Europalov - uke 21/2023

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 21/2023

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 22.5.-28.5.2023

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK

Arbeidsrett, likestilling og helse og sikkerhet
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.5.2023

ENERGI

Gass- og elektrisitetsmarkedet
Elmarkedet: reform av utformingen av EUs elmarked - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.5.2023. Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 26.5.2023
REMIT og ACER: endringsbestemmelser om beskyttelse mot markedsmanipulasjon i energimarkedet - Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 26.5.2023

FINANSIELLE TJENESTER

Forsikring
Konglomeratdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn med risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023

Banker og andre kredittinstitusjoner
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser om tidlig intervensjonstiltak, vilkår for løsning og finansiering av resolusjonstiltak - Svensk departementsnotat offentliggjort 22.5.2023
Betalingstjenestedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om unntaket på 90 dager for kontotilgang på nett - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 23.5.2023
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 23.5.2023
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 23.5.2023
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 23.5.2023
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 23.5.2023
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan - Norsk forskrift kunngjort 23.5.2023
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva - Norsk forskrift kunngjort 23.5.2023
Gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 23.5.2023
Kapitaldekningsdirektivet: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 24.5.2023
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om beregning av risikovektede eksponeringsbeløp for kollektive investeringsforetak - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 24.5.2023
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 25.5.2023*

Børs og verdipapirer
PRIIPs-forordningen: modernisering av nøkkelinformasjonsdokumentet - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 24.5.2023*
Regler for detaljinvestorer - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 24.5.2023*
Verdipapirmarkedsdirektivet: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 24.5.2023

Fri bevegelighet for kapital
Straksbetalinger i euro - Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 22.5.2023 med pressemelding. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.5.2023

FORBRUKERSAKER
Forbrukersamarbeidsforordningen: pilotprosjekt til gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid fastsatt i forordningen - EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.7.2023 som følge av oppfyllelse av forfatningsrettslige krav av EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt
Forbrukersamarbeidsforordningen 2017 om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene (revisjon) - Notifisering om oppfyllelse av forfatningsrettslige krav av Liectenstein 11.3.2023. EØS-komiteens beslutning trer i kraft 1.7.2023.
EØS-komiteen vedtok i mai 2019 å innlemme EUs reviderte forbrukersamarbeidsforordning i EØS-avtalen. Liechtenstein har 25. mai 2023 meddelt sin oppfyllelse av forfatningsrettslige krav, og EØS-komiteens beslutning vil tre i kraft 1. juli 2023. Både tidligere og ny forordning inneholder bestemmelser om hvordan håndhevingsorganene skal samarbeide ved grenseoverskridende overtredelser av forbrukervernreglene. Den nye, reviderte forordningen inneholder imidlertid mer detaljerte og forpliktende regler om samarbeidet, særlig når overtredelsen berører flere medlemsstater og mange forbrukere. Forordningen gir også håndhevingsorganene utvidet myndighet til å undersøke om overtredelser har funnet sted og til å stanse disse overtredelsene. Det settes særlig fokus på å undersøke og stanse overtredelser i den digitale sfæren.
Forbrukersamarbeidsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om den elektroniske databasen - EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.7.2023 som følge av oppfyllelse av forfatningsrettslige krav av EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt

FORSKNING OG UTDANNING
EUs program for sikker satellittbasert kommunikasjon 2023-2027 - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.5.2023
EUs program for sikker satellittbasert kommunikasjon 2023-2027: driftskrav - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.5.2023*
EUs romprogrammer: regler for deling og prioritering - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.5.2023*
Digital utdanning: nøkkelfaktorer for digital utdanning og opplæring - Svensk departementsnotat offentliggjort 22.5.2023
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer og rettelser - Utkast til delegert kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 23.5.2023*

HANDELSFORENKLINGER
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.5.2023
Gjødselforordningen (2019): endringsbestemmeser om digital merking av produkter - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 24.5.2023
Maskinforordningen (2023) - Rådsbehandling 22.5.2023 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak) med pressemelding
Produktsikkerhetsforordningen (2023) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 23.5.2023
Gjensidig godkjenning av varer: gjennomføringsbestemmelser om informasjons- og kommunikasjonssystemet - EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.7.2023 som følge av oppfyllelse av forfatningsrettslige krav av EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av ikke-harmoniserte varer (revisjon av 2019) - Notifisering om oppfyllelse av forfatningsrettslige krav av Liechtenstein 25.5.2023. EØS-komiteens beslutning trer i kraft 1.7.2023.

