Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rådsbehandling 13.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.6.2019
Foto: Pixabay
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 12.6.2019
EU-direktivet om forbudet mot q-tips, sugerør, plastbestikk og andre engangsartikler av plast ble publisert i EU-tidende 12. juni 2019. Medlemslandene har to år på å gjennomføre forbudet i nasjonal rett. I henhold til EØS-avtalen er dette en frist Norge, Island og Liechtenstein også bør tilstrebe å nå gjennom innlemmelse i EØS-avtalen så raskt som mulig. I alt omfatter direktivet ti utvalgte produktgrupper av engangsartikler, samt fiskeri- og oppdrettsutstyr som inneholder plast. Rundt 70 % av marin forsøpling stammer fra artikler og utstyr som direktivet retter seg mot.
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 5.6.2019. Beslutningen trer i kraft 1.8.2019
Høring i forbindelse med evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 27.5.2019
EØS-notat offentliggjort 30.5.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.5.2019

Sider