Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: forlengelse av gyldighetsperioden
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til innendørs renholdstjenester
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av diglym
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse
Avslag på fornyet godkjenning av Reynoutria sachalinensis-ekstrakt som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i plantevernmidler
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for offentlig forvaltning
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
14.03.2018
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
14.03.2018
Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering
13.02.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
01.01.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
28.02.2018
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler
28.02.2018
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
04.02.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler
01.03.2018
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler
23.01.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler
01.03.2018
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater: endringsbestemmelser
02.02.2018
Biocider: godkjenning av aktivt imiprotrin fra klor til bruk i produkttype 18
04.01.2018
Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som aktivt stoff i plantevernmidler: bekreftelse av vilkårene
04.12.2017
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler
04.12.2017
Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler
04.12.2017
Godkjenning av øl som basisstoff i plantevernmidler
05.12.2017
Avslag på godkjenning av paprikaekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
04.12.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonicamid, metalaxyl, penoxsulam og proquinazid i plantevermidler
04.12.2017
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart
29.12.2017
Avslag på fornyet godkjenning av iprodion som aktivt stoff i plantevernmidler
05.12.2017
Avslag på godkjenning av ryllik som basisstoff i plantevernmidler
01.12.2017
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Canada om drivhusgassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer
08.01.2018
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Australia om drivhusgassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer
Forlengelse av godkjenningsperioden for bruk av glyfosat i plantevernmidler
16.12.2017
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importskjemaer
01.01.2018
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg
04.12.2017
Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia
08.11.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse
26.09.2017
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
15.08.2017
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon)
01.01.2015
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
10.09.2017
Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp
02.06.2017
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt
09.05.2017
Kvikksølvforordningen
01.01.2018
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om sertifikatet om farlige materialer
09.01.2017
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start
09.01.2017
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om listen over opphuggingsanlegg
09.01.2017
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen
09.01.2017
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om opphuggingssertifikatet
09.01.2017
Takdirektivet: reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft (revisjon)
01.07.2018
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om samsvarserklæring for kjøle-, klima- og varmepumpeutstyr
01.01.2017
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
25.11.2014
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av produkter og utstyr
08.12.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om personell som utfører arbeid på elektriske brytere
08.12.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av personer og bedrifter vedrørende kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg
08.12.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer
08.12.2015
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg
19.12.2017
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
02.04.2015

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
26.05.2017
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjennelse av kravene i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse
30.12.2017
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen
30.12.2017
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
27.07.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast
25.11.2016
01.06.2017
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
27.07.2017
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i biocider
07.06.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for storskalaproduksjon av organiske kjemikalier
27.12.2017
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
04.01.2018
Biocider: godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 6
04.01.2018
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
15.12.2017
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5
31.01.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
12.06.2019
Kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser
06.06.2018
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer
27.11.2016
Godkjenning av en frihjulsfunksjon med motor på tomgang for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
18.08.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene til 1-metylcyclopropen og 18 andre aktive stoffer i plantevernmidler
20.09.2017
Avslag på fornyet godkjenning av DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) som aktivt stoff i plantevernmidler
13.09.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og malathioni plantevernmidler
27.09.2017
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet quizalofop-p-tefuryl i plantevernmidler
28.09.2017
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet imazamox som erstatningskandidat i plantevernmidler
01.11.2017
Godkjenning av natriumklorid som aktivt stoff i plantevernmidler
28.09.2017
Avslag på godkjenning av beta-cypermethrin som aktivt stoff i plantevernmidler
27.09.2017
Avslag på forlenget godkjenning av pikosystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
31.08.2017
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
28.07.2017
Skipsopphuggingsforordningen
31.12.2015
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabilisitetsreserve
29.10.2015

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
CO2-utslipp fra varebiler
03.06.2011

2017/111

Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming
14.11.2017

2018/028

Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
24.11.2016

2017/248

Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner i hybride elbiler som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
17.10.2016

2017/248

Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler

2017/248

Godkjenning av lagringstank som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
01.04.2016

2017/248

Godkjenning av en dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
16.03.2017

2017/248

Godkjenning av utvendig LED-lys som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
26.02.2017

2017/248

Godkjenning av en effektiv dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
28.12.2015

2017/248

Godkjenning av effektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
17.03.2017

2017/248

Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
02.03.2015

2017/248

Godkjenning av to høyeffektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
20.02.2015

2017/248

Godkjenning av et system til forkondisjonering av batteriets ladetilstand i hybridbiler for redukasjon av CO2-utslipp
15.11.2013

2017/248

Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
09.12.2014

2017/248

CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for personbiler
15.09.2017

2017/247

CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler
14.09.2017

2017/247

Godkjenning av en frihjulsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
30.07.2015

2017/248

Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
28.02.2015

2017/248

Godkjenning av en dynamo for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
06.08.2014

2017/248

Godkjenning av LED-nærlysmodul som innovativ teknologi for reduserte CO2-utslipp fra personbiler
31.03.2014

2017/248

Godkjenning av en vekselstrømsgenerator for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
19.07.2013

2017/248

Godkjenning av et innkapslingssystem for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
01.10.2013

2017/248

Bruk av lysdioder til visse funksjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
03.04.2013

2017/248

CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015
19.05.2017

2017/204

CO2-utslippsskrav for personbiler
01.01.2010

2017/109

03.01.2012
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013
27.01.2015

2017/109

CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp
02.05.2014

2017/111

CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
14.05.2014

2017/111

Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio
18.11.2013

2017/111

Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
08.05.2013

2017/109

Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
08.05.2013

2017/109

Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler
01.03.2013

2017/111

CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
23.03.2014

2017/111

CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser
08.04.2014

2017/109

Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser
26.05.2012

2017/109

CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
07.04.2012

2017/111

CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre
13.03.2012

2017/111

Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
15.08.2011

2017/109

CO2-utslippsstandarder for personbiler: unntaksbestemmelser
16.02.2011

2017/109

03.01.2012
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler
15.12.2010

2017/109

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri
20.07.2016

2017/107

WEEE-direktivet (revisjon): kassering av elektriske og elektroniske produkter
14.02.2014

2015/195

01.01.2016
Seveso-direktivet (revisjon): Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer
01.06.2015

2015/193

Miljøkriminalitetsdirektivet: strafferettslig vern av miljøet
26.12.2010

2015/191

Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap
01.07.2013

2015/018

Utslipp og kvoter for sivil luftfart: endringsbestemmelser knyttet til Kroatias EU-medlemskap
25.06.2014

2014/294

Stoffblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Miljø: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser
02.06.2012

2013/074

Krav til registrering av produsenter av batterier og akkumulatorer
28.08.2009

2010/046

24.10.2012

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.12.2017

2018/018

10.02.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer
20.11.2018

2018/015

20.11.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser
16.12.2016

2018/030

10.02.2018
Svoveldirektivet: reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering)
10.06.2016

2018/029

10.02.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter
06.06.2011

2012/152

27.07.2012
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
24.07.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler
01.09.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
06.05.2016

2017/248

Godkjenning av den frivillige ordningen "REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
12.08.2022

2017/231

16.12.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner
16.12.2016

2017/205

28.10.2017
01.06.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer
25.11.2016

2017/205

28.10.2017
01.06.2016
Miljøvirkningsdirektivet
17.02.2012

2012/230

08.12.2012
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser
06.07.2018

2017/168

06.07.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder
06.07.2018

2017/168

06.07.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer
06.07.2018

2017/168

06.07.2018
Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett
10.06.2009

2012/140

14.07.2012
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
23.03.2017

2017/136

08.07.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for intensiv fjørfeavl eller svineavl
13.03.2017

2017/148

08.07.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
24.02.2017

2017/147

08.07.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus
22.02.2017

2017/108

14.06.2017
CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited: endringsbestemmelser
02.06.2014

2017/112

Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer
25.06.2005

2012/028

01.05.2012
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte plater
14.12.2015

2016/100

01.07.2017
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
28.08.2016

2017/032

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Drikkevannsdirektivet: endringsbestemmelser
27.10.2017

2016/157

27.10.2017
30.01.2017
Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser
24.04.2013

2013/050

30.04.2013
Miljøvirkningsdirektivet: revisjon
16.05.2017

2015/117

16.05.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
05.03.2016

2016/158

09.07.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): endringsbestemmelser om sement, kalk og magnesiumoksid
29.04.2013

2015/229

01.08.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om garving av skinn
04.03.2013

2015/229

01.08.2016
Biocider: avslag på godkjenning av triklosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av 2-butanon, peroksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1 og 2
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 4, 6 og 13
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 4, 6, 11, 12 og 13
22.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 6 og 9
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 3 og 11
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av cybutryn som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduker i produkttype 21
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
07.12.2015

2016/057

19.03.2016
Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking
31.12.2016

2016/031

06.02.2016
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata
31.12.2014

2016/030

06.02.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
01.01.2017

2015/303

12.12.2015
Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Liste over stoffer i vann som skal overvåkes
13.04.2015

2015/320

12.12.2015
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg
31.07.2016

2015/285

01.07.2016
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i intravaskulære utralydbildesystemer
10.04.2015

