Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Produktansvarsdirektivet (revisjonsforslag 2022)
AI-ansvarsdirektivet for kunstig intelligens
32023R0204 Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner: tekniske spesifikasjoner
32022D1973 Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: anerkjennelse av Det forente kongerike
32023R1605 Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bestemmelse av sluttstadier i produksjonskjeden for visse typer organiske gjødsel og jordforbedringsmidler
32022D1657 Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av 'Sustainable Biomass Program'
32022R1650 Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser til hovedindeks og godkjente børser
32022L1648 Omsetning av grønnsaksfrø: unntak for økologisk produksjon
32022L1647 Felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål: unntak for økologisk produksjon
32017R2393 EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin: endringsbestemmelser
32022D0309 Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler: endring av gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG
32023R0118 Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forflytning av utstillingsfugler
32022R1862 Toppnivådomenet .eu: lister over reserverte og blokkerte domenenavn
Markedsføringstillatelser av legemidler til mennesker: edotreotide
32022H1213(01) EU-henstilling om kreftscreening (revisjon)
32022R2553 Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om 2022-oppdateringen av taksonomien for det elektroniske rapporteringsformatet
Markedsføringstillatelser av legemidler til mennesker: Thalidomide Lipomed - thalidomide
Markedsføringstillatelser av legemidler til mennesker: erlotinib
32023R0707 CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om fareklasser og kriterier
32022D1627 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tyskland, Spania, Frankrike og Nederland
32022L2407 Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
32022D1620 Det europeiske system for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS): beredskapstiltak
32022R1619 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Botswana
32022R1618 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32022R1617 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
32022D2462 Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (10. versjon)
EU-ordning for sikring av det indre marked i nødsituasjoner: tilleggsdirektiv om nødprosedyrer for samsvarsvurdering, vedtak av felles spesifikasjoner, og markedsovervåking
EU-ordning for sikring av det indre marked i nødsituasjoner: tilleggsforordning om nødprosedyrer for samsvarsvurdering, vedtak av felles spesifikasjoner, og markedsovervåking
EU-ordning for sikring av det indre marked i nødsituasjoner
32022R2388 Maksimale grenseverdier for perfluoralkylstoffer i visse næringsmidler
32022D0810(01) Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger: ajourføring 2022
32023D0145 Oppheving av regelverk om støy fra sivile overlydsfly
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk (SERA): ajourføring
32022H1634 EU-henstilling om redaksjonell uavhengighet og eierskapsgjennomsiktighet i mediesektoren
32022R1531 Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske
Forbud mot omsetning av varer produsert ved tvangsarbeid
32022R1525 Godkjenning av L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Grunnforordning for Det europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
32022D1517 Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) for isolasjon og andre byggevarer
32022D1516 Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser
32022D1515 Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Junior Lotion
32022D1497 Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et produkt som inneholder Capsicum oleoresin expeller pressed
32022D1496 Biocider: forlengelse av godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkttype 8
32022D1495 Biocider: forlengelse av godkjenningen av medetomidin til bruk i produkttype 21
32022D1494 Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Spray
32022R1493 Godkjenning av L-metionin produsert av Corynebacterium glutamicum og Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff
32022R1492 Godkjenning av L-valin produsert av Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff
32022R1491 Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 17
32022H1220(01) EU-henstilling om tilgang til førskoleundervisning og barnepass
32022D1489 Biocider: forlengelse av godkjenningen av spinosad til bruk i produkter av type 18
32022D1488 Biocider: forlengelse av godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
32022D1487 Biocider: forlengelse av godkjenningen av etofenproks til bruk i produkter av type 8
32022D1486 Biocider: forlengelse av godkjenningen av akrolein i biocidprodukter av type 12
32022D1485 Biocider: forlengelse av godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8
32022D1484 Biocidforordningen: forlengelse av godkjenningen av DDA-karbonat til bruk i produkttype 8
32022D1483 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater
32022D2512 Ikke-anerkjennelse av russiske pass utstedt i okkuperte områder i Ukraina og Georgia
32023R0183 Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringsbestemmelser om kravene til overholdelse av god laboratoriepraksis
32022R1472 Godkjenning av mangan lysinatsulfat som fôrtilsetning for alle dyrearter
32022R1471 Godkjenning av Lantharenol som fôrtilsetning for katter
32022R1470 Tilsetningsforordningen for dyrefôr: godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer
32022R1469 Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
32022R1466 Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
32022R1465 Aromaforordningen: endringsbestemmelser
32022D1462 Det europeiske system for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS): gjennomføringsbestemmelser
32022R1460 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Latvia
32022R1459 Godkjenning av organisk selen framstilt av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endring av vilkår
32022R1458 Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff: endring av vilkår
32022R1457 Godkjenning av jern(II)kelat: endring av vilkår
32023R0196 Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over kontrollerte stoffer (2022)
32022R1454 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32022R1453 Godkjenning av 6-fytase som et fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter og griser
32022R1452 Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter
32022R1451 Tilsetningsstoff i fôrvarer: godkjenning av hvit eterisk kamferolje og kaneltinktur
32022R1445 Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter: endringsbestemmelser for kobber(II)kelat av aminosyrehydrat
32022R1442 Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter: endringsbestemmelser om mangankelat av aminosyrehydrat
32022R1440 Plantevernmiddelprodukter: endringer til datakrav for plantevernmidler som inneholder mikroorganismer
32022R2182 Kosterstatning til vektkontroll: lipid- og magnesiumkrav
32022R2202 Liste over utvalgte grensekryssende prosjekter innen fornybar energi
32022D1433 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tyskland, Spania, Frankrike, Nederland og Portugal
32022H1431 EU-henstilling om overvåking av perfluoralkylstoffer i matvarer
32022R1429 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
32022R1428 Prøvetakings- og analysemetorder ved kontroll av perfluoroalkyl i visse næringsmidler
32022R1421 Godkjenning av ekspresspresset eterisk olje, destillert eterisk olje og konsentrert olje fra appelsin
32022R1420 Godkjenning av L-glutaminsyre og mononatriumglutamat produsert av Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 som tilsetningsstoff i fôrvarer
32022R1419 Godkjenning av eterisk bukkobladolje som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
32022R2238 Økologiforordningen 2018: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til overgangsbestemmelser for kontrollsertifikater fra Ukraina
32022R1417 Godkjenning av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøner
32022R1413 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
32022R1412 Godkjenning av eterisk ylang ylang-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32022R1409 Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: endringsbestemmelser
32022R1407 Verdipapirmarkedsdirektivet: retting av visse språkversjoner
32022R2303 Elektroniske kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser: endringsbestemmelser
32022R1406 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer: endringsbestemmelser
32022R2328 Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om eksotiske underliggende instrumenter og restrisikoer
32022R2402 Verdipapirmarkedsdirektivet: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger
32022R2403 Kapitaldekningsdirektivet: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
32022D1402 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Frankrike, Tyskland, Nederland og Spania
32022D1388 Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant
32022R1391 Biocider: godkjenning av produktfamilien 'Melkesyrebaserte produkter – CID Lines NV'