Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Biocider: forlenget godkjenning av flocoumafen til bruk i produkttype 14
Biocider: forlenget godkjenning av difethialon til bruk i produkttype 14
Biocider: forlenget godkjenning av brodifacoum til bruk i produkttype 14
Biocider: forlenget godkjenning av bromadiolon til bruk i produkttype 14
Biocider: forlenget godkjenning av difenacoum til bruk i produkttype 14
Biocider: forlenget godkjenning av coumatetralyl til bruk i produkttype 14
Biocider: godkjenning av klorofasinon til bruk i produkttype 14
Biocider: forlenget godkjenning av warfarin til bruk i produkttype 14
Biocider: avslag på godkjenning av 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 13
Biocider: godkjenning av 2-methylisothiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 11
Biocider: godkjenning av 2-octyl-isothiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 8
Biocider: godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethlenediamin og natriumperkarbonat til bruk i produkttype 2, 3 og 4
Biocider: godkjenning av aktivt klor fra klor til bruk i produkttype 2 og 5
Biocider: godkjenning av aktivt klor fra kalsiumhypokloritt til bruk i produkttype 2, 3, 4 og 5
Biocider: godkjenning av aktivt klor fra natriumhypokloritt til bruk i produkttype 1, 2, 3, 4 og 5
Forlengelse av godkjenningsperiodene til 1-metylcyclopropen og 18 andre aktive stoffer i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og malathioni plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet quizalofop-p-tefuryl i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av maleic-hydrazid som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet imazamox som erstatningskandidat i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av 2,4-DB som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av natriumklorid som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av beta-cypermethrin som aktivt stoff i plantevernmidler
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler
Kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende rottegift
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for visse ftalater av stor grunn til bekymring
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
Malingsdirektivet: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapporter

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Avslag på forlenget godkjenning av picoksystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
31.08.2017
Kriterier for lavrisiko aktive stoffer i plantevernmidler
28.08.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter: endringsbestemmelser
16.08.2017
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
15.08.2017
Forlenget godkjenning av flocoumafen som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017
Forlenget godkjenning av difethialon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017
Forlenget godkjenning av brodifacoum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017
Forlenget godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017
Forlenget godkjenning av difenacoum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017
Forlenget godkjenning av coumatetralyl som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017
Forlenget godkjenning av klorophacinon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017
Forlenget godkjenning av warfarin som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
15.08.2017
Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner (revisjon)
01.09.2017
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon)
01.01.2015
Avslag på godkjenning av 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13
04.08.2017
Godkjenning av 2-methylisothiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
04.08.2017
Godkjenning av 2-octyl-isothiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 8
04.08.2017
Godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4
04.08.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av klor til bruk i biocidholdige produkter av type 2 og 5
04.08.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3, 4 og 5
04.08.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt til bruk i biocidholdige produkter av type 1, 2, 3, 4 og 5
04.08.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler til bruk i industrielle og institusjonelle vaskerier (revisjon)
01.09.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler (revisjon)
01.09.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til maskinoppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner (revisjon)
01.09.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til regjøringsmidler til harde overflater (revisjon)
01.09.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler (revisjon)
01.09.2017
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
10.09.2017
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
28.07.2017
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
27.07.2017
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
27.07.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
24.07.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for alfa-cypermethrin og 30 andre aktive stoffene
07.06.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler
08.06.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler
18.06.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
14.07.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
01.09.2017
Fornyet godkjenning av benzosyre i plantevernmidler
01.09.2017
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler
01.09.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler
01.08.2017
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler
07.06.2017
Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler
01.07.2017
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler
01.06.2017
Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler
01.07.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147 i plantevernmidler
06.06.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005 i plantevernmidler
07.06.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler
01.06.2017
Fornyet godkjenning av flazasulfuron i plantevernmidler
01.08.2017
Avfallsforordningen: endringsbestemmelse om egenskapen HP 14 (økotoksisk)
05.07.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner
16.12.2016
01.06.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer
25.11.2016
01.06.2016
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast
25.11.2016
01.06.2017
Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp
02.06.2017
WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt
09.05.2017
Kvikksølvforordningen
01.01.2018
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om sertifikatet om farlige materialer
09.01.2017
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start
09.01.2017
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om listen over opphuggingsanlegg
09.01.2017
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen
09.01.2017
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om opphuggingssertifikatet
09.01.2017
Takdirektivet: reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft (revisjon)
01.07.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser
16.12.2016
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om samsvarserklæring for kjøle-, klima- og varmepumpeutstyr
01.01.2017
Svoveldirektivet: reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering)
10.06.2016
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
25.11.2014
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av produkter og utstyr
08.12.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om personell som utfører arbeid på elektriske brytere
08.12.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av personer og bedrifter vedrørende kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg
08.12.2015
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer
08.12.2015
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg
19.12.2017
Utendørsstøydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder
31.12.2018
Drivstoffkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetoder og rapporteringskrav
21.04.2017
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
02.04.2015

