Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
32024R0885 Metoder for fastsettelse av nivåer av mykotoksiner i mat: endringsbestemmelser
32024R1314 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: ditianon
32024R0808 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Kroatia
32024R1318 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: protiokonazol
32024R0860 Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for 17β-østradiol
32024R0916 Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringer i liste over godkjenningskrav som ikke krever vurdering
32024R0859 Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for natriumsalisylat
GreenData4All: regelverk for og tilgang til geodata
32024D0759 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Tsjekkia og Danmark m.fl.
32024R0698 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Beira Atlântico’
32024R0760 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Hellas og Italia
32024D1251 Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 2010): unntak for innrapportering
32023H0539 EU-henstilling om gigabit-konnektivitet
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om reddikblader
32024R0748 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32024R1502 DORA-forordningen: kriterier for utpeking av tredjeparts IKT-tjenesteleverandører som kritiske for finansielle enheter
32024R0625 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Campo de Calatrava’
32024R1473 Krav til godkjenning for systemer for lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester - retting av fransk språkversjon
32024R1721 Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: godkjenningsmaler
32024D0580 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Danmark, Kroatia, Polen, Slovakia, Tsjekkia, Tyskland og Ungarn
32024R0994 Energimerkeforordningen 2015: fastsettelse av driftsdetaljer for produktdatabasen
32024R0579 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om USA
32024R0399 Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser for sertifikater for import
32024R0836 Plantevernmidler: godkjenning av basisstoffet magnesiumhydroksid (E528)
32024R1127 Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2019): utfyllende bestemmelser om prosedyrer for verifisering av CO2-utslippene og drivstofforbruket
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A
32024D0816 Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende rottegift
32024R1359 Krisehåndtering og force majeure innen migrasjon og asyl
32024R0821 Fornyet godkjenning av lavrisikostoffet hydrolyserte proteiner i plantevernmidler
32024R0839 Plantevernmidler: fornyet godkjenning av lavrisikostoffet urea
32024R0835 Plantevernmidler: fornyet godkjenning av det aktive stoffet trineksapak
32024D0733 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14
32024D0734 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av brodifakum mfl. til bruk i produkter av type 14
32024D0787 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid til bruk i produkter av type 18
32024D0731 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i produkter av type 18
32024D0732 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av aluminiumfosfid til bruk i produkter av type 14 og 18
32024D0528 VIS-forordningen 2008: fastsettelse av regler for listen over reisedokumenter og tabellen for meldinger
32024R0456 Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2023 - 30.3.2024
32024D0872 Forsikringsdirektivet (Solvens II): forlengelse av USAs midlertidige ekvivalensbeslutning
32024R0483 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Hellas, Italia og Polen
32024R1415 Visumforordningen: endringsbestemmelser om visumavgift
Produktsikkerhetsforordningen (2023): gjennomføringsbestemmelser om varslingsrutiner for produktsikkerhetsportalen "Safety Gate Portal"
32024R1081 Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein
EU-henstilling om handlingsplan for vindenergi
32024R0452 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA
32024R0405 Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om bruk av signaler ved radiokommunikasjonsfeil
32024D0416 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater
32024D0411 Kvotehandelsdirektivet (ETS): liste over skipsoperatører
Harmoniserte informasjonstjenester for kanaltrafikk: endringsbestemmelser
EU-henstilling om frigjøring av private investeringer i energieffektivitet
Næringsmidler for spesielle grupper: jernkaseinat med kaseinater fra melk
32024R0393 Tredjelandslisten for innførsel av hovdyr, fjørfe og avlsmateriale fra disse: endringsbestemmelser om New Zealand, Sør-Afrika og Storbritannia
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (NPA 2023-10)
Akkreditering av godkjente organer (qualified entities)
Europeisk samarbeidsutvalg: transnasjonale informasjons- og konsultasjonsrettigheter
EU-henstilling om styrking av forskningssikkerheten
32024R0413 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Hellas, Italia og Polen
32024R0379 Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner
32024R0566 Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og utryddelsesprogrammer i Tyskland og Spania
32024R0360 Import av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: forlengelse av beskyttelsestiltak
32024R1076 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: bispyribac, metosulam, oryzalin, oksasulfuron og triazoksid
32024R1077 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: 2,4-DB, jodsulfuron-metyl, mesotrion og pyraflufen-etyl
32024D0340 Frekvenser til mobilkommunikasjon om bord på skip (MCV-tjenester)
Medisinsk utstyr: forbedret tilgjengelighet av in vitro-diagnostikk
32024R1435 Produktsikkerhetsforordningen (2023): gjennomføringsbestemmelser om en mal for tilbakekalling grunnet produktsikkerhet
32024R1004 Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om opprettelsen av EUs referanselaboratorium for matforbedringsmidler
32024R1459 Produktsikkerhetsforordningen (2023): gjennomføringsbestemmelser om produktsikkerhetsportalen "Safety Gate Portal"
32024R0334 Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser
32024R0327 Innkreving av avgifter for støy fra godstog: oppheving av regelverk
32024R0323 Gruppefritak for vertikale avtaler (2022): retting av tsjekkisk språkversjon
32024R1078 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: azoksystrobin, flonikamid, isofetamid, mefentriflukonazol, metazaklor, pyrimetanil og kvartssand
32024D0266 EU-referansesenter for dyrevelferd for akvatiske dyr
32024D0258 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tyskland og Frankrike mfl.
32024R0387 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32024D0237 Byggevareforordningen: europeiske vurderingsdokumenter for tre lags polyethylenebasert belegg
32024R0908 Vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA): endringsbestemmelser
32024R0359 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32024L0782 Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser for sykepleiere mfl.
32024R0239 Godkjenninger av sitrusoljer og -ekstrakter i fôr: rettelser og endringer
32024R0231 Godkjenning av halofuginonhydrobromid som tilsetningsstoff i fôr til slaktekalkuner og -kyllinger og avlskalkuner
32024R0216 Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om listeførte sykdommer hos akvatiske dyr
32024R1261 Minimumskrav til gjenbruk av vann: tekniske spesifikasjoner
32024R0221 Fornyet godkjenning av Trichoderma reesei ATCC 74444 som tilsetningsstoff i fôr til fjørfearter til slakting og egglegging og smågriser
32024R0220 Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Høyere utdanning: attraktive og bærekraftige karrierer
Høyere utdanning: europeisk kvalitetssikrings- og anerkjennelsessystem
32024R0261 Godkjenning av Piper nigrum L. som tilsetningsstoff i fôr til hunder og katter
32024R0228 Godkjenning av Companilactobacillus farciminis som tilsetningsstoff i fôrvarer
32024R0252 Fornyet godkjenning av Lactobacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32024R0262 Fornyet godkjenning av Trichoderma citrinoviride IMI 360748 som tilsetningsstoff i fôrvarer
32024R0219 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Terre Abruzzesi / Terre d’Abruzzo'
32024R0191 Sikkerhet i jernbanetunneler: retting av språkversjoner
32024R0285 Godkjenning av Taigarot-tinktur som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder, katter og hester
Krav til miljøvennlig utforming av små, mellomstore og store krafttransformatorer (revisjon)
32024R1702 Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre (EMIR)
32024R1704 Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre (SFTR)
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser
32024R0251 Fornyet godkjenning av Lactiplantibacillus plantarum mfl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
32024R0260 Godkjenning av visse typer olje fra urter som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter