Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Retningslinjer for statsstøtte til viktige prosjekter av felles europeisk interesse (2014)
Koordinering av offentlige trygdeordninger: prosedyrer for refusjon mellom institusjoner
Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester: retningslinjer for anvendelse på forsikringsområdet
Statsstøtte til offentlig radio- og TV-kringkasting
Grunnleggende prinsipper for statsstøtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning
Retningslinjer for statsstøtte til jernbaneforetak
Retningslinjer for statstøtte til miljøvern
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: anerkjente organisasjoner
Registrering av motorvogner med opprinnelse i en annen medlemsstat
Minimumsopplæring av sjøfolk: lister over godkjente beviser pr. 20.11.2006
Minimumsopplæring av sjøfolk: lister over godkjente beviser
Retningslinjer om markedsanalyse og vurdering av sterk markedsstilling innen elektronisk kommunikasjon
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dazomet m.fl.
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om jusrteringer av K-faktoren 'daglig handelsstrøm'
Markedsordninger for vin: endringer til utfyllende bestemmelser om tillatte ønologiske framgangsmåter
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av titandioksid (E 171)
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikat ved innførsel av hovdyr for deltakelse i arrangementer utenfor EU
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om retur av hov- og klovdyr etter deltakelse i arrangementer utenfor EU
Godkjenning av omsetning av tørket fruktkjøtt og urtete fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
Fornyet godkjenning av flumioksazin som aktivt stoff i plantevernmidler
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om helsesertifikater for visse fjørfe, burfugl og avlsmateriale fra disse
Dyrehelseforordningen: endring av vedlegg III, standardsertifikat for innførsel av visse dyre- og fiskeprodukter

Sider