Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
EU-henstilling om kunnskapsoverføring
32022R2257 Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om beregningsmetoder knyttet til misligholdelsesrisiko for eksponeringer mot gjelds- og aksjeinstrumenter
32022R2347 Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om omklassifisering av visse produktgrupper
32023R0137 Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter: endringsbestemmelser
32022R1393 Øvre grenseverdier for delta-9-tetrahydrocannabinol i hampfrø
32022R1392 Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 12
Felleseuropeiske regler for bakketjenester på flyplasser
32022R1385 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32022R1384 Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2022
32022R1383 Godkjenning av olibanumekstrakt som fôrtilsetningsstoff til hest og hund
32022R1382 Godkjenning av et preparat av Propionibacterium freudenreichi og Lentilactobacillus buchneri som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32022R1381 Godkjenning av endrede bruksvilkår for galakto-oligosakkarid som ny mat
32022D1377 BSE-risiko (kugalskap): status for Frankrike
32022R1380 Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: ajourføring 2022 av gjennomføringsbestemmelser om forespørsler fra og autentifisering av transportører
32022R1375 Avslag på godkjenning av etoksykin som fôrtilsetning i funksjonsgruppen antioksidanter
32022R1374 Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetning til slaktesvin, avvente smågriser og purker
32022R1373 Tillatelse til omsetning av jernhydroksidadipattartrat som ny mat
32022R1371 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av visse språkversjoner
32022R1370 Grenseverdier for visse forurensede stoffer i næringsmidler: okratoksin A
32023R0361 Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om bruk av veterinærlegemidler og -vaksiner
EU-regelverk for foreningers aktiviteter på tvers av grensene
32023R0212 Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området tilgang til tjenester
32022R1366 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
32022R1365 Bruksvilkår for det nye næringsmiddelet DHA- og EPA-rik olje fra Schizochytrium sp.: endringsbestemmelser
32022R1364 Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: hydrogencyanid
32022R1363 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,4-D m.fl.
32022R2498 Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse om tilgang til tjenester
32023R0144 Regnskapssystem for infrastrukturkostnader i forbindelse med transport med jernbane, på vei og innlands vannvei: opphevelse
32022R2360 Betalingstjenestedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om unntaket på 90 dager for kontotilgang på nett
32023R1195 Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelser av forurensning med ikke tillatte stoffer i økologiske produkter
32022D1351 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tyskland, Nederland og Polen
32022D0324 CO2-utslippskrav til person- og varebiler for 2019: gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG
32022R1346 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-dimetylnaftalen, 8-hydroksykinolin, pinoksaden og valifenalat
32022R1343 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acekinocyl, klorantraniliprol og emamektin
32022H1342 Overvåkning av kvikksølv i fisk, krepsdyr og bløtdyr
32022D1340 Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Peru
32022D1339 Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Oman
32022D1338 Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Filippinene
32022D1316 Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Achillea millefolium L.
32022R2074 Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om SNOWTAM-rapporten om snø og isforhold på rullebanen
32023R0207 Økologiforordningen: endringsbestemmelser om sertifikatet som bekrefter overenstemmelse med reglene
32023R1162 Elektrisitetsdirektivet 2019 (revisjon): gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for tilgang til data om måling og forbruk
32022R1325 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Litauen
32022R1324 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om benzovindiflupyr m.fl.
32022R1321 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fluoridioner m.fl.
32022D1320 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland og Polen
32022D1307 Kjemisk tilstand under vanndirektivet: observasjonsliste for stoffer i vann (2022)
32022R1306 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
32022R1300 Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: endringsbestemmelser om posisjonsrapporter
32022D1298 Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om systemer for tilsyn i USA
32022D1297 Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA
32022R1290 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoktradin m.fl.
32022D1245 EUs romprogram (2021-2027): gjennomføringsbestemmelser om SST-komponenten SST for overvåking og sporing i rommet
32023R1435 CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringer til merknader om visse stoffer
32022R1280 Midlertidige bestemmelser om førerkort utstedt i Ukraina
32022R1266 Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80187 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32022R1667 Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
32022R1264 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fludioksonil
32022R1443 Avslag på godkjenning kalsiumpropionat som basisstoff i plantevernmidler
32022R1474 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet sauefett i plantevernmidler
32022R1468 Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
32022R1480 Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.)
32022R1444 Avslag på godkjenning sort såpe E470a som basisstoff i plantevernmidler
32022R1252 Oppdatering av listen over stoffer i plantevernmidler
32023R0409 Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om kalsiumoksid i uorganisk gjødsel
Tilgang til kjemikaliedata med hensyn til sikkerhetsvurderinger
32022R1251 Forlenget godkjenning av rettkjedede sommerfuglferomoner i plantevernmidler
32022R2526 Kvikksølvforordningen 2017: endringsbestemmelser om midlertidig lagring av flytende kvikksølvavfall
32022R1250 Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
32022R1249 Godkjenning av vitamin B12 i form av cyanokobalamin som fôrtilsetning til alle dyrearter
32022R1248 Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter
32022R1247 Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for små pattedyr og prydfugler
32022R1234 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Litauen
32022D1979 Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: gjennomføringsbestemmelser om databaser og rapportering
Bruk av humane substanser i humanmedisin
32022R1220 Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for rapporter for filialer av tredjelandsforetak
32022R2049 Import av økologiske produkter fra tredjeland: oppdatert liste (vedlegg I og II) over godkjente tredjeland og kontrollorganer (2022)
32022R2112 Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om søknaden om godkjenning som leverandør av folkefinansieringstjenester
32023R1176 Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket (2013): endringsbestemmelser om veiledende kart angående Ukraina
32022R1645 Styring av risiko knyttet til informasjonssikkerhet for luftfart: anvendelsesregler
32022R1389 Kontroll med animalske produkter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om tredjestater godkjent for import av visse fiskeprodukter
32022D1390 Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer
32022R1210 Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsidelisters format
32022R2447 Europeisk sosialstatistikk: antall og titler på variabler for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
32022R2312 Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
32022R2113 Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om utveksling av opplysninger mellom nasjonale myndigheter
32022R2111 Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav angående interessekonflikter
32022R2118 Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om individuell porteføljeforvaltning
32022R2116 Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om forretningskontinuitetsplan
32022R2115 Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om misligholdelse av lån
32022R2114 Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om mindre erfarne investorer
32022R2117 Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om behandling av klager
32022R2119 Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser om investorinformasjon
32022R1959 Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om kontraktsmal for likviditetskontrakter for SMB-utstedere
32022R0951 Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering
32022R2586 Regler for statsstøtte til jernbane, kanaltrafikk og multimodal transport
32023R2048 Energimerking: rettelser av krav til klimaanlegg, lyskilder og kjøle- og fryseskap
52022XC0324(10) Midlertidige krisebestemmelser for statsstøtteordninger etter Russlands angrep på Ukraina (mars 2022)
32022R1988 Folkefinansieringsforordningen: forlengelse av overgangsperiode for tilbydere
32022R2552 Europeisk næringslivsstatistikk: tekniske gjennomføringsbestemmelser for statistikk over industriproduksjon