Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Energimerking av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
Energimerking av TV- og PC-skjermer (revisjon)
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter og høy og halm
Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin, kollagen og insekter til konsum
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat
Godkjenning av fenylmetanetiol m.fl. som som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Tillatelse til omsetning av fenylcapsaicin som ny mat
EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020): utfyllende bestemmelser om kvalitative og kvantitative resultatindikatorer
Kosmetikkforordningen: retting og endringsbestemmelser om visse CMR-stoffer
Godkjenning av natriummolybdatdihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av cassiagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilpasning av grunnbeløpene i euro
Fellesskapsundersøkelse om industrielle produkter: "Prodcom"-listen 2019
Brukskrav for aerodynamiske innretninger på kjøretøy
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2019 - 30.12.2019
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær
Den europeiske grense- og kystvakt (revisjon)
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om forlenget førerhus og aerodynamiske anordninger
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet diflubenzuron
Prosedyrer for koordinert intensivert kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og sammensatte produkter
Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer

Sider