Stortingsbehandles

Forsiden - Oversikt - Stortingsbehandles
EU-vedtak EØS-vedtak Samtykkeproposisjon Lovproposisjon
Det europeiske inn- og utreisesystem (EES): endringsbestemmelser om bruken av systemet
Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser
Den europeiske grense- og kystvakt
Det europeiske inn- og utreisesystem (EES)
Det europeiske system for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS)
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett
OMF-direktivet om utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett
Betalingstjenestedirektivet 2015 (PSD 2)
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
Hvitvaskingsdirektivet 2018 (femte)
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser
Unntaksbestemmelser om generalforsamlinger til europeiske selskap og samvirkeforetak i forbindelse med covid-19-pandemien
EMIR II-forordningen: endringsbestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
Tjenestepensjonsdirektivet 2016
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring
Moderniseringsdirektivet om forbrukervern
Kontraktsregler for levering av digitale ytelser
Kontraktsregler for salg av varer
Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
SMB-forordningen om fremme av vekstmarkeder for små og mellomstore bedrifter
Åpenhetsforordningen om risikovurdering og bærekraft i matvarekjeden
Pakkelevering over grensene
Pakkelevering over grensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
Sammenslutning av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon)
Ekomdirektivet 2018: europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering om avfallsdata
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser
Veterinærlegemidler: regler for sentral godkjenningsprosedyre
Veterinærlegemiddelforordningen 2019
Kapitalkravsdirektivet 2013 (endringer - CRD V)
Gjennomsiktighet av verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)
Gjennomsiktighet av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Overvåking og rapportering av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer (2019)