Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Notifisering om oppfyllelse av forfatningsrettslige krav av Island 16.6.2023. EØS-komiteens beslutning trer i kraft 1.8.2023.
Reformen av regelverket for tungtransport, inkludert kjøre- og hviletid, kontroll, adgang til kabotasje i godstransport og regler for utsending av arbeidstakere til et annet land enn der de hører hjemme, ble vedtatt og publisert i EU-tidende i juli 2020. De tre rettsaktene det gjelder er en del av Kommisjonens veipakke som ble lagt fram i 2017. Konkret dreier det seg om adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport (dette faktaarket), krav til håndhevelse og detaljerte bestemmelser for utsending av sjåfører, og bestemmelser om kjøretid, pauser og hvileperioder og lokalisering ved hjelp av fartsskrivere.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.6.2023
EØS-komitebeslutning 13.6.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen
Notat om planlagt forordning lagt fram av Kommisjonen 13.6.2023 med tilbakemeldingsfrist 11.7.2023
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 1.6.2023
Utkast til delegert kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 31.5.2023 med tilbakemeldingsfrist 28.6.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.3.2023 og kunngjort i EU-tidende 30.5.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.3.2023 og kunngjort i EU-tidende 30.5.2023
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.2.2023 og kunngjort i EU-tidende 30.5.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 17.5.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 17.5.2023
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 17.5.2023
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 15.5.2023
Norsk forskrift kunngjort 12.5.2023
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.5.2023 med pressemelding
EØS-komiteen vedtok i mai 2014 å innlemme EUs såkalte veipakke i EØS-avtalen. Veipakken består av tre EU-forordninger om adgang til henholdsvis yrket som veitransportør, markedet for godstransport og markedet til internasjonal persontransport med buss. Gjennom veipakken ble regelverket konsolidert og harmonisert på områder hvor det hadde dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene.

Sider