Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
32022D1200 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Nederland
Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser om introduksjon av nye moduler
32022R1197 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32022R1196 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
32022R1646 Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om kontroll av farmakologisk aktive stoffer
32022R0938 Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: endringsbestemmelser om datakatalogen og publisering av informasjon
32022R1253 Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: retting av unntaksbestemmelser om konstruksjons- og produksjonsorganisasjoners styringsystemer og systemer for hendelsesrapportering
32022R1254 Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
32022D1188 Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser
32022R1174 Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser
32022R1644 Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til kontroll av farmakologisk aktive stoffer
32022R2292 Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til import av visse matproduserende dyr og visse varer til konsum
32022R1930 Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om regimet for dekningshandel
32022D1655 Fornybardirektivet: gjennomføringsbestemmelser anerkjenning av opplysninger om klimagassutslipp fra dyrking av søyabønner i Argentina
32022D1656 Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av den østerriske ordningen AACS
32022R2195 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butylhydroksytoluen, Acid Yellow 3, homosalat og HAA299 og retting angående resorcinol
32022R1160 Vilkår for bruk og spesifikasjoner til nikotinamidribosidklorid som ny mat: endringsbestemmelser
32022R1104 Katalog over fôrvarer: endringsbestemmelser
32022H1209(01) EU-henstilling om fremme av suksess i skolen og tiltak mot frafall
32022D1100 Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Ecuador
32022D1099 Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Bahrain
32022D1098 Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Kosovo
32022D1097 Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Madagaskar
32022D1096 Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Sør-Korea
32022D1095 Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
32022R1450 Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om bruk av ikke-økologisk proteinfôr i husdyrproduksjon som følge av Ukraina-krigen
32022R1040 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og Marokko
32022R1038 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyvinylpyrrolidon i næringsmidler til medisinske formål
32022R1037 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av glykolipider som konserveringsmiddel i drikkevarer
32022R1157 Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til utforming, konstruksjon og yteevne - ajourføring 2022
32022R1036 Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse av referanseperioden
32022L2100 Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om oppvarmede tobakksvarer
32022D1028 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om Danmark, Frankrike og Sverige
32022R1023 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av lecitin i kakao- og sjokoladeprodukter
32022R1463 Digital portal for informasjon om det indre marked: gjennomføringsbestemmelser
32022R1399 Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for 2023
32023R0126 Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på forbrukerområdet
32022D1021 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Nederland
32022R2047 Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting av gjennomføringsbestemmelser om anerkjennelse av visse kontrollmyndigheter og -organer
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte fra 2024
32022R0992 Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: forlengelse av delegert myndighet
32022D0984 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Kina
Bærekraftig bruk av plantevernmidler (forslag 2022)
32022D0985 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Israel
32022R0976 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32023R1434 CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdatering av merknader
Henstilling om røykefritt miljø
32023R1640 Fornybar energi: metode til beregning av andelen av biobrennstoff fra biomasse som er fremstilt ved samfyring med fossile brennstoff
32022R0966 Bruksvilkår, merkekrav og spesifikasjoner for det nye næringsmidlet olje fra Calanus finmarchicus: endringsbestemmelser
32022R0965 Godkjenning av kjerner fra Jatropha curcas som ny mat
32022R0964 Godkjenning av biocidfamilien 'SOPUROXID’
32022D0963 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Bulgaria, Tyskland, Kroatia, Ungarn og Nederland
32022R0961 Tillatelse til omsetning av tetrahydrokurkuminoider som ny mat
32022R0960 Elektroniske transaksjoner i det indre marked: rettelse til tsjekkisk språkversjon
32022R1219 Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om sertifikater for import eller transitt av visse sammensatte produkter
32022R0946 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia
32022R0932 Kontroll med animalske produkter: nasjonale kontrollplaner
32022D0937 Opphevelse av visse beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa av subtype H5N1
32022R0928 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32022R1218 Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer
32022R1183 Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om melding om og rapportering av påvisning av visse listeførte sykdommer
32022R2059 Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om backtesting og krav til fordeling av overskudd og tap
32022R2060 Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om kriteriene for vurdering av risikofaktorers modellerbarhet
32022D0919 Rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
32022R0917 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
32022R1666 Informasjon om investeringsprodukter: retting av dansk språkversjon av utfyllende bestemmelser
32023R0205 Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner: utfyllende bestemmelser om datasettet
32022R0914 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32022R1858 EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser
32022R1855 EMIR I-forordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger som skal rapporteres til transaksjonsregistre
32022R2579 Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om informasjonskrav til søknader om godkjenning som kredittinstitusjon
32022R1671 EMIR I-forordningen: forlengelse av overgangsordningen for midlertidig unntak fra clearingforpliktelsen for visse pensjonsordninger
32023L0171 Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av seksverdig krom som antikorrosjonsmiddel i gassabsorpsjonsvarmepumper
32022R1856 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte endringer til gjennomføringsbestemmelser om tilgang til informasjon
32022R1857 Transaksjonsregistre: endringsbestemmelser om detaljene i søknader om registrering eller utvidet registrering
32022L0905 Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
32022D0903 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbeslutning om sentrale motparter i Chile
32022D0901 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India
32022D0900 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om Sør-Afrika
32022D0899 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet av rammeregler for sentrale motparter i Indonesia
32022D0898 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland, Slovakia, Bulgaria
32022R0893 Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser
32022R0889 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Slovakia og Italia
32022R0888 Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Hohenloher Birnenbrand og Hohenloher Birnenwasser som alkoholsterke drikker
32023L0544 ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om unntak for bruk bly i aluminiumslegeringer
32022R0925 Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om listeførte sykdommer hos akvatiske dyr
32022R1358 Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmeler om luftfartøy brukt til sports- og rekreasjonsflyging
32022R2239 Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om merking av uautoriserte undersøkelses- og hjelpelegemidler til menneskelig bruk
32022R0862 Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 1.6.2022
32022R2383 Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om bruk av ren biodiesel
32023R0659 Tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsoperasjoner utført av tredjestatsoperatører: endringsbestemmelser
32022R0854 Dyrehelseforordningen: endring av sertifikater ved innførsel av produkter av kjøtt og melk
32022R0852 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
32022R0845 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
32022R0844 Sikkerhet i sivil luftfart: retting av svensk språkversjon
32022R0843 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Colli Berici'
32022R0842 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Abadía Retuerta'
32022R0841 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Bolandin'
32022R0828 Grensekryssende elkrafthandel: retting av polsk språkversjon
32022R0827 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: retting av dansk språkversjon