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Skipsopphuggingsforordningen
31.12.2015
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser
06.07.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder
06.07.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer
06.07.2018
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
14.04.2017
Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler
21.03.2017
Avslag på godkjenning av Pseudozyma flocculosa stamme ATCC 64874 som aktivt stoff i plantevernmidler
24.03.2017
Avslag på godkjenning av cyclaniliprol som aktivt stoff i plantevernmidler
21.03.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler
01.05.2017
Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler
29.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler
30.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler
31.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1" i plantevernmidler
29.03.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler
29.03.2017
Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler
21.03.2017
Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler
03.04.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre
04.07.2017
Vilkår for bruk av sulfonylfluorid som aktivt stoff i plantevernmidler
09.03.2017
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
01.06.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
04.07.2017
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer
09.05.2017
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
18.05.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avløpsvann og avgasser
29.06.2016
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet buprofezin i plantevernmidler
21.03.2017
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015
19.05.2017
Biocider: godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
31.05.2017
Biocider: godkjenning av pyrogen, syntetisk amorft silisiumdioksid, nano, overflatebehandlet som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
31.05.2017
Biocider: godkjenning av silisiumdioksid (kiselgur) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
31.05.2017
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5
31.05.2017
Bærekraftskriterier for biodrivstoff: definisjon av gressmark med stort biologisk mangfold
01.10.2015
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer
27.11.2016
Ozonforordningen: endringsbestemmelser
19.04.2017
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabilisitetsreserve
29.10.2015

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
CO2-utslippsskrav for personbiler
01.01.2010

2017/109

03.01.2012
CO2-utslippskrav til varebiler
03.06.2011

2017/111

CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013
27.01.2015

2017/109

CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp
02.05.2014

2017/111

CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
14.05.2014

2017/111

Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio
18.11.2013

2017/111

Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
08.05.2013

2017/109

Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
08.05.2013

2017/109

Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler
01.03.2013

2017/111

CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
23.03.2014

2017/111

CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser
08.04.2014

2017/109

Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser
26.05.2012

2017/109

CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
07.04.2012

2017/111

CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre
13.03.2012

2017/111

Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
15.08.2011

2017/109

CO2-utslippsstandarder for personbiler: unntaksbestemmelser
16.02.2011

2017/109

03.01.2012
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler
15.12.2010

2017/109

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri
20.07.2016

2017/107

WEEE-direktivet (revisjon): kassering av elektriske og elektroniske produkter
14.02.2014

2015/195

01.01.2016
Seveso-direktivet (revisjon): Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer
01.06.2015

2015/193

Miljøkriminalitetsdirektivet: strafferettslig vern av miljøet
26.12.2010

2015/191

Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap
01.07.2013

2015/018

Utslipp og kvoter for sivil luftfart: endringsbestemmelser knyttet til Kroatias EU-medlemskap
25.06.2014

2014/294

Stoffblandinger: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Miljø: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser
02.06.2012

2013/074

Krav til registrering av produsenter av batterier og akkumulatorer
28.08.2009

2010/046

24.10.2012

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter
06.06.2011

2012/152

27.07.2012
Miljøvirkningsdirektivet
17.02.2012

2012/230

08.12.2012
Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett
10.06.2009

2012/140

14.07.2012
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
23.03.2017

2017/136

08.07.2017
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for intensiv fjørfeavl eller svineavl
13.03.2017

2017/148

08.07.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
24.02.2017

2017/147

08.07.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus
22.02.2017

2017/108

14.06.2017
CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited: endringsbestemmelser
02.06.2014

2017/112

Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer
25.06.2005

2012/028

01.05.2012
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte plater
14.12.2015

2016/100

01.07.2017
Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
28.08.2016

2017/032

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
11.08.2016

2017/031

04.02.2017
Drikkevannsdirektivet: endringsbestemmelser
27.10.2017

2016/157

27.10.2017
30.01.2017
Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser
24.04.2013

