Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelse om EU-portalen og -databasen
Radiodirektivet (2014): utfyllende bestemmelser om personvern
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.133 i næringsmidler
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.130 i næringsmidler
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bentazon i erter med belg
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om god distribusjonspraksis
Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (FCC-3204) som ny mat
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om dokumentmal for samarbeidsavtaler med tredjeland
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetselementer på pakninger
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): utfyllende bestemmelser om kriterier for tilknyttet aktivitet
Dyrehelseforordningen: endring og retting av utfyllende bestemmelser om forflytning av landdyr og rugeegg
InvestEU-programmet (2021-2027): utfyllende bestemmelser om indikatorer
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlet terbutylazin i eller på visse produkter
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om reddikblader
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene racibenzolar-S-metyl m.fl. i eller på visse produkter
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (2014): endringsbestemmelser
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Øvre grenseverdier for opiumkaloider i visse næringsmidler
EU-henstilling om europeisk samarbeid om kystvaktfunksjoner
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Avslag på godkjenning av dimetylsulfid som basisstoff i plantevernmidler
Godkjenningsperiodene for de aktive stoffene akrinatrin and prokloraz i plantevermidler
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.)
Avslag på fornyet godkjenning av famoksadon som aktivt stoff i plantevernmidler

Sider