Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Europeisk personlig pensjonsordning
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om ombordveiingsutstyr
EU-budsjettet for 2019: endringer i forbindelse med brexit
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser omklassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser
Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyre, metylester, mandipropamid og profoksydim
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om helsesertifikater og listene over godkjente tredjeland
Fri bevegelse av personer: styrket sikkerhet av ID-kort og oppholdsdokumenter
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
Visumforordningen: endringsbestemmelser
Onlineplattformer: regler for rimelig forretningspraksis
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff (revisjon)
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet dimetenamid-p
Godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein

Sider