Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 9.12.2019
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger som brukes til justering for utsatte skatters tapsabsorberende evne
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sojabønnehemicellulose (E 426)
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater til dekorasjon av eggeskall
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
Økologiforordningen om økologisk produksjon, merking og kontroll: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer: endringsbestemmelser
Godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
Godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekylling
Godkjenning av brilliantblå FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Fornyet godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyre- og fuglearter
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 17299 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger
Fornyet godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser og for slaktegriser
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for lam og hester
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis og Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av oreganoolje, carawayolje, carvacrol, metylsalisylat og L-mentol som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser

Sider