Alkoholsterke drikker
Registrering av den geografiske betegnelsen Grappa della Valle d’Aosta som alkoholsterk drikk - EØS-notat offtentliggjort 24.5.2023
Referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.5.2023

HELSE

Legemidler
EUs tiltak for å bekjempe antimikrobiell resistens - Dansk departementsnotat offentliggjort 23.5.2023
Godkjenning av tredjeland som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler: Canada - EØS-notat offentliggjort 23.5.2023
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer (2022) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 24.5.2023
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om praziquantel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2023*
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringer i liste over godkjenningskrav som ikke krever vurdering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2023*

IMMATERIALRETT
EU-henstilling om bekjempelse av piratkopiering av direktesendinger på internett - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 24.5.2023
Satellitt- og kabeldirektivet: om opphavsrett og nærstående rettigheter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.5.2023

INDRE MARKED OG EØS
EØS-rådet mai 2023: EØS/EFTA-felleserklæring - EØS/EFTA-felleserklæring vedtatt av EØS-rådet 25.5.2023. Pressemelding publisert av EFTA-sekretariatet*
Rammeverk for forsyning av kritiske råvarer - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 19.5.2023. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.5.2023

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Radiodirektivet (2014): endringsbestemmelser om datoen for anvendelse av grunnleggende krav til radioutstyr - Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 24.5.2023 med tilbakemeldingsfrist 21.6.2023*
EU-plattform for cybersikkerhetsferdigheter - Svensk departementsnotat offentliggjort 23.5.2023

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Produktansvarsdirektivet (revisjonsforslag 2022) - Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 25.5.2023

Personvern
Personvernforordningen 2016 (GDPR) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.5.2023

Schengen- og Dublin-samarbeidet
Schengen-samarbeidet: statusrapport 2023 - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.5.2023

KULTUR OG MEDIER
Sikring av mediefrihet og -pluralisme i det indre marked (European Media Freedom Act) - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 22.5.2023 med pressemelding

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak mot produkter av animalsk opprinnelse importert fra Kina - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2023*
Biproduktforordningen 2009 om produkter som ikke er beregnet på humant konsum (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.2.2023 og kunngjort i EU-tidende 22.5.2023
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikat ved forflytninger av hjortedyr - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om bekjempelse og kontroll av visse listeførte sykdommer - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Italia, Polen og Slovakia - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Italia og Hellas - EØS-notat offentliggjort 24.5.2023
Dyrehelseforordningen: retting av ungarsk språkversjon - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 23.5.2023*
Dyrehelseforordningen: ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier, retting av latvisk språkversjon - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av avlsmateriale av visse dyr - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Dyretransportforordningen 2005: gjennomføringsbestemmelser om dyretransport på husdyrfartøy - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark, Tyskland, Frankrike, Italia, Litauen og Sverige - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Estland, Frankrike, Italia og Ungarn - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Ungarn og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.5.2023*
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Spania, Frankrike, Ungarn og Polen - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om overholdelse av dyrehelsekravene ved transport på husdyrfartøy - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Argentina, Storbritannia og USA - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser til vedlegg XV og XIX - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA - Norsk forskrift kunngjort 23.5.2023
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: rettelser til vedlegg XIII, XIV og XXII - Norsk forskrift kunngjort 22.5.2023
Overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens: endringsbestemmelser for MRSA i oppfôringssvin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2023*

Fôrvarer
Godkjenning av diverse stoffer som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter: rettelser - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Godkjenning av etyloleat, nona-2,6-dien-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Godkjenning av L-methionin fremstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 and Escherichia coli KCCM 80246 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter: rettelser - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Godkjenning av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff for alle eggleggende fjørfearter - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023

