Europalov - uke 11/2021

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 11/2021

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 15.3.-21.3.2021

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 17.3.2021
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.3.2021. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 18.3.2021
Masseoppsigelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.3.2021

ENERGI
Energimerking av kjøle- og fryseskap (revisjon) - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Energimerking av lyskilder (revisjon) - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Energimerking av kjøle- og fryseskap til bruk i direktesalg - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Økodesigndirektivet: miljøkrav til energirelaterte produkter (revisjon) - Høring om inititativet for planlagt direktiv igangsatt av Kommisjonen 17.3.2021 med frist 9.6.2021
Energimerking av elektroniske skjermer (revisjon) - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Energimerking av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon) - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon) - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

FINANSIELLE TJENESTER
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: fjerning av Mongolia fra listen over høyrisikotredjeland med strategiske mangler - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om sentrale kontaktpunkter - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om innberetningskrav om markedsrisiko - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.3.2021*
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.3.2021*
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser) - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen - Norsk forskrift kunngjort 18.3.2021
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 18.3.2021
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om Singapore - EØS-notat offentliggjort 16.3.2021
Markeder for finansielle tjenester: endringer og rettinger for å presisere at priser skal avspeile gjeldende markedsbetingelser - Norsk forskrift kunngjort 18.3.2021
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore - Norsk forskrift kunngjort 18.3.2021
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet - Norsk forskrift kunngjort 18.3.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringer til utfyllende bestemmelser om kollegier for sentrale motparter - EØS-notat offentliggjort 16.3.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelse om en overgangsordning for pensjonssystemer - Forslag til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 16.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 13.4.2021*
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om ikrafttredelse av clearingplikten for visse kontrakter - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør - EØS-notat offentliggjort 16.3.2021
EU-strategi for detaljhandelsbetalinger - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 19.3.2021
EU-initiativ om straksbetalinger - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 19.3.2021

FORBRUKERSAKER
Pakkereisedirektivet 1990 - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.3.2021
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.12.2020 og 18.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 15.3.2021
Forbrukersamarbeidsforordningen: pilotprosjekt til gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid fastsatt i forordningen - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forbrukersamarbeidsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om den elektroniske databasen - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

FORSKNING OG UTDANNING
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027) - Strategisk plan 2021-2024 med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 15.3.2021

HANDELSFORENKLINGER
Tollsikkerhetstiltak knyttet til vareførselen mellom Norge og EU (2021) - Tillegg til samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 12.3.2021. EØS-komitebeslutning 15.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 16.3.2021
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, og forsendelsesdokumenter for vinsektoren: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen for beskyttelse av vins identitet, opprinnelse og kvalitet - Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 16.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 13.4.2021*
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om kalsiumkjelat av iminodisuccinsyre (CaIDAH) - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

HELSE
Felleseuropeisk vaksinesertifikat for EØS-borgere - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 17.3.2021.
Europakommisjonen la 17. mars 2021 fram forslag til et felles europeisk vaksinesertifikat. Det "digitale grønne sertifikatet" skal bekrefte at en person har blitt vaksinert, eventuelt vise resultat av tester for de som ennå ikke er vaksinert eller status for personer som har hatt covid-19. Nasjonale myndigheter vil fortsatt bestemme hvilke restriksjoner som skal gjelde for de tre sertifikattypene. De samme betingelser skal imidlertid gjelde for reisende med identisk sertifikat. Det grønne sertifikatet skal være gratis og tilgjengelig digitalt og i papirform på det utstedende lands offisielle språk og på engelsk. Konkret dreier det seg om to lovforslag, for henholdsvis EØS-borgere (dette faktaarket) og tredjelandsborgere (Schengen-relevant). Kommisjonsforslagene skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet.

