
Utslipp fra personbiler og lette personbiler og varebiler (euro 6): endringsbestemmelser
01.01.2016

2016/226

03.12.2016
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
01.07.2017

2016/212

29.10.2016
Førerkortdirektivet 2006: endringsbestemmelser
31.12.2015

2014/284

31.12.2015
31.12.2015
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip: endringsbestemmelser
17.02.2016

2016/124

04.06.2016
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.12.2015
13.12.2015

2016/096

30.04.2016
16.12.2015
Felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering for jernbane: endringsbestemmelser
03.08.2015

2016/028

06.02.2016
EU-dekkende sanntids trafikkinformasjon for veitransport
13.07.2017

2015/317

13.07.2017
Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner
26.05.2014

2015/028

01.01.2016
25.06.2015
Arbeidstidsdirektiv for kanaltrafikk
31.12.2016

2015/281

01.11.2015
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
04.07.2014

2015/062

01.12.2015
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
13.07.2015

2015/221

26.09.2015
Bestemmelser for å forhindre forstyrrelser i cockpiten under visse faser av flyvningen
19.02.2015

2015/189

11.07.2015
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
30.06.2015

2015/060

21.03.2015
Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk: endringsbestemmelser
18.11.2015

2015/061

18.11.2015
Fremme av innlands kanaltransport
18.06.2014

2014/286

13.12.2014
Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring - forlengelse til 2024
01.01.2014

2014/300

13.12.2014
Felles europeisk luftrom: ytelses- og varslingskrav til luftfartstjenester
01.01.2012

2013/234

01.01.2015
Felles avgiftsordning for luftfartstjenester: endringsbestemmelser
01.01.2012

2011/081

01.01.2015
Felles europeisk luftrom: ytelseskrav til luftfartstjenester
01.01.2011

2013/229

01.01.2015
Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem
23.03.2013

2014/133

01.01.2015
Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem
19.04.2012

2014/133

01.01.2015
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.04.2014
12.04.2014

2014/237

01.11.2014
22.04.2014
Påbudt bruk av sikkerhetsbelter og sikringsutstyr for barn i kjøretøyer
20.09.2014

2014/228

01.11.2014
Typegodkjenning av landbruks- eller skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om avgass
01.01.2015

2014/172

01.01.2015
Tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra traktormotorer: endringsbestemmelser
01.01.2015

2014/173

01.01.2015
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om teknisk masse og dimensjon
10.01.2013

2014/008

15.02.2014
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Georgia
08.01.2014

2014/131

28.06.2014

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Flypassasjerforordningen 2004
17.02.2005

2004/171

17.02.2005
17.02.2005
Kollektivtransportforordningen om konkurranseutsetting av transport på vei og bane
23.12.2007

2008/085

01.02.2009
01.01.2011
Kombinert transportdirektivet
01.07.1993

1994/007

01.07.1994
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde
16.06.2015

2021/247

01.06.2022
01.06.2022
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
03.01.2009

2008/004

03.01.2009
01.09.2009
Adgang til markedet for internasjonal godstransport
14.05.2010

2014/088

01.08.2015
01.01.2015
Førerkortdirektivet 2006
19.01.2013

2008/029

19.01.2013
25.02.2011
Krav til datalinjetjenester i det europeiske luftrommet
07.01.2013

2009/085

07.01.2013
02.10.2009
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører
02.02.2022

2022/188

12.07.2022
30.06.2023
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om bruk av ren biodiesel
10.12.2022

2023/144

14.06.2023
28.06.2023
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
21.02.2022

2022/077

01.08.2023
01.11.2022
Rapporteringsforordningen om hendelser i sivil luftfart
15.11.2015

2015/275

01.08.2016
01.07.2016
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av polsk språkversjon
26.01.2023

2023/162

14.06.2023
Eurovignettdirektivet: veiavgifter på tunge lastebiler
01.07.2000

2002/005

02.02.2002
11.01.2002
Direktiv om flyplassavgifter
15.03.2011

2012/064

01.06.2012
01.01.2015
Sosiale bestemmelser innen veitransport
01.05.2006

2006/154

01.05.2008
01.07.2008
Jernbanepassasjerforordningen 2021
07.06.2023

2022/285

07.06.2023
11.05.2023
Adgang til yrket som veitransportør
04.12.2011

2014/088

01.01.2015
Midlertidige bestemmelser om førerkort utstedt i Ukraina
27.07.2022

2023/113

05.05.2023
Felles regler for europeisk luftfart: ajourføring av henvisninger til miljøkrav
25.07.2021

2023/127

07.11.2022
Rapporteringsforordning om hendelser i sivil luftfart: utfyllende bestemmelser om den europeiske risikoklassifiseringen
01.01.2021

