Stortingsbehandles

Forsiden - Oversikt - Stortingsbehandles
EU-vedtak EØS-vedtak Samtykkeproposisjon Lovproposisjon
Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser
Regnskapsdirektivet
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold
CO2-utslippsskrav for personbiler
CO2-utslipp fra varebiler
Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene
Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur
Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff
Europeiske sosiale entreprenørskapsfond
Europeiske venturekapitalfond
Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
Revisjonsforordningen: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse
Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): endringsbestemmelser
Reduserte kostnader ved utbygging av høyhastighets elektroniske kommunikasjonsnettverk
Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester over landegrensene
Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)
Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsdato
Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler
Hvitvaskingsdirektivet (revisjon)
Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter