Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
32023R2652 Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om import av honning, kjøtt, høyt raffinerte produkter, gelatinkapsler og fiskeriprodukter
32023R0822 Konkurranseregler for bilprodusenter og -verksteder: forlengelse (2023)
32023R1472 Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser
32023D0816 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Tsjekkia, Italia, Ungarn, Polen og Slovakia
EUs ordning for sivil beredskap: forlengelse av beredskapspoolen rescEU for 2025-2027
REACH: restriksjoner på bruk av CMR-stoffer i småbarnsartikler
32023R1717 Radiodirektivet 2014: endringsbestemmelser til de tekniske spesifikasjonene for ladekontakten og ladekommunikasjonsprotokollen
32023R1177 VIS-forordningen 2008: utfyllende bestemmelser om yrkesbetegnelser
Medisinsk utstyrsforordning (2017): tillatelse til Maquet Cardiopulmonary GmbH
32023D0733 Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om EU-testanlegg for radioutstyr og leker
32023R2486 Bærekraftig finansiering: vilkår for at økonomisk aktivitet skal anses å bidra til bærekraftig bruk og beskyttelse
32023D0729 Den europeiske grense- og kystvakts onlinesystem for falske og autentiske dokumenter: gjennomføringsbestemmelser
Digitale pass og ID-kort
32023R1149 Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til import av visse matproduserende dyr og visse varer til konsum - retting av polsk språkversjon
32023D1540 Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kosmetikkprodukter og dyrepleieprodukter: endringsbestemmelser
32023R0939 Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet ipkonazol i plantevernmidler
32023R1001 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme QST 713 i plantevernmidler
32023R1000 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC 91 i plantevernmidler
32023R1002 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stamme ABTS-1857 i plantevernmidler
32023R0999 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis stamme AM65-52 i plantevernmidler
32023R1003 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348 i plantevernmidler
32023R1005 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA 12 i plantevernmidler
32023R1021 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54 i plantevernmidler
32023R1004 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA 11 i plantevernmidler
32023R0932 Godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyridalyl i plantevermidler
32023R0962 Kalsiumkarbonat og kalkstein som et lavrisikostoff i plantevernmidler: endringsbestemmelser
32023R0725 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
32023D0749 Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser for Danmark og Nord-Irland
52022XC1207(01) Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2022)
32020D1178 Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Danmark
32020D1184 Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Ungarn
32020D1205 Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Slovakia
Energimerking av kjøleapparater til yrkesbruk m.m.
32023R0952 Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endring av navn på innehaver av godkjenningen av ‘TradismokeTM A MAX’
Retningslinjer om forbud mot utnyttelse av dominerende stilling (iht artikkel 102 TEUF og 54 EØS)
32023R1202 Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
Ikke-veigående mobile maskiner i trafikken
32023D0719 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia, Litauen og Sverige
Digitale verktøy og prosesser i selskapsretten: endringsbestemmelser
32023R0699 Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2023)
32023R0741 Avslag på forlenget godkjenning av oksamyl som aktivt stoff i plantevernmidler
32023H0688 Regelmessig tekniske kontroll av kjøretøy med kompresjonstenningsmotor
32023R0685 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Italia, Polen og Slovakia
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): utfyllende bestemmelser
32023R0918 Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aklonifen, ametoktradin m.fl. i plantevernmidler
32023R2590 Trafikksikkerhet – avanserte varslingssystemer for førerdistraksjon
32023R1545 Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om merking av parfymeallergener
32023R1490 Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske
32023H0682 Returdirektivet: gjensidig anerkjennelse av returbeslutninger og fremskyndet retur
32023R0667 Tillatelse til omsetning av tørkede nøtter fra Canarium indicum L. som tradisjonell mat
Forbrukerrettigheter: regler for reparasjon av varer
Grønnvaskingsdirektivet: miljøpåstander
32023R2197 Unik utstyrsidentifikasjon for kontaktlinser
32023D0665 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Estland, Frankrike, Italia og Ungarn
Kapasitetsfordeling på jernbane
32023R0605 Godkjenning av etyloleat, nona-2,6-dien-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff
32023R0652 Godkjenning av ristede og poppede kjerner fra frøene til Euryale ferox Salisb. (makhana) som en tradisjonell matvare fra et tredjeland
32023R1069 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: biksafen, cyprodinil, fenheksamid, fenpicoksamid, fenpyroksimat, flutianil, isoksaflutol, mandipropamid, metoksyfenozid og spinetoram
32023R0710 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromopropylat, kloridazon, fenpropimorf, imazakvin og tralkoksydim
32023R1028 Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmelser
32023R0606 Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF): endringsbestemmelser
Grønn klimanøytral industri: nullutslippsteknologier (Net Zero Industry Act)
Rammeverk for forsyning av kritiske råvarer (CRMA)
32023R1068 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om cyantraniliprol
32023R0612 Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser
32023R1042 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for folpet
32023R1049 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om fiskeolje, pendimetalin, sauefett og spriotetramat i eller på visse produkter
32023R1192 Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: tekniske standarder for skriftlige ordninger og prosedyrer for krisehåndteringskollegienes virkemåte
REMIT og ACER: endringsbestemmelser om beskyttelse mot markedsmanipulasjon i energimarkedet
32023R1193 Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: tekniske standarder som spesifiserer innholdet i krisehåndteringsplanen
32023D1198 Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
32023R0679 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene pyridaben, pyridat, pyriproksyfen og triklopyr i visse matvarer
32023R0573 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Argentina, Storbritannia og USA
32023R0565 Godkjenning av diverse stoffer som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
32023R0452 Registrering av den geografiske betegnelsen Grappa della Valle d’Aosta som alkoholsterk drikk
Midlertidig krise- og overgangsramme for å støtte økonomien etter Russlands aggresjon mot Ukraina
32023R0454 Maksimalkonsentrasjoner av toltrazuril i animalske næringsmidler
32023R0668 Godkjenning av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff for alle eggleggende fjørfearter
32023R0649 Godkjenning av L-arginin fremstilt av Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
32023D0460 Biocidforordningen: forlengelse av godkjenningen av imidakloprid til bruk i produkttype 18
32023D0458 Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer for bruk i biocidprodukter
32023D0459 Biocider: avslag på godkjenning av 2,2-dibrom-2-cyanoacetamid (DBNPA) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4
32023R0680 Biocider: godkjenning av alkyl(C12-16)dimetylbenzyl-ammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) til bruk i produkttype 1
32023R1315 Statsstøtteregler for grønn og digital omstilling
32023R0650 Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter
32023R0585 Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter: rettelser
32023R0584 Godkjenning av L-methionin fremstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 and Escherichia coli KCCM 80246 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter: rettelser
32023R0669 Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl
32023R0651 Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32023R1029 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for fosmet
Jernbanepassasjerforordningen: kompensasjonsskjema
32023R1030 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
32023R0514 Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser
32023R0513 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser til vedlegg XV og XIX
32023R2534 Krav til energimerking av tørketromler for husholdninger
32023R0506 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Italia og Hellas
32023D0497 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Spania, Frankrike, Ungarn og Polen
32023D0471 Biocidforordningen: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 8
32023D0470 Biocider: avslag på godkjenning av d-alletrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
32023D0469 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater