Beslutningsprosessen: konkurranse og statsstøtte

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Notifisering av statsstøtte: endringsbestemmelser
32014R0372 Nr. 201/2014

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Konkurransebestemmelser om vertikale avtaler og samordnet praksis (2010)
32010R0330 Nr. 77/2010
Konkurranseregler for bilprodusenter og -verksteder
32010R0461 Nr. 91/2010
Bagatellmessig støtte: endringsbestemmelser
32023R2391 Nr. 106/2024
Prosedyreforordningen 1999 om statsstøtte
KOM(1998) 073
31999R0659 Nr. 164/2001
Statsstøtteregler for grønn og digital omstilling
C(2023) 1712, C(2023) 4278
32023R1315 Nr. 331/2023
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014): retting av rumensk språkversjon
32021R0452 Nr. 164/2023
Fusjonsforordningen 2004
32004R0139 Nr. 79/2004
Konkurranseregler for bilprodusenter og -verksteder: forlengelse (2023)
32023R0822 Nr. 292/2023
Retningslinjer for statsstøtte til energi og miljøvern 2014-2020
52014XC0628(01)
Gruppefritak for vertikale avtaler (2022)
32022R0720 Nr. 188/2023
Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten
32003R0001 Nr. 130/2004
Gruppeunntak for linsensavtaler om teknologioverføring 2014
32014R0316 Nr. 293/2014
Gruppefritak for forsknings- og utviklingsavtaler: forlengelse
32022R2455 Nr. 73/2023
Gruppefritak for spesialiseringsavtaler: forlengelse
32022R2456 Nr. 73/2023
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014)
32014R0651 Nr. 152/2014
Retningslinjer for statsstøtte til kompensasjon for tjenesteyting av allmenn økonomisk betydning
52009XC1027(01)
Forlengelse av konkurranserettsreglene for maritime linjekonsortier
32020R0436 Nr. 109/2020
Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten: prosedyreregler
32004R0773 Nr. 178/2004
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014): endringsbestemmelser
32021R1237 Nr. 196/2022
Konkurranseregler for spesialiseringsavtaler
32010R1218 Nr. 3/2011
Konkurranseregler for forsknings- og utviklingskontrakter
32010R1217 Nr. 3/2011
Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlenget anvendelsesperiode og unntak for foretak i vanskeligheter i forbindelse med covid-19-pandemien
32020R1474 Nr. 68/2021
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte 2014-2020
32013R1407 Nr. 98/2014
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte: forlengelse til 2023 i forbindelse med covid-19-pandemien
32020R0972 Nr. 115/2020
Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlengelse
32018R1923 Nr. 266/2019
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte
32008R0800 Nr. 120/2008
Saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte: gjennomføringsbestemmelser
32004R0794 Nr. 123/2005
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte: endringsbestemmelser
32017R1084 Nr. 185/2017
Gjennomføring av EUs konkurranserettsregler innenfor skipsfartssektoren (linjekonsortier): anvendelsesperiode
32014R0697 Nr. 238/2014
Retningslinjer for regional statsstøtte 2014-2020
2013/C 209/01
Gruppeunntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte: forlengelse
32013R1224 Nr. 29/2014
Bagatellmessig støtte til foretak som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning
32012R0360 Nr. 225/2012
Statsstøtte til bedrifter som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning
32012D0021 Nr. 66/2012
EU-traktatens anvendelse på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden
31999R2790 Nr. 18/2000
Anvendelse av konkurranseregler for transport med jernbane og på vei og vannveier (kodifisering)
KOM(2006) 722
32009R0169 Nr. 130/2010
Gjennomføring av EUs konkurranserettsregler innenfor skipsfartssektoren (linjekonsortier)
32009R0906 Nr. 51/2010
Unntaksbestemmelser for samarbeid på forsikringsområdet
32010R0267 Nr. 52/2010
Endringer av forordning om skjemaer for notifikasjon av støtte
32008R0271 Nr. 119/2009
Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten: endringsbestemmelser om kabotasje og internasjonal trampfart
KOM(2005) 651
32006R1419 Nr. 153/2006
Innsynsdirektivet
32006L0111 Nr. 55/2007
Tilpasning av visse rettsakter som følge av Tsjekkias, Estlands, Kypros', Latvias, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Slovenias og Slovakias tiltredelse
32004R0886 Nr. 107/2005
Konkurranseregler for lufttransport mellom Fellesskapet og tredjestater
32004L0055 Nr. 40/2005
Telekonkurransedirektivet: konkurranse i markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester
32002L0077 Nr. 153/2003
Forhold som innebærer kontroll over et foretak
31954S0024
Deltakelse i nettverk av konkurransemyndigheter - European Competition Network (ECN)
32003R0001 Nr. 147/2007
Konkurranseregler: fritak fra kravet om forhåndtillatelse ved konsentrasjon
31967S0025
Konkuranserett: foretaks opplysningsplikt til tilsynsorganer
31954S0026

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Gruppeunntak for linsensavtaler om teknologioverføring 2004 32004R0772 42 2005