Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Brucellose og turberkulose hos storfebesetninger og Aujeszkys sygdom hos svin: sykdomsstatus og bekjempelsesprogram for visse regioner
Navnsetting av plantesorter (2021)
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Venezia'
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015: gjennomføringsbestemmelser om sammenkoblingssystemet for sentrale registre
Særskilte beskyttelsestiltak om transport og import av forsendelser av salamandre i forbindelse med infeksjon av Batrachochytrium salamandrivorans
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: nasjonale gjennomføringstiltak om midlertidig gratistildeling
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Estland, Tyskland, Polen og Sverige
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av misbruk
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr
Import og transitt av fjørfeprodukter fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
Tildeling av klimakvoter til luftfartøysoperatører: justeringer
Tildeling av klimakvoter til luftfartøysoperatører: justeringer for flyvninger mellom Sveits og EU
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Finland, Frankrike, Tyskland og Polen
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2020 - 30.3.2021
Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Polen og Tyskland
Import av insekter fra Vietnam
Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter varer fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med fugleinfluensa
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av metoflutrin til bruk i produkter av type 18
Biocider: godkjenning av aktivt klor som avgis fra hypoklorsyre til bruk i produkter av type 2, 3, 4 og 5
Biocider: godkjenning av aktivt klor som genereres fra natriumklorid ved elektrolyse til bruk i produkter av type 1
Biocider: godkjenning av godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 7 og 10
Biocider: godkjenning av aktivt klor som genereres fra natriumklorid ved elektrolyse til bruk i produkter av type 2, 3, 4 og 5
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenning av alfakloralose til bruk i produkter av type 14

Sider