2013/050

30.04.2013
Miljøvirkningsdirektivet: revisjon
16.05.2017

2015/117

16.05.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
05.03.2016

2016/158

09.07.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): endringsbestemmelser om sement, kalk og magnesiumoksid
29.04.2013

2015/229

01.08.2016
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om garving av skinn
04.03.2013

2015/229

01.08.2016
Biocider: avslag på godkjenning av triklosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av 2-butanon, peroksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1 og 2
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 4, 6 og 13
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 4, 6, 11, 12 og 13
22.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 6 og 9
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 3 og 11
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
19.02.2016

2016/084

30.04.2016
Biocider: avslag på godkjenning av cybutryn som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduker i produkttype 21
17.02.2016

2016/084

30.04.2016
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
07.12.2015

2016/057

19.03.2016
Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking
31.12.2016

2016/031

06.02.2016
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata
31.12.2014

2016/030

06.02.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
01.01.2017

2015/303

12.12.2015
Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
Liste over stoffer i vann som skal overvåkes
13.04.2015

2015/320

12.12.2015
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg
31.07.2016

2015/285

01.07.2016
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i intravaskulære utralydbildesystemer
10.04.2015

2015/179

11.07.2015
Unntaksbestemmelser for bruk av bly i visse typer medisinsk utstyr
30.04.2015

2015/179

11.07.2015
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser
13.05.2015

2015/181

11.07.2015
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og ftalater
23.03.2015

2015/182

11.07.2015
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
01.04.2014

2015/180

11.07.2015
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
13.02.2015

2015/169

12.06.2015
Grunnvannsdirektivet: endringsbestemmelser
11.07.2016

2015/067

14.07.2016
Vanndirektivet: endringsbestemmelser om overvåkingsmetoder for overflatevann
20.05.2016

2015/066

20.05.2016
Godkjenning av cyproconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
20.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av syntetisk amorft silisiumdioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av transfluthrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-on som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
20.05.2014

2014/218

01.11.2014
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
15.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av laurinsyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Godkjenning av ethylbutylacetylaminopropionat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.05.2014

2014/218

01.11.2014
Markedsføring av biocidholdige produkter: aktive stoffer som skal undersøkes under vurderingsprogrammet
01.09.2013

2014/015

01.06.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser
31.03.2013

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser
31.03.2012

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: inkludering av saltsyre som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: inkludering av margosaekstrakt som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: inkludering av metylnonylketon som aktivt stoff
01.05.2014

2013/066

04.05.2013
Godkjenning av kobberforbindelsen Cu-HDO som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av S-methopren som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av octansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av jodforbindelser som aktive stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Godkjenning av decansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Bruk av zineb i biocidholde produkter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om auksjoneringstidspunkter
08.01.2014

2014/140

28.06.2014
Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy
22.08.2013

2014/103

17.05.2014
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia
10.11.2012

2014/102

17.05.2014
01.08.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for et ammoniumklorid
01.02.2015

2013/165

09.10.2013
Godkjenning av nonansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av tebuconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
24.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av etofenprox som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av benzosyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av aluminiumfosfid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Godkjenning av kobbersulfatpentahydrat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for propikonazol
25.10.2013

2014/043

01.06.2014
Bruk av cypermethrin i biocidholde produkter
23.10.2013

2014/043

01.06.2014
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
09.02.2014

2014/056

09.04.2014
Godkjenning av bromeddiksyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser for Kroatia
07.09.2013

2014/056

09.04.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
23.07.2011

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
07.10.2010

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser
04.11.2009

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen
18.12.2007

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser
13.08.2013

2014/032

15.02.2014
Biociddirektiv: endringsbestemmelser om hydrogencyanid
01.10.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser om nonansyre
01.10.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: oppføring av cis-tricos-9-en som aktivt stoff
01.10.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: inkludering av flufenoxuron som aktivt stoff
01.02.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for klorfenapyr
01.05.2015

2013/224

01.05.2015
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser
12.11.2010

2013/238

14.12.2013
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
26.08.2010

2012/212

08.12.2012
27.11.2013
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
26.08.2010

2012/211

08.12.2012
27.11.2013
Forbud mot bruk av biocider som inneholder formaldehyd til konserveringsmiddel i dyrefôr
01.07.2015

2013/194

01.07.2015
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
30.09.2013

2013/197

09.11.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser om forbud mot visse produkter
01.02.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektiv: endringsbestemmelser om bifenthrin
01.05.2013

