Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av benzosyre i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter: endringsbestemmelser
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til regjøringsmidler til harde overflater (revisjon)
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler (revisjon)
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til oppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)
Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner (revisjon)
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler (revisjon)
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler
01.08.2017
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler
07.06.2017
Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler
01.07.2017
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler
01.06.2017
Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler
01.07.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147 i plantevernmidler
06.06.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005 i plantevernmidler
07.06.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler
01.06.2017
Fornyet godkjenning av flazasulfuron i plantevernmidler
01.08.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser
06.07.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder
06.07.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer
06.07.2018
Avfallsforordningen: endringsbestemmelse om egenskapen HP 14 (økotoksisk)
05.07.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre
04.07.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
04.07.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner
16.12.2016
01.06.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer
25.11.2016
01.06.2016
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast
25.11.2016
01.06.2017
Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp
02.06.2017
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt
09.05.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
24.02.2017
Kvikksølvforordningen
01.01.2018
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
01.06.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler
08.06.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler
18.06.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for alfa-cypermethrin og 30 andre aktive stoffene
07.06.2017
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer
09.05.2017
Biocider: godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
31.05.2017
Biocider: godkjenning av pyrogen, syntetisk amorft silisiumdioksid, nano, overflatebehandlet som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
31.05.2017
Biocider: godkjenning av silisiumdioksid (kiselgur) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
31.05.2017
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5
31.05.2017
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
18.05.2017
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015
19.05.2017
Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler
21.03.2017
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet buprofezin i plantevernmidler
21.03.2017
Avslag på godkjenning av Pseudozyma flocculosa stamme ATCC 64874 som aktivt stoff i plantevernmidler
24.03.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler
01.05.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1" i plantevernmidler
29.03.2017
Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler
21.03.2017
Avslag på godkjenning av cyclaniliprol som aktivt stoff i plantevernmidler
21.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler
29.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler
30.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler
31.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler
29.03.2017
Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler
03.04.2017
Ozonforordningen: endringsbestemmelser
19.04.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
14.04.2017
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om sertifikatet om farlige materialer
09.01.2017
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start
09.01.2017
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om listen over opphuggingsanlegg
09.01.2017
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen
09.01.2017
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om opphuggingssertifikatet
09.01.2017
Vilkår for bruk av sulfonylfluorid som aktivt stoff i plantevernmidler
09.03.2017
Takdirektivet: reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft (revisjon)
01.07.2018
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon)
01.01.2015
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser
16.12.2016
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om samsvarserklæring for kjøle-, klima- og varmepumpeutstyr
01.01.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avløpsvann og avgasser
29.06.2016
Svoveldirektivet: reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering)
10.06.2016
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
25.11.2014
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av produkter og utstyr
08.12.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om personell som utfører arbeid på elektriske brytere
08.12.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av personer og bedrifter vedrørende kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg
08.12.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer
08.12.2015
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg
19.12.2017
Utendørsstøydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder
31.12.2018
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
10.09.2017
Drivstoffkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetoder og rapporteringskrav
21.04.2017
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
02.04.2015

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
23.03.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
24.02.2017
Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
01.04.2017
Avslag på godkjenning Satureja montana L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
03.03.2017
Avslag på godkjenning Origanum vulgare L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
03.03.2017
Bærekraftskriterier for biodrivstoff: definisjon av gressmark med stort biologisk mangfold
01.10.2015
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer
27.11.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for intensiv fjørfeavl eller svineavl
13.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet oxathiapiprolin i plantevernmidler
03.03.2017
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelse om Østerrike som medrapportør for vudering av metaldehyd
03.03.2017
Avslag på fornyet godkjenning av linuron som aktivt stoff i plantevernmidler
03.03.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet thiabendazol i plantevernmidler
01.04.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
11.10.2016
Utløp av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb i plantevernmidler
12.12.2016
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
08.12.2016
Avslag på godkjenning av tricyclazol som aktivt stoff i plantevernmidler
04.11.2016
Skipsopphuggingsforordningen
31.12.2015
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
01.01.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabilisitetsreserve
29.10.2015

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
CO2-utslippsskrav for personbiler
01.01.2010

2017/109

03.01.2012
CO2-utslippskrav til varebiler
03.06.2011

2017/111

CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013
27.01.2015

2017/109

CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp
02.05.2014

2017/111

CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
14.05.2014

2017/111

Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio
18.11.2013

2017/111

Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
08.05.2013

2017/109

Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
08.05.2013

2017/109

Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler
01.03.2013

2017/111

CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
23.03.2014

2017/111

CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser
08.04.2014

2017/109

Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser
26.05.2012

2017/109

CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
07.04.2012

2017/111

CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre
13.03.2012

2017/111

Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
15.08.2011

2017/109

CO2-utslippsstandarder for personbiler: unntaksbestemmelser
16.02.2011

2017/109

03.01.2012
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler
15.12.2010

2017/109

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri
20.07.2016

2017/107

WEEE-direktivet (revisjon): kassering av elektriske og elektroniske produkter
14.02.2014