2015/179

11.07.2015
Unntaksbestemmelser for bruk av bly i visse typer medisinsk utstyr
30.04.2015

2015/179

11.07.2015
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser
13.05.2015

2015/181

11.07.2015
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og ftalater
23.03.2015

2015/182

11.07.2015
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
01.04.2014

2015/180

11.07.2015
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
13.02.2015

2015/169

12.06.2015
Grunnvannsdirektivet: endringsbestemmelser
11.07.2016

2015/067

14.07.2016
Vanndirektivet: endringsbestemmelser om overvåkingsmetoder for overflatevann
20.05.2016

2015/066

20.05.2016
Godkjenning av cyproconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
20.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av syntetisk amorft silisiumdioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av transfluthrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
20.05.2014

2014/218

01.11.2014
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
15.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av laurinsyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av ethylbutylacetylaminopropionat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Markedsføring av biocidholdige produkter: aktive stoffer som skal undersøkes under vurderingsprogrammet
01.09.2013

2014/015

01.06.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser
31.03.2013

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser
31.03.2012

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: inkludering av saltsyre som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: inkludering av margosaekstrakt som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: inkludering av metylnonylketon som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Godkjenning av kobberforbindelsen Cu-HDO som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av S-methopren som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av octansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av jodforbindelser som aktive stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av decansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Bruk av zineb i biocidholde produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om auksjoneringstidspunkter
08.01.2014

2014/140

28.06.2014
Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy
22.08.2013

2014/103

17.05.2014
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia
10.11.2012

2014/102

17.05.2014
01.08.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for et ammoniumklorid
01.02.2015

2013/165

09.10.2013
Godkjenning av nonansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av tebuconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
24.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av etofenprox som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av benzosyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av aluminiumfosfid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av kobbersulfatpentahydrat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for propikonazol
25.10.2013

2014/043

01.06.2014
Bruk av cypermethrin i biocidholde produkter
23.10.2013

2014/043

01.06.2014
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
09.02.2014

2014/056

09.04.2014
Godkjenning av bromeddiksyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser for Kroatia
07.09.2013

2014/056

09.04.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
23.07.2011

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
07.10.2010

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser
04.11.2009

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen
18.12.2007

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser
13.08.2013

2014/032

15.02.2014
Biociddirektiv: endringsbestemmelser om hydrogencyanid
01.10.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser om nonansyre
01.10.2014

2013/139

16.07.2013

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter
31.12.2003

2007/146

01.01.2008
03.02.2009
Biocider: godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 12
29.11.2017

2018/017

10.02.2018
15.02.2018
Biocidforordningen: godkjenning av propan-1-ol til bruk i produkttype 1, 2 og 4
29.11.2017

2018/017

10.02.2018
15.02.2018
Biocidforordningen: godkjenning av fludioksonil til bruk i produkttype 7, 9 og 10
29.11.2017

2018/017

10.02.2018
15.02.2018
Biocidforordningen: godkjenning av margosa-ekstrakt til bruk i produkttype 19
29.11.2017

2018/017

10.02.2018
15.02.2018
Biocidforordningen: godkjenning av L(+)-melkesyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
29.11.2017

2018/017

10.02.2018
15.02.2018
Forlenget godkjenning av maleinhydrazid som aktivt stoff i plantevernmidler
01.11.2017

2018/016

10.02.2018
12.02.2018
Forlenget godkjenning av 2,4-DB som aktivt stoff i plantevernmidler
01.11.2017

2018/016

10.02.2018
12.02.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
18.09.2017

2017/245

16.12.2017
09.02.2018
Avfallstransportforordningen
12.07.2007

2008/073

01.04.2010
01.05.2010
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for mat- og drikkevareindustrien
18.09.2017

2018/027

10.02.2018
Kvalitetskrav til bensin og diesel
01.01.2000

2001/090

14.07.2001
01.01.2005
Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng
03.03.2013

2013/075

01.05.2015
01.05.2015
Avfallsdirektivet
12.12.2010

2011/085

01.11.2012
01.01.2016
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
21.07.2004

2002/090

21.07.2004
01.04.2005
Drikkevannsdirektivet
25.12.2000

2001/007

01.02.2001
01.01.2002
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet
17.10.2002

2007/127

01.11.2010
23.11.2003
Plantevernmiddelforordningen
14.06.2011

2014/203

01.06.2015
01.06.2015
Drivstoffkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetoder og rapporteringskrav
21.04.2017

2017/232

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av flokumafen som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av difetialon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av brodifakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av difenakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av kumatetralyl som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av klorfacinon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Forlenget godkjenning av warfarin som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017

2017/227

16.12.2017
21.12.2017
Avslag på godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Godkjenning av 2-metylisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Godkjenning av 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 8
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av klor til bruk i biocidprodukter av type 2 og 5
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4 og 5
04.08.2017

2017/226

16.12.2017
21.12.2017
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende muse- og rottegift
28.09.2017

2017/229

16.12.2017
21.12.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
14.07.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
01.09.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Fornyet godkjenning av benzosyre i plantevernmidler
01.09.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Vanndirektivet
22.12.2003

2007/125

01.05.2009
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
20.09.2017

2017/225

16.12.2017
18.12.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg
06.09.2017

2017/246

16.12.2017
Avløpsdirektivet
30.06.1993
01.01.1994
01.07.2004
Utslippsregisterforordningen: europeisk register over forurensningsutslipp
24.02.2007

2007/058

09.06.2007
08.05.2008
Industriutslippsdirektivet (IED, erstatter IPPC)
07.01.2013

2015/229

01.08.2016
01.08.2016
Avfallsforordningen: endringsbestemmelse om egenskapen HP 14 (økotoksisk)
05.07.2018

2017/206

28.10.2017
30.11.2017
Seveso-direktivet: Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer
03.02.1999

1997/097

03.02.1999
01.07.2005
Utendørsstøydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder
31.12.2018

2017/207

31.12.2018
01.01.2018
Bærekraftskriterier for biodrivstoff: definisjon av gressmark med stort biologisk mangfold
01.10.2015

2017/176

23.09.2017
07.11.2017
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om kriterier som gjør avfall farlig
01.06.2015

2015/123

01.06.2015
29.10.2015
Kriterier for lavrisiko aktive stoffer i plantevernmidler
28.08.2017

2017/195

28.10.2017
30.10.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler
08.06.2017

2017/195

28.10.2017
30.10.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler
18.06.2017

2017/195

28.10.2017
30.10.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter: endringsbestemmelser
16.08.2017

2017/203

28.10.2017
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
01.06.2008

2008/025

05.06.2008
30.05.2008
Ozonforordningen: endringsbestemmelser
19.04.2017

2017/190

23.09.2017
19.10.2017
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
01.06.2017

2017/172

23.09.2017
10.10.2017
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler
14.12.2011

2014/208

01.06.2015
01.06.2015
Biocider: godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
31.05.2017

2017/173

23.09.2017
29.09.2017
Biocider: godkjenning av pyrogen, syntetisk amorft silisiumdioksid, nano, overflatebehandlet som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
31.05.2017

2017/173

23.09.2017
29.09.2017
Biocider: godkjenning av silisiumdioksid (kiselgur) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
31.05.2017

2017/173

23.09.2017
29.09.2017
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5
31.05.2017

2017/173

23.09.2017
29.09.2017
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer
09.05.2017

2017/169

23.09.2017
29.09.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre
04.07.2017

2017/170

23.09.2017
29.09.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
04.07.2017

2017/170

23.09.2017
29.09.2017
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
18.05.2017

2017/171

23.09.2017
29.09.2017
Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler
01.08.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler
07.06.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for alfa-cypermethrin og 30 andre aktive stoffene
07.06.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler
01.07.2017

175

23.09.2017
25.09.2017
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler
01.06.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler
01.07.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147 i plantevernmidler
06.06.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005 i plantevernmidler
07.06.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler
01.06.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Fornyet godkjenning av flazasulfuron i plantevernmidler
01.08.2017

2017/175

23.09.2017
25.09.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
14.04.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler
21.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet buprofezin i plantevernmidler
21.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Avslag på godkjenning av Pseudozyma flocculosa stamme ATCC 64874 som aktivt stoff i plantevernmidler
24.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler
01.05.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler
29.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler
30.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler
31.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1" i plantevernmidler
29.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler
29.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler
21.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler
03.04.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Vilkår for bruk av sulfonylfluorid som aktivt stoff i plantevernmidler
09.03.2017

2017/174

23.09.2017
25.09.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til tekstilvaskemidler til industri- og institusjonsbruk (revisjon)
01.09.2017

2017/189

23.09.2017
Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner (revisjon)
01.09.2017

2017/189

23.09.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler (revisjon)
01.09.2017

2017/189

23.09.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til regjøringsmidler til harde overflater (revisjon)
01.09.2017

2017/189

23.09.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til maskinoppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)
01.09.2017

2017/189

23.09.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler (revisjon)
01.09.2017

2017/189

23.09.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avløpsvann og avgasser
29.06.2016

2017/188

23.09.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser
07.04.2016

2016/128

04.06.2016
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip
01.07.2015

2016/215

01.07.2017
01.06.2017
Batteridirektivet: avfall fra batterier og akkumulatorer
26.09.2008

2007/141

01.11.2010
24.10.2012

Sider