Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Storbritannia
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Armenia
EU-henstilling om opprettelse av felleseuropeisk cyberenhet
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: retting av polsk språkversjon
Tillatelse til omsetning av tørket frukt av Synsepalum dulcificum som ny mat
Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat fremstilt ved fermentering av av E. coli NITE SD 00268 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter unntatt fisk
Godkjenning av decoquinat (Deccox og Avi-Deccox 60G) som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
Godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse kalkuner, kyllinger og prydfugler
Godkjenning av L-valin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrarter
Godkjenning av L-lysinbase, L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av kaliumdiformat som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringssvin og avvente smågris
Godkjenning av L-tryptophan fremstilt av Escherichia coli KCCM 80210 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrarter
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Italia
Inkluderingstiltak for programmene Erasmus+ og Det europeiske solidaritetskorps
Toppnivådomenet .eu: utpeking av registerenheten (2021)
Felles regler for sivil luftfart: rettelse til tyske språlversjoner av gjennomføringsbestemmelser om ballong- og seilflygning
Godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskalkuner
Økologiforordningen: retting av den kroatiske språkversjonen av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
Godkjenning av amproliumhydroklorid (COXAM) som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôrings- og livkyllinger
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter, oppfôringsgriser, smågriser og mindre utbredte arter av svin
Godkjenning av et preparat av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôrings- og avlskalkuner
Godkjenning av dinatrium-5'-guanylat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Avslag på godkjenning av titandioksid som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Litauen og Polen
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD

Sider