Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet dimetenamid-p
Godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein
Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll
Persistente organiske miljøgifter (POP-er) (revisjon)
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for aminopyralid m.fl.
Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser
Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering
Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming
Gjødselforordningen (revisjon)
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler

Sider