Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
32023R0462 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32023R1231 Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia og for ikke-kommersiell transport av visse kjæledyr til Nord-Irland
32023R1182 Særlige regler for legemidler for mennesker ment for omsetning i Nord-Irland
Krav til miljøvennlig utforming av kjøleapparater til yrkesbruk m.m.: revisjon
32023R1769 Godkjenning av organisasjoner involvert i design eller produksjon av utstyr til bruk i flysikringstjenestene
Samsvarsvurderinger av utstyr til bruk i flysikringstjenestene
32023R1772 Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser om driftsregler for brukere av luftrommet
32023R1771 Systemer og komponenter for lufttrafikkstyring og flynavigasjonstjenester: endringsbestemmelser
32023R1770 Nye interoperabilitetsregler for det felles europeiske luftrommet (SES)
32023R2533 Krav til miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger
Grenseoverskridende virkning av førerkortinndragelse
Førerkortdirektivet (revisjonsforslag 2023)
CBE-direktivet om trafikkbøter over landegrensene: endringsbestemmelser
Gjødselforordningen (2019): endringsbestemmeser om digital merking av produkter
32023R0905 Veterinærlegemiddelforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om antimikrobielle legemidler
32023D0424 Offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter for byggevarer: endringsbestemmelser
32023D0423 Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for regulerte yrker
GDPR: prosessregler for håndheving
Bredbåndsforordningen (revisjonsforslag 2023)
REACH-forordningen: endringer til vedlegg XVII om formaldehyd
32023R0516 Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser
32023R0731 Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2024-2026)
32023R1020 Felles regler for sivil luftfart: ambulanseflyging med helikopter
32023R0989 Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
32023R0893 Flygelederforordningen 2015: endringsbestemmelser
32023R0865 Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for skiinstruktører: endringsbestemmelser
32023R0980 Fartsskriverforordningen: overgangsbestemmelser for bruk av OSNMA
32023R0400 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endring av den tradisjonelle betegnelsen "Vin de paille"
32023H0397 Referansemetadata og kvalitetsrapporter til det europeiske statistiske system
32023D0395 Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Aserbajdsjan
32023D0396 Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Hong Kong
32023R0373 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
32023R0366 Fornyet godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger
32023R1201 Forordning om digitale tjenester (Digital Services Act): gjennomføringsbestemmelser om administrative prosedyrer
32023D0343 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Nederland, Østerrike, Polen, Romania og Slovakia
32023R0341 Fornyet godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningsstoff
32023R1674 Importkontroll av sammensatte produkter av korn og kornprodukter (oppdatering)
32023R0313 Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering
32023R1634 CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
32023D1353 Nøkkelindikatorer for EU-programmet "Veien mot det digital tiåret" 2030
Vern av arbeidstakere mot eksponering for kjemiske og kreftfremkallende stoffer: grenseverdier for bly og uorganiske blyforbindelser og for diisocyanater
Fornybardirektivet 2018: utfyllende bestemmelser
Fornybardirektivet 2018: utfyllende bestemmelser
52023XC0131(01) Retningslinjer for statsstøtte til bredbåndsnettverk (2023)
32023R0266 Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
32023D0312 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Frankrike m.fl.
32023R1608 Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om PHFxS
32023R0543 Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
32023R0268 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32023R0267 Tillatelse til omsetning av tørkede nøtter fra Canarium ovatum Engl. som tradisjonell mat
Læringsmuligheter i andre europeiske land (læringsmobilitet)
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: endringsbestemmelser (forslag 2023)
32023R0263 Godkjenning av sepiolittleire som tilsetningsstoff i fôr til diverse dyrearter
Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser om koboltsalter
Kjemikalieforordningen REACH: forbud mot per- og polyfluoralkystoffer (PFAS) (under vurdering)
32023R0515 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet abamektin som aktivt stoff i plantevernmidler
32023R0689 Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis m.fl. i plantevermidler
32023R0257 Godkjenning av eterisk ylang ylang-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: rettelse
32023R0256 Godkjenning av preparater fra Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 og Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 som tilsetningsstoff i fôr til hunder og katter
32023R0255 Fornyet godkjenning av naringin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: tilpasning av reglene for geografiske betegnelser
32023R0383 Referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
32023D0233 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Danmark, Frankrike m.fl.
32023R0224 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Hellas, Italia, Polen og Slovakia
32023R0217 Felles regler for sivil luftfart: korrigering av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
32007R0141 Gokjenning av fôrforetaksvirksomheter som framstiller eller bringer i omsetning tilsetningsstoffer i fôrvarer i kategorien 'koksidiostatika og histomonostatika'
32023R0960 Verdipapirmarkedsdirektivet: endring av de tekniske reguleringsstandarder
32023D0201 Schengen-informasjonssystemet (SIS): gjennomføringsbestemmelser om igangsetting av grensekontroll
32006R0479 Godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer i gruppen forbindelser av mikronæringsstoffer
32023R0751 Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om bekjempelse og kontroll av visse listeførte sykdommer
32006R1419 Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten: endringsbestemmelser om kabotasje og internasjonal trampfart
32006L0111 Innsynsdirektivet
32006L0047 Vilkår for innhold av Avena fatua i såkorn
32006L0037 Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om oppføring av visse stoffer (2006)
32005R1445 Avfallsstatistikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om kriterier for kvalitetsvurdering og innhold i kvalitetsrapporten (2005)
32023R1606 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: angivelse av viningredienser og tilpasning av reglene for geografiske betegnelser
32005R0378 Tilsetningsforordningen for dyrefôr: gjennomføringsbestemmelser om referanselaboratoriets plikter og oppgaver
32005L0012 Stabilitetskrav for roro-passasjerskip: endringsbestemmelser (2003)
32023D0172 Godkjenning av tredjeland som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler: Canada
32023R0168 Schengen grense- og visumfond (BMVI): maler for rapporter
Elmarkedet: reform av utformingen av EUs elmarked
Miljøpåvirkning fra bildeproduserende utstyr
32003R0355 Godkjening av avilamycin som tilsetningsstoff i fôrvarer
32003R0316 Godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer (2003b)
32003R0260 Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer, geiter og storfeembryoer
32003L0107 Statistiske undersøkelser av melk og melkeprodukter: endringsbestemmelser
Europeisk befolknings- og boligstatistikk
32023R0662 Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: endringer i beregningsmetode
32002R1221 Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS): gjennomføringsbestemmelser om ikke-finansielle kvartalsregnskaper for offentlig forvaltning
32023R0141 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
32000R1887 Midlertidig godkjenning av klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som tilsetningsstoff til fôrrvarer
32000L0036 Sjokoladedirektivet
31999R2430 Godkjenning av koksidiostatika som tilsetningsstoff i fôrvarer: bestemmelser om den ansvarlige for markedsføringen
31999R1726 Statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader: endringsbestemmelser (1999)
31999R1636 Godkjenning av visse enzymer og mikroorganismer som tilsetningsstoffer i fôrvarer (1999c)
31999R1411 Godkjenning av visse enzymer og mikroorganismer som tilsetningsstoffer i fôrvarer (1999b)
31999R1245 Godkjenning av klinoptilolitt av vulkansk opprinnelse og av natrolitt-fonolitt som tilsetningsstoff i fôrvarer
31999R1228 Statistikk over forsikringstjenester: dataserier
32023R1642 Kvotedirektivet: modernisering av EU-registerets virkemåte
32023D0125 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Italia m.fl