Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
32022D1212(01) Ekspertgruppe om folkehelse
32023D0984 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Ungarn og Polen
32023R0981 Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om praziquantel
32023R1686 Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kontrollorganer
32023D0975 Forvaltning av RAPEX: endringsbestemmelser
32023R1651 Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om særlige likviditetskrav
32023R1219 Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om visse tredjeland
32023R1650 Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett - retting av svensk versjon
32023R0967 Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
32023R0973 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
32023R0972 Godkjenning av vannetanolekstrakt av Labisia pumila som ny mat
32023R0969 Samarbeidsplattform for felles etterforskningsgrupper
32023H0965 Overvåkingsmetoden for tilsetningsstoffer og aromaer i næringsmidler
32023R0961 Bruksbetingelser for lakto-N-neotetraose som ny mat: endringsbestemmelser
32023R0954 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: rettelser til vedlegg XIII, XIV og XXII
32023R0951 Spesifikasjoner for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat: endringsbestemmelser
32023R0950 Bruksbetingelser for 2’-fukosyllaktose som ny mat: endringsbestemmelser
32023R0949 Godkjenning av jernkaseinat med kaseinater fra melk som ny mat
32023R0948 Godkjenning av natriumsalt av 6-sialyllaktosen produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat
32023R0947 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia og Italia
32023R0943 Godkjenning av cellobiose som ny mat
32023R0942 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Hellas
32023R1622 Dataforvaltningsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om felles logoer for dataformidlingstjenester og dataaltruismeorganisasjoner
32023R0938 Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat: endringer
32023R0937 Unionslisten over ny mat: rettelse om fosfatert distivelsesfosfat fra hvetestivelse
32023R0931 Unionslisten over ny mat: endringsbestemmelser om bruken av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner
32023R1194 Medisinsk utstyrforordningen 2017: endring av gjennomføringsbestemmelser om produkter med ikke-medisinsk formål
Farlige stoffer: forbud mot produksjon for eksport av kjemikalier forbudt i EU
Endringsbestemmelser om eurovignettdirektivet, vognkortdirektivet og bompengedirektivet
32023D1085 Biocider: forlenget godkjenning av Bacillus thuringiensis i produkttype 18
32023D1157 Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Virazan
32023D1084 Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet A-Quasan
32023D1086 Biocider: forlenget godkjenning av metoflutrin i produkttype 18
32023D1097 Biocider: avslag på godkjenning av cyanamid i produkttype 3 og 18
32023D1155 Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Rapid Pro
32023D1087 Biocider: forlenget godkjenning av lambda-cyhalotrin i produkttype 18
32023D1088 Biocider: forlenget godkjenning av deltametrin til bruk i produkttype 18
32023R1078 Biocider: godkjenning av ozon framstilt av oksygen til bruk i produkttype 2, 4, 5 og 11
32023R1079 Biocider: godkjenning av (13Z)-heksadec-13-en-11-yn-1-yl-acetat til bruk i produkttype 19
Digitale tjenester i det indre marked: gjennomføringsbestemmelser om uavhengige revisjoner av svært store internettplattformer og søkemotorer
32023R0896 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Monti Lessini’
Krav til energimerking av matlagingsutstyr (revisjon)
32023R1803 IFRS-forordningen: bruk av internasjonale regnskapsstandarder (2023)
Krav til miljøvennlig utforming av matlagingsutstyr
32023R0895 Forsikringsdirektivet (Solvens II): fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for prosedyrer
32023R0894 Forsikringsdirektivet (Solvens II): fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for maler
32023R0917 Statsstøtteregler for grønn og digital omstilling: retting av polsk språkversjon
32023D0910 Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om europeiske vurderingsdokumenter for korrugerte bitumenfliser eller -plater og andre byggevarer
32023R0907 Godkjenning av eterisk ylang ylang-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: retting av fransk språkversjon
32023R1616 Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser
32023D0901 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Danmark m.fl.
32023R1615 Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser
32023R1484 Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2024
32023D2683 Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innhold av resirkulert plast i engangsplastflasker av plast
32023R1110 Midlertidig økt kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser om tidlig intervensjonstiltak, vilkår for løsning og finansiering av resolusjonstiltak
Retningslinjer om forenklet prosedyre for fusjonskontroll
32023R0914 Fusjonsgjennomføringsforordningen (revisjon 2023)
Støy fra utstyr til utendørsbruk: endringsbestemmelser (2023)
32023R2049 Kvikksølvforordningen: produkter som er gjenstand for produksjon, import og eksportforbud
32023D1562 Skipsgjenvinningsforordningen: endringsbestemmelser om listen over gjenvinningsanlegg
Hygienebestemmelser for visse ferske kjøttprodukter, fiskerivarer, melkeprodukter og egg
32023D0870 Bruken av Schengen-informasjonssystemet (SIS) på Kypros
Tvangslisens for krisehåndtering
Ensartede supplerende beskyttelsessertifikater for plantevernmidler
32023R0868 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
Ensartede supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler
Supplerende beskyttelsessertifikat for plantevernmidler (revisjon 2023)
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) (revisjon 2023)
32023R0861 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Italia, Polen og Litauen
Fellesskapsregler for legemidler for mennesker (revisjonsforslag 2023)
EU-prosedyrer for godkjenning og tilsyn med legemidler til mennesker og fastsettelse av regler for Det europeiske legemiddelbyrået (revisjonsforslag 2023)
EUs tiltak for å bekjempe antimikrobiell resistens
32023R0859 Spesifikasjoner for 2’-fukosyllaktose for produksjon av derivatstammer av Corynebacterium glutamicum ATCC 13032: endringsbestemmelser
Digitale tjenester i det indre marked: utfyllende bestemmelser om datatilgang
Typegodkjenning av motorsykler: utfyllende bestemmelser
Klasser for branntekniske egenskaper for visse byggevarer: endringsbestemmelser
32023R1766 Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2023)
Frokostdirektivene: endringbestemmelser om merking, sammensetning og metoder for analyse av visse næringsmidler
32023R1579 Landbruksstatistikk om input og output: jordbrukspriser
32023R0838 Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2023 om europeiske luftfartøyoperatører og administrerende land
32023R1577 Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om egenkapitalkrav for markedsrisiko og tapsfordelingskrav under alternativ intern modelltilnærming
32023R1578 Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser estimering av misligholdssannsynligheter og tap ved mislighold
32023R1507 Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for 2024
32023R0835 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia, Litauen og Polen
Innskuddsgarantidirektivet 2014: endringsbestemmelser
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser
Minimumskravet til egenkapital og kvalifiserte forpliktelser: endringsbestemmelser (Daisy Chain-forordningen)
32023R1537 Landbruksstatistikk om input og output: plantevernmidler
32023R1538 Landbruksstatistikk om input og output: regler for statistikk over avlingsproduksjon
32023R0889 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘De Voerendaalse Bergen’
32023R1626 Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringsbestemmelser
32023R1797 Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2024
32023R0957 Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser
Digital utdanning: forbedring av tilbudet av digitale ferdigheter
Digital utdanning: nøkkelfaktorer for digital utdanning og opplæring
Cybersikkerhetsforordningen: endringsbestemmelser om administrerte sikkerhetstjenester
Cybersolidaritetsforordningen
Vaskemiddelforordningen - revisjon (2023)
32023R0824 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA