Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Slovakia
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (6. versjon)
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia og Ungarn
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Litauen og Polen
Biocider: forlenget godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om kontraktssammmendrag
Europeisk sosialstatistikk: stikkprøveundersøkelse på inntekts- og levekårsområdet
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser vedrørende tidsserier for innberetning av arbeidsledighetsdata
Europeisk sosialstatistikk: stikkprøveundersøkelse på arbeidskraftsområdet
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om elementer som er felles for flere datasett
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om kvalitetsrapporter
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
Økologiforordningen om økologisk produksjon, merking og kontroll: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
Europeisk næringslivsstatistikk
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser og retting
Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om oppdateringer av årlige, månedlige og korttidsstatistikker
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om generell sikkerhet og beskyttelse av personer i kjøretøyet og sårbare trafikanter
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om oppgaver som skal utføres under og etter grensekontroller

Sider