Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Statistikk om plantevernmidler: ajourføring 2021
Forsikringsdirektivet: ajourføring 2021 av plasseringen av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: ajourføring 2021 av konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
EU-plattformen for fornybar energi
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia
Tillatelse til omsetning av Locusta migratoria i frossen, tørket og pulverform som ny mat
Tillatelse til omsetning av tørket frukt av Synsepalum dulcificum som ny mat
Biproduktforordningen: rettelse til tysk utgave
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til gjennomføringsbestemmelser om rapportering
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2021 - 30.12.2021
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: korrigering og endringsbestemmelser
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: rettelser
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2017-2019
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om systemer for intelligent fartstilpasning (ISA)
Forsyningsvirksomhetdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
Innkjøpsdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser
Konsesjonskontraktsdirektivet: teskelverdier 2022-2023 for konsesjoner
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: terskelverdier 2022-2023 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter
BNI-forordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om prinsippene for beregning av boligtjenester
BNI-forordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om tilbakebetaling av moms
BNI-forordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om definisjon av medlemsstatenes geografiske område
Kjæledyrforordningen 2013 om forflytning av kjæledyr: gjennomføringsbestemmelser om ID-dokument for flytting av fugler holdt som kjæledyr
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om muslinger og krepsdyr til prydformål
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om ikke-kommersiell innføring av prydfugler

Sider