Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
32024R1206 Forlengelse av godkjenningsperioden til 1-dekanol m.fl. i plantevernmidler
32024H0907 EU-henstilling om overvåking av nikkel i næringsmidler
32024R0950 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om felles innførselsdokument
32024D1677 Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester for den fjerde referanseperioden (2025–2029)
32024R0917 Skipsavfallsdirektivet 2019: endringsbestemmelser om rapporteringskrav for oppfisket avfall
32024R0913 AIFM-direktivet: utfyllende bestemmelser om varslingsbrev
32024R0910 Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om varslingsbrev
32024R0892 EUs referanselaboratorier for områder innen folkehelse
32024R0889 CO2-utslippskrav til person- og varebiler: detaljerte prosedyrer for verifisering i bruk: retting av nederlandsk språkversjon
32024R0905 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rosalejo’
32024D0963 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria og Sverige
32024R0968 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia, Italia, Latvia mfl.
32024R0894 Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om hendelsesrapportering
32024R0915 EU-henstilling om tiltak for å bekjempe forfalskning og bedre beskyttelse av immaterielle rettigheter
32024R1321 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
32024R0880 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
32024R0771 Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser
32024R0848 Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2024)
32024R1281 Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: endringsbestemmelser
32024R1408 Fornybardirektivet 2018: tilpasning av teknisk begrep, fornybart drivstoff
32024R1085 Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om vurderingsmetoden for overholdelse av markedsrisikokrav
32024R1400 Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser
32024R0870 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Kroatia og Polen
32024R1107 EASA-forordningen 2018: endringsbestemmelser for droner
32024R1108 Sikkerhetsregler for droner: endringsbestemmelser
32024R1683 Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: retting av latvisk språkversjon
32024R1052 Tillatelse til omsetning av kalsidiolmonohydrat som ny mat
32024R1037 Tillatelse til omsetning av mononatriumsalt av L-5-metyltetrahydrofolsyre som ny mat
32024R1046 Tillatelse til omsetning av beta-glukan fra Euglena gracilis mikroalger som ny mat
32024R1048 Tillatelse til omsetning av proteinkonsentrat fra Lemna gibba og Lemna minor som ny mat
32024R1026 Bruksbetingelser for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat: endringsbestemmelser
32024R1705 ESMAs tilsyn med visse administratorer av referanseverdier: endringsbestemmelser
32024D1441 Drikkevannsdirektivet 2020: utfyllende bestemmelser om testmetoder for mikroplast
32024R1045 Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av nikkel i næringsmidler
32024R1047 Tillatelse til omsetning av 3′-sialyllaktosenatriumsalt som ny mat
32024R1439 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: fenazakin, mepikvat og propamokarb
32024R1027 Unionslisten over ny mat: endrede spesifikasjoner for galakto-oligosakkarid
32024R1023 Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser
32024D0852 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Danmark, Italia, Polen, Tsjekkia og Tyskland
32024R0824 Godkjenning av gulsøterot-tinktur som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
32024D1067 EUs program for sikker satellittbasert kommunikasjon: plassering av kontrollsentre
32024R0348 Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering
32024R0877 Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om Tsjekkia
32024R0989 Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2025-2027)
32024R1451 Tilsetningsforordningen: vinsyre, natriumtartrater, kaliumtartrater, natriumkaliumtartrat og kalsiumtartrat
32024R0806 Godkjenning av furutinktur som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
32024R0805 Kontroll av og kriterier for bærekraftig produksjon av biobrensel: anvendelsesdato for artikkel 11(1)
32024R0796 Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser
32024R0834 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32024R0786 Godkjenning av timianolje, stjerneanisolje og pulver av kvillajabark som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfearter
32024R1700 Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser
32024D1395 Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser om kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger
32024R1232 Helsetrusler over landegrensene: utfyllende bestemmelser om nasjonal forebygging, beredskaps- og responsplaner
32024D0773 Data i det nasjonale elektroniske register over veitransportvirksomheter: endringsbestemmelser
32024R0794 Godkjenning av preparat av Komagataella phaffii som fôrtilsetning
32024R0781 Fornyet godkjenning av preparat av Saccharomyces cerevisiae og Aspergillus niger i fôrtilsetning
32024R0780 Fornyet godkjenning av preparat av Trichoderma citrinoviride DSM 34663 som fôrtilsetning
32024R0778 Godkjenning av Bacillus licheniformis DSM 33099 som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfearter
32024R0777 Godkjenning av Escherichia coli NITE BP-02917 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
32024R1381 Medisinske metodevurderinger: gjennomføringsbestemmelser om oppdatering av felles kliniske vurderinger av legemidler til mennesker
32024R1342 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: deltametrin, metalaksyl, tiabendazol og trifloksystrobin
32024R1355 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for benzovindiflupyr m.fl.
32024D0888 Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer for bruk i biocidprodukter
32024D0766 Reduksjon av CO2-utslipp: endringsbestemmelser for hybridbiler med ekstern lading
32024R0762 Godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr til alle dyrearter: rettelse
32024R1290 Biocidforordningen: inkludering av nitrogen generert fra omgivelsesluft som aktivt stoff
32024D00594 Koordinering av offentlige trygdeordninger: covid-19 og fjernarbeid
32024R1294 Prinsipper og kriterier for sjekk av CO2-utslipp og drivstofforbruk for person- og varebiler: retting av visse språkversjoner
32024R0764 Godkjenning av et preparat av B. subtilis og L. lactis som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32024R0763 Fornyet godkjenning av preparater av L. plantarum mfl. som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
32024R0754 Vilkårene for godkjenning av av et preparat av B. subtilis mfl. som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl
32024R0752 Avslag på godkjenning av et preparat av astaxanthin-rich Phaffia rhodozyma som fôrtilsetningsstoff
32024R0750 Fornyet godkjenning av taumatin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
32024R0749 Godkjenning av lignosulfonat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
32024R0885 Metoder for fastsettelse av nivåer av mykotoksiner i mat: endringsbestemmelser
32024R1314 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: ditianon
32024R0808 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Kroatia
32024R1318 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: protiokonazol
32024R0860 Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for 17β-østradiol
32024R0916 Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringer i liste over godkjenningskrav som ikke krever vurdering
32024R0859 Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for natriumsalisylat
32024D0759 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Tsjekkia og Danmark m.fl.
32024R0698 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Beira Atlântico’
32024R0760 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Hellas og Italia
32024D1251 Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 2010): unntak for innrapportering
32023H0539 EU-henstilling om gigabit-konnektivitet
32024R0748 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32024R1502 DORA-forordningen: kriterier for utpeking av tredjeparts IKT-tjenesteleverandører som kritiske for finansielle enheter
32024R0625 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Campo de Calatrava’
32024R1473 Krav til godkjenning for systemer for lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester - retting av fransk språkversjon
32024R1721 Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: godkjenningsmaler
32024D0580 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Danmark, Kroatia, Polen, Slovakia, Tsjekkia, Tyskland og Ungarn
32024R0994 Energimerkeforordningen 2015: fastsettelse av driftsdetaljer for produktdatabasen
32024R0579 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om USA
32024R0399 Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser for sertifikater for import
32024R0836 Plantevernmidler: godkjenning av basisstoffet magnesiumhydroksid (E528)
32024R1127 Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2019): utfyllende bestemmelser om prosedyrer for verifisering av CO2-utslippene og drivstofforbruket
32024D0816 Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende rottegift
32024R1359 Krisehåndtering og force majeure innen migrasjon og asyl
32024R0821 Fornyet godkjenning av lavrisikostoffet hydrolyserte proteiner i plantevernmidler