Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om fastsettelse av indirekte eksponeringer mot visse kunder
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMAs avgifter for tilsyn med tilbydere av datarapporteringstjenester
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Nederland, Poland og Portugal
Godkjenning av tinktur av filtkongslys som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetningsstoff i fôrvarer til katter
Godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter
Godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i ensilasje for alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av ekstrakt fra blader fra Melissa officinalis L. som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av sitronekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
Fornyet godkjenning av natriumbenzoat som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris og ny godkjenning for andre avvente smådyr av svinefamilien
Godkjenning av et preparat av 3-nitrooksypropanol som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr og avlskyr
Tilsyn med verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om informasjon som skal offentliggjøres av myndighetene
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om krav til data på området 'globale verdikjeder'
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet av rammeregler for sentrale motparter i Malaysia
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter for visse byggevarer
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Homokháti őszibarack pálinka som alkoholsterk drikk
Overgangsbestemmelser om emballering og merking av visse legemidler til dyr
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
Import av hestedyr, kjøttprodukter, melk, råmelk, råmelksprodukter, melkeprodukter, pølseskinn og akvatiske dyr: rettelser og endringer til tredjelandslistene
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: gjennomføringsbestemmelser om EU-testanlegg
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Tsjekkia, Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Nederland, Polen og Portugal
CO2-utslippskrav til person- og varebiler for 2018: gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Tarragona'
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Dehesa Peñalba’

Sider