Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
32024R1111 Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om bemannede luftfartøy med vertikal start- og landingsevne
32024R1110 Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om ubemannede luftfartøysystemer
32024R1109 EASA-forordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering, tilsyn og håndheving
32024R1352 Utvidet kontroll av visse tredjelandsborgere ved Schengens yttergrenser: endringsbestemmelser for å innføre utvidet kontroll ('screening')
32024H1344 Auksjonsdesign for fornybar energi
32024D1452 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria
32024R1454 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia
32024R1453 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om USA
32024R1333 Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser for sertifikater for import
32024R1332 Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og utryddelsesprogrammer i visse land
32024R1317 IFRS-forordningen 2023: endringsbestemmelser om IAS 7 og IFRS 7
32024R1351 Asyl- og migrasjonshåndtering
32024R1289 Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2024 -29.6.2024
32024D1286 Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for fornyet godkjenning av biocidproduktet BOMBEX® PEBBYS® CS
32024D1285 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av heksaflumuron i produkttype 18
32024H1343 Fornybar energi: raskere og enklere tillatelsesprosedyrer
32024D1305 Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for fornyet godkjenning av biocidproduktet Elector
32024R1325 Godkjenning av et preparat av cyanokobalamin (vitamin B12) som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
32024D1297 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Ungarn
32024R1311 Registrering av den geografiske betegnelsen ‘Trenčianska borovička’ som alkoholsterk drikk
32024D0865 CO2-utslippskrav til person- og varebiler: verdiene for 2022 for beregning av utslipp for fabrikanter av personbiler
32024D1278 Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen for hydrogencyanid i produkttype 8, 14 og 18
32024D1283 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av cis-tricos-9-en i produkttype 19
32024R1269 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia, Tyskland, Italia mfl.
32024R1295 Harmoniserte tekniske spesifikasjoner og teststandarder for brannslanger
32024D1222 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria og Ungarn
32024R1201 Tilsetningsstoffer i fôrvarer: tilbaketrekking av stjerneanis-terpener fra markedet
32024D1192 Omsetning av frø fra olje- og fiberplanter: midlertidig unntak for Belgia, Frankrike og Nederland
32024D1188 Omsetning av frø fra fôrvekster: midlertidig unntak for Nederland
32024R1196 Fornyet godkjenning av Lentilactobacillus buchneri som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
32024R1044 Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr
32024D1177 Sikkerhet i sivil luftfart: midlertidig oppheving av merking med EU-stempel
32024R1219 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
32024R1195 Godkjenning av eterisk olje av Cassia fra Cinnamomum aromaticum Nees som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
32024R1194 Fornyet godkjenning av nikotinsyre og nikotinamid som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
32024R1193 Fornyet godkjenning av natriumhydroksid som tilsetningsstoff i fôr til katter, hunder og akvariefisk
32024R1190 Fornyet godkjenning av Enterococcus lactis som tilsetningsstoff i fôr til visse fjørfe
32024R1189 Fornyet godkjenning av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
32024R1187 Fornyet godkjenning av Enterococcus lactis og Lacticaseibacillus rhamnosus som tilsetningsstoff i fôr til kalver for oppdrett
32024R1186 Godkjenning av Cinnamomum verum J. Presl som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
32024R1185 Fornyet godkjenning av ortofosforsyre som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
32024R1179 Fornyet godkjenning av Lactiplantibacillus som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
32024R0855 Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om rapportering av renterisiko
32024R1161 Fornyet godkjenning av Enterococcus lactis som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
32024D1113 Kvotehandelsdirektivet (ETS): endringsbestemmelser i liste over øyer og havner med midlertidig unntak
32024R1200 Fornyet godkjenning av Bifidobacterium animalis ssp. animalis, Ligilactobacillus salivarius og Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôr
32024R1199 Godkjenning av mangan(II)-betainkompleks som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
32024R1216 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Wiener Gemischter Satz'
32024R1228 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Ruster Ausbruch’
32024D1184 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria
32024R1104 Godkjenning av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôr til hester, hunder, katter og kaniner
32024R1171 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Hellas, Italia og Polen
32024R1070 Godkjenning av 25-hydroksykolekalciferol som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, andre fjørfe og griser
32024R1068 Godkjenning av rosmarinekstrakt som tilsetningsstoff i fôr til katter og hunder
32024R1349 Returgrenseprosedyrer i saker om asyl og migrasjon
32024H1101 EU-henstilling om overgangen til kvantesikker kryptografi
32024R1058 Godkjenning av Aspergillus oryzae DSM 33700 som tilsetningsstoff i fôr
32024R1057 Godkjenning av 6-fytase framstilt av Komagataella phaffii CGMCC 7.19 som tilsetningsstoff i fôr
32024R1056 Godkjenning av riboflavin 5’-fosfatmononatriumsalt som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
32024R1055 Godkjenning av jern(II)-betain-kompleks som tilsetningsstoff i fôr
32024R1054 Godkjenning av produkt framstilt av Weizmannia faecalis DSM 32016 som tilsetningsstoff i fôr og drikkevann
32024R1086 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
32024R0404 Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser
32024R0403 Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: endringsbestemmelser
32024R1170 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser
32024R1130 Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser
32024D1066 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria
32024R1255 Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser
32024R1030 Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2024 om europeiske luftfartøyoperatører og administrerende land
32006D0390 Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Tsjekkia
32006D0349 Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Østerrike
32006D0348 Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Finland
32024R0997 Godkjenning av L-valin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932 tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
32006D0347 Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Sverige
32024R0980 Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til katter
32024R1020 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32024R1217 Plantevernmiddelforordningen: avslag på forlenget godkjenning av mepanipyrim som aktivt stoff
32024R1280 Godkjenningsperiodene for de aktive stoffene dodemorf og fettsyremetylester C8-C10 i plantevermidler
32024R1207 Plantevernmiddelforordningen: avslag på forlenget godkjenning av dimetomorf som aktivt stoff
32024R1206 Forlengelse av godkjenningsperioden til 1-dekanol m.fl. i plantevernmidler
32024H0907 EU-henstilling om overvåking av nikkel i næringsmidler
32024R0950 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om felles innførselsdokument
32024R0917 Skipsavfallsdirektivet 2019: endringsbestemmelser om rapporteringskrav for oppfisket avfall
32024R0913 AIFM-direktivet: utfyllende bestemmelser om varslingsbrev
32024R0910 Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om varslingsbrev
32024R0892 EUs referanselaboratorier for områder innen folkehelse
32024R0889 CO2-utslippskrav til person- og varebiler: detaljerte prosedyrer for verifisering i bruk: retting av nederlandsk språkversjon
32024R0905 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rosalejo’
32024D0963 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria og Sverige
32024R0968 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia, Italia, Latvia mfl.
32024R0894 Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om hendelsesrapportering
32024R0915 EU-henstilling om tiltak for å bekjempe forfalskning og bedre beskyttelse av immaterielle rettigheter
32024R1321 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
32024R0880 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
32024R0771 Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser
32024R0848 Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2024)
32024R1281 Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: endringsbestemmelser
32024R1408 Fornybardirektivet 2018: tilpasning av teknisk begrep, fornybart drivstoff
32024R1400 Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser
32024R0870 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Kroatia og Polen