Næringsmidler
Ny mat-forordningen 2015 (revisjon) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.5.2023
Frokostdirektivene: endringbestemmelser om merking, sammensetning og metoder for analyse av visse næringsmidler - Svensk departementsnotat offentliggjort 24.5.2023
Grenseverdier for rester av azoksystrobin, prosulfokarb, sedaksan og valifenalat i eller på visse produkter - EØS-notat offentliggjort 24.5.2023
Grenseverdier for rester av DDT og oksatiapiprolin i eller på visse produkter - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.5.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene pyridaben, pyridat, pyriproksyfen og triklopyr i visse matvarer - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: 1-metyl-3-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-4-karboksamid (PAM), cykloksydim, cyflumetofen, cyflutrin, metobromuron og pentiopyrad - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: abamektin - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: benalaksyl, bromoksynil, klorsulfuron, epoksikonazol og fenamifos - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: cyromazin, topramezon og triflumizol - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for fosmet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.5.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromopropylat, kloridazon, fenpropimorf, imazaquin og tralkoksydim - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: isoksaben, novaluron og tetrakonazol - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler: endringsbestemmelser om klotanidin og tiametoksam - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023

MILJØ

Generelt
Miljøpåvirkning fra bildeproduserende utstyr - Høring om miljøpåvirkning fra bildeproduserende utstyr igangsatt av Kommisjonen 23.5.2023 med frist 15.8.2023
Miljøvirkningsdirektivet 2011 - Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 25.5.2023
Økodesignforordningen (revisjonsforslag 2022): rammeverk for krav til miljøvennlig utforming av bærekraftige produkter - Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 22.5.2023 med pressemelding

Luft
Grønn klimanøytral industri: nullutslippsteknologier (Net Zero Industry Act) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 23.5.2023. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.5.2023. Dansk departementsnotat offentliggjort 26-5-2023

Avfall
Avfallstransportforordningen (revisjonsforslag 2021) - Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 24.5.2023 med pressemelding

Farlige stoffer
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet abamektin som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme QST 713 i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki EG2348 i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC 91 i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stamme ABTS-1857 i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis stamme AM65-52 i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2023*
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki PB 54 i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA 11 i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2023
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SA 12 i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2023
Fornyet godkjenning av Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342 i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023
Persistente organiske forurensende stoffer: ytterligere endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser - EØS-notat offentliggjort 23.5.2023

SELSKAPSRETT
Bærekraftsrapportering for store bedrifter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 22.5.2023 med frist 4.9.2023
Felleseuropeisk rapporteringssystem for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP) - Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 23.5.2023
Aksjonærrettighetsdirektivet: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 22.5.2023 med frist 9.6.2023

STATISTIKK
Europeisk næringslivsstatistikk: tekniske gjennomføringsbestemmelser for statistikk over industriproduksjon - EØS-notat offentliggjort 24.5.2023
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utvalgsundersøkelse på forbrukerområdet - EØS-notat offentliggjort 24.5.2023
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på forbrukerområdet - EØS-notat offentliggjort 24.5.2023
Referansemetadata og kvalitetsrapporter til det europeiske statistiske system - EØS-notat offentliggjort 24.5.2023
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: utfyllende bestemmelser om variabler på området tilgang til tjenester - EØS-notat offentliggjort 24.5.2023
Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.5.2023

TRANSPORT

Veitransport
Fartsskriverforordningen: overgangsbestemmelser for bruk av OSNMA - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2023
Minstekrav til hvileperioder for sektoren for sporadisk veitransport - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 24.5.2023*

Transport med jernbane
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av polsk språkversjon - EØS-notat offentliggjort 24.5.2023

Sivil luftfart
Felles regler for sivil luftfart: ambulanseflyging med helikopter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2023
Luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.5.2023
Styring av risiko knyttet til informasjonssikkerhet for luftfart: anvendelsesregler - EØS-notat offentliggjort 26.5.2023
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flyplasser: retting av polsk språkversjon - EØS-notat offentliggjort 25.5.2023