Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Import og transitt av fjørfe- og eggprodukter: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina, Israel og Nord-Makedonia og om standard helsesertifikat
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
Kontroll ved import av fôr- og matvarer: endringsbestemmelser om innførselsdokumenter
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl.
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger eller livkyllinger
Godkjenning av L-valine tilvirket av C. glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om overflatebehandlet titanoksyd i form av nanomateriale
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om forlenget førerhus og aerodynamiske anordninger
Bruk av personlig verneutstyr: tekniske tilpasninger
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hydroksyetoksyfenyl butanone (HEPB)
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for imazalil
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker
Godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens og subtilis som fôrtilsetning til visse griser
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Latvia, Litauen og Polen
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat
Omsetning av lacto-n-neotetraos tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 som ny mat: endring av spesifikasjoner
Godkjenning av omsetning av betain som ny mat
Unionslisten for ny mat og forlenget bruk av betaglukaner fra gjær: rettelse

Sider