Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Felleseuropeisk koronasertifikat for EØS-borgere: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra San Marino
Felleseuropeisk koronasertifikat for EØS-borgere: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Vatikanstaten
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen, Slovakia og Tyskland
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Bayerischer Bärwurz som alkoholsterk drikk
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelse om EU-portalen og -databasen
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om god distribusjonspraksis
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014): endringsbestemmelser
EU-henstilling om europeisk samarbeid om kystvaktfunksjoner
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Frankrike
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark og Polen
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Montenegro og Storbritannia
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Coteaux du Pont du Gard’
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Iaşi'
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Muškat momjanski/Moscato di Momiano’
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografisken betegnelsen ‘Willamette Valley’
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om ‘Coteaux du Libron'
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dazomet til bruk i produkter av type 8
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av dinotefuran til bruk i produkter av type 18

Sider