Felleseuropeisk vaksinesertifikat for tredjelandsborgere - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 17.3.2021*
Covid-19: europeisk strategi for koordinert gjenåpning - Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 17.3.2021*
Covid-19: EU-henstilling om virusovervåking i avløpsvann - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 19.3.2021*
Legemiddeldirektivet: unntaksbestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene for eksport til Storbritannia - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.3.2021*
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2020) - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

IMMATERIALRETT
Marakechdirektivet om tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte - Høring om norsk gjennomføringsforskrift igangsatt 17.3.2021 med frist 25.5.2021

INDRE MARKED OG EØS
InvestEU-programmet (2021-2027) - Rådsbehandling 17.3.2021 med pressemelding (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Kritiske enheters motstandsdyktighet - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 19.3.2021
EU-programmet Digitalt Europa (2021-2027) - Rådsbehandling med pressemelding 16.3.2021 (uformell enighet med Europaparlamentet)
Roamingforordningen (2021-forslag) om internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett - Dansk departementsnotat offentliggjort 18.3.2021
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2021 - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Toppnivådomenet .eu: utfyllende bestemmelser om utpeking av registreringsautoritet - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Toppnivådomenet .eu: gjennomføringsbestemmelser om domeneadministratorens kontrakt med Kommisjonen - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer - Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 18.3.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om tilgang til andre EU-informasjonssystemer - Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 18.3.2021

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - TEUV artikkel 107 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 15.3.2021
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014): retting av rumensk språkversjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.3.2021*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.3.2021*
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om utpeking av offisielle laboratorier - Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 19.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 16.4.2021*
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Danmark, Frankrike, Tyskland, Polen og Sverige - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.3.2021. EØS-notat offentliggjort 17.3.2021*
Import av fôr til kjæledyr fra Georgia - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om krav til dyrehelsesertifikat og melding ved flytting av animalske produkter fra landdyr - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tiltak mot klassisk svinepest: fristatus for Latvia - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dyrehelse og mattrygghet: offisielle sertifikater for import og transport over landegrensene av visse dyr og varer - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: endringsbestemmelser om Tsjekkia og regioner i Frankrike - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Import og transport av akvatiske dyr og produkter: endringsbestemmelser og offentlige sertifikater - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Import fra Thailand av meieriprodukter og insekter - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kartlegging og rapportering av antimikrobiell resistens - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Italia, Polen, Slovakia og Romania - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Polen og Tyskland - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter varer fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med fugleinfluensa - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Import av insekter fra Vietnam - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Polen og Tyskland - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Finland, Frankrike, Tyskland og Polen - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Import og transitt av fjørfeprodukter fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Estland, Tyskland, Polen og Sverige - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Særskilte beskyttelsestiltak om transport og import av forsendelser av salamandre i forbindelse med infeksjon av Batrachochytrium salamandrivorans - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Romania og Sverige - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021

Fôrvarer
Godkjenning av L-cystin produsert av Pantoea ananatis NITE BP-02525 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av zinkkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr (revisjon) - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om pyrrolizidinalkaloider i visse næringsmidler - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og visse svin - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner og andre eggleggende fugler - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Fornyet godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat produsert av E. coli ATCC 9637 som tilsetningsstoff i fôrvarer til laksefisk og utvidelse av bruksbetingelsene til andre fisk med finner - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Godkjenning av to preparater produsert av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Fornyet godkjenning av et preparat av sitronsyre, tymol og vanillin som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse svin, fjørfe og fugler - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver til oppdrett - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Godkjenning av L-valin produsert av E. coli KCCM 80159 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Fornyet godkjenning av en type selenberiket gjær som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrarter - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Godkjenning av jernkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin og kalkuner - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80188 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Fornyet godkjenning av et preprat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Godkjenning av et preparat av montmorillonit-illit som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Godkjenning av L-glutamin produsert av C. glutamicum KCCM BP-02524 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri DSM 29026 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Godkjenning av sorbitanmonolaurat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase produsert av Komagataella phaffii DSM 32159 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 17.3.2021