2023/068

18.03.2023
27.03.2023
Rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om felleseuropeisk risikoklassifisering (ERCS)
01.01.2023

2023/068

18.03.2023
27.03.2023
Typegodkjenningsdirektivet 2007 for motorvogner
29.04.2009

2012/006

11.02.2012
29.04.2009
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere
20.05.2018

2015/106

01.09.2018
01.10.2018
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
21.07.2022

2023/024

04.02.2023
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
23.09.2021

2023/023

04.02.2023
Veikantkontrolldirektivet: ajourføring av kjøretøyklassifisering
27.09.2022

2022/338

10.12.2022
25.01.2023
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tekniske spesifikasjoner for smarte ferdsskrivere
21.08.2023

2022/339

21.08.2023
15.12.2022
Felles regler for sivil luftfart: retting av finsk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
03.04.2022

2022/342

10.12.2022
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flyplasser: retting av polsk språkversjon
24.05.2022

2022/343

10.12.2022
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flybesetning i sivil luftfart: retting av fransk, svensk og tysk språkversjon
29.08.2021

2022/341

10.12.2022
Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien
28.05.2020

2020/108

01.02.2023
14.08.2020
Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner
24.03.2019

2019/128

01.02.2023
01.07.2019
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om sikkerhets- og nummereringssystemer i dokumentmalene
28.07.2022

2022/277

29.10.2022
18.11.2022
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
26.10.2022

2002/289

16.11.2022
16.11.2022
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse av referanseperioden
01.07.2022

2022/284

29.10.2022
07.11.2022
Fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet
15.03.2003

2001/118

15.03.2003
15.03.2003
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om utfasing av særtilfeller for sluttsignal
05.01.2022

2022/259

24.09.2022
26.09.2022
Gebyrer og avgifter som skal betales til Det europeiske jernbanebyrå: endringsbestemmelser
23.11.2021

2022/260

24.09.2022
26.09.2022
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: endringsbestemmelser om ilegging av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur
01.01.2022

2022/258

24.09.2022
26.09.2022
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av tsjekkisk språkversjon
31.05.2022

2022/259

24.09.2022
Felles regler for sivil luftfart: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
06.06.2020

2020/223

03.09.2022
15.12.2020
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
14.08.2020

2020/025

01.11.2022
13.11.2019
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser (1993)
21.02.1993

1994/007

01.07.1994
15.07.1994
Harmoniserte informasjonstjenester for kanaltrafikk
20.10.2007

2006/011

20.10.2007
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til utforming, konstruksjon og yteevne - ajourføring 2022
15.08.2022

2022/227

15.08.2022
15.08.2022
Forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører
30.04.2005

2004/157

01.08.2005
01.09.2004
Havnestatskontrolldirektivet
01.01.2011

2010/134

01.01.2011
01.01.2011
Typegodkjenning av traktorer: endringer til utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
01.07.2021

2022/205

09.07.2022
02.08.2022
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse til 31.12.2021
30.06.2021

2021/390

01.06.2022
19.07.2022
Den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser om første fellesprosjekt
22.02.2021

2022/222

09.07.2022
11.07.2022
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser
04.04.2022

2022/220

09.07.2022
19.05.2022
Sikkerhet i sivil luftfart: retting av tysk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser
12.04.2022

2022/221

09.07.2022
Sikkerhet i sivil luftfart: liste over utstyr merket med EU-stempel for kontroll av passasjerer og bagasje
07.12.2021

2022/192

11.06.2022
17.06.2022
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: retting av fransk språkversjon
24.01.2022

2022/193

11.06.2022
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: retting av polsk språkversjon
17.11.2021

2022/194

11.06.2022
Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
15.06.2016

2021/248

01.06.2022
11.06.2021
Luftfartstjenesteforordningen: yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom
20.04.2004

2006/067

01.02.2007
01.02.2007
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om utvidelse av anvendelsesområde og overgangsfaser
11.03.2020