2013/139

16.07.2013
Ny frist for dokumentasjon angående visse biocider
11.09.2012

2013/066

04.05.2013
Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet naled
01.11.2012

2013/066

04.05.2013
Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet dichlovos
30.05.2012

2013/066

04.05.2013

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
01.06.2008

2008/025

05.06.2008
30.05.2008
Miljøansvarsdirektivet
30.04.2007

2009/017

01.07.2013
14.06.2013
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
11.10.2016

2017/130

08.07.2017
08.07.2017
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
01.01.2020

2017/131

01.01.2020
08.07.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
24.02.2017

2017/134

08.07.2017
10.07.2017
Godkjenning av det aktive stoffet oxathiapiprolin i plantevernmidler
03.03.2017

2017/133

08.07.2017
10.07.2017
Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
01.04.2017

2017/134

08.07.2017
10.07.2017
Avslag på godkjenning Satureja montana L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
03.03.2017

2017/134

08.07.2017
10.07.2017
Avslag på godkjenning Origanum vulgare L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler
03.03.2017

2017/134

08.07.2017
10.07.2017
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelse om Østerrike som medrapportør for vudering av metaldehyd
03.03.2017

2017/133

08.07.2017
10.07.2017
Avslag på fornyet godkjenning av linuron som aktivt stoff i plantevernmidler
03.03.2017

2017/133

08.07.2017
10.07.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet thiabendazol i plantevernmidler
01.04.2017

2017/133

08.07.2017
10.07.2017
Utløp av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb i plantevernmidler
12.12.2016

2017/132

08.07.2017
10.07.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
08.12.2016

2017/132

08.07.2017
10.07.2017
Avslag på godkjenning av tricyclazol som aktivt stoff i plantevernmidler
04.11.2016

2017/132

08.07.2017
10.07.2017
Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll
11.01.2010

2012/136

14.07.2012
13.07.2012
Miljømerkeforordningen
19.02.2010

2012/200

01.07.2013
01.07.2013
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser
04.02.2015

2017/104

14.06.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til turistinnkvartering
22.02.2017

2017/108

14.06.2017
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelse om korreksjonsfaktor
01.03.2017

2017/110

14.06.2017
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
21.07.2004

2002/090

21.07.2004
01.04.2005
Kvalitetskrav til bensin og diesel
01.01.2000

2001/090

14.07.2001
01.01.2005
Nitratdirektivet: beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat i landbruk
19.12.1993
01.01.1994
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for deka-BDE
02.03.2017

2017/089

06.05.2017
06.05.2017
EUs miljøhandlingsprogram til 2020
01.01.2014

2017/102

06.05.2017
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy
04.12.2010

2013/173

01.07.2017
01.01.2017
Miljøkrav til vaske- og rengjøringsmidler
01.07.2004

2005/144

03.12.2005
06.03.2005
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyre for godkjenning av aktive stoffer i biocidprodukter
21.02.2014

2014/121

28.06.2014
18.04.2017
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avgifter og gebyrer til Det europeiske kjemikaliebyrået
09.07.2013

2014/044

01.06.2014
18.04.2017
Informasjonskrav for godkjenning av biocidprodukter
23.09.2013

2014/043

01.06.2014
18.04.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om vurdering av eksisterende aktive stoffer
20.08.2013

2014/015

01.06.2014
18.04.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter
01.09.2013

2014/218

01.11.2014
18.04.2017
Biocidforordningen: endringer av godkjenninger
01.09.2013

2014/044

01.06.2014
09.07.2014
Biocidforordningen: revisjon av direktivet om omsetning og bruk av biocidholdige produkter
01.09.2013

2013/225

18.04.2017
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler
14.12.2011

2014/208

01.06.2015
01.06.2015
Avfallsdirektivet
12.12.2010

2011/085

01.11.2012
01.01.2016
Utendørsstøydirektivet
18.07.2004

2003/160

18.07.2004
01.01.1995
Godkjenning av solsikkeolje som hovedingrediens i plantevernmidler
02.12.2016

2017/056

18.03.2017
20.03.2017
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i plantevernmidler
16.09.2016

2017/055

18.03.2017
20.03.2017
Fornyet godkjenning av thifensulfuron-metyl i plantevernmidler
01.11.2016

2017/055

18.03.2017
20.03.2017
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i plantevernmidler
06.07.2016

2017/055

18.03.2017
20.03.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer
06.07.2016

2017/055

18.03.2017
20.03.2017
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter
31.12.2003

2007/146

01.01.2008
03.02.2009
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for L(+)-melkesyre
06.01.2017

