Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Gjennomføringsbestemmelser til kapitalkravsforordningen og krisehåndteringsdirektivet om tilsynsrapportering og offentliggjøring av minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Frankrike, Polen, Slovakia og Sverige
EU-referansesenter for dyrevelferd for drøvtyggere og dyr av hestefamilien
Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2021 - 29.6.2021
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
Beskyttelse av den ungarske geografiske betegnelsen 'Nagykunsági szilvapálinka' som alkoholsterk drikk
Økologiforordningen 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter: utfyllende bestemmelser om krav til grupper av næringsdrivende
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse og endringsbestemmelser
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Tyskland og Polen
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer etter søknad fra Specialised Nutrition Europe
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse til polsk språkversjon
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2021 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
Krav til yting av lufttrafikktjenester: gjennomføringsbestemmelser om bemannet luftfart i U-space
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om trafikkstyring i U-space-luftrom
Produkter som skal reklassifiseres som fôrmidler eller forbys som fôrtilsetninger
Godkjenning av L-valin produsert av C. glutamicum CGMCC 7.358 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av L-histidin-monohydroklorid-monohydrat produsert av E.coli KCCM 80212 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om godkjenning av kontrollplaner i tredjeland
Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Fôrtilsetningsstoffet dimetylglysinnatriumsalt: endring av navn på innehaver av godkjenningen
Fôrtilsetningsstoffene E. faecium CECT 4515 og B. amyloliquefaciens CECT 5940: endring av navn på innehavere av godkjenningene

Sider