Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering
Statistikk om turisme: endringsbestemmelser
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.
Godkjenning av Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet metiokarb i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Hongkong
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Japan
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Argentina
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Brasil
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Mexico
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Canada
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Australia
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Singapore
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Australia
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen
Krav til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser om HIV-tester
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om IOC-bestemmelser om utsplipp fra luftfart
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om ombordveiingsutstyr

Sider