Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (revisjon)
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
Jernbanesikkerhet: system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: gjennomføringsbestemmelser om endringsstyring
Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: gjennomføringsbestemmelser om endringshåndtering
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser om liste over aktiva
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat
Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse
Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.)
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
Sikring av konkurranse på luftfartsområdet
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffer (alfa-cypermetrin m.fl.)
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol
Våpendirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk utveksling av opplysninger om overføringer

Sider