Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Retningslinjer for finansielle insentiver til rene og energieffektive kjøretøyer
Retningslinjer for statsstøtte til film og andre audiovisuelle verk
Retningslinjer for statsstøtte til film
EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi: forenklinger i kontraktbetingelsene
Retningslinjer for akseptable løsningsforslag ved fusjon av virksomheter
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2019
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2017
Strategiplan for forvaltning av nettverksfunksjoner i Det felles europeiske luftrom 2015-2019
Gruppen av representanter for europeiske reguleringsmyndigheter på området audiovisuelle medietjenester (ERGA)
Retningslinjer for statsstøtte til energi og miljøvern
Retningslinjer for statsstøtte til jernbaneforetak
Retningslinjer for innovative offentlige anskaffelser
Retningslinjer om markedsanalyse og vurdering av sterk markedsstilling innen elektronisk kommunikasjon (revisjon)
Definisjon av statsstøtte
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: status for tredjeland 1.8.2015
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av bis(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP)
Retningslinjer for statsstøtte for å fremme risikofinansierte investeringer
Koordinering av offentlige trygdeordninger: prosedyrer for refusjon mellom institusjoner
Grunnleggende prinsipper for statsstøtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning
Statsstøtte til offentlig radio- og TV-kringkasting
Retningslinjer for statstøtte til miljøvern
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: anerkjente organisasjoner
Registrering av motorvogner med opprinnelse i en annen medlemsstat
Minimumsopplæring av sjøfolk: lister over godkjente beviser pr. 20.11.2006
Minimumsopplæring av sjøfolk: lister over godkjente beviser

Sider