Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om visse organiske gjødselstoffer og jordforbedringsmidler
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for insektprodukter som ikke er bestemt til konsum
Økologiforordningen: retting av den kroatiske språkversjonen av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.133 i næringsmidler
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.130 i næringsmidler
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Urueña'
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografiske betegnelsen 'Ile-de-France'
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse land og regioner
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om felles logo for fjernsalg
Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå: endringsbestemmelser
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske
Statistikk om helsetjenester: kostnader og finansiering
Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om IKT-undersøkelsen i 2022
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import og transitt av animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for klorantraniliprol i belgfrukter
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for imidakloprid
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: retting av polsk språkversjon
Felles regler for sivil luftfart: rettelse til tyske språlversjoner av gjennomføringsbestemmelser om ballong- og seilflygning
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amisulbrom m.fl.
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Litauen og Polen
Økologiforordningen: retting av visse språkversjoner av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
Referanseverdiforordningen: gjennomføringsbestemmelse om en erstatning for referanseverdien European overnight index average (EONIA)

Sider