Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for lam og hester
Godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekylling
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer: endringsbestemmelser
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endring av gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser
Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser om godkjenning av sikkerhetsutstyr og anerkjennelse av sikkerhetsstandarder i visse tredjeland
Godkjenning av et preparat av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter og akvariefisk
Godkjenning av natriumformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - retting av tysk språkversjon
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet ciklesonid
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet bambermysin
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 7 og 9
Avslag på godkjenning av Vitis vinifera cane tannins som basisstoff i plantevernmidler
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
Godkjenning av chiafrø som et nytt næringsmiddel: bruksbetingelser og merkekrav
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Omsetning av nikotinamid-ribosidklorid som ny mat
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: endringer i forbindelse med covid-19-pandemien
Midlertidige bestemmelser om gjennomføringsfrister på jernbaneområdet i forbindelse med covid-19-pandemien

Sider