Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Drikkevanndirektivet 2020: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsliste over stoffer og forbindelser
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
Henstilling av 17.1.2022 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikat ved innførsel av hovdyr for deltakelse i arrangementer utenfor EU
Godkjenning av omsetning av tørket fruktkjøtt og urtete fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
Dyrehelseforordningen: endring av vedlegg III, standardsertifikat for innførsel av visse dyre- og fiskeprodukter
Kontroll med animalske produkter: endring av vedlegg til gjennomføringsbestemmelser
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for visse fjørfe, burfugl og avlsmateriale fra disse
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser og rettelse
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
Oppheving av visse beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i Tyskland
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia
Dyrehelseforordningen: endring av vedlegg V, innførsel av langtidsholdbare meieriprodukter
Felles metode for dokumentasjon av miljømessig fotavtrykk av livsløpet til produkter og virksomheter
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importdokumenter og notifiseringer for import av økologiske og karensprodukter
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Taiwan
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Thailand
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Montenegro
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Uruguay
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Tunisia

Sider