Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om avklaring av krav for cruiseavlastnings-co-piloter m.m.
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 21
32024D1948 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland og Nederland
32024D1944 Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om henvisninger til europeiske vurderingsdokumenter
32024D1884 Årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030: endringsbestemmelser om total mengde av kansellerte EU ETS-kvoter
Harmonisering av 40,5-43,5 GHz-frekvensbåndene for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
32024R1946 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia, Latvia og Polen
32024R1874 Offisielle sertifikater for import og transport over landegrensene av visse dyr og varer: endringsbestemmelser
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
32024R1893 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om USA
32024R1872 Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om tilordningstabellene
Europeisk næringslivsstatistikk m.m.: endringsbestemmelser
Byggevareforordningen 2011: utfyllende bestemmelser om forankringsanordninger og sikkerhetskroker
32024R1820 Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om tilordningstabellene
32024R1810 Fornyet godkjenning av Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
Økologiforordningen 2018 om produksjon og merking av økologiske produkter: lister over driftsansvarlige
REACH-forordningen: endringsbestemmelser om PAHer i leirduer
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser
Leiebiler som kjøres over grensen i andre EU-land
32024R1857 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Bulgaria, Hellas, Italia, Latvia, Litauen, Polen og Slovakia
32024R1839 Godkjenning av rød quebracho-ekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: rettelse
Naturrestaurering (forslag 2022)
Statistikk over landbruksregnskaper (forslag 2024)
32024H1716 Energieffektiviseringsdirektivet (2023): retningslinjer for energibruk i offentlig sektor (art. 5, 6 og 7)
Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter: endringsbestemmelser
Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: retting av språkversjoner
32024D1797 Handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om overføring av kvoter til Innovasjonsfondet
32024R1845 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
32024R1786 Fornyet godkjenning av ammoniumklorid som tilsetningsstoff i fôr til drøvtyggere, katter og hunder
Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter: oppdateringer iht. NACE-klassifiseringen
Felles sikkerhetsnivå for digital sikkerhet (NIS 2): gjennomføringsbestemmelser
Markedsordninger for vin: endringsbestemmelser om ønologiske framstillingsmåte
ITS-direktivet innen veitransport: fastsettelse av maler for rapportering
Europeisk samarbeid om medisinske metodevurderinger: samarbeid med Det europeiske legemiddelbyrå
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs): endringsbestemmelser om dekloran pluss
32024R1757 Fornyet godkjenning av Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
32024R1755 Godkjenning av eddiksyre, kalsiumacetat og natriumdiacetat som tilsetningsstoff i fôr til fisk
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til utforming, konstruksjon og yteevne - ajourføring 2024
32024R1750 Fornyet godkjenning av Levilactobacillus brevis som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
Forsikringsdirektivet: retting av polsk språkversjon
32024R1743 Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for slakt og prydfugler
Krav til miljøvennlig utforming av luftbaserte sentralvarmeprodukter, kjøleprodukter, høytemperatur prosesskjølere og viftekonvektorer (revisjon)
Unionslisten over ny mat: endrede bruksvilkår for proteinekstrakt fra svinenyrer
Analysemetoder for rester av farmakologisk aktive stoffer i matproduserende dyr: endringsbestemmelser
32024D1763 Forsikringsdirektivet (Solvens II): forlengelse av USAs midlertidige ekvivalensbeslutning
32024R1730 Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôr til avvente smågriser og slaktesvin
32024R1723 Godkjenning av Duddingtonia flagrans som tilsetningsstoff i fôr til beitedyr til melkeproduksjon
Unionslisten over ny mat: endrede spesifikasjoner for delvis hydrolysert protein fra bygg og ris
Godkjenning av Ashitaba stilkjuice som ny mat
Unionslisten over ny mat: endringsbestemmelser for olje av Schizochytrium sp. med høyt innhold av DHA og EPA
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
32024R1765 Minimumskrav til gjenbruk av vann: tekniske spesifikasjoner
Kvotehandelsdirektivet (ETS): gjennomføringsbestemmelser om permanent utslippslagring gjennom karbonfangst og -utnyttelse
32024H1722 Energieffektiviseringsdirektivet (2023): retningslinjer for energieffektivitetsmål og nasjonale bidrag (art. 4)
32024D1665 Storbritannias uttreden av EU: tilsyn med foretakssammenslutninger
32024R1748 Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (revisjonsforslag 2024)
32024D1663 Den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring: informasjonsutveksling
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om OTC-derivater
Fluorgassforordningen 2024: utfyllende bestemmelser om F-gassportalen
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kontrollmyndigheter og kontrollorganer i tredjeland
32024R1694 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om USA og Canada
32024R1727 Tilsetningsstoffer i fôrvarer: tilbaketrekking av visse stoffer fra markedet
32024R1685 Godkjenning av et preparat av glykosylert 1,25-dihydroksykolekasiferol som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr
Energimerking av tørketromler: endringsbestemmelser
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsutstyr: endringsbestemmelser
Energimerking av lavtemperatur radiatorer
Krav til miljøvennlig utforming av elbilladere
32024D1593 Schengen grense- og visumfond (BMVI): utfyllende regler for perioden 2021-2027: inngåelse av avtale
22024A01592 Schengen grense- og visumfond (BMVI): utfyllende regler for perioden 2021-2027
32024H1590 Energieffektiviseringsdirektivet (2023): retningslinjer for til energisparing (art. 8, 9 og 10)
32024R1595 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: denatoniumbenzoat, diuron, etoksazol, metomyl og teflubenzuron: retting av språkversjoner
32024R1618 Gjennomføringsbestemmelser til kapitalkravsforordningen og krisehåndteringsdirektivet om tilsynsrapportering og offentliggjøring av minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld
Avfallstransportforordningen 2024: endringsbestemmelser om forsendelser av elektrisk og elektronisk avfall
Avfallstransportforordningen 2006: endringsbestemmelser om forsendelser av elektrisk og elektronisk avfall
32024R1661 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekka og Polen
Kontrollforordningen: endringsbestemmelser om utvalgskriterier for prøver
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: fastsettelse av analysemetoder for offisielle kontroller
32024R1621 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Australia og USA
32024D1456 Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om EU-testanlegg for økodesign og energimerking
Retningslinjer for regional statsstøtte: endringsbestemmelser med hensyn til plattform for strategisk teknologi ('STEP')
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser: endringsbestemmelser om Vanuatu
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser: Vanuatu
Byggevareforordningen 2011: utfyllende bestemmelser om systemer for å vurdere og verifisere byggevarers ytelse
32024R1855 Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring: mal for erklæring om skadehistorikk
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs): endringsbestemmelser om metoksyklor
32024D1467 Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
32024R1601 Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 30.5.2024
32024R1769 Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: endringsbestemmelser
Landbruksstatistikk: anvendelse på næringsmidler
Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endringsbestemmelser
32024D1432 Konsortium for en europeisk digital infrastruktur (EUROPEUM-EDIC)
32024R1611 Godkjenning av isomaltulosepulver som ny mat
Europeisk samarbeid om medisinske metodevurderinger: utfyllende bestemmelser om håndtering av interessekonflikter
32024R1718 Plantevernmidler: endrete vilkår for godkjenning av metalaksyl-m
32024R1720 Harmoniserte konsumprisindekser: endringsbestemmelser