Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland, Ungarn og Polen
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser om rescEU-lagre i forbindelse med Covid-19-utbruddet
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
OTC-derivater: behandling av visse verdipapiriseringer med sikte på å avdekke risiko
Ny mat: gjennomføringsbestemmelser om spesifikasjonene til spermidinrik hvetekimekstrakt
Forsikringsdirektivet: retting av utfyllende bestemmelser
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om ikke-anvendelse av tekniske spesifikasjoner
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2020)
Eksportrestriksjoner for smittevernutstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet: endringsbestemmelser for EØS/EFTA-landene m.fl.
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser om lagre av medisinsk utstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet
Produksjon av personlig verneutstyr og medisinsk utstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet
Eksportrestriksjoner for smittevernutstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om utvidelse av anvendelsesområdet og overgangsfaser
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dokumenter for godkjenning av omlegging og produksjon med tilbakvirkende kraft
Forlengelse av godkjenningsperiodene til abamectin og 34 andre aktive stoffer i plantevernmidler
Forbrukersamarbeidsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tildeling av varslingsmyndighet til europeiske forbrukerorganisasjoner
Utendørsstøydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene: retting av tysk språkversjon
Aerodynamiske innretninger på kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om bruk i eller mellom visse byer
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn

Sider