Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Retningslinjer for finansielle insentiver til rene og energieffektive kjøretøyer
Retningslinjer for regional statsstøtte 2022-2027
Retningslinjer for statsstøtte til film og andre audiovisuelle verk
Retningslinjer for statsstøtte til film
EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi: forenklinger i kontraktbetingelsene
Retningslinjer for akseptable løsningsforslag ved fusjon av virksomheter
Retningslinjer for statsstøtte knyttet til kvotehandelsordningen for drivhusgasser etter 2021
Retningslinjer for sesongarbeidere i forbindelse med covid-19-pandemien
Retningslinjer for legemiddelforsyningen i forbindelse med covid-19-utbruddet
Retningslinjer om EU-krisehjelp ved helsesamarbeid over grensene i forbindelse med covid-19-utbruddet
Covid-19: EU-retningslinjer for indre grenseforvaltning
Retningslinjer for innovative offentlige anskaffelser
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2017
Gruppen av representanter for europeiske reguleringsmyndigheter på området audiovisuelle medietjenester (ERGA)
Retningslinjer for statsstøtte til energi og miljøvern 2014-2020
Retningslinjer for statsstøtte knyttet til kvotehandelsordningen for drivhusgasser etter 2021
Retningslinjer for covid-19-tester
Midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte under covid-19-pandemien
Midlertidige statsstøtteregler i forbindelse med covid-19-pandemien
Retningslinjer om markedsanalyse og vurdering av sterk markedsstilling innen elektronisk kommunikasjon (revisjon)
Definisjon av statsstøtte
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: status for tredjeland 1.8.2015
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av bis(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP)
Retningslinjer for statsstøtte til viktige prosjekter av felles europeisk interesse (2014)
Retningslinjer for statsstøtte for å fremme risikofinansierte investeringer

Sider