Nye politikkdokumenter

Faktaark Utgitt Dokument
Afrikansk svinepest i EU: statusrapport (november 2020)
Nøkkeldata om lærere og skoleledelse i Europa 2013
EU-høring om håndheving av forbrukerlovgivning over landegrensene (forbrukersamarbeidsforordningen)
Fremskrittsrapport om EUs arbeid med likestilling mellom kvinner og menn i 2013
EØS-rådet mai 2024: EØS/EFTA-felleserklæring
Kunst- og kulturopplæring i skolen
EU-høring om bruk av farlige stoffer i klær
EU-erklæring om trafikksikkerhet
EU-høring om tildeling av gratis utslippskvoter Kommisjonens høringsnettside
Undervisning om medborgerskap i Europa
EU-konsultasjon om investeringsfond
Industripolitikk og konkurranseevne i EUs medlemsland - 2012
Styrking av Det europeiske forskningsområdet (ERA) - rådskonklusjoner desember 2012
Felleseuropeisk område for transportdata
EU-høring om definisjonen av statsstøtte
EU-høring om Kommisjonens retningslinjer for konsultasjoner med berørte parter
EU-høring om merking av matvarer som forårsaker allergi eller intoleranse
EU-høring om handlingsplan for eForvaltning 2016-2020
På gang i EØS (2017)
EU-høring om modenisering av EUs visumpolitikk
Norge i Europa. Regjeringens EU-strategi 2018-2021
Tilgang til elektroniske kommunikasjonsnett: konsultasjon om kostnadsmetoder for engrospriser
Avtale om ordninger dersom Storbritannia trer ut av EØS gjennom en utmeldingsavtale med EU
EU-konsultasjon om ulovlig innhold på internett
Innovasjon i Europa: statusrapport 2019
EU-konsultasjon om indikatorer for et ressurseffektivt Europa
EU-konsultasjon om elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp
EU-strategi for fornybar havenergi Ares(2020) 3757650
Arbeidsdokument om EUs vurdering av EØS-avtalen
EU-konsultasjon om gjensidige selskap
EU-høring om nytt fornybar energidirektiv etter 2020
EU-høring om opphavsrett og forlagenes rolle
EU-høring om felleseuropeisk metrologiforskning Kommisjonens høringsnettside
EUs miljøpolitiske årsrapport for 2009
EU-høring om nettverkskoder og retningslinjer for grensekryssende handel med elektrisitet og gass i 2018
Europaparlamentsstudie av EFTA-landenes balanse mellom integrasjon og uavhengighet:
EU-konsultasjon om styrking av klimakvotesystemet (ETS)
EU-høring om godkjenning av screening-utstyr for flyplasser
EU-høring om opplevelsesindustrier
EU-høring om marin bioteknologi
EU-høring om forenkling av søknadsprosedyrer for kjemikaliegodkjennning i spesielle tilfeller
EU-strategi for flytende naturgass (LNG) og gasslagring
Prisfastsettelse og refusjon av utgifter for legemidler (konsultasjon)
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2016 KOM(2017) 762
Offentlige innkjøp: evalueringsrapport
EUs 2011-rapport om næringslivets investeringer i forskning og utvikling
EU-konsultasjon om bankkontoer
EU-konsultasjon om strategi for klimatilpasning (frist 20.8.2012)
Videreutvikling av det europeisk forskningsområdet (ERA)
EU-konsultasjon om ukonvensjonelle fossile energikilder inkludert skifergass
Innovasjon i Europa: statusrapport 2021
Forebygging av terrorisme: nye regler for omsetning og bruk av kjemikalier i høyrisikogruppen
EU-høring om tekniske spesifikasjoner for ECMAScript-basert teknologi til bruk ved offentlige anbud
EU-høring om helserisiko ved eksponering for elektromagnetiske felt
EU-høring om EUs system for flysikkerhet
Om nasjonale tester av skoleelever i Europa
EU-høring om energimarkedet KOM(2015) 340
Schengen-notatbase på regjeringen.no
EU-strategi for å minske utslipp av legemidler i miljøet
EU-høring om kooperative intelligente transportsystemer
Europalov fyller 10 år
Luftkvalitet og renere luft for Europa: åpen høring
EØS-rådets konklusjoner mai 2018
EU-konsultasjon om avgifter til legemiddelovervåking
EU-rapport om skrive- og leseferdigheter
EU-høring om retningslinjer for evaluering av offentlige støtteordninger
EU-høring om virkningene av den internasjonale regnskapsstandarden IFRS
Arbeidsprogram for norsk europapolitikk 2015
EU-høring om europeisk strategi for romvirksomhet
EUs innovasjonsundersøkelse 2010
Industriell innovasjon i Europa: statusrapport 2013
EU-høring om pasientsikkerhet og behandlingskvalitet
EU-høring om styringssystemet for EUs energiunion
EU-høring om europeisk sportsuke
Sysselsetting og konkurranseforhold i maritim sektor
Utenfor og innenfor: Europautredningens rapport om Norges avtaler med EU
Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet i 2019
EU-handlingsplan mot hvitvasking av penger
Nye virkemidler for karbonfangst og -lagring
EU-høring om utstedelse av besøksvisum (Schengen)
EU-konsultasjon om hegde-fond
EU-høring om produktinformasjon om møbler
EU-strategi for europeisk luftfart
Europalov blir en del av Lovdata
EU-høring om planlagt handlingsplan om tiltak mot antimikrobiell resistens (AMR)
Konsultasjon om regional statsstøtte
EU-konsultasjon om smart regulering
Språkundervisning i skolen: nøkkeldata for Europa 2012