Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Hygienebestemmelser for visse ferske kjøttprodukter, fiskerivarer, melkeprodukter og egg
32023D0870 Bruken av Schengen-informasjonssystemet (SIS) på Kypros
Tvangslisens for krisehåndtering
Ensartede supplerende beskyttelsessertifikater for plantevernmidler
32023R0868 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
Ensartede supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler
Supplerende beskyttelsessertifikater for plantevernmidler (revisjon)
Supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler (revisjon)
32023R0861 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Italia, Polen og Litauen
Fellesskapsregler for legemidler for mennesker (revisjonsforslag 2023)
EU-prosedyrer for godkjenning og tilsyn med legemidler til mennesker og fastsettelse av regler for Det europeiske legemiddelbyrået (revisjonsforslag 2023)
EUs tiltak for å bekjempe antimikrobiell resistens
32023R0859 Spesifikasjoner for 2’-fukosyllaktose for produksjon av derivatstammer av Corynebacterium glutamicum ATCC 13032: endringsbestemmelser
Digitale tjenester i det indre marked: utfyllende bestemmelser om datatilgang
32023R2724 Typegodkjenning av motorsykler: utfyllende bestemmelser
32024R1399 Klasser for branntekniske egenskaper for visse byggevarer: endringsbestemmelser
32023R1766 Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2023)
32024L1438 Frokostdirektivene: endringsbestemmelser om merking, sammensetning og metoder for analyse av visse næringsmidler
32023R1579 Landbruksstatistikk om input og output: jordbrukspriser
32023R0838 Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2023 om europeiske luftfartøyoperatører og administrerende land
32023R1577 Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om egenkapitalkrav for markedsrisiko og tapsfordelingskrav under alternativ intern modelltilnærming
32023R1578 Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser estimering av misligholdssannsynligheter og tap ved mislighold
32023R1507 Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for 2024
32023R0835 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia, Litauen og Polen
Innskuddsgarantidirektivet 2014: endringsbestemmelser (DGSD2)
Krisehåndteringsdirektivet: endringsbestemmelser (BRRD3)
32024L1174 Minimumskravet til egenkapital og kvalifiserte forpliktelser: endringsbestemmelser (Daisy Chain-forordningen)
32023R1537 Landbruksstatistikk om input og output: plantevernmidler
32023R1538 Landbruksstatistikk om input og output: regler for statistikk over avlingsproduksjon
32023R0889 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘De Voerendaalse Bergen’
32023R1626 Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringsbestemmelser
32023R1797 Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2024
32023R0957 Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser
Digital utdanning: forbedring av tilbudet av digitale ferdigheter
Digital utdanning: nøkkelfaktorer for digital utdanning og opplæring
Cybersikkerhetsforordningen: endringsbestemmelser om administrerte sikkerhetstjenester
Cybersolidaritetsforordningen
Vaskemiddelforordningen - revisjon (2023)
32023R0824 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32023R2652 Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om import av honning, kjøtt, høyt raffinerte produkter, gelatinkapsler og fiskeriprodukter
32023R0822 Konkurranseregler for bilprodusenter og -verksteder: forlengelse (2023)
32023R1472 Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser
32023D0816 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Tsjekkia, Italia, Ungarn, Polen og Slovakia
EUs ordning for sivil beredskap: forlengelse av beredskapspoolen rescEU for 2025-2027
REACH: restriksjoner på bruk av CMR-stoffer i småbarnsartikler
32023R1717 Radiodirektivet 2014: endringsbestemmelser til de tekniske spesifikasjonene for ladekontakten og ladekommunikasjonsprotokollen
32023R1177 VIS-forordningen 2008: utfyllende bestemmelser om yrkesbetegnelser
Medisinsk utstyrsforordning (2017): tillatelse til Maquet Cardiopulmonary GmbH
32023D0733 Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om EU-testanlegg for radioutstyr og leker
32023R2486 Bærekraftig finansiering: vilkår for at økonomisk aktivitet skal anses å bidra til bærekraftig bruk og beskyttelse
32023D0729 Den europeiske grense- og kystvakts onlinesystem for falske og autentiske dokumenter: gjennomføringsbestemmelser
Digitale pass og ID-kort
32023R1149 Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til import av visse matproduserende dyr og visse varer til konsum - retting av polsk språkversjon
32023D1540 Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til kosmetikkprodukter og dyrepleieprodukter: endringsbestemmelser
32023R0939 Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet ipkonazol i plantevernmidler
32023R1001 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme QST 713 i plantevernmidler
32023R1000 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC 91 i plantevernmidler
32023R1002 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stamme ABTS-1857 i plantevernmidler
32023R0999 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis stamme AM65-52 i plantevernmidler
32023R1003 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348 i plantevernmidler
32023R1005 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA 12 i plantevernmidler
32023R1021 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54 i plantevernmidler
32023R1004 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA 11 i plantevernmidler
32023R0932 Godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyridalyl i plantevermidler
32023R0962 Kalsiumkarbonat og kalkstein som et lavrisikostoff i plantevernmidler: endringsbestemmelser
32023R0725 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA
32023D0749 Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser for Danmark og Nord-Irland
52022XC1207(01) Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip (2022)
32020D1178 Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Danmark
32020D1184 Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Ungarn
32020D1205 Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Slovakia
Energimerking av kjøleapparater til yrkesbruk m.m.
32023R0952 Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endring av navn på innehaver av godkjenningen av ‘TradismokeTM A MAX’
Retningslinjer om forbud mot utnyttelse av dominerende stilling (iht artikkel 102 TEUF og 54 EØS)
32023R1202 Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
Ikke-veigående mobile maskiner i trafikken
32023D0719 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia, Litauen og Sverige
Digitale verktøy og prosesser i selskapsretten: endringsbestemmelser
32023R0699 Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2023)
32023R0741 Avslag på forlenget godkjenning av oksamyl som aktivt stoff i plantevernmidler
32023H0688 Regelmessig tekniske kontroll av kjøretøy med kompresjonstenningsmotor
32023R0685 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Italia, Polen og Slovakia
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): utfyllende bestemmelser
32023R0918 Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aklonifen, ametoktradin m.fl. i plantevernmidler
32023R2590 Trafikksikkerhet – avanserte varslingssystemer for førerdistraksjon
32023R1545 Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om merking av parfymeallergener
32023R1490 Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske
32023H0682 Returdirektivet: gjensidig anerkjennelse av returbeslutninger og fremskyndet retur
32023R0667 Tillatelse til omsetning av tørkede nøtter fra Canarium indicum L. som tradisjonell mat
Forbrukerrettigheter: regler for reparasjon av varer
Grønnvaskingsdirektivet: miljøpåstander
32023R2197 Unik utstyrsidentifikasjon for kontaktlinser
32023D0665 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Estland, Frankrike, Italia og Ungarn
Kapasitetsfordeling på jernbane
32023R0605 Godkjenning av etyloleat, nona-2,6-dien-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff
32023R0652 Godkjenning av ristede og poppede kjerner fra frøene til Euryale ferox Salisb. (makhana) som en tradisjonell matvare fra et tredjeland
32023R1069 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: biksafen, cyprodinil, fenheksamid, fenpicoksamid, fenpyroksimat, flutianil, isoksaflutol, mandipropamid, metoksyfenozid og spinetoram
32023R0710 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromopropylat, kloridazon, fenpropimorf, imazakvin og tralkoksydim
32023R1028 Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmelser
32023R0606 Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF): endringsbestemmelser