Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Emballasjedirektivet (revisjon)
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for fornying av godkjenninger
Persistente organiske miljøgifter: ytterligere endringsbestemmelser om perfluorooktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorofenol, inkludert salter og estere
Bærekraftig drivstoff til luftfart
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: gjennomføringsbestemmelser om referansenivåer for skog i 2021-2025
Støydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser om overvåkingsparametre og prøvingsprosedyre
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (7. versjon)
Bruk av standardmetoder for dokumentasjon av produkters og tjenesters miljøavtrykk
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav til sement, betong, gips, maling og petroleumsprodukter
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om tatoveringskjemikalier
Unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet polyvinyllklorid (PVC)
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder (fornyelse)
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om gummigranulater for sportsplasser
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om egenskapen miljøfare (HP14)
Minstekrav til miljøinspeksjoner
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for biologisk nedbrytbart avfall
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for plastavfall
Driftsforbud for luftfartøysoperatører som ikke overholder pliktene under EUs kvotesystem
Felleseuropeisk referanseverdi for tildeling av vederlagsfrie CO2-kvoter for luftfart
Auksjonering av CO2-kvoter fra 2013

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kjemikalieregelverket REACH: forbud mot blyhagl i og rundt våtmarksområder
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav knyttet til helsemessige nødsituasjoner
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser: endringsbestemmelser om skreddersydde malinger
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2016-2018
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til elektroniske skjermer
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
Miljømerking av tekstilprodukter og fottøy: forlengelse av gyldigheten av kriteriene
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av stoffer i tatoveringsfarger eller permanent sminke
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tryksager, kontorartikler av papir og papirbæreposer
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av svensk versjon
Godkjenning av Lavandulyl senecioate som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
03.06.2020
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for overflatebehandling med organiske løsningsmidler
Plantevernmidlers virkning på honningbier
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogen-sirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
Biocider: godkjenning av produktfamilien "Contec IPA Product Family"
Biocider: godkjenning av produktfamilien "Pal IPA Product Family"
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Inkludering av visse aktive stoffer (karbetamid m.fl.) på listen over stoffer i plantevernmidler som bør erstattes
07.10.2020
Avslag på forlenget godkjenning av etametsulfuronmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
05.10.2020
Avslag på forlenget godkjenning av benalaksyl som aktivt stoff i plantevernmidler
05.10.2020
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser
27.08.2020
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
27.08.2020
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om biler som bruker alternativt drivstoff
29.06.2020
Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i plantevernmidler
01.10.2020
Støydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger
31.12.2021
Avslag på fornyet godkjenning av fenamifos som aktivt stoff i plantevernmidler
23.09.2020
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
30.07.2020
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyriproksyfen i plantevernmidler
01.08.2020
Om avslag på godkjenning av det aktive stoffet beta-cyflutrin i plantevernmidler
19.07.2020
Godkjenning av jernpyrofosfat som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
03.08.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for tre stammer av Phlebiopsis gigantea som aktive stoffer med lav risiko i plantevernmidler
01.09.2020
Godkjenning av basisstoffet kumelk i plantevernmidler
30.07.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for beflubutamid m.fl. i plantevermidler
26.06.2020
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: verifisering og korrigering av data
11.08.2020
Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler
17.09.2020
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav
16.09.2020
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
01.01.2021
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av observasjonsliste for stoffer i vann
26.08.2020
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om dikofol
07.09.2020
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om perfluoroktansulfonsyre og dens derivater
07.09.2020
Kvikksølvforordningen
01.01.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (aluminiumammoniumsulfat m.fl.)
07.08.2020
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av diisocyanater
24.08.2020
Kjemikalieforordningen REACH: oppdatering av registreringer
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
16.08.2020
Godkjenning av icaradin som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 19
13.08.2020
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: ekskludering av flyginger fra Sveits i kvotesystemet
01.01.2020
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
05.08.2020
Biocider: forlenget av godkjenning av kreosot til bruk i produkttype 8
05.08.2020
Biocider: forlenget godkjenning av akrolein til bruk i produkttype 8
05.08.2020
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om sikkerhetsdatablad
01.01.2021
Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler
22.06.2020
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning
23.12.2019
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om perfluorooktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
04.07.2020
Godkjenning av L-cystein som basisstoff i plantevernmidler
02.06.2020
Avslag på godkjenning av propolisekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
02.06.2020
Det aktive stoffet karvon i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer
16.05.2020
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet foramsulfuron i plantevernmidler
01.06.2020
Godkjenning av det aktive stoffet metalaksyl-M i plantevernmidler med begrensninger for behandling av frø
01.06.2020
Avslag på godkjenning av røtter av Saponaria officinalis L. som basisstoff i plantevernmidler
02.06.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler
09.04.2020
Minstekrav til gjenbruk av vann
26.06.2023
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler
27.02.2020
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om andelen av saker som skal kontrolleres
28.04.2020
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om visse unntak for bruk av bly og blyforbindelser i komponenter
05.04.2020
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om heksavalent krom i absorpsjonskjøleskap i campingbiler
05.04.2020
Mineralavfallsdirektivet: retningslinjer for inspeksjon
16.03.2020
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav
09.01.2020
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsformatet
16.05.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om IOC-bestemmelser om utsplipp fra luftfart
20.10.2019
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler: endringsbestemmelser om risikoindikatorer
05.06.2019
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
18.06.2019
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av omfanget av matavfall
22.12.2019
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
10.11.2019
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering
31.10.2019
Deponidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering av kommunalt avfall
Auksjoneringsforordningen for CO2-kvoter: tilpasningsbestemmelser
28.11.2019
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering
12.11.2019
Avfallsdirektivet: utfyllende bestemmelser for ensartet måling av omfanget av matavfall
17.10.2019
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer
14.08.2019
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser
02.08.2021
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
01.01.2021
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
01.01.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode
Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming
26.06.2019
Persistente organiske miljøgifter (POPs) (revisjon)
15.07.2019
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering om avfallsdata
10.06.2019
Reduksjon av plast i miljøet
03.07.2021
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale programmer
01.11.2018
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat
01.01.2020
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
05.07.2020
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
05.07.2020
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser
05.07.2020
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importskjemaer
01.01.2018
Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp
02.06.2017

