Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Grenseverdier for PAH-innhold i granulater og flak på kunstgressbaner, lekeplasser eller sportsarenaer
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om N,N-dimetylformamid
Bærekraftig drivstoff til luftfart
CO2-utslipp for personbiler og varebiler: oppdaterte bestemmelser om overvåking og innrapportering av opplysninger
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) i brannskum
Registrering, godkjenning og begrensning av kjemikaler (REACH) - endring av vedlegg VII til XI
Batteridirektivet (revisjon)
CO2-grensetilpasningsmekanisme (klimatoll)
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om 'Dekloran Pluss'
Emballasjedirektivet (revisjon)
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorofenol, inkludert salter og estere
Støydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger
Bruk av standardmetoder for dokumentasjon av produkters og tjenesters miljøavtrykk
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav til sement, betong, gips, maling og petroleumsprodukter
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om tatoveringskjemikalier
Unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet polyvinyllklorid (PVC)
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder (fornyelse)
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om egenskapen miljøfare (HP14)
Minstekrav til miljøinspeksjoner
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for biologisk nedbrytbart avfall
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for plastavfall
Driftsforbud for luftfartøysoperatører som ikke overholder pliktene under EUs kvotesystem
Felleseuropeisk referanseverdi for tildeling av vederlagsfrie CO2-kvoter for luftfart
Auksjonering av CO2-kvoter fra 2013

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om måling og rapportering av gjenbruk
Innsatsfordelingsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
Godkjenning av ekstrakt fra løkpæren Allium cepa L. som basisstoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av karbondioksid som basisstoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet etoksazol som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av bruk av det aktive stoffet kiselgur i plantevernmidler
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser om plastavfall
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelse om stoffgruppe i forbindelse med covid-19-pandemien
Persistente organiske miljøgifter: ytterligere endringsbestemmelser om perfluorooktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av stoffer i tatoveringsfarger eller permanent sminke
Kriterier for tildeling av EU-miljømerket til harde dekker
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret som følge av LULUCF-forordningen
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet mancozeb i plantevernmidler
Biociddirektivet: inkludering av sitronsyre som aktivt stoff
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevermidler (1-dekanol m.fl.)
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: gjennomføringsbestemmelser om referansenivåer for skog i 2021-2025
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om informasjonskrav, dyreforsøk og hormonforstyrrende egenskaper
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser om overvåkingsparametre og prøvingsprosedyre
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmeler som ikke godkjente hjelpestoffer
Kjemikalieregelverket REACH: forbud mot blyhagl i og rundt våtmarksområder
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for overflatebehandling med organiske løsningsmidler
Plantevernmidlers virkning på honningbier
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogen-sirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
Biocider: godkjenning av produktfamilien "Contec IPA Product Family"
Biocider: godkjenning av produktfamilien "Pal IPA Product Family"

