Stortingsbehandles

Forsiden - Oversikt - Stortingsbehandles
EU-vedtak EØS-vedtak Samtykkeproposisjon Lovproposisjon
Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser
Den europeiske grense- og kystvakt
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel
Regnskapsdirektivet
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold
Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff
Europeiske sosiale entreprenørskapsfond
Europeiske venturekapitalfond
Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
Revisjonsforordningen: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse
Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): endringsbestemmelser
Reduserte kostnader ved utbygging av høyhastighets elektroniske kommunikasjonsnettverk
Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester over landegrensene
Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)
Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsdato
Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser
Hvitvaskingsdirektivet (revisjon)
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler
Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter
Verdipapirsentralforordningen
Formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
Energimerkeforordningen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen)
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV)
Kapitalkravsforordningen (CRR)
Prospektforordningen for verdipapirer
Forretningshemmelighetsdirektivet
Statistikkforordningen om europeisk statistikk: endringsbestemmelser
Boliglånsdirektivet
Ansvarsforsikring ved formidling av boliglån
Betalingstjenestedirektivet (revisjon)
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
Forbrukersamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene