Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2020-2022
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP)
Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser
Toppnivådomenet .eu (revisjon)
BNI-forordningen: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon)
Gjensidig godkjenning av varer (revisjon)
Tillatelse til omsetning av D-ribose som ny mat
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Bestemmelser om jernbanesikkerhet og -forbindelser i forbindelse med brexit
Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit
Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit
Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit
Ordningen for et sammenkoplet Europa: endringer i forbindelse med brexit
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer i forbindelse med brexit
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser

Sider