Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Ungarn
Innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien: endringsbestemmelser
Harmonisering av frekvensbåndene 1920-1980 MHz og 2110-2170 MHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
Harmonisering av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
Harmonisering av frekvensbåndet 24,25-27,5 GHz for bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemnmelser
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for avfallshåndtering
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om perfluorooktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
EU-anbefaling om mobilapplikasjoner og bruk av anonymiserte mobilitetsdata i forbindelse med covid-19-krisen
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Tyskland og Ungarn
Medisinsk utstyrsforordningen: utsatt anvendelsesdato i forbindelse med covid-19-pandemien
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Thailand
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
Anerkjenning av regioner i Italia og Portugal som fri for storfetuberkulose og i regioner i Porugal som fri for storfebrucellose
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland, Ungarn og Polen
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser om rescEU-lagre i forbindelse med Covid-19-utbruddet
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
Behandling av OTC-derivater inngått for sikringsformål ved visse typer verdipapirisering
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
Ny mat: gjennomføringsbestemmelser om spesifikasjonene til spermidinrik hvetekimekstrakt
Forsikringsdirektivet: retting av utfyllende bestemmelser
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene kromafenozid m.fl. i eller på visse produkter
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av annattoekstrakter (E 160b)
Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kina, Sør-Korea, Thailand og USA for testing av rabiesvaksiner
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.

Sider