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
01.03.2022
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (14. ATP)
01.10.2021
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
03.02.2020
CO2-utslippskrav til person- og varebiler (revisjon)
01.01.2020
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (6. versjon)
12.02.2020
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser om utvidelse av unntaket for sinkoksid som konserverende stabiliseringsmiddel
27.04.2020
Biocider: forlenget godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
03.02.2020
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for næringsmiddel- og meieriindustrien
24.12.2019
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for avfallshåndtering
12.08.2020
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg
19.12.2017
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft (revisjon)
01.07.2018
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer
13.02.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler
16.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
16.01.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om gratiskvoter
24.11.2019
Fornyet godkjenning av Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
01.11.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
17.06.2019
Deponidirektivet: endringsbestemmelser
05.07.2020
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
14.03.2019
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
14.03.2019
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet
27.11.2019
Kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering av stoffer til autorisasjonsordningen
27.02.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildelinger for perioden 2021-2030
28.02.2019
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer
15.07.2018
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
29.07.2018
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om sektorer utsatt for karbonlekkasje i 2021-2030
01.01.2021
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt
09.05.2017

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
18.12.2019

2020/104

15.07.2020
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
02.04.2015

2019/321

01.08.2020
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
10.09.2017

2019/074

01.08.2020
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
24.11.2019

2020/084

13.06.2020
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
12.09.2019

2020/045

21.03.2020
08.06.2020
Miljøvirkningsdirektivet
17.02.2012

2012/230

08.12.2012
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
19.12.2019

2020/037

21.03.2020
Miljørapportering: teknisk oppdatering
04.07.2018

2020/040

21.03.2020
LULUCF-forordningen: inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
09.07.2018

2019/269

11.03.2020
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer
27.11.2016

2018/242

01.08.2019
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
30.07.2019

2019/256

26.10.2019
Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
18.12.2018

2019/255

26.10.2019
Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
18.02.2019

2019/157

15.06.2019
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse)
03.01.2019

2019/156

15.06.2019
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter
06.02.2019

2019/176

15.06.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
09.12.2018

2019/134

01.06.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering
06.09.2018

2019/023

09.02.2019
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
06.12.2018
Skipsgjenviningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
06.12.2018
Skipsopphuggingsforordningen: endringsbestemmelser om søknader for anlegg i tredjeland
07.01.2016

2018/260

06.12.2018
Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer
25.06.2005

2012/028

01.05.2012
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
20.10.2018

2018/183

20.10.2018
24.09.2018
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
16.03.2018

2018/166

07.07.2018
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming
14.11.2017

2018/028

01.08.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
01.01.2018

2018/100

28.04.2018
Svoveldirektivet: reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering)
10.06.2016

2018/029

10.02.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri
20.07.2016

2017/107

01.06.2018
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
15.12.2017

2018/057

24.03.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast
25.11.2016

2018/074

24.03.2018
01.06.2017
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.12.2017

2018/018

10.02.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser
16.12.2016

2018/030

10.02.2018
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
24.07.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler
01.09.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Godkjenning av den frivillige ordningen "REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
12.08.2022

2017/231

16.12.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner
16.12.2016

2017/205

28.10.2017
01.06.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer
25.11.2016

2017/205

28.10.2017
01.06.2016
Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett
10.06.2009

2012/140

14.07.2012
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
23.03.2017

2017/136

08.07.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for intensiv fjørfeavl eller svineavl
13.03.2017

2017/148

08.07.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
24.02.2017

2017/147

08.07.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus
22.02.2017

2017/108

14.06.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte plater
14.12.2015

2016/100

01.07.2017
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
28.08.2016

2017/032

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Drikkevannsdirektivet: endringsbestemmelser
27.10.2017

2016/157

27.10.2017
30.01.2017
Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser
24.04.2013

2013/050

30.04.2013
Miljøvirkningsdirektivet: revisjon
16.05.2017

2015/117

16.05.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
05.03.2016

2016/158

09.07.2016
Biocider: avslag på godkjenning av triklosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av 2-butanon, peroksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1 og 2
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 4, 6 og 13
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 4, 6, 11, 12 og 13
22.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 6 og 9
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 3 og 11
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av cybutryn som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduker i produkttype 21
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
07.12.2015

2016/057

19.03.2016
Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking
31.12.2016

2016/031

06.02.2016
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata
31.12.2014

2016/030

06.02.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
01.01.2017

2015/303

12.12.2015
Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg
31.07.2016

2015/285

01.07.2016
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i intravaskulære utralydbildesystemer
10.04.2015

2015/179

11.07.2015
Unntaksbestemmelser for bruk av bly i visse typer medisinsk utstyr
30.04.2015

2015/179

11.07.2015
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser
13.05.2015

2015/181

11.07.2015
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og ftalater
23.03.2015

2015/182

11.07.2015
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
01.04.2014

2015/180

11.07.2015
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
13.02.2015

2015/169

12.06.2015
Grunnvannsdirektivet: endring av vedlegg II
11.07.2016

2015/067

11.07.2016
Vanndirektivet: endringsbestemmelser om overvåkingsmetoder for overflatevann
20.05.2016

2015/066

20.05.2016
Godkjenning av cyproconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
20.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av syntetisk amorft silisiumdioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av transfluthrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
20.05.2014

2014/218

01.11.2014
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
15.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av laurinsyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av ethylbutylacetylaminopropionat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Markedsføring av biocidholdige produkter: aktive stoffer som skal undersøkes under vurderingsprogrammet
01.09.2013

2014/015

01.06.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser
31.03.2013

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser
31.03.2012

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: inkludering av saltsyre som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: inkludering av margosaekstrakt som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: inkludering av metylnonylketon som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Godkjenning av kobberforbindelsen Cu-HDO som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av S-methopren som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av octansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av jodforbindelser som aktive stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av decansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Bruk av zineb i biocidholde produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om auksjoneringstidspunkter
08.01.2014

2014/140

28.06.2014
Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy
22.08.2013

2014/103

17.05.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for et ammoniumklorid
01.02.2015

2013/165

09.10.2013
Godkjenning av nonansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av tebukonazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
24.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av etofenprox som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av benzosyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
01.01.2015

2019/160

15.06.2019
14.12.2018
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
21.07.2004

2002/090

21.07.2004
01.04.2005
Avfallsdirektivet
12.12.2010

2011/085

01.11.2012
01.01.2016
Avløpsdirektivet
30.06.1993
01.01.1994
01.07.2004
Inspiredirektivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon
15.05.2009

2010/055

01.07.2011
03.09.2010
Avfallstransportforordningen
12.07.2007

2008/073

01.04.2010
01.05.2010
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter
06.06.2011

2012/152

27.07.2012
Kvotedirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter
31.12.2003

2007/146

01.01.2008
03.02.2009
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
01.01.2020

2020/103

15.07.2020
15.07.2020
Miljøinformasjonsdirektivet
14.02.2005

2003/123

01.02.2006
01.01.2004
Miljøansvarsdirektivet
30.04.2007

2009/017

01.07.2013
14.06.2013
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (revisjon)
14.02.2014

2015/195

01.04.2019
01.01.2016
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i visse platinaelektroder for måling av ledningsevne
01.04.2021

2020/076

13.06.2020
02.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for seksverdig krom til antikorrosjonsmiddel i absorpsjonskjøleskap
01.04.2021

2020/076

13.06.2020
02.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse håndholdte forbrenningsmaskiner
01.04.2021

2020/076

13.06.2020
02.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør
01.09.2020

2020/076

13.06.2020
02.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr
01.04.2021

2020/076

13.06.2020
02.07.2020
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko
29.09.2019

2019/322

14.12.2019
19.06.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler
03.02.2020

2020/077

13.06.2020
15.06.2020
Avslag på godkjenning av Vitis vinifera cane tannins som basisstoff i plantevernmidler
29.01.2020

2020/077

13.06.2020
15.06.2020
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
29.12.2019

2020/077

13.06.2020
15.06.2020
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler
14.12.2011

2014/208

01.06.2015
01.06.2015
Plantevernmiddelforordningen
14.06.2011

2014/203

01.06.2015
01.06.2015
CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
24.11.2019

