Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
32024R1058 Godkjenning av Aspergillus oryzae DSM 33700 som tilsetningsstoff i fôr
32024R1057 Godkjenning av 6-fytase framstilt av Komagataella phaffii CGMCC 7.19 som tilsetningsstoff i fôr
32024R1056 Godkjenning av riboflavin 5’-fosfatmononatriumsalt som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter
32024R1055 Godkjenning av jern(II)-betain-kompleks som tilsetningsstoff i fôr
32024R1054 Godkjenning av produkt framstilt av Weizmannia faecalis DSM 32016 som tilsetningsstoff i fôr og drikkevann
32024R1086 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
32024R0404 Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser
32024R0403 Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: endringsbestemmelser
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om sertifikater og kontrollorganer for import av økologiske produkter fra tredjestater
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om Listeria monocytogenes
32024R1170 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser
32024R1130 Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser
32024D1066 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria
Landbruksstatistikk: utfyllende bestemmelser om næringsstoffer
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (13. versjon)
32024R1255 Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser
32024R1030 Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2024 om europeiske luftfartøyoperatører og administrerende land
32006D0390 Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Tsjekkia
32006D0349 Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Østerrike
32006D0348 Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Finland
32024R0997 Godkjenning av L-valin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932 tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
32006D0347 Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Sverige
Europeiske miljøøkonomiske regnskap: endringsbestemmelser
32024R0980 Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til katter
32024R1020 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
E2024C0029 Vedtak av EFTAs overvåkningsorgan: fugleinfluensa i Norge
Bærekraftig drivstoff for maritim transport: prosedyrer for akkreditering av verifiserere
Bærekraftig drivstoff for maritim transport: gjennomføringsbestemmelser om maler for overvåkingsplaner
Bærekraftig drivstoff for maritim transport: gjennomføringsbestemmelser om verifikasjonsaktiviteter
Europeisk statistikk: endringsbestemmelser om kjøpekraftpariteter
32024R1217 Plantevernmiddelforordningen: avslag på forlenget godkjenning av mepanipyrim som aktivt stoff
32024R1280 Godkjenningsperiodene for de aktive stoffene dodemorf og fettsyremetylester C8-C10 i plantevermidler
32024R1207 Plantevernmiddelforordningen: avslag på forlenget godkjenning av dimetomorf som aktivt stoff
32024R1206 Forlengelse av godkjenningsperioden til 1-dekanol m.fl. i plantevernmidler
Harmoniserte konsumprisindekser: modernisering av klassifiseringen
32024H0907 EU-henstilling om overvåking av nikkel i næringsmidler
32024R0950 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om felles innførselsdokument
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester
32024R0917 Skipsavfallsdirektivet 2019: endringsbestemmelser om rapporteringskrav for oppfisket avfall
32024R0913 AIFM-direktivet: utfyllende bestemmelser om varslingsbrev
32024R0910 Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om varslingsbrev
32024R0892 EUs referanselaboratorier for områder innen folkehelse
32024R0889 CO2-utslippskrav til person- og varebiler: detaljerte prosedyrer for verifisering i bruk: retting av nederlandsk språkversjon
EU-henstilling om å styrke kvalitetsrammeverket for traineeships
Traineeship-direktivet (forslag 2024)
32024R0905 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rosalejo’
32024D0963 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria og Sverige
32024R0968 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia, Italia, Latvia mfl.
32024R0894 Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om hendelsesrapportering
32024R0915 EU-henstilling om tiltak for å bekjempe forfalskning og bedre beskyttelse av immaterielle rettigheter
32024R1321 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
32024R0880 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
32024R0771 Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser
32024R0848 Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2024)
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler
32024R1281 Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: endringsbestemmelser
32024R1408 Fornybardirektivet 2018: tilpasning av teknisk begrep, fornybart drivstoff
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om vurderingsmetoden for overholdelse av markedsrisikokrav
32024R1400 Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser
DORA-forordningen: klassifisering av IKT-relaterte hendelser og cybertrusler
Kapitalkravsforordningen (CRR): vilkårene for hvilke institusjoner som har lov til å beregne KIRB
DORA-forordningen: utfyllende bestemmelser om retningslinjer for IKT-risikostyring
Plastforordningen: endringsbestemmelser om kvalitetskontroll
DORA-forordningen: utfyllende bestemmelser om retningslinjer for tredjeparts IKT-tjenesteleverandører
32024R0870 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Kroatia og Polen
32024R1107 EASA-forordningen 2018: endringsbestemmelser for droner
32024R1108 Sikkerhetsregler for droner: endringsbestemmelser
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om konsolidering av en verdipapirforetaksgruppe
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: retting av latvisk språkversjon
32024R1052 Tillatelse til omsetning av kalsidiolmonohydrat som ny mat
32024R1037 Tillatelse til omsetning av mononatriumsalt av L-5-metyltetrahydrofolsyre som ny mat
32024R1046 Tillatelse til omsetning av beta-glukan fra Euglena gracilis mikroalger som ny mat
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
Grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om ergot sklerotia og ergot alkaloider
32024R1048 Tillatelse til omsetning av proteinkonsentrat fra Lemna gibba og Lemna minor som ny mat
32024R1026 Bruksbetingelser for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat: endringsbestemmelser
ESMAs tilsyn med visse administratorer av referanseverdier: endringsbestemmelser
32024D1441 Drikkevannsdirektivet 2020: utfyllende bestemmelser om testmetoder for mikroplast
32024R1045 Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av nikkel i næringsmidler
32024R1047 Tillatelse til omsetning av 3′-sialyllaktosenatriumsalt som ny mat
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: fenazaquin, mepiquat og propamocarb
32024R1027 Unionslisten over ny mat: endrede spesifikasjoner for galakto-oligosakkarid
32024R1023 Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser
32024D0852 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Danmark, Italia, Polen, Tsjekkia og Tyskland
32024R0824 Godkjenning av gulsøterot-tinktur som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
32024D1067 EUs program for sikker satellittbasert kommunikasjon: plassering av kontrollsentre
32024R0348 Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering
Gjødselforordningen (2019): endringsbestemmelser om kriterier om biologisk nedbrytbarhet for polymerer
Europeisk strategi for forsvarsindustrien (EDIP)
32024R0877 Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om Tsjekkia
32024R0989 Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2025-2027)
Avslag på godkjenning av helsepåstander om næringsmidler
Avslag på godkjenning av helsepåstander om næringsmidler
Helsepåstander på matvarer: endringsbestemmelser om monakoliner fra rød gjæret ris
Berikingsforordningen og kosttilskuddsdirektivet: kaseinater fra melk
Øvre grenseverdier for rester av forurensende stoffer i næringsmidler: nikkel
Tilsetningsforordningen: vinsyre, natriumtartrater, kaliumtartrater, natriumkaliumtartrat og kalsiumtartrat
Regler for statsstøtte til landtransportsektoren
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringer og rettelser