Nye EØS-vedtak

Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Fritidsbåtdirektivet 1994 Nr. 44/1994 31994L0025
Vern av unge personer på arbeidsplassen Nr. 43/1994 31994L0033
Innskuddsgarantidirektivet 1994 Nr. 18/1994 31994L0019
Merking av materialer brukt i fottøy Nr. 16/1994 31994L0011
Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser Nr. 14/1994 31994L0009
Aerosoldirektivet om spraybokser: endringsbebstemmelser (1994) Nr. 13/1994 31994L0001
Det europeiske miljøvernbyrå (EEA) Nr. 11/1994 31990R1210
Sikkerhet av informasjonssystemer Nr. 8/1994 31992D0242
Adgang til å utføre transport på innlands vannveier i en medlemsstat der transportøren ikke er hjemmehørende Nr. 7/1994 31991R3921
Fremgangsmåter i forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler Nr. 7/1994 31993R0315
Førerkortdirektivet 1991 Nr. 7/1994 31991L0439
Tredje livsforsikringsdirektiv (1992) Nr. 7/1994 31992L0096
Installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner Nr. 7/1994 31992L0006
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler Nr. 7/1994 31992R1768
Bilbeltedirektivet Nr. 7/1994 31991L0671
Satellitt- og kabeldirektivet: om opphavsrett og nærstående rettigheter Nr. 7/1994 31993L0083
Omsetning av frø fra fôrvekster: endringsbestemmelser (1992) Nr. 7/1994 31992L0019
Svangerskapsdirektivet Nr. 7/1994 31992L0085
Minimumskrav til sikkerhets- og/eller helseskilting på arbeidsplassen Nr. 7/1994 31992L0058
Lydnivå og eksosanlegg på motorvogner: endringsbestemmelser (1992) Nr. 7/1994 31992L0097
Innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon Nr. 7/1994 31992L0013
Kombinert transportdirektivet Nr. 7/1994 31992L0106
Rådsdirektiv 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av visse direktiver for maskiner, måleinstrumenter, elektrisk utstyr m.m. Nr. 7/1994 31993L0068
Utvikling av Fellesskapets jernbaner Nr. 7/1994 31991L0440
Arbeidsgivers plikt til å informere arbeidstakeren om vilkårene i arbeidsavtalen Nr. 7/1994 31991L0533
minimumskrav for vern av arbeidstakere i utvinningsindustri i dagbrudd eller under jord Nr. 7/1994 31992L0104
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser (1993) Nr. 7/1994 31993R0095
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer Nr. 7/1994 31992L0029
Energimerkedirektivet 1992: merking av husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk Nr. 7/1994 31992L0075
Markedsføring av og kontroll med eksplosive varer til sivil bruk Nr. 7/1994 31993L0015
Metoder for analyse av landbruksetanol som brukes til fremstilling av alkoholsterke drikker, viner m.m. Nr. 7/1994 31992R2009
Gjensidig godkjenning av nasjonale skipsførersertifikat på innlands vannveier Nr. 7/1994 31991L0672
Kontroll av transportmidler registrert eller tillatt satt i trafikk i en tredjestat Nr. 7/1994 31992R3912
Statistikk om industriproduksjon Nr. 7/1994 31991R3924
Avfall fra titandioksidindustrien Nr. 7/1994 31992L0112
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser (1993) Nr. 7/1994 31993L0002
Emballasjedirektivet 1982: endringsbestemmelser Nr. 7/1994 31993L0008
Harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart Nr. 7/1994 31991R3922
Frigjøring av N-nitrosaminer og N-nitrosamindannende substanser fra flaskesmokker og narresmokker av elastomer og gummi Nr. 7/1994 31993L0011
Anskaffelsesdirektivet Nr. 7/1994 31992L0050
Tiltak ved en krise i markedet for godstransport på vei Nr. 7/1994 31990R3916
Produksjon av nektar uten tilsetning av sukker eller honning Nr. 7/1994 31993L0045
Medisinsk utstyrsdirektivet 1993 Nr. 7/1994 31993L0042
Prinsipper og retningslinjer for god tilvirkningspraksis for veterinærpreparater Nr. 7/1994 31991L0412
Analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters sammensetning (1993) Nr. 7/1994 31993L0073
Urimelige avtalevilkårsdirektivet Nr. 7/1994 31993L0013
Forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper Nr. 7/1994 31991L0674
Helse og sikkerhet på arbeidsplassen: bestemmelser om arbeid på fiskebåter Nr. 7/1994 31993L0103