Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Datalagring: tekniske ordninger
Helsetrusler over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser om en mal for informasjonsprosedyrer
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
Personvern: nivå på beskyttelse av persondata under EU-US Data Privacy Network
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Storbritannia og USA
Øvre grenseverdier for rester av denatoniumbenzoat, diuron, etoksazol, metomyl og teflubenzuron i eller på visse produkter
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
Registrering av den geografiske betegnelsen Sárréti kökénypálinka som alkoholsterk drikk
Farlig avfall: endringsbestemmelser
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner: harmoniserte standarder
Gjennomføringsbestemmelser for luftfartsoperasjoner: retting av språkversjon
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer
Godkjenning av Sunset Yellow FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder, katter, akvariefisk, kornspisende prydfugler og små gnagere
Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: endringsbestemmelser
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
Fornyet godkjenning av dimetylglycinnatriumsalt som fôrtilsetning til slaktekyllinger
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Argentina, Storbritannia og USA
Fornyet godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til purker
Fornyet godkjenning av urea som fôrtilsetningsstoff for drøvtyggere med funksjonell vom
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 23376 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Fornyet godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase som fôrtilsetningsstoff for fjørfearter, avvente smågriser, slaktegriser, ammepurker m.fl.
Godkjenning av Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Status for attapulgite som fôrtilsetningsstoff

Sider