Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Retningslinjer for statsstøtte til viktige prosjekter av felles europeisk interesse (2014)
Retningslinjer for statsstøtte for å fremme risikofinansierte investeringer
Koordinering av offentlige trygdeordninger: prosedyrer for refusjon mellom institusjoner
Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester: retningslinjer for anvendelse på forsikringsområdet
Statsstøtte til offentlig radio- og TV-kringkasting
Grunnleggende prinsipper for statsstøtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning
Retningslinjer for statstøtte til miljøvern
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: anerkjente organisasjoner
Registrering av motorvogner med opprinnelse i en annen medlemsstat
Minimumsopplæring av sjøfolk: lister over godkjente beviser pr. 20.11.2006
Minimumsopplæring av sjøfolk: lister over godkjente beviser
Retningslinjer om markedsanalyse og vurdering av sterk markedsstilling innen elektronisk kommunikasjon
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikater for forflytting av forsendelser fra restriksjonssoner
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kriterier for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og -organer i tredjestater
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om innførsel av fjørfe og kjøtt fra Botswana
Økologiforordningen: dokumentasjonsplikt for operatører
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Madarasi birspálinka' som alkoholsterk drikk
Legemiddeldirektivet: endringssbestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene for
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.127 i næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet aklonifen, akrinatrin m.fl. i eller på visse produkter
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsrett
Dyrehelseforordningen: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelser
Dyrehelse- og kontrollforordningene: endringer til gjennomføringsbestemmelser om import fra tredjestater

Sider