2015/195

01.01.2016
Seveso-direktivet (revisjon): Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer
01.06.2015

2015/193

Miljøkriminalitetsdirektivet: strafferettslig vern av miljøet
26.12.2010

2015/191

Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap
01.07.2013

2015/018

Utslipp og kvoter for sivil luftfart: endringsbestemmelser knyttet til Kroatias EU-medlemskap
25.06.2014

2014/294

Stoffblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Miljø: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser
02.06.2012

2013/074

Krav til registrering av produsenter av batterier og akkumulatorer
28.08.2009

2010/046

24.10.2012

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus
22.02.2017

2017/108

14.06.2017
CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited: endringsbestemmelser
02.06.2014

2017/112

Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer
25.06.2005

2012/028

01.05.2012
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte plater
14.12.2015

2016/100

01.07.2017
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter
06.06.2011

2012/152

27.07.2012
Miljøvirkningsdirektivet
17.02.2012

2012/230

08.12.2012
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
28.08.2016

2017/032

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Drikkevannsdirektivet: endringsbestemmelser
27.10.2017

2016/157

27.10.2017
30.01.2017
Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser
24.04.2013

2013/050

30.04.2013
Miljøvirkningsdirektivet: revisjon
16.05.2017

2015/117

16.05.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
05.03.2016

2016/158

09.07.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): endringsbestemmelser om sement, kalk og magnesiumoksid
29.04.2013

2015/229

01.08.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om garving av skinn
04.03.2013

2015/229

01.08.2016
Biocider: avslag på godkjenning av triklosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av 2-butanon, peroksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1 og 2
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 4, 6 og 13
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 4, 6, 11, 12 og 13
22.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 6 og 9
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 3 og 11
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av cybutryn som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduker i produkttype 21
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
07.12.2015

2016/057

19.03.2016
Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking
31.12.2016

2016/031

06.02.2016
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata
31.12.2014

2016/030

06.02.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
01.01.2017

2015/303

12.12.2015
Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Liste over stoffer i vann som skal overvåkes
13.04.2015

2015/320

12.12.2015
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg
31.07.2016

2015/285

01.07.2016
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i intravaskulære utralydbildesystemer
10.04.2015

2015/179

11.07.2015
Unntaksbestemmelser for bruk av bly i visse typer medisinsk utstyr
30.04.2015

2015/179

11.07.2015
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser
13.05.2015

2015/181

11.07.2015
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og ftalater
23.03.2015

2015/182

11.07.2015
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
01.04.2014

2015/180

11.07.2015
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
13.02.2015

2015/169

12.06.2015
Grunnvannsdirektivet: endringsbestemmelser
11.07.2016

2015/067

14.07.2016
Vanndirektivet: endringsbestemmelser om overvåkingsmetoder for overflatevann
20.05.2016

2015/066

20.05.2016
Godkjenning av cyproconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
20.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av syntetisk amorft silisiumdioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av transfluthrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
20.05.2014

2014/218

01.11.2014
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
15.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av laurinsyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av ethylbutylacetylaminopropionat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Markedsføring av biocidholdige produkter: aktive stoffer som skal undersøkes under vurderingsprogrammet
01.09.2013

2014/015

01.06.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser
31.03.2013

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser
31.03.2012

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: inkludering av saltsyre som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: inkludering av margosaekstrakt som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: inkludering av metylnonylketon som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Godkjenning av kobberforbindelsen Cu-HDO som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av S-methopren som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av octansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av jodforbindelser som aktive stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av decansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Bruk av zineb i biocidholde produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om auksjoneringstidspunkter
08.01.2014

2014/140

28.06.2014
Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy
22.08.2013

2014/103

17.05.2014
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia
10.11.2012

2014/102

17.05.2014
01.08.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for et ammoniumklorid
01.02.2015

2013/165

09.10.2013
Godkjenning av nonansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av tebuconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
24.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av etofenprox som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av benzosyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av aluminiumfosfid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av kobbersulfatpentahydrat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for propikonazol
25.10.2013

2014/043

01.06.2014
Bruk av cypermethrin i biocidholde produkter
23.10.2013

2014/043

01.06.2014
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
09.02.2014

2014/056

09.04.2014
Godkjenning av bromeddiksyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser for Kroatia
07.09.2013

2014/056

09.04.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
23.07.2011

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
07.10.2010

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser
04.11.2009

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen
18.12.2007

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser
13.08.2013

2014/032

15.02.2014
Biociddirektiv: endringsbestemmelser om hydrogencyanid
01.10.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser om nonansyre
01.10.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: oppføring av cis-tricos-9-en som aktivt stoff
01.10.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: inkludering av flufenoxuron som aktivt stoff
01.02.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for klorfenapyr
01.05.2015

