Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Faktaark Gjennomføring i norsk rett EU-vedtak
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk 31998L0079
Prosedyrer for lisensiering av jernbaneforetak 32001L0013
Direktivet om måleenheter (1980) 31980L0181
Kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering av stoffer til autorisasjonsordningen 32020R0171
Dørsalgdirektivet 31985L0577
Miljøkriminalitetsdirektivet 2008: strafferettslig vern av miljøet 32008L0099
Statistikk over utenlandske datterselskapers struktur og virksomhet 32007R0716
Dekk for motorvogner og tilhengere 32001L0043
Lavspenningsdirektivet 2006 32006L0095
Det felles europeiske luftrom (ATM): utpeking av nettforvalter for lufttrafikkstyring 32019D0709
Motorkjøretøyers gjenbrukelighet 32005L0064
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser 32001L0105
Strategiplan for forvaltning av nettverksfunksjoner i Det felles europeiske luftrom 2015-2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om krav til sentrale motparter 32013R0153
Børsdirektivet 32001L0034
Import av fersk kjøtt fra regioner i Brasil 32008D0883
Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer: endringer til listen 32013R0851
Merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer for motorvogner med to eller tre hjul 32000L0074
Konglomeratdirektivet: tilsyn med finansielle konglomerater 32002L0087
Anerkjennelse av kationiske polymerbindemidler med kvartære ammoniumforbindelser i maling og belegg som biocidholdige produkter 32015D0411
Hvitvaskingsdirektivet 2005 (tredje) om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme 32005L0060
Import til konsum av muslinger og fiskerivarer fra Peru og Myanmar 32018D1583
Farlige stoffer: harmonisert regelverk for god laboratoriepraksis (GLP) 32004L0010
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA: endringsbestemmelser 32012R0494
Prosedyreforordningen 1999 om statsstøtte 31999R0659
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 32005L0036
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om uorganiske ammoniumsalter 32016R1017
Bruk av personlig verneutstyr 31989L0656
Bistand og samarbeid om anvendelse av veterinær- og avlsbestemmelsene 31989L0608
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser 32022L0905
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser 31998R2135
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse 32012R1235
Miljøbestemmelser om slam fra renseanlegg i landbruket 31986L0278
Gassmarkedsdirektivet (andre) 2003: felles regler for det indre marked for gass 32003L0055
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra storfe 32003L0043
Fôrtilsetningsstoff basert på et preparat Clostridium butyricum: endring av navn på produsent 32017R1126
Tiltak mot munn- og klovsyke på Kypros 32008D0065
Godkjenning av 3-hydroxybutan-2-on m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter 32018R0243
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 19.4.2011 32011R0390
Deltidsdirektivet 31997L0081
SIS II-vedtaket om Schengen informasjonssystemet 32007D0533
Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring for kjøretøyer 32009L0103
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin 31964L0432
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser 32002L0007
Overføring av laste- og passasjerskip mellom skipsregistrene i EØS-området 32004R0789
Tidsbegrenset forsøk ved omsetning av såvare av populasjoner av hvete, bygg, havre og mais 32018D1519
Innføring av tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe 31992L0066
Rådsdirektiv 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av visse direktiver for maskiner, måleinstrumenter, elektrisk utstyr m.m. 31993L0068
Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, andre fjørfe og griser 32009R0887
Import av sæd, eggceller og embryo av sau og geit 32008D0635
Vern av arbeidstakere mot eksponering for kjemiske stoffer 31998L0024
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit: endringsbestemmelser om skrapesyke 32001L0010
Legemidler for mennesker 32004L0027
Begrenset bruk av virkelig verdi i finansieringsinstitusjoners regnskaper 32001L0065
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12 32018R0182
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser 32004L0012
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av data til transaksjonsregistre 32013R0148
Retningslinjer for gjennomføring av EU-direktivet om kombinert varme- og kraftproduksjon 32008D0952
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser 32004L0026
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (1996) 31996L0053