Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Ungarn
EU-referansesenter for dyrevelferd for fjærkre og andre små oppdrettede dyr
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania
Medisinsk utstyr: utpeking av ekspertpaneler
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania og Ungarn
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia: endringsbestemmelser
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
Import og transitt av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra Serbia
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Absinthe de Pontarlier' som alkoholsterk drikk
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: ajourføring
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Romania
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal
Statistikk om turisme: endringsbestemmelser
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.
Godkjenning av Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Hongkong
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Argentina

Sider