Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Tillatelse til omsetning av Locusta migratoria i frossen, tørket og pulverform som ny mat
Godkjenning av 3-fukosyllaktose (3-FL) som ny mat
Godkjenning av soppulver med høyt innhold av vitamin D2 som ny mat
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Urueña'
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografiske betegnelsen 'Ile-de-France'
BNI-forordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om tilbakebetaling av moms
Fornyet godkjenning av cypermetrin som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2021 - 30.12.2021
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: rettelser
EUs ordning for sivil beredskap: opprettelse og organisering av kunnskapsnettverket
Forsyningsvirksomhetdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
Konsesjonskontraktsdirektivet: teskelverdier 2022-2023 for konsesjoner
Innkjøpsdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
Felles europeisk dataområde for kulturarv
Henstilling av 9.11.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Kjæledyrforordningen 2013 om forflytning av kjæledyr: gjennomføringsbestemmelser om ID-dokument for flytting av fugler holdt som kjæledyr
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om muslinger og krepsdyr til prydformål
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om hybridhvete
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Estland, Italia og Nederland
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse land og regioner
Henstilling av 29.10.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland

Sider