2017/054

18.03.2017
18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for pereddiksyre
06.01.2017

2017/054

18.03.2017
18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for epsilon-momfluortrin
06.01.2017

2017/054

18.03.2017
18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for piperonylbutoksid
06.01.2017

2017/054

18.03.2017
18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent kalk
25.11.2016

2017/053

18.03.2017
18.03.2017
Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler
01.01.2012

2013/045

01.02.2014
01.01.2012
ELV-direktivet om utrangerte kjøretøy
01.07.2002

2002/162

01.08.2002
01.07.2002
Godkjenning av cyantraniliprol i plantevernmidler
14.09.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Godkjenning av isofetamid i plantevernmidler
15.09.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Fornyet godkjenning av picolinafen i plantevernmidler
01.11.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Fornyet godkjenning av ethofumesat i plantevernmidler
01.11.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat
22.08.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler
01.07.2016

2017/030

04.02.2017
14.02.2017
Godkjenning av Trichoderma atroviride stamme SC1 i plantevernmidler
06.07.2016

2016/238

03.12.2016
14.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for sitronsyre
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for cyfluthrin
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for en stamme av Bacillus thuringiensis
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorokresol (for produkttyper 1, 2, 3, 6 og 9)
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorkresol (for produkttype 13)
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent dolomittkalk
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydrert dolomittkalk
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydratkalk
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for coco-alkyltrimetylammoniumklorid
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
28.04.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollerer bestanden av rugende fugler
25.11.2016

2017/029

04.02.2017
04.02.2017
Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
01.11.2016

2017/028

04.02.2017
04.02.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for bisphenol A
02.01.2017

2017/027

04.02.2017
04.02.2017
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
06.12.2016

2017/043

04.02.2017
Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll: endringsbestemmelser om miljøkontrollørers meldeplikt
29.09.2016

2017/042

04.02.2017
Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2)
25.06.2011

2012/115

01.06.2013
03.07.2013
Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp
01.01.2013

2012/235

01.01.2013
26.10.2012
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kadmiumanoder til visse sensorer
30.04.2017

2016/175

24.09.2016
16.01.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i loddematerialer i visse typer utstyr
30.04.2017

2016/175

24.09.2016
16.01.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om visse stoffer i medisinsk utstyr
06.11.2017

2016/146

28.02.2017
16.01.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser
24.06.2015

2015/215

22.07.2019
16.01.2017
Retningslinjer for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer
07.11.2002

2007/127

01.11.2010
01.11.2010
Avslag på godkjenning av isoproturon som virksomt stoff i plantevernmidler
01.07.2016

2016/237

03.12.2016
06.12.2016
Avslag på godkjenning av amitrol som aktivt stoff i plantevernmidler
01.07.2016

2016/237

03.12.2016
06.12.2016
Avslag på godkjenning av triasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
01.07.2016

2016/237

03.12.2016
06.12.2016
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler
29.04.2016

2016/236

03.12.2016
06.12.2016
Godkjenning av basisstoffet diammoniumfosfat i plantevernmidler
29.04.2016

2016/236

03.12.2016
06.12.2016
Godkjenning av basisstoffet myse i plantevernmidler
02.05.2016

2016/236

03.12.2016
06.12.2016
Vanndirektivet
22.12.2003

2007/125

01.05.2009
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenacoum
08.08.2016

2016/234

03.12.2016
03.12.2016
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad
08.07.2016

2016/234

03.12.2016
03.12.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
11.10.2016

2016/235

03.12.2016
03.12.2016
Bestemmelser om tildeling av gratis utslippskvoter til luftfartsselskaper
08.06.2016

2016/252

03.12.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til PCer, bærbare PCer og nettbrett
01.09.2016

2016/250

03.12.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til møbler
24.08.2016

2016/251

03.12.2016
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til fottøy
29.08.2016

2016/250

03.12.2016
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om enzymet subtilisin
01.12.2012

2016/240

03.12.2016
Krav til tildeling av EUS miljømerke for dyrkingsmedier, jordforbedringsmidler og jorddekke
10.12.2015

2016/248

03.12.2016
Miljøvirkningsdirektivet (til 2012)
03.07.1988
01.01.1994
13.12.1996
Emballasjedirektivet
30.06.1996

1995/067

30.06.1996
01.07.1994
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser
01.02.2018

2016/209

29.10.2016
29.10.2016
Drikkevannsdirektivet
25.12.2000

2001/007

01.02.2001
01.01.2002

Sider