Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer i forbindelse med brexit
Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Spesielle vilkår for import av jordnøtter fra Gambia og Sudan
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat
Henstilling om kontrollplan for å fastslå utbredelsen av stoffer som migrerer fra materialer beregnet på å komme i kontakt med mat
Digital sikkerhet i energisektoren
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om det elektroniske kvoteregisteret for hydrofluorkarboner (HFK)
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler
Avslag på forlenget godkjenning av klortalonil som aktivt stoff i plantevernmidler

Sider