Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
32022D0835 Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer Stain TIP
32022D0866 Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer PIP
32022D0874 Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder folpet
32022D1005 Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Alphachloralose Grain
32022D1006 Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Alphachloralose Pasta
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant
32022D0986 Biocider: avslag på godkjenning av N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin til bruk i produkter av type 8
32022D0817 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: Bulgaria, Frankrike, Ungarn, Nederland og Polen
32022R0812 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografiske betegnelsen ‘dell' Emilia/Emilia’
32022R2294 Statistikk om helsefasiliteter, -personell og -tjenester
Referanseverdiforordningen 2016: endringsbestemmelser om bruk av referanseverdier fra tredjeland
32023R0443 Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser om prosedyrer for utslippstypegodkjenning
32022R0808 Endring av godkjenningsperioden for det virksomme stoffet bispyribac i plantevernmiddel
32022R0801 Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om oppdatering av listen over aktive stoffer
32022R0800 Plantevernmiddelforordningen: vilkår for bruk av parafinolje
32022R0760 Økologiforordningen 2018: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til overgangsbestemmelser for kontrollsertifikater utstedt i Ukraina
32023R1185 Fornybardirektivet (2018): utfyllende bestemmelser om en metode for å vurdere reduksjon av klimautslipp for visse typer drivstoff
32023R1184 Fornybardirektivet 2018: utfyllende bestemmelser om produksjon av fornybart drivstoff for transport i flytende form og i gassform av ikke-biologisk opprinnelse
32022R0790 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til luftfartsoperasjoner: retting av svensk og tsjekkisk språkversjoner
Fremme av bruken av fornybar energi: ytterligere endringsbestemmelser
32022R0792 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32022R0814 Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet heptamaloksyloglukan i plantevermidler
32022R0751 Avslag på godkjenning av klorpikrin som virksomt stoff i plantevernmidler
32022R1622 Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om nye markeder og høyt utviklede markeder
32023R0866 Persistente organiske forurensende stoffer: ytterligere endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser
32022R1418 Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om nedskjæring av skrotter og alternative analysemetoder
32022D0745 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland og Polen
32022R0743 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
32022R0742 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32022R0740 Avslag på godkjenning av 1,3-diklorpropen som aktivt stoff i plantevernmidler
32023R2673 Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne (revisjonsforslag 2022)
32023R1470 Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser om boligprisindeks og prisindeks for selveierboliger
32022R0732 Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2022 - 29.06.2022
32022R0954 Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til utfyllende bestemmelse om beregning av kredittrisikojusteringer
32022D0726 Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Indonesia
32022D0725 Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Vietnam
32022D0724 Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Seychellene
32022R0721 Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av tsjekkisk språkversjon
32022R0720 Gruppefritak for vertikale avtaler (2022)
32022D0716 Godkjenning av en dieselforvarmer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler
Åpen finans: rammeverk for datadeling og tredjepartstilgang på finansområdet
32022R0705 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen og Slovakia
32022R0799 Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: retting av gresk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser om administrative krav
32022R0704 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: rettelser og endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Avfallsrammedirektivet (planlagt revisjon)
32022R0698 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet bifenazat i plantevernmidler
32022R2258 Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser og rettelser om fiskerivarer, egg og visse høyraffinerte produkter, og om kontroll av visse muslinger
32022R1344 Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for 2023
32022D0677 Merking av kosmetiske produkter: gjennomføringsbestemmelser om ordlisten over vanlige navn på bestanddeler
32022R0685 Prøvetaking og analyse av forurensede stoffer i næringsmidler: fisk og landdyr
32022R0684 Unionslisten over ny mat: endrede bruksvilkår for galaktooligosakkarid
32022R2503 Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelsene om levende toskallede bløtdyr, fiskevarer og UV-bestråling
Visumfritak for Kuwait og Qatar for passering av Schengens yttergrenser
Digitalisering av søknader om Schengenvisum
32022D0690 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Ungarn, Nederland og Polen
32022R0678 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32022R2279 Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på IKT-området for referanseåret 2023
32022R2038 Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy (revisjonsforslag 2023)
32022R0673 Godkjenning av mungbønneprotein som ny mat
32022R0672 Spesifikasjonene til trans-resveratrol som ny mat: endringsbestemmelser
32022R1345 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om virksomheter som holder landdyr og som innsamler, produserer, fremstiller eller lagrer formeringsmateriale
32022D0701 Oppheving av beskyttelsestiltak mot infeksiøs anemi blant dyr av hestefamilien i Romania
32022R0913 Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland: endringsbestemmelser
32022R1615 Kontrollforordningen: retting av svensk språkversjon av utfyllende bestemmelser om unntak fra kontroll av visse sammensatte næringsmidler
32022R1435 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kalsiumkarbonat m.fl.
32022R0650 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 262(ii) natriumdiacetat
32022R0708 Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2,5-diklorbenzosyremetylester m.fl.)
32022R1302 Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av og unntak fra posisjonsgrenser på råvarederivater
32022R0649 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32022R1255 Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om antimikrobielle legemidler forbeholdt behandling av mennesker
32022R0634 Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bambermycin
32022R0631 Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om renterisiko for posisjoner som ikke inngår i handelsbeholdningen
32022R0594 Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 8.4.2022
32022D0623 Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Belgia, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia og Romania
32022R0618 Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: retting av fransk språkversjon
32022R1403 Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringer til bulgarsk, irsk, tsjekkisk og tysk språkversjon
32022R1455 Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om krav basert på faste kostnader
32022R0587 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
32022H0553 EU-henstilling om overvåking av alternaria-toksiner i matvarer
32022R0588 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om USA
32022D0575 Beskyttelse mot munn- og klovsyke: hastetiltak om import av høy og halm fra tredjeland
Rapportering av miljødata fra industrianlegg og opprettelse av industriutslippsportalen
32022R1322 Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om dyr og produkter som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner
32022R1426 Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser for selvkjørende biler (ADS)
32014R0514 Asyl, migrasjons- og integreringsfondet
32022R1520 Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2022)
32022R1288 Investeringer og risikoer: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av opplysninger om bærekraft
32022D0552 Verdipapirbørser i USA: likeverdighetsvurdering
32022D0551 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA
Ozonforordningen (revisjonsforslag 2022)
Fluorgassforordningen (revisjonsforslag 2022)
32022D0534 Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Malaysia
32022D0533 Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Colombia
32022R1396 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om etylenoksid
32022D1337 Det europeiske inn- og utreisesystem (EES): gjennomføringsbestemmelser om mal for utlevering av personopplysninger til tredjelandsborgere
32022R0528 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA
32022D0366 Visumfritak for kortvarige opphold: Vanuatu (delvis suspensjon)
32022R0520 Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
32022R1301 Verdipapiriseringsforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger