Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Avskaffelse av forskjellsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsrett
Visumforordningen: endringsbestemmelser om Gambia
Henstilling av 8.10.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Personsvern og behandling av persondata i forbindelse med kriminalitet: gjennomføringsbestemmelser om datautveksling med Storbritannia
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) for visse byggevarer
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: korrigering og endringsbestemmelser
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
Energieffektivitet: henstilling og retningslinjer om prinsippet om energieffektivitet først
Harmonisering av frekvensbånd for mobilkommunikasjon for jernbane
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkte: endringsbestemmelser og rettelse
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Ungarn, Latvia og Polen
Henstilling av 23.9.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Personvernforordningen: gjennomføringsbestemmelser om datautveksling med Storbritannia
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikater for forflytting av forsendelser fra restriksjonssoner
Støydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om datalagring og en ordning for utveksling av digital informasjon
Nettverket av nasjonale myndigheter for e-helse: endringsbestemmelser om covid-19-mobilapplikasjoner for smittesporing og varsling
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Botswana
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Madarasi birspálinka' som alkoholsterk drikk
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsrett
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tyskland, Frankrike og Luxembourg
Dyrehelseforordningen: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Israel

Sider