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om visse unntak for bruk av bly og blyforbindelser i komponenter
05.04.2020
Godkjenning av en frirullingsfunksjon for visse personbiler for reduksjon av CO2-utslipp
08.12.2020
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen
21.12.2020
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker, kontorartikler av papir og papirbæreposer
21.12.2020
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til elektroniske skjermer
21.12.2020
Miljømerking av tekstilprodukter og fottøy: forlengelse av gyldigheten av kriteriene
21.12.2020
Avslag på godkjenning av topramezon som basisstoff i plantevernmidler
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
01.01.2021
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (7. versjon)
02.12.2020
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav knyttet til helsemessige nødsituasjoner
14.11.2020
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser: endringsbestemmelser om skreddersydde malinger
14.11.2020
Godkjenning av reaksjonsmasse av pereddiksyre (PAA) og peroksid oktansyre til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4
17.12.2020
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
20.10.2020
Avslag på godkjenning av klorofen til bruk i biocidprodukter av type 2
16.12.2020
Godkjenning av formaldehyd som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 2 og 3
16.12.2020
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
18.10.2020
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om dikofol
07.09.2020
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om perfluoroktansulfonsyre og dens derivater
07.09.2020
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for fornying av godkjenninger
27.03.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser for 2021
08.12.2020
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om visse hybride elkjøretøyer
24.11.2020
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav
16.09.2020
Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler
17.09.2020
Utløp av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (kalsiumfosifid m.fl.)
26.11.2020
Avslag på fornyet godkjenning av tiofanatmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
19.10.2020
Vilkår for godkjenning av azadiraktin som aktivt stoff i plantevernmidler
06.10.2020
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av omfanget av matavfall
22.12.2019
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering om avfallsdata
10.06.2019
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet bromoksynil i plantevernmidler
17.09.2020
Avslag på forlenget godkjenning av etametsulfuronmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
05.10.2020
Avslag på forlenget godkjenning av benalaksyl som aktivt stoff i plantevernmidler
05.10.2020
Inkludering av visse aktive stoffer (karbetamid m.fl.) på listen over stoffer i plantevernmidler som bør erstattes
07.10.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (aluminiumammoniumsulfat m.fl.)
07.08.2020
Avslag på fornyet godkjenning av fenamifos som aktivt stoff i plantevernmidler
23.09.2020
Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i plantevernmidler
01.10.2020
Mineralavfallsdirektivet: retningslinjer for inspeksjon
16.03.2020
Godkjenning av icaradin som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 19
13.08.2020
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
05.08.2020
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
05.08.2020
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av akrolein til bruk i produkttype 8
05.08.2020
Støydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger
31.12.2021
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
30.07.2020
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av observasjonsliste for stoffer i vann
26.08.2020
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av diisocyanater
24.08.2020
Kvotedirektivet (ETS) om handel med CO2-kvoter: ekskludering av flyginger fra Sveits i kvotesystemet
01.01.2020
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om sikkerhetsdatablad
01.01.2021
Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler
22.06.2020
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning
23.12.2019
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om perfluorooktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
04.07.2020
Minstekrav til gjenbruk av vann
26.06.2023
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om andelen av saker som skal kontrolleres
28.04.2020
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av opplysninger
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om heksavalent krom i absorpsjonskjøleskap i campingbiler
05.04.2020
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav
09.01.2020
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsformatet
16.05.2019
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler: endringsbestemmelser om risikoindikatorer
05.06.2019
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
18.06.2019
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
10.11.2019
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering
31.10.2019
Deponidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering av kommunalt avfall
Auksjoneringsforordningen for CO2-kvoter: tilpasningsbestemmelser
28.11.2019
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering
12.11.2019
Avfallsdirektivet: utfyllende bestemmelser for ensartet måling av omfanget av matavfall
17.10.2019
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer
14.08.2019
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser
02.08.2021
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret i forbindelse med innsatsfordelingen
01.01.2021
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
01.01.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode
Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming
26.06.2019
Persistente organiske miljøgifter (POPs) (revisjon)
15.07.2019
Reduksjon av plast i miljøet
03.07.2021
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale programmer
01.11.2018
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat
01.01.2020
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
05.07.2020
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser
05.07.2020
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importskjemaer
01.01.2018
Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp
02.06.2017

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
19.11.2020
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: verifisering og korrigering av data
11.08.2020
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyriproksyfen i plantevernmidler
01.08.2020
Om avslag på godkjenning av det aktive stoffet beta-cyflutrin i plantevernmidler
19.07.2020
Godkjenning av jernpyrofosfat som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
03.08.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for tre stammer av Phlebiopsis gigantea som aktive stoffer med lav risiko i plantevernmidler
01.09.2020
Godkjenning av basisstoffet kumelk i plantevernmidler
30.07.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for beflubutamid m.fl. i plantevermidler
26.06.2020
Godkjenning av L-cystein som basisstoff i plantevernmidler
02.06.2020
Avslag på godkjenning av propolisekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
02.06.2020
Det aktive stoffet karvon i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer
16.05.2020
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet foramsulfuron i plantevernmidler
01.06.2020
Godkjenning av det aktive stoffet metalaksyl-M i plantevernmidler med begrensninger for behandling av frø
01.06.2020
Godkjenning av Lavandulyl senecioate som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler
03.06.2020
Avslag på godkjenning av røtter av Saponaria officinalis L. som basisstoff i plantevernmidler
02.06.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler
09.04.2020
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2016-2018
19.11.2020
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
16.08.2020
Kvikksølvforordningen
01.01.2018
Kjemikalieforordningen REACH: gjennomføringsbestemmelser om ajourføringsforpliktelser
01.11.2020
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av svensk versjon
28.10.2020
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser
27.08.2020
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
27.08.2020
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om biler som bruker alternativt drivstoff
29.06.2020
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
05.07.2020
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler
27.02.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om IOC-bestemmelser om utsplipp fra luftfart
20.10.2019
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
01.03.2022
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (14. ATP)
01.10.2021
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
03.02.2020
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser om utvidelse av unntaket for sinkoksid som konserverende stabiliseringsmiddel
27.04.2020
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for næringsmiddel- og meieriindustrien
24.12.2019
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg
19.12.2017
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft (revisjon)
01.07.2018
Deponidirektivet: endringsbestemmelser
05.07.2020
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet
27.11.2019
Kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering av stoffer til autorisasjonsordningen
27.02.2020
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
29.07.2018
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om sektorer utsatt for karbonlekkasje i 2021-2030
01.01.2021
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt
09.05.2017