Plantesanitære forhold
Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Omsetning av frø fra fôrvekster: midlertidig unntak for sertifisert frø - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om acekinocyl m fl. - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 20.3.2021*
Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (WZU477) som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.3.2021*
Tillatelse til endring av bruksbetingelsene for chiafrø (Salvia hispanica) som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.3.2021*
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser om søknader om anerkjenning av ekvivalente kontrollmyndigheter og -organ - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.3.2021
Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.3.2021*
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om botaniske arter som inneholder hydroksyantracenderivater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.3.2021
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fargestoffer i lakseerstatninger - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av annattoekstrakter (E 160b) - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av askorbinsyre (E 300) og sitronsyre (E 330) på hvite grønnsaker - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Plastforordningen: plastmaterialer og -artikler i kontakt med matvarer: endring og rettelse - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: bestemmelser om visse fettsyreestere - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om benalaxsyl m.fl. - EØS-notat offentliggjort 19.3.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klordekon - EØS-notat offentliggjort 19.3.2021
Godkjenning av et ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus som ny mat - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av tørkede celler av algen Euglena gracilis som ny mat - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av kronberiket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av selen-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av sukker utvunnet fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Unionslisten over ny mat: korrigeringer - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om diklofop, fluopyram, ipkonazol og terbutalazin - EØS-notat offentliggjort 19.3.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet karbontetraklorid m.fl. i eller på visse produkter - EØS-notat offentliggjort 19.3.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet fluksapyroksad m.fl. i eller på visse produkter - EØS-notat offentliggjort 19.3.2021
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet aklonifen, boskalid m.fl. i eller på visse produkter - EØS-notat offentliggjort 19.3.2021
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023): endringsbestemmelser om antall prøver som følge av brexit - EØS-notat offentliggjort 19.3.2021
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser og tiltak for sikring av sporbarhet og overholdelse av regelverket - EØS-notat offentliggjort 20.3.2021

Veterinærmedisin
Veterinærlegemiddeldirektivet 2001 - Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 17.3.2021
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupivakain - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av lidokain - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
EUs 8. miljøhandlingsprogram 2021-2030 - Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) med pressemelding vedtatt av Rådet 17.3.2021
EU-programmet LIFE (2021-2027) - Rådsbehandling med pressemelding 16.3.2021 (uformell enighet med Europaparlamentet)
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: nasjonale gjennomføringstiltak om midlertidig gratistildeling - EØS-notat offentliggjort 16.3.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om referanseverdier for gratiskvoter 2020-2025 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.3.2021
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret i forbindelse med innsatsfordelingen - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet - Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 17.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 14.4.2021*
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: beregning av gjennomsnittlige utslipp for 2018 - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kjemikalieforordningen (REACH): gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 16.3.2021*
Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om sikkerhetsdatablad - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser: endringsbestemmelser om skreddersydde malinger - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav knyttet til helsemessige nødsituasjoner - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av ikaradin som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 19 - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
Avslag på godkjenning av Capsicum annuum L. var. annuum, longumgruppe, cayenneekstrakt som basisstoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.3.2021
Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet fenpyrazamin i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.3.2021
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet 2014 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 15.3.2021

SELSKAPSRETT
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 18.3.2021

STATISTIKK
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området helse og livskvalitet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.3.2021
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Konjunkturstatistikk - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.3.2021

TRANSPORT
MC-forordningen: endringsbestemmelser om restkjøretøyer i klasse L i forbindelse med covid-19-pandemien - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene: retting av tysk språkversjon - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser om hyppigheten av medisinske undersøkelser i forbindelse med covid-19-pandemien - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 15.3.2021
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om bevisbasert trening og regler om rapportering mv. av hendelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2021
Flypassasjerforordningen 2004 - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 15.3.2021. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.3.2021 Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 19.3.2021
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning - EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: retting av italiensk versjon av endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.3.2021*