Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Faktaark Gjennomføring i norsk rett EU-vedtak
Farlige stoffer: harmonisert regelverk for god laboratoriepraksis (GLP) 32004L0010
Prosedyreforordningen 1999 om statsstøtte 31999R0659
Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon 32006L0048
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Kroatia om drivhusgassutslipp fra dyrking av raps 32018D0749
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetningsstoff til visse dyr og fjørfe 32015R1053
Beskyttelsestiltak overfor visse levende dyr og animalske produkter fra Albania 32004D0225
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit 31991L0068
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser 31998R2135
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser om eksportunntak 32019R0933
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra storfe 32003L0043
Fôrtilsetningsstoff basert på et preparat Clostridium butyricum: endring av navn på produsent 32017R1126
Godkjenning av 3-hydroxybutan-2-on m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter 32018R0243
Støydirektivet 32002L0049
Import av eggceller og embryo av svin 32008D0636
Likebehandling av menn og kvinner i yrkesbaserte trygdeordninger 31996L0097
Statistikk over utenlandske datterselskapers struktur og virksomhet 32007R0716
Innføring av tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe 31992L0066
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om ametoltradin, biksafen, fenazakvin, spinetoram, teflutrin og thienkarbazonmetyl 32021R1110
Lydnivå og eksosanlegg på motorvogner: endringsbestemmelser (1999) 31999L0101
Urimelige avtalevilkårsdirektivet 31993L0013
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter 32019L0114
Lavspenningsdirektivet 2006 32006L0095
Kommunikasjonsverndirektivet 2002 32002L0058
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit: endringsbestemmelser om skrapesyke 32001L0010
Strategiplan for forvaltning av nettverksfunksjoner i Det felles europeiske luftrom 2015-2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av data til transaksjonsregistre 32013R0148
Anerkjennelse av kationiske polymerbindemidler med kvartære ammoniumforbindelser i maling og belegg som biocidholdige produkter 32015D0411
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 32005L0036
Begrenset bruk av virkelig verdi i finansieringsinstitusjoners regnskaper 32001L0065
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser 32022L0905
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12 32018R0182
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (1996) 31996L0053
Innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer 31990L0219
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser 32004L0012
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2) 32011L0065
Kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering av stoffer til autorisasjonsordningen 32020R0171
Tiltak mot munn- og klovsyke på Kypros 32008D0065
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser 32004L0026
Det felles europeiske luftrom (ATM): utpeking av nettforvalter for lufttrafikkstyring 32019D0709
Arbeidsgivers plikt til å informere arbeidstakeren om vilkårene i arbeidsavtalen 31991L0533
Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring for kjøretøyer 32009L0103
Emballasjeforordningen 2004 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler 32004R1935
Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak 32019D0160
Børsdirektivet 32001L0034
Varemerkedirektivet 2015 32015L2436
Import til konsum av muslinger og fiskerivarer fra Peru og Myanmar 32018D1583
Krav til miljøvennlig utforming av kjeler for fast brensel 32015R1189
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (støy) 32003L0010
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser 32002L0007
Byggevaredirektivet 1989 31989L0106
Overføring av laste- og passasjerskip mellom skipsregistrene i EØS-området 32004R0789
Obligatorisk bruk av bilbelter i kjøretøyer på under 3,5 tonn 32003L0020
Bruk av personlig verneutstyr 31989L0656
Forsikringsdirektivet: rettelse til tysk utgave av utfyllende bestemmelser 32016R2283
Navnsetting av plantesorter: endringsbestemmelser 32013R0763
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip 32002L0084
Vern av arbeidstakere mot eksponering for kjemiske stoffer 31998L0024
Dørsalgdirektivet 31985L0577
Miljøkriminalitetsdirektivet 2008: strafferettslig vern av miljøet 32008L0099
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk 31998L0079
Legemidler for mennesker 32004L0027
Tidsbegrenset forsøk ved omsetning av såvare av populasjoner av hvete, bygg, havre og mais 32018D1519
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Australia om drivhusgassutslipp fra produksjon av canolaolje fra raps 32017D2356
Import av fersk kjøtt fra regioner i Brasil 32008D0883
Konglomeratdirektivet: tilsyn med finansielle konglomerater 32002L0087
Utvikling av Fellesskapets jernbaner : endringsbestemmelser 32001L0012
Hvitvaskingsdirektivet 2005 (tredje) om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme 32005L0060
Bistand og samarbeid om anvendelse av veterinær- og avlsbestemmelsene 31989L0608
Seter, setefester og hodestøtter i motorvogner 32005L0039
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA: endringsbestemmelser 32012R0494
Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester 32004L0113
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for bly 32014L0008
Utvikling av Fellesskapets jernbaner: endringsbestemmelser 32004L0051
Miljøbestemmelser om slam fra renseanlegg i landbruket 31986L0278
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen 32000L0054
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om uorganiske ammoniumsalter 32016R1017
Gassmarkedsdirektivet (andre) 2003: felles regler for det indre marked for gass 32003L0055
Vanndirektivet: EUs rammedirektiv for vann 32000L0060