2021/248

01.06.2022
01.06.2022
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: gjennomføringsbestemmelser om endringsstyring
16.06.2019

2021/248

01.06.2022
01.06.2022
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser
16.06.2019

2021/248

01.06.2022
01.06.2022
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
16.06.2019

2021/248

01.06.2022
01.06.2022
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser
08.07.2019

2021/248

01.06.2022
01.06.2022
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om EF-erklæringer og -sertifikater
16.06.2019

2021/248

01.06.2022
01.06.2022
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om kjøretøyregistre
15.11.2018

2021/248

01.06.2022
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utstedelse av sikkerhetssertifikater
16.06.2019

2021/248

01.06.2022
01.06.2022
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til sikkerhetsstyringssystemer
16.06.2019

2021/248

01.06.2022
01.06.2022
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger
16.06.2019

2021/248

01.06.2022
01.06.2022
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av jernbanekjøretøy
16.02.2019

2021/248

01.06.2022
01.06.2022
Det felleseuropeiske systemet for togstyring: bestemmelser om iverksettingsplan
26.01.2017

2021/248

01.06.2022
01.06.2022
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog
01.01.2015

2021/248

01.06.2022
01.06.2022
Prosedyren for lisensiering av jernbaneforetak: gjennomføringsbestemmelser
16.06.2015

2021/247

01.06.2022
01.06.2022
Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon)
15.06.2016

2021/248

01.06.2022
01.06.2022
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2016
15.06.2016

2021/248

01.06.2022
01.06.2022
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om ikke-anvendelse av tekniske spesifikasjoner
16.09.2020

2021/248

01.06.2022
01.06.2022
Jernbanesikkerhet: system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer på jernbanenettet
16.09.2019

2021/248

01.06.2022
01.06.2022
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser
16.06.2019

2021/248

01.06.2022
01.06.2022
Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
16.06.2019

2021/248

01.06.2022
01.06.2022
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser
16.09.2019

2021/248

01.06.2022
01.06.2022
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om energimålesystemet og datainnsamlingssystemet
04.07.2018

2021/248

01.06.2022
01.06.2022
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser
18.04.2021

2021/391

01.06.2022
13.12.2021
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien
13.10.2020

2021/251

01.06.2022
Praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøyer: endring av anvendelsesdatoer og overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
16.06.2020

2021/255

01.06.2022
Jernbanesikkerhetsdirektivet: endring av anvendelsesdatoer og visse overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
16.06.2020

2021/255

01.06.2022
Jernbanesikkerhetsdirektivet: endring av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
16.06.2020

2021/255

01.06.2022
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endring av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
16.06.2020

2021/254

01.06.2022
27.09.2021
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endring av anvendelsesdatoene for EF-erklæringer og -sertifikater som følge av covid-19-pandemien
16.06.2020

2021/254

01.06.2022
Sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer og godsvogner på jernbanenettet: forlengelse av visse gyldighetsperioder og overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
16.06.2019

2021/254

01.06.2022
Midlertidige bestemmelser om gjennomføringsfrister på jernbaneområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
28.05.2020

2021/250

01.06.2022
24.09.2021
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av undersøkelser av ulykker og hendelser
17.05.2020

2021/256

01.06.2022
24.09.2021
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: gjennomføringsbestemmelser om endringsstyring
16.06.2019

2021/248

01.06.2022
Felles europeisk jernbaneområde: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer og kriterier for bruk av den økonomiske likevektstesten
01.01.2019

2021/247

01.06.2022
27.09.2021
Felles europeisk jernbaneområde (ERA): gjennomføringsbestemmelser om klageorganet
04.07.2018

2021/248

01.06.2022
Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå
16.02.2019

2021/248

01.06.2022
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser
16.03.2018

2021/248

01.06.2022
Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til serviceanlegg og tjenester tilknyttet jernbanedrift
01.01.2019

2021/247

01.06.2022
08.07.2021
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde: endringsbestemmelser
04.12.2017

2021/247

01.06.2022
Jernbaneinfrastruktur: gennomføringsbestemmelser om rammeavtaler for kapasitetstildeling
01.12.2016

2021/247

01.06.2022
08.07.2021
Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om kostnadsberegninger
01.08.2015

2021/247

01.06.2022
08.07.2021

Sider