Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Felles europeisk jernbaneområde: bruk av kapasitet for infrastruktur
32023R1453 Oppheving av importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima
32023R1536 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: nikotin
Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser om datainnsamling for området arbeidskraft
Takdirektivet 2016: endringsbestemmelser for rapportering av anslåtte utslipp av visse forurensinger til luft
Statistikkforordningen 2009: endringsbestemmelser
32023R1443 Godkjenning av praparat av Lactobacillus plantarum DSM 19457 som fôrtilsetning til alle dyrearter
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027): utfyllende bestemmelser om rammeverk for overvåking og evaluering
Erasmus+ (2021-2027): utfyllende bestemmelser om rammeverk for monitorering og evaluering
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på helseområdet for referanseåret 2024
32023R2529 Tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på helseområdet for referanseåret 2024
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser til utfyllende bestemmelser om krav til informasjon fra ekvivalente tredjeland og kontrollorgan
32023L1438 Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
32023R1798 Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
32023R2537 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av innovasjonsfondet
32023R2175 Verdipapiriseringsforordningen: krav til oppbevaring av risiko for opphavspersoner, sponsorer, originale långivere og serviceleverandører
Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter (revisjonsforslag)
Regelverk om kjemikalieinformasjon for å møte målene i EUs kjemikaliestrategi for bærekraft
Krav til miljøvennlig utforming av solcellemoduler og -vekselrettere
Energimerking av solcellemoduler
REACH-forordningen: endringer til vedlegg XVII om de sykliske siloksanene (D4, D5 og D6)
REACH-forordningen: endringer til vedlegg XVII om perfluorheksansyre (PFHxA)
Planter fremstilt ved genomiske teknikker
Avfallsrammedirektivet (revisjonsforslag 2023)
Energistatistikk: implementering av oppdateringer
Byggevareforordningen 2011: etablering av ytelsesklasser
32023R1417 Godkjenning av smørsyre, etylbutyrat, etylisobutyrat, etylisovalerat m.fl. som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
32023R1416 Fornyet godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 og DSM 8866 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
32023R1582 Bruksbetingelser for 3'-Sialyllaktose natriumsalt av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat: endringsbestemmelser
32023R1581 Bruksbetingelser for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat: endringsbestemmelser
32023D1534 EU-programmet for et digitalt Europa: utvelgelse av enheter til innovasjonsnavet
32023R1407 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Hellas, Ungarn, Polen og Slovakia
32023R1583 Bruksbetingelser for lakto-N-neotetraose som ny mat: endringsbestemmelser
32023R1405 Godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32023R1342 Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetning til fjærkre og griser: endringsbestemmelser
32023R1341 Fornyet godkjenning av preparater av DSM 12836, DSM 12837 m.fl som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32023R1418 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Pic Saint-Loup’
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelser av forurensning med ikke tillatte stoffer i økologiske produkter
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
32023D1319 Innsatsfordelingsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2023-2030
Betalingstjenesteforordningen (forslag 2023)
32023R2482 Endring av frister for DEHP i medisinsk utstyr på Reach vedlegg XIV
EU-rammeverk for tilgang til finansielle data
Digitale eurotjenester
Betalings- og e-pengetjenestedirektiv (forslag 2023)
32023R1327 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Canelli’
32023D1337 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Frankrike
32023R1334 Godkjenning av kobberkelat av hydroksy-analog av metionin som tilsetningsstoff til dyrefôr (2023)
32023R1333 Fornyet godkjenning av endo-1,3(4)-beta-glukanase som fôrtilsetningsstoff
32023R1332 Fornyet godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff
32023R1428 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om mono- og diglyserider av fettsyrer
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: utfyllende bestemmelser om angivelse og betegnelse av ingredienser
Unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet polyvinylklorid (PVC): endringsbestemmelser
32023R1300 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Hellas, Italia, Polen og Tyskland
32023R1226 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile og Storbritannia
32023R1675 Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: retting av tysk og litauisk språkversjon
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Canelli’
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om per- og polyfluorerte stoffer (PFAS)
32023R1525 Støtte til ammunisjonsproduksjon
32023R1719 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: isoksaben, metaldehyd, Metarhizium brunneum stamme Ma 43, paklobutrazol og rettkjedede sommerfuglferomoner
32023R1421 Biocider: godkjenning av svoveldioksid avgitt fra natriummetabisulfitt til bruk i produkttype 9
32023R1530 Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fremstilt med hydrokarbonløsningsmidler til bruk i produkttype 18
32023D1424 Biocider: ikke fornyet godkjenning av akrolein i biocidprodukter av type 12
32023R1429 Biocider: godkjenning av Chrysanthemum cinerariaefolium-ekstrakt framstilt med superkritisk karbondioksid til bruk i produkttype 18
32023D1423 Biocider: oppheving av forlengelse av godkjenningen av akrolein i biocidprodukter av type 12
32023D1521 Midlertidige hastetiltak mot lumpy skin disease
32023R1753 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: pyriproksyfen
32023R1199 Miljøstyring og revisjon: retting av språkversjoner av forordning (EU) 1221/2009
32023D1338 Produktsikkerhetsdirektivet: krav til barneprodukter
32023R1329 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinol (E 476) m.fl.
52022XC1004(02) Konkurranserett for foretak: veiledning ved anvendelse av EØS-artikkel 53 og 54
32023H1425 Bærekraftig økonomi: finansiering av overgangen
32023D1175 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Frankrike og Polen
32023R1173 Tilsetningsstoffer i fôrvarer: tilbaketrekking av visse stoffer fra markedet
32023R2485 Bærekraftig finansiering: ytterligere screeningkriterier for klimamål
32023R1172 Godkjenning av lasalocid-A-natrium (Avatec 150 G) som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser
32023R1167 Godkjenning av 6-phytase som fôrtilsetning til alle fjørfearter og griser
32023R1168 Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter: rettelse
32023R1170 Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse kalver og mindre utbredte drøvtyggerarter
32023R1169 Godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase m.m. som fôrtilsetning til visse dyr og fjørfe
Åpenhet og integritet rundt miljømessige, sosiale og styringsmessige kriterier for kredittvurderinger (ESG-vurderinger)
32023R1171 Godkjenning av et preparat av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre som tilsetningsstoff: endringsbestemmelser
32023R1163 Godkjenning av L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32023R1667 Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til utforming, konstruksjon og yteevne - ajourføring 2023
Transport på innlands vannvei - mannskapsregler
32023R1773 EUs karbongrensejusteringsmekanisme: rapporteringsplikt
32023R1153 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endring for Kina
32023R1152 Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: retting av fransk og tysk språkversjon
32023R1141 Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler
Regnskapsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bærekraftsrapportering
32023R1125 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
32023R2379 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om stearyltartrat
32023R2086 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om eddik
Asyl- og migrasjonsforordningen (AMMR)
32023R1119 Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om skjemaer og maler for utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
32023R1111 Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 6.6.2023
32023R1101 Avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler
32023D1096 Fyrverkeridirektivet: innsamling av data om ulykker relatert til bruk av pyrotekniske artikler
32023R1080 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Hellas, Italia og Polen
32023D1083 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Frankrike, Polen og Frankrike