Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
32023H1339 Globalt digitalt helsesertifikatnettverk etablert av WHO
Skipsforurensningsdirektivet (forslag 2023)
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for kobolt
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) (forslag 2023)
Havnestatskontrolldirektivet (forslag 2023)
Undersøkelser av ulykker til sjøs (forslag 2023)
32023D1061 Reisedokumenter utstedt av Russland
52023XC0602(01) Retningslinjer for regional statsstøtte (revisjon 2023)
32023R1447 Bruken av Bacillus pumilus QST 2808 og penflufen som virksomme stoffer i plantevernmidler: endring av godkjenningsperiodene
32023R1446 Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 2,5-diklorbenzoesyremetylester m.fl.
32023R1488 Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet kvartssand i plantevernmidler
32023R2450 Kritiske enheters motstandsdyktighet: liste over viktige tjenester
32023R1071 Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland
32023R1067 Konkurranseregler for spesialiseringsavtaler (2023)
32023R1066 Konkurranseregler for forsknings- og utviklingskontrakter (2023)
32023R1065 Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om nikotinamidribosidklorid
Maritim sikkerhet: korrekt gjennomføring av flaggstatskrav (forslag 2023)
52021XC0730(01) Nasjonal håndheving av reglene om statsstøtte (revisjon 2023)
32023R1058 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester: nye spesifikasjoner for informasjonstjenester
32023D1054 EU-programmet for sikkert satellittbasert kommunikasjon og dets tjenester: tjenesteporteføljen for statlige satelittkommunikasjonstjenester
32023R1436 Avslag på fornyet godkjenning av dimoksystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
32023R1451 Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om melding, rapportering, søknader om status som sykdomsfri m.m.
PRIIPs-forordningen: modernisering av nøkkelinformasjonsdokumentet
Regler for detaljinvestorer
32023R1668 Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
32023D1055 EUs romprogrammer: regler for deling og prioritering
32023D1053 EUs program for sikker satellittbasert kommunikasjon 2023-2027: driftskrav
32023R2444 Radiodirektivet (2014): endringsbestemmelser om datoen for anvendelse av grunnleggende krav til radioutstyr
Minstekrav til hvileperioder for sektoren for sporadisk veitransport
32023R1570 Dyrehelseforordningen: retting av ungarsk språkversjon
32023D2383 Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer og rettelser
32023D1017 Overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens: endringsbestemmelser for MRSA i oppfôringssvin
32023D1016 Beskyttelsestiltak mot produkter av animalsk opprinnelse importert fra Kina
32023R0998 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 i plantevernmidler
32023R0997 Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringer i liste over godkjenningskrav som ikke krever vurdering
32022D1212(01) Ekspertgruppe om folkehelse
32023D0984 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Ungarn og Polen
32023R0981 Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om praziquantel
32023R1686 Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kontrollorganer
32023D0975 Forvaltning av RAPEX: endringsbestemmelser
32023R1651 Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om særlige likviditetskrav
32023R1219 Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om visse tredjeland
32023R1650 Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett - retting av svensk versjon
32023R0967 Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
32023R0973 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
32023R0972 Godkjenning av vannetanolekstrakt av Labisia pumila som ny mat
32023R0969 Samarbeidsplattform for felles etterforskningsgrupper
32023H0965 Overvåkingsmetoden for tilsetningsstoffer og aromaer i næringsmidler
32023R0961 Bruksbetingelser for lakto-N-neotetraose som ny mat: endringsbestemmelser
32023R0954 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: rettelser til vedlegg XIII, XIV og XXII
32023R0951 Spesifikasjoner for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat: endringsbestemmelser
32023R0950 Bruksbetingelser for 2’-fukosyllaktose som ny mat: endringsbestemmelser
32023R0949 Godkjenning av jernkaseinat med kaseinater fra melk som ny mat
32023R0948 Godkjenning av natriumsalt av 6-sialyllaktosen produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat
32023R0947 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia og Italia
32023R0943 Godkjenning av cellobiose som ny mat
32023R0942 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Hellas
32023R1622 Dataforvaltningsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om felles logoer for dataformidlingstjenester og dataaltruismeorganisasjoner
32023R0938 Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat: endringer
32023R0937 Unionslisten over ny mat: rettelse om fosfatert distivelsesfosfat fra hvetestivelse
32023R0931 Unionslisten over ny mat: endringsbestemmelser om bruken av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner
32023R1194 Medisinsk utstyrforordningen 2017: endring av gjennomføringsbestemmelser om produkter med ikke-medisinsk formål
Farlige stoffer: forbud mot produksjon for eksport av kjemikalier forbudt i EU
Endringsbestemmelser om eurovignettdirektivet, vognkortdirektivet og bompengedirektivet
32023D1085 Biocider: forlenget godkjenning av Bacillus thuringiensis i produkttype 18
32023D1157 Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Virazan
32023D1084 Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet A-Quasan
32023D1086 Biocider: forlenget godkjenning av metoflutrin i produkttype 18
32023D1097 Biocider: avslag på godkjenning av cyanamid i produkttype 3 og 18
32023D1155 Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Rapid Pro
32023D1087 Biocider: forlenget godkjenning av lambda-cyhalotrin i produkttype 18
32023D1088 Biocider: forlenget godkjenning av deltametrin til bruk i produkttype 18
32023R1078 Biocider: godkjenning av ozon framstilt av oksygen til bruk i produkttype 2, 4, 5 og 11
32023R1079 Biocider: godkjenning av (13Z)-heksadec-13-en-11-yn-1-yl-acetat til bruk i produkttype 19
Digitale tjenester i det indre marked: gjennomføringsbestemmelser om uavhengige revisjoner av svært store internettplattformer og søkemotorer
32023R0896 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Monti Lessini’
Krav til energimerking av matlagingsutstyr (revisjon)
32023R1803 IFRS-forordningen: bruk av internasjonale regnskapsstandarder (2023)
Krav til miljøvennlig utforming av matlagingsutstyr
32023R0895 Forsikringsdirektivet (Solvens II): fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for prosedyrer
32023R0894 Forsikringsdirektivet (Solvens II): fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for maler
32023R0917 Statsstøtteregler for grønn og digital omstilling: retting av polsk språkversjon
32023D0910 Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om europeiske vurderingsdokumenter for korrugerte bitumenfliser eller -plater og andre byggevarer
32023R0907 Godkjenning av eterisk ylang ylang-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: retting av fransk språkversjon
32023R1616 Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser
32023D0901 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Danmark m.fl.
32023R1615 Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser
32023R1484 Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2024
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innhold av resirkulert plast i engangsplastflasker av plast
32023R1110 Midlertidig økt kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser om tidlig intervensjonstiltak, vilkår for løsning og finansiering av resolusjonstiltak
Retningslinjer om forenklet prosedyre for fusjonskontroll
32023R0914 Fusjonsgjennomføringsforordningen (revisjon 2023)
Støy fra utstyr til utendørsbruk: endringsbestemmelser (2023)
32023R2049 Kvikksølvforordningen: produkter som er gjenstand for produksjon, import og eksportforbud
32023D1562 Skipsgjenvinningsforordningen: endringsbestemmelser om listen over gjenvinningsanlegg
Hygienebestemmelser for visse ferske kjøttprodukter, fiskerivarer, melkeprodukter og egg
32023D0870 Bruken av Schengen-informasjonssystemet (SIS) på Kypros
Tvangslisens for krisehåndtering