Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
32023R1446 Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene 2,5-diklorbenzoesyremetylester m.fl.
32023R1488 Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet kvartssand i plantevernmidler
32023R2450 Kritiske enheters motstandsdyktighet: liste over viktige tjenester
32023R1071 Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland
32023R1067 Gruppefritak for spesialiseringsavtaler (2023)
32023R1066 Gruppefritak for forsknings- og utviklingskontrakter (2023)
32023R1065 Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om nikotinamidribosidklorid
Maritim sikkerhet: korrekt gjennomføring av flaggstatskrav (forslag 2023)
52021XC0730(01) Nasjonal håndheving av reglene om statsstøtte (2023)
32023R1058 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32024R0490 EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester: nye spesifikasjoner for informasjonstjenester
32023D1054 EU-programmet for sikkert satellittbasert kommunikasjon og dets tjenester: tjenesteporteføljen for statlige satelittkommunikasjonstjenester
32023R1436 Avslag på fornyet godkjenning av dimoksystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
32023R1451 Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om melding, rapportering, søknader om status som sykdomsfri m.m.
PRIIPs-forordningen: modernisering av nøkkelinformasjonsdokumentet
Styrket forbrukervern: regler for ikke-profesjonelle investorer
32023R1668 Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
32023D1055 EUs romprogrammer: regler for deling og prioritering
32023D1053 EUs program for sikker satellittbasert kommunikasjon 2023-2027: driftskrav
32023R2444 Radiodirektivet (2014): endringsbestemmelser om datoen for anvendelse av grunnleggende krav til radioutstyr
32024R1258 Minstekrav til hvileperioder for persontransport utenfor rute (turistbuss)
32023R1570 Dyrehelseforordningen: retting av ungarsk språkversjon
32023D2383 Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer og rettelser
32023D1017 Overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens: endringsbestemmelser for MRSA i slaktesvin
32023D1016 Beskyttelsestiltak mot produkter av animalsk opprinnelse importert fra Kina
32023R0998 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 i plantevernmidler
32023R0997 Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringer i liste over godkjenningskrav som ikke krever vurdering
32022D1212(01) Ekspertgruppe om folkehelse
32023D0984 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Ungarn og Polen
32023R0981 Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om praziquantel
32023R1686 Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kontrollorganer
32023D0975 Forvaltning av RAPEX: endringsbestemmelser
32023R1651 Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om særlige likviditetskrav
32023R1219 Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om visse tredjeland
32023R1650 Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett - retting av svensk versjon
32023R0967 Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.3.2023 - 29.6.2023
32023R0973 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
32023R0972 Godkjenning av vandig etanolekstrakt av Labisia pumila som ny mat
32023R0969 Samarbeidsplattform for felles etterforskningsgrupper
32023H0965 Overvåkingsmetoden for tilsetningsstoffer og aromaer i næringsmidler
32023R0961 Bruksbetingelser for lakto-N-neotetraose som ny mat: endringsbestemmelser
32023R0954 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: rettelser til vedlegg XIII, XIV og XXII
32023R0951 Spesifikasjoner for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat: endringsbestemmelser
32023R0950 Bruksbetingelser for 2’-fukosyllaktose som ny mat: endringsbestemmelser
32023R0949 Godkjenning av jernkaseinat med kaseinater fra melk som ny mat
32023R0948 Godkjenning av natriumsalt av 6-sialyllaktosen produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat
32023R0947 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia og Italia
32023R0943 Godkjenning av cellobiose som ny mat
32023R0942 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Hellas
32023R1622 Dataforvaltningsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om felles logoer for dataformidlingstjenester og dataaltruismeorganisasjoner
32023R0938 Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat: endringer
32023R0937 Unionslisten over ny mat: rettelse om fosfatert distivelsesfosfat fra hvetestivelse
32023R0931 Unionslisten over ny mat: endringsbestemmelser om bruken av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner
32023R1194 Medisinsk utstyrforordningen 2017: endring av gjennomføringsbestemmelser om produkter med ikke-medisinsk formål
Farlige stoffer: forbud mot produksjon for eksport av kjemikalier forbudt i EU
Endringsbestemmelser om eurovignettdirektivet, vognkortdirektivet og bompengedirektivet
32023D1085 Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av Bacillus thuringiensis i produkttype 18
32023D1157 Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Virazan
32023D1084 Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet A-Quasan
32023D1086 Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av metoflutrin i produkttype 18
32023D1097 Biocider: avslag på godkjenning av cyanamid i produkttype 3 og 18
32023D1155 Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Rapid Pro
32023D1087 Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen av godkjenningen av lambda-cyhalotrin i produkttype 18
32023D1088 Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av deltametrin til bruk i produkttype 18
32023R1078 Biocider: godkjenning av ozon framstilt av oksygen til bruk i produkttype 2, 4, 5 og 11
32023R1079 Biocider: godkjenning av (13Z)-heksadec-13-en-11-yn-1-yl-acetat til bruk i produkttype 19
32024R0436 Digitale tjenester i det indre marked: gjennomføringsbestemmelser om uavhengige revisjoner av svært store internettplattformer og søkemotorer
32023R0896 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Monti Lessini’
Krav til energimerking av matlagingsutstyr (revisjon)
32023R1803 IFRS-forordningen 2023: internasjonale regnskapsstandarder
Krav til miljøvennlig utforming av matlagingsutstyr
32023R0895 Forsikringsdirektivet (Solvens II): fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for prosedyrer
32023R0894 Forsikringsdirektivet (Solvens II): fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for maler
32023R0917 Statsstøtteregler for grønn og digital omstilling: retting av polsk språkversjon
32023D0910 Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om europeiske vurderingsdokumenter for korrugerte bitumenfliser eller -plater og andre byggevarer
32023R0907 Godkjenning av eterisk ylang ylang-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter: retting av fransk språkversjon
32023R1616 Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser
32023D0901 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Danmark m.fl.
32023R1615 Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter: utfyllende bestemmelser
32023R1484 Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på IKT-området for referanseåret 2024
32023D2683 Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innhold av resirkulert plast i engangsplastflasker av plast
32023R1110 Midlertidig økt kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser om tidlig intervensjonstiltak, vilkår for løsning og finansiering av resolusjonstiltak
Retningslinjer om forenklet prosedyre for fusjonskontroll
32023R0914 Fusjonsgjennomføringsforordningen 2023
32024R1208 Støy fra utstyr til utendørsbruk: endringsbestemmelser (2024)
32023R2049 Kvikksølvforordningen: produkter som er gjenstand for produksjon, import og eksportforbud
32023D1562 Skipsgjenvinningsforordningen: endringsbestemmelser om listen over gjenvinningsanlegg
Hygienebestemmelser for visse ferske kjøttprodukter, fiskerivarer, melkeprodukter og egg
32023D0870 Bruken av Schengen-informasjonssystemet (SIS) på Kypros
Tvangslisens for krisehåndtering
Ensartede supplerende beskyttelsessertifikater for plantevernmidler
32023R0868 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
Ensartede supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler
Supplerende beskyttelsessertifikater for plantevernmidler (revisjon)
Supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler (revisjon)
32023R0861 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Italia, Polen og Litauen
Fellesskapsregler for legemidler for mennesker (revisjonsforslag 2023)
EU-prosedyrer for godkjenning og tilsyn med legemidler til mennesker og fastsettelse av regler for Det europeiske legemiddelbyrået (revisjonsforslag 2023)
EUs tiltak for å bekjempe antimikrobiell resistens