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
CO2-utslippskrav til person- og varebiler
01.01.2020

2020/168

23.10.2020
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
09.07.2018

2019/269

Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
17.06.2019

2020/143

Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildelinger for perioden 2021-2030
28.02.2019

2020/144

Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020
08.04.2018

2020/112

Miljøkriminalitetsdirektivet: strafferettslig vern av miljøet
26.12.2010

2015/191

Seveso III-direktivet: Kontroll med faren for større ulykker med farlige stoffer
01.06.2015

2015/193

Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap
01.07.2013

2015/018

Utslipp og kvoter for sivil luftfart: endringsbestemmelser knyttet til Kroatias EU-medlemskap
25.06.2014

2014/294

Stoffblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Miljø: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser
02.06.2012

2013/074

Krav til registrering av produsenter av batterier og akkumulatorer
28.08.2009

2010/046

24.10.2012

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
LULUCF-forordningen: inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
09.07.2018

2019/269

11.03.2020
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for avfallshåndtering
12.08.2020

2020/166

24.10.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om gratiskvoter
24.11.2019

2020/167

24.10.2020
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer
15.07.2018

2020/155

24.10.2020
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
18.12.2019

2020/104

15.07.2020
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
02.04.2015

2019/321

01.08.2020
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
10.09.2017

2019/074

01.08.2020
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
24.11.2019

2020/084

13.06.2020
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering
12.09.2019

2020/045

21.03.2020
08.06.2020
Miljøvirkningsdirektivet
17.02.2012

2012/230

08.12.2012
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
19.12.2019

2020/037

21.03.2020
Miljørapportering: teknisk oppdatering
04.07.2018

2020/040

21.03.2020
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer
27.11.2016

2018/242

01.08.2019
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
30.07.2019

2019/256

26.10.2019
Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
18.12.2018

2019/255

26.10.2019
Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
18.02.2019

2019/157

15.06.2019
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse)
03.01.2019

2019/156

15.06.2019
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter
06.02.2019

2019/176

15.06.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
09.12.2018

2019/134

01.06.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering
06.09.2018

2019/023

09.02.2019
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
06.12.2018
Skipsgjenviningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
06.12.2018
Skipsopphuggingsforordningen: endringsbestemmelser om søknader for anlegg i tredjeland
07.01.2016

2018/260

06.12.2018
Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer
25.06.2005

2012/028

01.05.2012
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
20.10.2018

2018/183

20.10.2018
24.09.2018
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
16.03.2018

2018/166

07.07.2018
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming
14.11.2017

2018/028

01.08.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
01.01.2018

2018/100

28.04.2018
Svoveldirektivet: reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering)
10.06.2016

2018/029

10.02.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri
20.07.2016

2017/107

01.06.2018
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
15.12.2017

2018/057

24.03.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast
25.11.2016

2018/074

24.03.2018
01.06.2017
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.12.2017

2018/018

10.02.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser
16.12.2016

2018/030

10.02.2018
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
24.07.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler
01.09.2017

2017/228

16.12.2017
18.12.2017
Godkjenning av den frivillige ordningen "REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
12.08.2022

2017/231

16.12.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner
16.12.2016

2017/205

28.10.2017
01.06.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer
25.11.2016

2017/205

28.10.2017
01.06.2016
Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett
10.06.2009

2012/140

14.07.2012
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
23.03.2017

2017/136

08.07.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for intensiv fjørfeavl eller svineavl
13.03.2017

2017/148

08.07.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
24.02.2017

2017/147

08.07.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus
22.02.2017

2017/108

14.06.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte plater
14.12.2015

2016/100

01.07.2017
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
28.08.2016

2017/032

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Drikkevannsdirektivet: endringsbestemmelser
27.10.2017

2016/157

27.10.2017
30.01.2017
Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser
24.04.2013

2013/050

30.04.2013
Miljøvirkningsdirektivet: revisjon
16.05.2017

2015/117

16.05.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
05.03.2016

2016/158

09.07.2016
Biocider: avslag på godkjenning av triklosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av 2-butanon, peroksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1 og 2
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 4, 6 og 13
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 4, 6, 11, 12 og 13
22.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 6 og 9
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 3 og 11
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av cybutryn som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduker i produkttype 21
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
07.12.2015

2016/057

19.03.2016
Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking
31.12.2016

2016/031

06.02.2016
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata
31.12.2014

2016/030

06.02.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
01.01.2017

2015/303

12.12.2015
Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg
31.07.2016

2015/285

01.07.2016
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i intravaskulære utralydbildesystemer
10.04.2015

