Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet bambermycin
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Litauen og Polen
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia og Ungarn
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (6. versjon)
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen
Forbrukersamarbeidsforordningen: pilotprosjekt til gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid fastsatt i forordningen
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om elementer som er felles for flere datasett
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekalkuner
Godkjenning av L-tryptofan som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av L-treonin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Ungarn
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om flerårig rullende planlegging
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for området arbeidsstyrke
Transport på indre vannveier: format for sertifikater for båtfører og eksperter på flytende naturgass og passasjernavigasjon
Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser om godkjenning av sikkerhetsutstyr og anerkjennelse av sikkerhetsstandarder i visse tredjeland
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2020
Europeisk sosialstatistikk: stikkprøveundersøkelse på inntekts- og levekårsområdet
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser vedrørende tidsserier for innberetning av arbeidsledighetsdata
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om kvalitetsrapporter
Europeisk sosialstatistikk: stikkprøveundersøkelse på arbeidskraftsområdet

Sider