Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôrvarer til til visse fjørfe og prydfugler
Retting av godkjenningen av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner
Fornyet godkjenning av serinprotease framstilt av Bacillus licheniformis som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
Fornyet godkjenning av et preparat av E. faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
Fornyet godkjenning av fytomenadion som tilsetningsstoff i fôrvarer til hester
Fornyet godkjenning av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe, fugler og svin
Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering
Referanseverdiforordningen: gjennomføringsbestemmelser om erstatning av innstillinger for CHF LIBOR
Referanseverdiforordningen: gjennomføringsbestemmelse om en erstatning for referanseverdien European overnight index average (EONIA)
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra San Marino
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Vatikanstaten
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen, Slovakia og Tyskland
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Bayerischer Bärwurz som alkoholsterk drikk
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelse om EU-portalen og -databasen
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.133 i næringsmidler
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.130 i næringsmidler
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bentazon i erter med belg
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om god distribusjonspraksis
Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (FCC-3204) som ny mat
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om dokumentmal for samarbeidsavtaler med tredjeland
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetsanordninger på pakninger
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): utfyllende bestemmelser om kriterier for sekundær aktivitet
Dyrehelseforordningen: endring og retting av utfyllende bestemmelser om forflytning av landdyr og rugeegg
InvestEU-programmet (2021-2027): utfyllende bestemmelser om indikatorer
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet terbutylazin i eller på visse produkter

Sider