2015/179

11.07.2015
Unntaksbestemmelser for bruk av bly i visse typer medisinsk utstyr
30.04.2015

2015/179

11.07.2015
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser
13.05.2015

2015/181

11.07.2015
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og ftalater
23.03.2015

2015/182

11.07.2015
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
01.04.2014

2015/180

11.07.2015
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
13.02.2015

2015/169

12.06.2015
Grunnvannsdirektivet: endring av vedlegg II
11.07.2016

2015/067

11.07.2016
Vanndirektivet: endringsbestemmelser om overvåkingsmetoder for overflatevann
20.05.2016

2015/066

20.05.2016
Godkjenning av cyproconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
20.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av syntetisk amorft silisiumdioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av transfluthrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
20.05.2014

2014/218

01.11.2014
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
15.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av laurinsyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av ethylbutylacetylaminopropionat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Markedsføring av biocidholdige produkter: aktive stoffer som skal undersøkes under vurderingsprogrammet
01.09.2013

2014/015

01.06.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser
31.03.2013

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser
31.03.2012

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: inkludering av saltsyre som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: inkludering av margosaekstrakt som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: inkludering av metylnonylketon som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Godkjenning av kobberforbindelsen Cu-HDO som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av S-methopren som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av octansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av jodforbindelser som aktive stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av decansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Bruk av zineb i biocidholde produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om auksjoneringstidspunkter
08.01.2014

2014/140

28.06.2014
Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy
22.08.2013

2014/103

17.05.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for et ammoniumklorid
01.02.2015

2013/165

09.10.2013
Godkjenning av nonansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av tebukonazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
24.11.2013

2014/043

01.06.2014

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter
06.06.2011

2012/152

27.07.2012
Miljøinformasjonsdirektivet
14.02.2005

2003/123

01.02.2006
01.01.2004
Kvotedirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter
31.12.2003

2007/146

01.01.2008
03.02.2009
Drivstoffkvalitetsdirektivet
01.01.2000

2001/090

14.07.2001
01.01.2005
Miljøbestemmelser om slam fra renseanlegg i landbruket
18.06.1989
01.01.1994
Biocider: forlenget godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
03.02.2020

2020/154

24.10.2020
23.10.2020
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (6. versjon)
12.02.2020

2020/169

24.10.2020
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av listen over prioriterte stoffer med miljøkvalitetskrav
14.09.2015

2014/194

14.09.2015
25.06.2015
ELV-direktivet om utrangerte kjøretøy
01.07.2002

2002/162

01.08.2002
01.07.2002
Avfallsdirektivet
12.12.2010

2011/085

01.11.2012
01.01.2016
Plantevernmiddelforordningen
14.06.2011

2014/203

01.06.2015
01.06.2015
Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng
03.03.2013

2013/075

01.05.2015
01.05.2015
Batteridirektivet
26.09.2008

2007/141

01.11.2010
24.10.2012
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser
02.02.2010

2011/006

02.04.2011
15.04.2011
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer
13.02.2020

2020/127

26.09.2020
28.09.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler
16.01.2020

2020/127

26.09.2020
28.09.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
16.01.2020

2020/127

26.09.2020
28.09.2020
Fornyet godkjenning av Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
01.11.2019

2020/126

26.09.2020
28.09.2020
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
14.03.2019

2020/142

26.09.2020
29.09.2020
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
14.03.2019

2020/142

26.09.2020
29.09.2020
Emballasjedirektivet
30.06.1996

1995/067

30.06.1996
01.07.1994
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer
24.02.2007

2007/058

09.06.2007
08.05.2008
Industriutslippsdirektivet (IED, erstatter IPPC)
07.01.2013

2015/229

01.08.2016
01.08.2016
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
01.01.2015

2019/160

15.06.2019
14.12.2018
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
21.07.2004

2002/090

21.07.2004
01.04.2005
Avløpsdirektivet
30.06.1993
01.01.1994
01.07.2004
Inspiredirektivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon
15.05.2009

2010/055

01.07.2011
03.09.2010
Avfallstransportforordningen
12.07.2007

2008/073

01.04.2010
01.05.2010
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
01.01.2020

2020/103

15.07.2020
15.07.2020
Miljøansvarsdirektivet
30.04.2007

2009/017

01.07.2013
14.06.2013
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (revisjon)
14.02.2014

2015/195

01.04.2019
01.01.2016
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i visse platinaelektroder for måling av ledningsevne
01.04.2021

