Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
32023D1795 Personvern: nivå på beskyttelse av persondata under EU-US Data Privacy Network
Elektroniske kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser: endringsbestemmelser
32023R1788 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Storbritannia og USA
32023R1783 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: denatoniumbenzoat, diuron, etoksazol, metomyl og teflubenzuron
Bruk av jernhydroksidadipattartrat ved produksjon av kosttilskudd
32023R1774 Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
Regnskapsdirektivet: justering av størrelseskategorier for foretak og konsern
32023R1762 Registrering av den geografiske betegnelsen Sárréti kökénypálinka som alkoholsterk drikk
32023D2581 Farlig avfall: rettelse av dansk og gresk språkversjon
32000D0532 Farlig avfall: endringsbestemmelser
32023D1759 Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner: harmoniserte standarder
32023R1754 Gjennomføringsbestemmelser for luftfartsoperasjoner: retting av språkversjon
32023R1718 Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer
32023R2108 Tilsetningsstoffer: endringsbestemmelser for nitritter (E 249-250) og nitrater (E 251-252)
32023R2515 Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om forflytning av landdyr
Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om merking
Nasjonalt rapporteringspunkt for sjøfart (MNSW): rapporteringsmodul
32023R1712 Godkjenning av Sunset Yellow FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder, katter, akvariefisk, kornspisende prydfugler og små gnagere
32023D1696 Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy: endringsbestemmelser
EU-henstilling om plan for kritisk infrastruktur
32023R2502 CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
32023R1700 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XVII
Bruken av informasjonssystemet for det indre marked og den digitale portal over landegrensene
Kapitalkravsforordningen (CRR): skyggebanker
Landbruksstatistikk: dyreproduksjon
32023R1682 Fornyet godkjenning av dimetylglycinnatriumsalt som fôrtilsetning til slaktekyllinger
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: sykepleierutdanning fra Romania
32023R2599 Kvotehandelsdirektivet (ETS): skipsoperatører
32023R1677 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
32023R1672 Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2023
32023R2477 Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker: endringsbestemmelser
32023R1664 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Argentina, Storbritannia og USA
32023R1698 Fornyet godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til purker
32023R1708 Fornyet godkjenning av urea som fôrtilsetningsstoff for drøvtyggere med funksjonell vom
32023R1704 Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 23376 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
32023R1703 Fornyet godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase som fôrtilsetningsstoff for fjørfearter, avvente smågriser, slaktegriser, ammepurker m.fl.
32023R1709 Godkjenning av Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
32023R1699 Status for attapulgite som fôrtilsetningsstoff
32023R1713 Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase som fôrtilsetning til slaktekyllinger, verpekyllinger og mindre utbredte fjørfearter
32023R1710 Fornyet godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff for alle drøvtyggere, katter og hunder, og for purker
32023R1705 Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32023R1711 Fornyet godkjenning av et gjærprodukt av Aspergillus oryzae NRRL 458 som fôrtilsetningsstoff for melkekuer
32023R1707 Godkjenning av 2-acetylfuran og 2-pentylfuran som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 1
CO2-utslipp fra biler: innovative teknologier for reduksjon av utslipp
32023R1653 Registrering av den geografiske betegnelsen ‘Borzag pálinka’ som alkoholsterk drikk
32023R2297 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: havner for kontaineromlasting
32023R1644 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Storbritannia og USA
32023R1643 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Latvia og Polen
32023R1607 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om juridiske termer
32023R2418 Styrking av den europeiske forsvarsindustrien gjennom felles anskaffelser
32023R2070 Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Kamerun og Vietnam
CLP-forordningen: nye klassifiseringer
32023R2399 Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: rettelse til gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere
32023D1623 CO2-utslippskrav til person- og varebiler: verdier for 2021 og beregning av verdier fra 2025
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikater for dyr
32023D1604 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia, Polen og Sverige
32023R1603 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
32023R2527 Tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på energi- og miljøområdet for referanseåret 2025
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på energi- og miljøområdet for 2025
32023D1809 Kriterier for tildeling av EU-miljømerket for absorberende hygieneprodukter og for gjenbrukbare menstruasjonskopper
32023R2441 Kvotehandelsdirektivet (ETS): klimanøytralitetsplaner
32023R2449 Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om rapportering
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: utfyllende rapporteringsregler
EUs visumpolitikk: revisjon av visumfritaksmekanismen
32023R1590 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Estland, Latvia og Polen
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: endringsbestemmelser
Kvotedirektivet: endringsbestemmelser om maritim sektor og bygg- og transportsektor
32023D1575 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser for 2024
32023R1627 Plastforordningen: godkjenning av bis(2-ethylhexyl)cyclohexane-1,4-dicarboxylate
Auksjoneringsforordningen (forslag 2023): detaljerte bestemmelser for auksjoner av CO2-kvoter
Europeisk arbeidsmarkedsstatistikk om foretak
32023D1555 Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: tilgang for Sveits
Økologiforordningen 2018: oppdatering av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
32023D1533 Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjennelse av kravene i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse
Energimerkeforordningen 2015: gjennomføringsbestemmelser om driftsdetaljer for produktdatabasen EPREL
32023R2122 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: oppdateringsbestemmelser
32023R2057 Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland
32023R2613 Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om eksport av kjøtt- og benmel som brensel
32023D1520 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia, Polen og Sverige
32023R1510 Grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kadmium i tigernøtter og visse kultiverte sopp
32023R1756 Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet Cydia pomonella granulovirus i plantevernmidler
32023R1755 Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet fettdestillasjonsrester i plantevernmidler
32023R1757 Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene bensulfuron, klormequat i plantevernmidler
32023R1784 Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenning av etoksazol
32023R2468 Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 12
32023R2579 Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16
32023R1485 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Hellas, Italia, Latvia, Litauen og Polen
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: detaljerte prosedyrer for verifisering i bruk
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: prinsipper og kriterier for sjekk av CO2-utslipp og drivstofforbruk
32023D1473 Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om EAD for membraner
32023R1466 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Canada, Namibia, Storbritannia og USA
32023D2207 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om Australia
32023R2222 Referanseverdiforordningen 2016: forlengelse av overgangsperioden for referanseverdier fra tredjeland
32023R1768 Krav til godkjenning for systemer for lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester
Kvikksølvforordningen 2017: endringsbestemmelser om amalgam og andre produkter med kvikksølv
32023R1455 Midlertidig hastegodkjenning av fôrtilsetningsstoffer av kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt(II)karbonat m.fl.