Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
32023R1606 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: angivelse av viningredienser og tilpasning av reglene for geografiske betegnelser
32005R0378 Tilsetningsforordningen for dyrefôr: gjennomføringsbestemmelser om referanselaboratoriets plikter og oppgaver
32005L0012 Stabilitetskrav for roro-passasjerskip: endringsbestemmelser (2003)
32023D0172 Godkjenning av tredjeland som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler: Canada
32023R0168 Schengen grense- og visumfond (BMVI): maler for rapporter
Elmarkedet: reform av utformingen av EUs elmarked (forordning)
Miljøpåvirkning fra bildeproduserende utstyr
32003R0355 Godkjening av avilamycin som tilsetningsstoff i fôrvarer
32003R0316 Godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer (2003b)
32003R0260 Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer, geiter og storfeembryoer
32003L0107 Statistiske undersøkelser av melk og melkeprodukter: endringsbestemmelser
Europeisk befolknings- og boligstatistikk
32023R0662 Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: endringer i beregningsmetode
32002R1221 Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS): gjennomføringsbestemmelser om ikke-finansielle kvartalsregnskaper for offentlig forvaltning
32023R0141 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
32000R1887 Midlertidig godkjenning av klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som tilsetningsstoff til fôrrvarer
32000L0036 Sjokoladedirektivet
31999R2430 Godkjenning av koksidiostatika som tilsetningsstoff i fôrvarer: bestemmelser om den ansvarlige for markedsføringen
31999R1726 Statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader: endringsbestemmelser (1999)
31999R1636 Godkjenning av visse enzymer og mikroorganismer som tilsetningsstoffer i fôrvarer (1999c)
31999R1411 Godkjenning av visse enzymer og mikroorganismer som tilsetningsstoffer i fôrvarer (1999b)
31999R1245 Godkjenning av klinoptilolitt av vulkansk opprinnelse og av natrolitt-fonolitt som tilsetningsstoff i fôrvarer
31999R1228 Statistikk over forsikringstjenester: dataserier
32023R1642 Kvotedirektivet: modernisering av EU-registerets virkemåte
32023D0125 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Italia m.fl
32023R0944 Markeder for finansielle tjenester: endring og retting av utfyllende bestemmelser om gjennomsiktighetskrav
31998R1436 Godkjenning av visse enzymer og mikroorganismer som tilsetningsstoffer i fôrvarer
32023R0945 Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til utfyllende bestemmelser om gjennomsiktighetskrav
31997R2027 Luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker
32023L1526 RoHS-direktivet: unntak for bly i PVC i medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk
32023R0113 Godkjenning av 3'-Sialyllaktose natriumsalt produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat
32021R2117 Vin og aromatiserte vinprodukter: endringer i bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser
32023R0807 Energieffektiviseringsdirektivet 2012: revisjon av primærenergifaktor
32023R0199 Godkjenning av det aktive stoffet "Trichoderma atroviride AT10" i plantevernmidler
31991L0412 Prinsipper og retningslinjer for god tilvirkningspraksis for veterinærpreparater
32023H1018 EU-henstilling om bekjempelse av piratkopiering av direktesendinger på internett
Betalingsforordningen (2023-forslag) om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
32023R0590 Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om landdyr og rugerier, retting av latvisk språkversjon
32023R1117 Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
32023R1118 Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet
31986R4058 Sikring av fri adgang til oversjøisk fart
32023R0589 Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein
31985L0038 Omsetning av fôrvekster: endringsbestemmelser (1985)
31985L0001 Direktivet om måleenheter: endringsbestemmelser (1985)
EU-henstilling om fremme av vaksinasjon mot kreftfremkallende virus
32022D2520 e-CODEX: overleverings- og overtakelseprosessen
32022D2519 e-CODEX: tekniske spesifikasjoner og standarder
32022R1994 Kapitalkravsforordningen (CRR): endring av tekniske gjennomføringsstandarder
32003R1216 Produksjon og formidling av sammenlignbare indekser for arbeidskraftkostnader: gjennomføringsbestemmelser
31979L0641 Omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: endringsbestemmelser om navn (1979)
32023R0607 Medisinsk utstyr: overgangsbestemmelser
32023R0203 EASA-forordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om krav til informasjonssikkerhet for organisasjoner og myndigheter
32023R0062 Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av polsk språkversjon
32023R0061 Godkjenning av preparater fra Aspergillus niger CBS 120604, Aspergillus neoniger MUCL 39199, Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 og Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32023R0060 Godkjenning av konjugert linolsyre (t10, c12)-metylester som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktesvin og melkekyr
32023R0059 Godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 32292 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
31978L0387 Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser (1978)
31978L0387 Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser (1978)
31977L0212 Lydnivå og eksosanlegg på motorvogner: endringsbestemmelser (1977)
32023R0054 Godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter: rettelser
32023R0053 Godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32023R0052 Godkjenning av 3-fukosyllaktose produsert av derivatstammer av Escherichia coli som ny mat
32023D0009 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Italia, Kypros, Ungarn og Polen
32023R0008 Fornyet godkjenning av preparater av DSM 21762, NCIMB 30236 og NCIMB 301 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32023R0007 Godkjenning av lakto-N-tetraose produsert av derivatstammer av Escherichia coli som ny mat
32023R0006 Godkjenning av erte- og risprotein gjæret av Shiitake-sopp (Lentinula edodes) som ny mat
32023R0005 Godkjenning av delvis avfettet pulver av hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat
31974R2988 Avskaffelse av forskjellsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår: bestemmelser om foreldelsesfrister for sanskjoner m.m.
32023R0004 Godkjenning av soppulver med vitamin D2 som ny mat
31973L0361 Sertifisering og merking av ståltau, kjettinger og kroker
Rammeverk for samtrafikk i det felles europeiske luftrommet
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder (revisjon)
32023R1695 Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: revisjon av gjennomføringsbestemmelser for delsystemene styring, kontroll og signal
32023R1694 Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser
32022R2484 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rivierenland’
32022R2485 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rosalia’
32022R2568 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
32023R1127 Digitale tjenester i det indre marked: utfyllende bestemmelser om beregning av tilsynsgebyret for store plattformer og søkemotorer
32022R2534 Godkjenning av beta-laktoglobulin fra kumelk som ny mat
32023R0223 Fornyet godkjenning av Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342 i plantevernmidler
32023R0116 Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet oksamyl i plantevernmidler
32023R0114 Forlengelse av godkjenningsperioden til benzovindiflupyr m.fl. i plantevernmidler
32023R0200 Avslag på godkjenning av eterisk sitronolje som aktivt stoff i plantevernmidler
32023R0115 Forlenget godkjenning av dimoksystrobin i plantevernmidler
32023R0150 Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland
32023R0594 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
32023R0308 Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikat ved forflytninger av hjortedyr
32023R0410 Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler
32022R2504 Dyrehelseforordningen: endringer til standardsertifikat for innførsel av visse dyre- og fiskeprodukter
32023R0566 Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser
32022R2454 Konglomeratdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn med risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner
32022R2453 Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoer
32022R2487 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32022R2486 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Italia og Polen
32023R0439 Næringsmidler til spesielle grupper: bruk av nikotinamid-ribosidklorid
32023R0466 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: isoksaben, novaluron og tetrakonazol
32023R0216 Godkjenning av det aktive stoffet "Trichoderma atroviride AGR2" i plantevernmidler
32023R0149 Avslag på fornyet godkjenning av benfluralin i plantevernmidler
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte (revisjon)
32024R0568 Gebyrer og avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2024)