2020/076

13.06.2020
02.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for seksverdig krom til antikorrosjonsmiddel i absorpsjonskjøleskap
01.04.2021

2020/076

13.06.2020
02.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse håndholdte forbrenningsmaskiner
01.04.2021

2020/076

13.06.2020
02.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør
01.09.2020

2020/076

13.06.2020
02.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr
01.04.2021

2020/076

13.06.2020
02.07.2020
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko
29.09.2019

2019/322

14.12.2019
19.06.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler
03.02.2020

2020/077

13.06.2020
15.06.2020
Avslag på godkjenning av Vitis vinifera cane tannins som basisstoff i plantevernmidler
29.01.2020

2020/077

13.06.2020
15.06.2020
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
29.12.2019

2020/077

13.06.2020
15.06.2020
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler
14.12.2011

2014/208

01.06.2015
01.06.2015
CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
24.11.2019

2020/084

13.06.2020
17.06.2020
EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet)
22.12.2003

2007/125

01.05.2009
Biocidforordningen
01.09.2013

2013/225

18.04.2017
Deponidirektivet
16.07.2001

2001/056

01.04.2002
01.05.2002
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8
18.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020
Biocider: avslag på godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
17.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020
Biocider: avslag på godkjenning av sølvkobberzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
18.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020
Biocider: avslag på godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 9
15.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkter av type 8
16.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
16.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
17.12.2019

2020/060

01.05.2020
30.04.2020
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol
31.10.2019

2019/225

28.09.2019
04.05.2020
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
21.07.2019

2020/046

21.03.2020
30.03.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
20.10.2019

2020/034

21.03.2020
23.03.2020
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
01.11.2019

2020/034

21.03.2020
23.03.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler
03.10.2019

2020/032

21.03.2020
23.03.2020
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
17.10.2019

2020/034

21.03.2020
23.03.2020
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler
01.08.2019

2020/033

21.03.2020
23.03.2020
Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler
01.07.2019

2020/033

21.03.2020
23.03.2020
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler
01.09.2019

2020/033

21.03.2020
23.03.2020
Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler
30.06.2019

2020/033

21.03.2020
23.03.2020
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler
24.07.2019

2020/033

21.03.2020
23.03.2020
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet dimetenamid-p i plantevernmidler
01.09.2019

2020/033

21.03.2020
23.03.2020
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
30.05.2019

2020/034

21.03.2020
23.03.2020
Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler
20.05.2019

2020/031

21.03.2020
23.03.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler
08.07.2019

2020/035

21.03.2020
23.03.2020
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest
30.10.2019

2020/030

21.03.2020
23.03.2020
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om registrering etter innfasingsperioden
30.10.2019

2020/011

08.02.2020
12.02.2020
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
16.10.2019

2020/010

08.02.2020
12.02.2020
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i loddemateriale brukt i visse forbrenningsmotorer
01.05.2020

2020/009

01.05.2020
12.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av D-fruktose som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av ost som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av konsentrert eplesaft som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av honning som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av eggepulver som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av Saccharomyces cerevisiae som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Biociddirektivet: inkludering av eddik som aktivt stoff
20.11.2019

2020/008

08.02.2020
07.02.2020
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av DEHP som mykner i gummimateriale
01.05.2020

2020/009

01.05.2020
Miljøvirkningsdirektivet (til 2012)
03.07.1988
01.01.1994
13.12.1996
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
01.01.2019

2019/320

14.12.2019
09.01.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
01.01.2019

2019/320

01.01.2021
09.01.2020
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal
27.08.2019

2019/295

14.12.2019
13.12.2019
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere
02.07.2019

2019/296

14.12.2019
07.12.2019
Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa
11.06.2010

2011/121

01.11.2012
24.06.2011
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.)
02.06.2019

2019/298

14.12.2019
16.12.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffer (alfa-cypermetrin m.fl.)
28.05.2019

2019/298

14.12.2019
16.12.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler
01.08.2019

2019/298

14.12.2019
16.12.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler
01.08.2019

2019/298

14.12.2019
16.12.2019
Avslag på forlenget godkjenning av klortalonil som aktivt stoff i plantevernmidler
20.05.2019

2019/298

14.12.2019
16.12.2019
Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler
14.04.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler
21.03.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler
20.03.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.)
30.03.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.)
10.03.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.)
18.03.2019

2019/297

14.12.2019
16.12.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
08.07.2019

2019/324

14.12.2019
14.12.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om tilgjengelighet av data
08.07.2019

2019/324

14.12.2019
14.12.2019
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
20.12.2018

2019/325

14.12.2019
14.12.2019

Sider