2013/224

01.05.2015
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser
12.11.2010

2013/238

14.12.2013
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
26.08.2010

2012/212

08.12.2012
27.11.2013
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
26.08.2010

2012/211

08.12.2012
27.11.2013
Forbud mot bruk av biocider som inneholder formaldehyd til konserveringsmiddel i dyrefôr
01.07.2015

2013/194

01.07.2015
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
30.09.2013

2013/197

09.11.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser om forbud mot visse produkter
01.02.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektiv: endringsbestemmelser om bifenthrin
01.05.2013

2013/139

16.07.2013
Ny frist for dokumentasjon angående visse biocider
11.09.2012

2013/066

04.05.2013
Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet naled
01.11.2012

2013/066

04.05.2013
Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet dichlovos
30.05.2012

2013/066

04.05.2013
Administrerende medlemsstat for luftfartsselskaper i forbindelse med kvotepliktige luftfartsaktiviteter
12.02.2013

2013/096

04.05.2013
Bruk av kadmium og bly i elektrisk og elektronisk utstyr
30.09.2011

2013/068

04.05.2013
Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2): rapporteringsskjema
03.03.2011

2012/186

01.06.2013
Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser
27.09.2012

2012/235

01.01.2013

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser
04.02.2015

2017/104

14.06.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til turistinnkvartering
22.02.2017

2017/108

14.06.2017
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelse om korreksjonsfaktor
01.03.2017

2017/110

14.06.2017
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
21.07.2004

2002/090

21.07.2004
01.04.2005
Miljøansvarsdirektivet
30.04.2007

2009/017

01.07.2013
14.06.2013
Kvalitetskrav til bensin og diesel
01.01.2000

2001/090

14.07.2001
01.01.2005
Nitratdirektivet: beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat i landbruk
19.12.1993
01.01.1994
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for deka-BDE
02.03.2017

2017/089

06.05.2017
06.05.2017
EUs miljøhandlingsprogram til 2020
01.01.2014

2017/102

06.05.2017
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy
04.12.2010

2013/173

01.07.2017
01.01.2017
Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler
01.07.2004

2005/144

03.12.2005
06.03.2005
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
01.06.2008

2008/025

05.06.2008
30.05.2008
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyre for godkjenning av aktive stoffer i biocidprodukter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
18.04.2017
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avgifter og gebyrer til Det europeiske kjemikaliebyrået
09.07.2013

2014/044

01.06.2014
18.04.2017
Informasjonskrav for godkjenning av biocidprodukter
23.09.2013

2014/043

01.06.2014
18.04.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om vurdering av eksisterende aktive stoffer
20.08.2013

2014/015

01.06.2014
18.04.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter
01.09.2013

2014/218

01.11.2014
18.04.2017
Biocidforordningen: endringer av godkjenninger
01.09.2013

2014/044

01.06.2014
09.07.2014
Biocidforordningen: revisjon av direktivet om omsetning og bruk av biocidholdige produkter
01.09.2013

2013/225

18.04.2017
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler
14.12.2011

2014/208

01.06.2015
01.06.2015
Avfallsdirektivet
12.12.2010

2011/085

01.11.2012
01.01.2016
Utendørsstøydirektivet
18.07.2004

2003/160

18.07.2004
01.01.1995
Godkjenning av solsikkeolje som hovedingrediens i plantevernmidler
02.12.2016

2017/056

18.03.2017
20.03.2017
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i plantevernmidler
16.09.2016

2017/055

18.03.2017
20.03.2017
Fornyet godkjenning av thifensulfuron-metyl i plantevernmidler
01.11.2016

2017/055

18.03.2017
20.03.2017
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i plantevernmidler
06.07.2016

2017/055

18.03.2017
20.03.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer
06.07.2016

2017/055

18.03.2017
20.03.2017
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter
31.12.2003

2007/146

01.01.2008
03.02.2009
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for L(+)-melkesyre
06.01.2017

2017/054

18.03.2017
18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for pereddiksyre
06.01.2017

2017/054

18.03.2017
18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for epsilon-momfluortrin
06.01.2017

2017/054

18.03.2017
18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for piperonylbutoksid
06.01.2017

2017/054

18.03.2017
18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent kalk
25.11.2016

2017/053

18.03.2017
18.03.2017
Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler
01.01.2012

2013/045

01.02.2014
01.01.2012
ELV-direktivet om utrangerte kjøretøy
01.07.2002

2002/162

01.08.2002
01.07.2002
Godkjenning av cyantraniliprol i plantevernmidler
14.09.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Godkjenning av isofetamid i plantevernmidler
15.09.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Fornyet godkjenning av picolinafen i plantevernmidler
01.11.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Fornyet godkjenning av ethofumesat i plantevernmidler
01.11.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat
22.08.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler
01.07.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Godkjenning av Trichoderma atroviride stamme SC1 i plantevernmidler
06.07.2016

