Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Prinsipper og kriterier for sjekk av CO2-utslipp og drivstofforbruk for person- og varebiler: retting av visse språkversjoner
32024R0764 Godkjenning av et preparat av B. subtilis og L. lactis som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32024R0763 Fornyet godkjenning av av preparater av L. plantarum mfl. som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
32024R0754 Vilkårene for godkjenning av av et preparat av B. subtilis mfl. som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl
32024R0752 Avslag på godkjenning av et preparat av astaxanthin-rich Phaffia rhodozyma som fôrtilsetningsstoff
32024R0750 Fornyet godkjenning av taumatin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
32024R0749 Godkjenning av lignosulfonat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Metoder for fastsettelse av nivåer av mykotoksiner i mat: endringsbestemmelser
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: ditianon
32024R0808 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Kroatia
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: protiokonazol
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for 17β-østradiol
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringer i liste over godkjenningskrav som ikke krever vurdering
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for natriumsalisylat
GreenData4All: regelverk for og tilgang til geodata
32024D0759 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Tsjekkia og Danmark m.fl.
32024R0698 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Beira Atlântico’
32024R0760 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Hellas og Italia
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 2010): unntak for innrapportering
32023H0539 EU-henstilling om gigabit-konnektivitet
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om reddikblader
32024R0748 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
DORA-forordningen: kriterier for utpeking av tredjeparts IKT-tjenesteleverandører som kritiske for finansielle enheter
32024R0625 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Campo de Calatrava’
Krav til godkjenning for systemer for lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester - retting av fransk språkversjon
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: godkjenningsmaler
32024D0580 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Danmark, Kroatia, Polen, Slovakia, Tsjekkia, Tyskland og Ungarn
Energimerkeforordningen 2015: fastsettelse av driftsdetaljer for produktdatabasen
32024R0579 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om USA
32024R0399 Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser for sertifikater for import
Godkjenning av magnesiumhydroksid (E528) i plantevernmidler
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2019): utfyllende bestemmelser om prosedyrer for verifisering av CO2-utslippene og drivstofforbruket
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende rottegift
Krisehåndtering og force majeure innen migrasjon og asyl
Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet hydrolyserte proteiner i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet urea i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet trineksapak, som trineksapak-etyl, som aktivt stoff i plantevernmidler
32024D0733 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14
32024D0734 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av brodifakum mfl. til bruk i produkter av type 14
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid til bruk i produkter av type 18
32024D0731 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i produkter av type 18
32024D0732 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid til bruk i produkter av type 14 og 18
32024D0528 VIS-forordningen 2008: fastsettelse av regler for listen over reisedokumenter og tabellen for meldinger
32024R0456 Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2023 - 30.3.2024
Forsikringsdirektivet (Solvens II): forlengelse av USAs midlertidige ekvivalensbeslutning
32024R0483 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Hellas, Italia og Polen
Visumforordningen: endringsbestemmelser om visumavgift
Produktsikkerhetsforordningen (2023): gjennomføringsbestemmelser om varslingsrutiner for produktsikkerhetsportalen "Safety Gate Portal"
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein
EU-henstilling om handlingsplan for vindenergi
32024R0452 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om bruk av signaler ved radiokommunikasjonsfeil
32024D0416 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater
32024D0411 Kvotehandelsdirektivet (ETS): liste over skipsoperatører
Harmoniserte informasjonstjenester for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
EU-henstilling om frigjøring av private investeringer i energieffektivitet
Næringsmidler for spesielle grupper: jernkaseinat med kaseinater fra melk
32024R0393 Tredjelandslisten for innførsel av hovdyr, fjørfe og avlsmateriale fra disse: endringsbestemmelser om New Zealand, Sør-Afrika og Storbritannia
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (NPA 2023-10)
Akkreditering av godkjente organer (qualified entities)
Europeisk samarbeidsutvalg: transnasjonale informasjons- og konsultasjonsrettigheter
EU-henstilling om styrking av forskningssikkerheten
32024R0413 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Hellas, Italia og Polen
32024R0379 Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner
32024R0566 Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og utryddelsesprogrammer i Tyskland og Spania
32024R0360 Import av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: forlengelse av beskyttelsestiltak
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: bispyribac, metosulam, oryzalin, oksasulfuron og triazoksid
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: 2,4-DB, jodsulfuron-metyl, mesotrion og pyraflufen-etyl
32024D0340 Frekvenser til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester)
Medisinsk utstyr: forbedret tilgjengelighet av in vitro-diagnostikk
Produktsikkerhetsforordningen (2023): gjennomføringsbestemmelser om en mal for tilbakekalling grunnet produktsikkerhet
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om opprettelsen av EUs referanselaboratorium for matforbedringsmidler
Produktsikkerhetsforordningen (2023): gjennomføringsbestemmelser om produktsikkerhetsportalen "Safety Gate Portal"
32024R0334 Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser
32024R0327 Innkreving av avgifter for støy fra godstog: oppheving av regelverk
32024R0323 Gruppefritak for vertikale avtaler (2022): retting av tsjekkisk språkversjon
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: azoksystrobin, flonicamid, isofetamid, mefentriflukonazol, metazaklor, pyrimetanil og kvartssand
32024D0266 EU-referansesenter for dyrevelferd for akvatiske dyr
32024D0258 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tyskland og Frankrike mfl.
32024R0387 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32024D0237 Byggevareforordningen: europeiske vurderingsdokumenter for tre lags polyethylenebasert belegg
Vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA): endringsbestemmelser
32024R0359 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser for sykepleiere
32024R0239 Godkjenninger av sitrusoljer og -ekstrakter i fôr: rettelser og endringer
32024R0231 Godkjenning av halofuginonhydrobromid som tilsetningsstoff i fôr til slaktekalkuner og -kyllinger og avlskalkuner
32024R0216 Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om listeførte sykdommer hos akvatiske dyr
Minimumskrav til gjenbruk av vann: tekniske spesifikasjoner
32024R0221 Fornyet godkjenning av Trichoderma reesei ATCC 74444 som tilsetningsstoff i fôr til fjørfearter til slakting og egglegging og smågriser
32024R0220 Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Høyere utdanning: attraktive og bærekraftige karrierer
Høyere utdanning: europeisk kvalitetssikrings- og anerkjennelsessystem
32024R0261 Godkjenning av Piper nigrum L. som tilsetningsstoff i fôr til hunder og katter
32024R0228 Godkjenning av Companilactobacillus farciminis som tilsetningsstoff i fôrvarer
32024R0252 Fornyet godkjenning av Lactobacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32024R0262 Fornyet godkjenning av Trichoderma citrinoviride IMI 360748 som tilsetningsstoff i fôrvarer
32024R0219 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Terre Abruzzesi / Terre d’Abruzzo'
32024R0191 Sikkerhet i jernbanetunneler: retting av språkversjoner