Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
32022R2123 Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale markedsføringskrav
32022R2122 Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon
32022R2121 Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon til ESMA
32022R2120 Folkefinansieringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
EUs konkuranserett: definisjonen av relevant marked
32023R0372 Dyretransportforordningen 2005: gjennomføringsbestemmelser om dyretransport på husdyrfartøy
32023R0842 Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om overholdelse av dyrehelsekravene ved transport på husdyrfartøy
32022D2176 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tyskland, Frankrike, Italia og Nederland
Kortidsutleie: bestemmelser om innsamling og deling av data
32022D2087 CO2-utslippskrav til person- og varebiler: verdier for 2020 og beregning av verdier for 2021-2024
32023R0411 Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer: endringsbestemmelser om nitrofuraner og deres metabolitter
32023R0128 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: benalaksyl, bromoksynil, klorsulfuron, epoksikonazol og fenamifos
32023R0147 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: cyromazin, topramezon og triflumizol
32022D2325 Biocider: avslag på godkjenning av 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)
32022D2326 Biocider: avslag på godkjenning av epsilon-metoflutrin
32022D2298 Biocider: forlengelse av utløpsdatoen for propikonazol til bruk i produkttype 8
32022D2570 Biocider: avslag på godkjenning av sølvnitrat
32022D2327 Biocider: avslag på godkjenning av kloramin B
Markedsføringstillatelse for legemider: Sufentanil
32022D2110 Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for prosessering av ferrometaller
32023R0167 Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser 2022 om flerårig rullerende planlegging
32023R0448 Tobakksdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sporbarhetssystemet for tobakksprodukter
52022XC1109(01) Midlertidige krisebestemmelser for statsstøtteordninger etter Russlands angrep på Ukraina (oktober 2022)
32023R0363 Investeringer og risikoer: endring og retting av utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av opplysninger om bærekraft
32022D2098 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tyskland, Frankrike, Nederland og Portugal
32022R2094 Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utvalgsundersøkelse på forbrukerområdet
32022R2044 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endrede spesifikasjoner for 'Roero'
32022R2045 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endrede spesifikasjoner for 'Chianti Classico'
32022R1939 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endrede spesifikasjoner for 'Vicenza'
32023R0166 Hygieneregler for næringsmidler: retting av fransk språkversjon
32022R2067 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia, Tyskland og Polen
32023R0163 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: DDT og oksatiapiprolin
32023R0129 Øvre grenseverdier for rester av azoksystrobin, prosulfokarb, sedaksan og valifenalat i eller på visse produkter
32022R2364 Godkjenningsperioden for glyfosat forlenget
32022R2311 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om midlertidige nødtiltak om krav til sikkerhetstillelse
32023R0314 Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer
32023R0315 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten for visse typer kontrakter
Straksbetalinger i euro
Luftkvalitetsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
Avløpsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av listene over forurensende stoffer og prioriterte stoffer med miljøkvalitetskrav
32022R2061 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
32022R2468 Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting angående kontrollorganet 'IMOCERT Latinoamérica Ltda'
32023R0186 Import av økologiske produkter fra tredjeland: oppdatert liste (vedlegg II) over godkjente tredjeland og kontrollorganer (2023)
32022R2315 Fornyet godkjenning av heptamaloksyloglukan som et lavrisikostoff i plantevernmidler
32023R0127 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: acekinocyl
32022R2314 Fornyet godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 i plantevernmidler
32022R2305 Fornyet godkjenning av det aktive lavrisikostoffet fiskeolje i plantevernmidler
32023R0648 Godkjenning av en helsepåstand på matvarer om redusert kolesterol
32023R0121 Økologiforordningen: ajourføring (2023) av listen over tillatte produkter og stoffer i økologisk produksjon
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat
32023R0574 Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmeler om regler for identifisering av ikke tillatte formuleringsstoffer
32022D1996 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Belgia, Tyskland, Frankrike m.fl
C(2022) 7388 Retningslinjer for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon (2022)
32022H.... EU-henstilling om koordinerte tiltak for beskyttelse av kritisk infrastruktur
32023R0334 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler: endringsbestemmelser om klotanidin og tiametoksam
32022R2310 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser
32022H2547 EU-henstilling om samordnede lettelser i reiserestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien: endringer
32022H2548 EU-henstilling om felles håndtering av reiser under covid-19-pandemien
32022R1961 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32022R2240 Økologisk produksjon: bruk av kvalifisert elektronisk signatur for utstedelse av sertifikater
32022R1929 Verdipapiriseringsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger
32022R2048 Biocider: godkjenning av L-(+)-melkesyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 6
32022D2054 Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Preventol A 12 TK 50
32022R1993 Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fra blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med superkritisk karbondioksid til bruk i produkttype 19
32022R1992 Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fra blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med hydrokarbonløsningsmidler til bruk i produkttype 19
32022D2005 Biocider: avslag på godkjenning av metylenditiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 12
32022R1990 Biocider: oppheving av godkjenningen av tolylfluanid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 7
32022R1991 Biocider: godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid til bruk i produkttype 1 og 2
Konkurranseregler for spesialiseringsavtaler: forlengelse (2023)
32022D1949 Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Cookøyene, Niue og Tokelau
32022D1948 Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Brasil
Konkurranseregler for forsknings- og utviklingskontrakter: forlengelse (2023)
32023R1132 Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske stoffer som er underlagt begrensninger
32023D0936 Europeisk kompetanseår 2023
32022R2002 Grenseverdier for dioksiner og PCB i matvarer
32023R0827 Kapitalkravsforordningen (CRR): forhåndstillatelse til å redusere ansvarlig kapital
32022R1860 EMIR I-forordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
32022R1859 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre
32023R0564 Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som næringsdrivende skal registrere
32022R1911 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia og Tyskland
32023R0206 Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om eksponeringer sikret i fast eiendom
32023L0277 Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: ajourføring av produktlisten (2022)
32022D2508 Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker i tekstilindustrien
32022D2427 Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker i kjemisk sektor
32022R1950 Biocider: fornyelse av forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
32022D1853 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater
32022R2077 EU-referansesenter for truede arter
32022R2299 Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: regler for fremdriftsrapporter
32022R1923 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om askorbinsyre, natriumaskorbat og kalsiumaskorbat
32022D1684 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Taiwan
32022D1683 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Colombia
32022R1676 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32022R1841 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen
32022R1922 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960c(i)) og rebaudiosider fremstilt fra stevia
Sikkerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud: ajourføring av kriterier
32022D1668 Harmoniserte standarder for utstyr og beskyttelsessystemer for bruk i eksplosive atmosfærer
Sikkerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud: utfyllende bestemmelser om prosedyrer
Asbestdirektivet: endringsbestemmelser
EU-henstilling om økonomisk sosialhjelp