2016/238

03.12.2016
14.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for sitronsyre
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for cyfluthrin
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for en stamme av Bacillus thuringiensis
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorokresol (for produkttyper 1, 2, 3, 6 og 9)
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorkresol (for produkttype 13)
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent dolomittkalk
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydrert dolomittkalk
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydratkalk
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for coco-alkyltrimetylammoniumklorid
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
28.04.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollerer bestanden av rugende fugler
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
01.11.2016

2017/028

04.02.2017
04.02.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for bisphenol A
02.01.2017

2017/027

04.02.2017
04.02.2017
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
06.12.2016

2017/043

04.02.2017
Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll: endringsbestemmelser om miljøkontrollørers meldeplikt
29.09.2016

2017/042

04.02.2017
Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2)
25.06.2011

2012/115

01.06.2013
03.07.2013
Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp
01.01.2013

2012/235

01.01.2013
26.10.2012
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kadmiumanoder til visse sensorer
30.04.2017

2016/175

24.09.2016
16.01.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i loddematerialer i visse typer utstyr
30.04.2017

2016/175

24.09.2016
16.01.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om visse stoffer i medisinsk utstyr
06.11.2017

2016/146

28.02.2017
16.01.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser
24.06.2015

2015/215

22.07.2019
16.01.2017
Retningslinjer for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
07.11.2002

2007/127

01.11.2010
01.11.2010
Avslag på godkjenning av isoproturon som virksomt stoff i plantevernmidler
01.07.2016

2016/237

03.12.2016
06.12.2016
Avslag på godkjenning av amitrol som aktivt stoff i plantevernmidler
01.07.2016

2016/237

03.12.2016
06.12.2016
Avslag på godkjenning av triasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
01.07.2016

2016/237

03.12.2016
06.12.2016
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler
29.04.2016

2016/236

03.12.2016
06.12.2016
Godkjenning av basisstoffet diammoniumfosfat i plantevernmidler
29.04.2016

2016/236

03.12.2016
06.12.2016
Godkjenning av basisstoffet myse i plantevernmidler
02.05.2016

2016/236

03.12.2016
06.12.2016
Vanndirektivet
22.12.2003

2007/125

01.05.2009
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenacoum
08.08.2016

2016/234

03.12.2016
03.12.2016
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad
08.07.2016

2016/234

03.12.2016
03.12.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
11.10.2016

2016/235

03.12.2016
03.12.2016
Bestemmelser om tildeling av gratis utslippskvoter til luftfartsselskaper
08.06.2016

2016/252

03.12.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til PCer, bærbare PCer og nettbrett
01.09.2016

2016/250

03.12.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til møbler
24.08.2016

2016/251

03.12.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til fottøy
29.08.2016

2016/250

03.12.2016
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om enzymet subtilisin
01.12.2012

2016/240

03.12.2016
Krav til tildeling av EUS miljømerke for dyrkingsmedier, jordforbedringsmidler og jorddekke
10.12.2015

2016/248

03.12.2016
Miljøvirkningsdirektivet (til 2012)
03.07.1988
01.01.1994
13.12.1996
Emballasjedirektivet
30.06.1996

1995/067

30.06.1996
01.07.1994
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
01.02.2018

2016/209

29.10.2016
29.10.2016
Drikkevannsdirektivet
25.12.2000

2001/007

01.02.2001
01.01.2002
Forlenget godkjenning av acibenzolar-S-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
01.04.2016

2016/182

24.09.2016
29.09.2016
Godkjenning av pinoxaden som aktivt stoff i plantevernmidler
05.04.2016

2016/181

24.09.2016
29.09.2016
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat i plantevernmidler
13.04.2016

2016/183

24.09.2016
29.09.2016
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat i plantevernmidler
13.04.2016

2016/183

24.09.2016
29.09.2016
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
22.03.2016

2016/147

09.07.2016
09.07.2016
Biocider: godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06 til bruk i produkttype 3
26.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol til bruk i produkttype 3
26.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016
Biocider: godkjenning av granulert kobber til bruk i produkttype 8
27.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016
Biocider: godkjenning av et reaksjonsprodukter med kloreddiksyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
26.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016
Biocider: godkjenning av 2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril (DBDCB) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 6
26.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016
Biocider: godkjenning av tolylfluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 7
26.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016
Biocider: godkjenning av didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 8
27.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016
Biocider: godkjenning av cyromazin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
21.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016
Biocider: godkjenning av kobberflak som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
26.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016
Biocider: godkjenning av dikobberoksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
26.07.2016

2016/180

24.09.2016
24.09.2016

Sider