Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Felleseuropeisk koronasertifikat:likeverdighet av sertifikater fra Panama
Felleseuropeisk koronasertifikat: kikeverdighet av sertifikater fra Monaco
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Færøyene
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Albania
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikat fra Andorra
Dyrehelse- og kontrollforordningene: endringer til gjennomføringsbestemmelser om import fra tredjestater
Henstilling av 9.9.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
IMI-forordningen: pilotprosjekt om bruk av informasjonssystemet for det indre marked knyttet til våpendirektivet
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Nederland
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Tyskland og Polen
Økologiforordningen 2018: gjennomføringsbestemmelser om journalføring og erklæringer
Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå: endringsbestemmelser
EU-henstilling om personlig verneutstyr og medisinsk utstyr i forbindelse med Covid-19
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Nagykunsági birspálinka' som alkoholsterk drikk
Henstilling av 30.8.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: ajourføring av utdanningsbeviser og benevnelser for utdanninger
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Polen
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum: gjennomføringbestemmelser om drift av nettportalen
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): gjennomføringsbestemmelser om drift av nettportalen
Økologiforordningen: retting av visse språkversjoner av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Tyrkia
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Nord-Makedonia
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Ukraina
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Lavia, Polen og Slovakia

Sider