Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
31985L0001 Direktivet om måleenheter: endringsbestemmelser (1985)
EU-henstilling om fremme av vaksinasjon mot kreftfremkallende virus
32022D2520 e-CODEX: overleverings- og overtakelseprosessen
32022D2519 e-CODEX: tekniske spesifikasjoner og standarder
32022R1994 Kapitalkravsforordningen (CRR): endring av tekniske gjennomføringsstandarder
32003R1216 Produksjon og formidling av sammenlignbare indekser for arbeidskraftkostnader: gjennomføringsbestemmelser
31979L0641 Omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: endringsbestemmelser om navn (1979)
32023R0607 Medisinsk utstyr: overgangsbestemmelser
32023R0203 EASA-forordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om krav til informasjonssikkerhet for organisasjoner og myndigheter
32023R0062 Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av polsk språkversjon
32023R0061 Godkjenning av preparater fra Aspergillus niger CBS 120604, Aspergillus neoniger MUCL 39199, Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 og Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32023R0060 Godkjenning av konjugert linolsyre (t10, c12)-metylester som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktesvin og melkekyr
32023R0059 Godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 32292 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
31978L0387 Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser (1978)
31978L0387 Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser (1978)
31977L0212 Lydnivå og eksosanlegg på motorvogner: endringsbestemmelser (1977)
32023R0054 Godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter: rettelser
32023R0053 Godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32023R0052 Godkjenning av 3-fukosyllaktose produsert av derivatstammer av Escherichia coli som ny mat
32023D0009 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Italia, Kypros, Ungarn og Polen
32023R0008 Fornyet godkjenning av preparater av DSM 21762, NCIMB 30236 og NCIMB 301 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
32023R0007 Godkjenning av lakto-N-tetraose produsert av derivatstammer av Escherichia coli som ny mat
32023R0006 Godkjenning av erte- og risprotein gjæret av Shiitake-sopp (Lentinula edodes) som ny mat
32023R0005 Godkjenning av delvis avfettet pulver av hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat
31974R2988 Avskaffelse av forskjellsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår: bestemmelser om foreldelsesfrister for sanskjoner m.m.
32023R0004 Godkjenning av soppulver med vitamin D2 som ny mat
31973L0361 Sertifisering og merking av ståltau, kjettinger og kroker
Rammeverk for samtrafikk i det felles europeiske luftrommet
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder (revisjon)
32023R1695 Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: revisjon av gjennomføringsbestemmelser for delsystemene styring, kontroll og signal
32023R1694 Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: endringer til gjennomføringsbestemmelser
32022R2484 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rivierenland’
32022R2485 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rosalia’
32022R2568 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
32023R1127 Digitale tjenester i det indre marked: utfyllende bestemmelser om beregning av tilsynsgebyret for store plattformer og søkemotorer
32022R2534 Godkjenning av beta-laktoglobulin fra kumelk som ny mat
32023R0223 Fornyet godkjenning av Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342 i plantevernmidler
32023R0116 Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet oksamyl i plantevernmidler
32023R0114 Forlengelse av godkjenningsperioden til benzovindiflupyr m.fl. i plantevernmidler
32023R0200 Avslag på godkjenning av eterisk sitronolje som aktivt stoff i plantevernmidler
32023R0115 Forlenget godkjenning av dimoksystrobin i plantevernmidler
32023R0150 Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland
32023R0594 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest
32023R0308 Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikat ved forflytninger av hjortedyr
32023R0410 Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler
32022R2504 Dyrehelseforordningen: endringer til standardsertifikat for innførsel av visse dyre- og fiskeprodukter
32023R0566 Sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser
32022R2454 Konglomeratdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn med risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner
32022R2453 Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoer
32022R2487 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32022R2486 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Italia og Polen
32023R0439 Næringsmidler til spesielle grupper: bruk av nikotinamid-ribosidklorid
32023R0466 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: isoksaben, novaluron og tetrakonazol
32023R0216 Godkjenning av det aktive stoffet "Trichoderma atroviride AGR2" i plantevernmidler
32023R0149 Avslag på fornyet godkjenning av benfluralin i plantevernmidler
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte (revisjon)
32024R0568 Gebyrer og avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2024)
API-direktivet om forhåndsinformasjon om flypassasjerer (revisjonsforslag 2022)
32023R0463 Godkjenning av osteopontin fra kumelk som ny mat
32022R2437 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia
32022R2455 Gruppefritak for forsknings- og utviklingsavtaler: forlengelse
32022R2456 Gruppefritak for spesialiseringsavtaler: forlengelse
32023L1437 Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kvikksølv i smeltetrykkgivere for kapillærreometre under visse forhold
32023R0814 Forordning om digitale markeder (Digital Markets Act): gjennomføringsbestemmelser om administrative prosedyrer
32023R0915 Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler
32023R0003 Krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper: retting av tysk språkversjon
32022R2361 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Prospekt-, markedsmisbruks- og verdipapirmarkedsforordningene: endringsbestemmelser for å gjøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mer attraktive for bedrifter og lette SMBers kapitaltilgang
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): endringsbestemmelser for å gjøre offentlige kapitalmarkeder i Unionen mer attraktive for bedrifter og lette SMBers kapitaltilgang
Bestemmelser om aksjestrukturer med flere stemmer for selskaper notert på SMB-vekstmarkeder
Tiltak for reduksjon av uforholdsmessig stor eksponering mot sentrale motparter i tredjeland og mer effektive clearingmarkeder i EU
Behandling av konsentrasjonsrisiko ved eksponering mot sentrale motparter
32024L1500 Bindende standarder for likestillingsorganer på området likebehandling av kvinner og menn i arbeidslivet
32022R2389 Kontrollforordningen: fastsettelse av regler for anvendelse av frekvenssatser for kontroller av planter
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om fremstilling av økologisk salt
32022D2461 Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'KZR INiG'
32023R0661 Sikkerhetslisteforordningen: endringsbestemmelser
32023R0660 Sikkerhetslisteforordningen: utfyllende bestemmelser
32024L1405 Fornybardirektivet 2018: ajourført liste over råstoff for produksjon av biobrensel og biogass
32022D2366 VIS-forordningen: spesifikasjoner for tekniske løsninger med hensyn til å generere statistikk om adgangen til VIS-opplysninger for rettslige håndhevingsformål
32022R2365 Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om sekuritisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
32022D2336 Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering for 2020
32023R0119 Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om import
32023R0139 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32022D2420 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Irland, Frankrike, Italia, Ungarn, Nederland og Storbritannia (Nord-Irland)
32023R0174 Midlertidig økt kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
32024R0887 Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelse om fôring, omsetning og import
32023R2104 Energieffektiviseringsdirektivet 2012: endringsbestemmelser om harmoniserte effektivitetsreferanseverdier for separat produksjon av elektrisitet og varme
32023D0693 EU miljømerke: gyldighetsperiode for kriterier og krav
32023D0705 EU-miljømerke: energieffektivitetskrav
32022R2535 Godkjenning av mycelpulver fra soppen Antrodia camphorata som ny mat
32023R0065 Unionslisten over ny mat: rettelser
32023R0058 Godkjenning av frosne, moste, tørkede og pulverformer av liten melbille som ny mat
32022R2348 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Slovakia
32022R2345 Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: retting av svensk språkversjon
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser: endring for Vanuatu
Leketøysdirektivet (revisjonsforslag 2023)
32022D2198 Visumfritak for kortvarige opphold: Vanuatu (suspensjon)
32023R0503 Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): endringsbestemmelser
32023R0502 Medisinsk utstyrsforordningen 2017: endringsbestemmelser