Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Biocider: godkjenning av produktfamilien HYPRED‘s octanoic acid based products
Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av undersøkelser av ulykker og hendelser
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringer og rettelser for tilpasning til satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og Egnos
Næringsmidler til spesielle medisinske formål: rettelse av språkversjoner
Markedsordninger for vin: rettelse til endringsbestemmelser
Medisinsk utstyrsforordningen: utsatt anvendelsesdato i forbindelse med covid-19-pandemien
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 3
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
Typegodkjenning av traktorer: retting av polsk utgave av utfyllende bestemmelser om sikkerhet
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser for 2020 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om andelen av saker som skal kontrolleres
Tillatelse til omsetning av delvis avfettet chiafrøpulver som ny mat
Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler: retting av visse språkversjoner
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Thailand
Tillatelse til omsetning av lakto-N-tetraose som ny mat
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
EU-listen over ny mat: rettelser
Den europeiske skrogdatabasen (EHDB) over fartøyer som seiler på indre vannveier
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: oppdaterings- og endringsbestemmelser
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dokumenter for godkjenning av omlegging og produksjon med tilbakvirkende kraft
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Behandling av OTC-derivater inngått for sikringsformål ved visse typer verdipapirisering
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om tiltak som i tilstrekkelig grad minsker motpartsrisiko for obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirisering

Sider