Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.)
Avslag på fornyet godkjenning av famoksadon som aktivt stoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av kalsiumkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av kaliumhydrogenkarbonat som et lavrisikostoff i plantevernmidler
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 17
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Frankrike
Det aktive stoffet kitosanhydroklorid i plantevernmidler: retting av identifikasjonsnummer
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av henvisninger til europeiske vurderingsdokumenter (EAD)
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om eksportsertifikat for animalsk produksjon uten bruk av antibiotika
Shortsalgforordningen: endringsbestemmelser om terskelen for melding av vesentlige netto shortposisjoner i aksjer
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang
Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel
Hastetiltak mot utbrudd av høypatogen aviær influensa i Danmark og Polen
Henstilling av 15.7.2021 om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringer til listen over tredjestater
Sikkerhetsregler for flyging med droner: endringsbestemmelser
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om ikke-kommersiell innføring av prydfugler
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om innførsel av animalske produkter i sammensatte produkter
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Montenegro og Storbritannia
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Coteaux du Pont du Gard’

Sider