2020/084

13.06.2020
17.06.2020
EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet)
22.12.2003

2007/125

01.05.2009
Biocidforordningen
01.09.2013

2013/225

18.04.2017
Deponidirektivet
16.07.2001

2001/056

01.04.2002
01.05.2002
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8
18.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020
Biocider: avslag på godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
17.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020
Biocider: avslag på godkjenning av sølvkobberzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
18.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020
Biocider: avslag på godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 9
15.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkter av type 8
16.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
16.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
17.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol
31.10.2019

2019/225

28.09.2019
04.05.2020
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
21.07.2019

2020/046

21.03.2020
30.03.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
20.10.2019

2020/034

21.03.2020
23.03.2020
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
01.11.2019

2020/034

21.03.2020
23.03.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler
03.10.2019

2020/032

21.03.2020
23.03.2020
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
17.10.2019

2020/034

21.03.2020
23.03.2020
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler
01.08.2019

2020/033

21.03.2020
23.03.2020
Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler
01.07.2019

2020/033

21.03.2020
23.03.2020
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler
01.09.2019

2020/033

21.03.2020
23.03.2020
Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler
30.06.2019

2020/033

21.03.2020
23.03.2020
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler
24.07.2019

2020/033

21.03.2020
23.03.2020
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet dimetenamid-p i plantevernmidler
01.09.2019

2020/033

21.03.2020
23.03.2020
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
30.05.2019

2020/034

21.03.2020
23.03.2020
Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler
20.05.2019

2020/031

21.03.2020
23.03.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler
08.07.2019

2020/035

21.03.2020
23.03.2020
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest
30.10.2019

2020/030

21.03.2020
23.03.2020
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om registrering etter innfasingsperioden
30.10.2019

2020/011

08.02.2020
12.02.2020
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
16.10.2019

2020/010

08.02.2020
12.02.2020
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i loddemateriale brukt i visse forbrenningsmotorer
01.05.2020

2020/009

01.05.2020
12.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av D-fruktose som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av ost som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av konsentrert eplesaft som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av honning som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av eggepulver som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av Saccharomyces cerevisiae som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av eddik som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av DEHP som mykner i gummimateriale
01.05.2020

2020/009

01.05.2020
ELV-direktivet om utrangerte kjøretøy
01.07.2002

2002/162

01.08.2002
01.07.2002
Miljøvirkningsdirektivet (til 2012)
03.07.1988
01.01.1994
13.12.1996
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
01.01.2019

2019/320

14.12.2019
09.01.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
01.01.2019

2019/320

01.01.2021
09.01.2020
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal
27.08.2019

2019/295

14.12.2019
13.12.2019
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere
02.07.2019

2019/296

14.12.2019
07.12.2019
Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa
11.06.2010

2011/121

01.11.2012
24.06.2011
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.)
02.06.2019

2019/298

14.12.2019
16.12.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffer (alfa-cypermetrin m.fl.)
28.05.2019

2019/298

14.12.2019
16.12.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler
01.08.2019

2019/298

14.12.2019
16.12.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler
01.08.2019

2019/298

14.12.2019
16.12.2019
Avslag på forlenget godkjenning av klortalonil som aktivt stoff i plantevernmidler
20.05.2019

2019/298

14.12.2019
16.12.2019
Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler
14.04.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler
21.03.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler
20.03.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.)
30.03.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.)
10.03.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.)
18.03.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
08.07.2019

2019/324

14.12.2019
14.12.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data
08.07.2019

2019/324

14.12.2019
14.12.2019
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
20.12.2018

2019/325

14.12.2019
14.12.2019
EUs miljømerke: endringsbestemmelser for fjernsyn, vekstmidler, jordforbedringsmidler og dekningsmaterialer rundt planter
23.07.2019

2019/319

14.12.2019
Miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer: oppheving av rettledning
10.12.2018

2019/323

14.12.2019
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland
05.01.2019

2019/245

28.09.2019
02.12.2019
Kvalitetskrav til bensin og diesel
01.01.2000

2001/090

14.07.2001
01.01.2005
Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2)
25.06.2011

2012/115

01.06.2013
03.07.2013
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
08.07.2019

2019/267

26.10.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18
14.07.2019

2019/228

28.09.2019
27.09.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8
08.07.2019

2019/228

28.09.2019
27.09.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin
14.05.2019

2019/227

28.09.2019
27.09.2019
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14
14.05.2019

2019/227

28.09.2019
27.09.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP)
17.10.2020

2019/226

17.10.2020
04.10.2010
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler
01.05.2019

2019/244

28.09.2019
01.10.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler
01.05.2019

2019/244

28.09.2019
01.10.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer
30.03.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.)
08.02.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler
20.02.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler
19.02.2019

2019/229

28.09.2019
30.09.2019

Sider