Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet dimetenamid-p
Godkjenning av Sør-Korea som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Henstilling om renovering av bygninger (energieffektivisering)
Harmonisering av 24.25-27.5 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klormekvat i dyrket sopp
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering om avfallsdata
Merking av kosmetiske produkter: ordliste over vanlig brukte navn
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen i en matvare: retting av gresk språkversjon
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ID-utsteder for sporbarhet av tobakksprodukter
Våpendirektivet: gjennomføringsbestemmelser om administrativt sammarbeid ved hjelp av IMI
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (revisjon)
Jernbanesikkerhet: system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner
Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser

Sider